Hur lämnar jag in en importdeklaration

Du kan lämna in en tulldeklaration när du från transportfirman (t.ex. Posten) eller lagerhavaren fått besked om att varan har anlänt till landet. Beskedet innehåller ett ankomstnummer eller ett MRN-referensnummer som du behöver för tulldeklarationen.

  1. Inge tulldeklarationen inom utsatt tid. Om du har de uppgifter som behövs om varan tillgängliga och alla importvillkor uppfylls, kan det i bästa fall endast ta några minuter att förtulla varan.
  2. Du får varan genast när du gjort förtullningen och betalat tullfakturan. Om du har Tullens tillstånd till anstånd med betalning, får du varorna efter förtullningen men du kan betala tullfakturanförst senare.   

Notera att du i vissa fall kan inge tulldeklarationen redan innan varorna anländer till landet. Läs mer om att inge en tulldeklaration i förväg.
 

Vem inger tulldeklarationen?

Företaget (importören) ansvarar för att varorna förtullas. I praktiken kan tulldeklarationen inges

  • av importören själv 
  • av ett ombud som importören befullmäktigat att ha hand om tulldeklareringen. Ombudet ska visa upp fullmakten om Tullen så begär.  Läs mer om att agera som ombud.

Förtullningssätt

  • Inge tulldeklarationen på nätet i Tullklareringstjänsten.
  • Du kan också ansöka om att bli meddelandedeklarant om ditt företag har ett stort antal tulldeklarationer. Meddelandebaserad deklarering kräver investeringar av företaget.   
  • Deklarationerna för förenklade förfaranden eller särskilda förfaranden kan också inges med en SAD-blankett.

Välj i tulldeklarationen rätt tullförfarande och lämplig typ av transaktion enligt varans användningsändamål. 

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning.  

Kom ihåg att skaffa identifieringskoder och tillstånd

Beakta följande

Man kan endast ange ett transportmedel i en importtulldeklaration. Detta innebär att en importdeklaration endast kan innehålla uppgifterna för en tågvagn. 

Om du förtullar varor direkt från en tågvagn, ska du i standardtulldeklarationen för import ange tågvagnens nummer som transportmedlets identifieringsnummer. Uppgiften anges i fältet ”Transportmedel vid ankomst”. I förenklade deklarationer anges uppgiften inte.

Om varor som är i tillfällig lagring eller i tullager har importerats via järnväg och du inger en importdeklaration för varorna (föregående förfarande 00 eller 71), ska du som transportmedlets identifieringsnummer ange ”Tåg”.


Bara varor som anlänt till landet kan tullklareras.

Om en försändelse anländer i flera partier ska en egen importtulldeklaration göras för varje parti. I tulldeklarationen kan ankomstdagen anges bara en gång, likaså uppgifterna om transportmedlet.

Om du inte vet vilka varor varupartiet innehåller, kan du begära en avgiftsbelagd varugranskning.


Företaget fyller i SAD-blanketten själv. Blanketten kan fyllas i på nätet varefter den ska skrivas ut på självkopierande papper.

Tullens tryckta blanketter säljs av PunaMustas nätbutik. SAD-blanketten på papper ska lämnas till närmaste tullkontor som erbjuder tullklareringstjänster under kontorets öppettid. Postpaket kan bara tullklareras vid vissa tullkontor.

Kontaktuppgifter och tullkontor
Tulldeklaration (SAD-blankett)