Importdeklaration för varor av lågt värde (högst 150 euro)

Från och med den 1 juli 2021 kan man för sådana varuförsändelser av lågt värde, dvs. högst 150 euro, som införs från länder utanför EU, inge till Tullen en importdeklaration för varor av lågt värde som innehåller mindre uppgifter än standardtulldeklarationen för import. Till exempel anges varukoden med sex siffrors noggrannhet i stället för med fulla tio siffror.

Undantag:

  • Om en försändelse av lågt värde innehåller varor som omfattas av förbud, restriktioner eller punktskatter, ska standardtulldeklarationen för import användas.
  • Om varorna i en försändelse av lågt värde importeras över EU:s skattegräns, ska man använda en skattegränsdeklaration, dvs. en standardtulldeklaration för import, för unionsvaror som införs från ett EU-land.

Varor av lågt värde kan också alltid deklareras med en standardtulldeklaration för import.

Så här gör du deklarationen och betalar mervärdesskatten

Du kan inge importdeklarationen för varor av lågt värde i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. I tulldeklarationen anger man hur momsen har betalats eller ska betalas. Alternativen för betalning av moms är:

  • Momsen betalas enligt normalförfarandet: momsregistrerade importörer deklarerar och betalar momsen till Skatteförvaltningen och övriga importörers moms uppbärs i samband med förtullningen.
  • Privatpersoner kan betala momsen direkt i nätbutiken i samband med inköpet. Då ska man i importdeklarationen hänvisa till användning av Skatteförvaltningens importordning, dvs. den särskilda ordningen för import (IOSS), genom att ange den registrerade aktörens IOSS-nummer och koden för ytterligare förfarande F48.
  • Privatpersoner kan betala momsen till ett post- eller expressfraktföretag som inger tulldeklarationen som ombud. Om ett ombud vill betala momsen till Tullen enligt den särskilda ordningen, ska denne i tulldeklarationen ange koden för ytterligare förfarande F49.

Om ombudet inger en importdeklaration för varor av lågt värde där man hänvisar till användning av den särskilda ordningen för import, ska ombudet ha fullmakt från den privatperson eller IOSS-aktör som är importör. Det räcker med en av IOSS-aktören given fullmakt om ombudet är ett indirekt ombud. Om typen av ombudskapet är något annat, godkänns en av IOSS-aktören given fullmakt endast om importören i samband med inköpet har befullmäktigat IOSS-aktören att sköta förtullningen.

Mera information: