Hur lämnar jag in en importdeklaration

Du kan lämna in en tulldeklaration när du från transportfirman (t.ex. Posten) eller lagerhavaren fått besked om att varan har anlänt till landet. Beskedet innehåller ett ankomstnummer eller ett MRN-referensnummer som du behöver för tulldeklarationen.

 1. Inge tulldeklarationen inom utsatt tid. Om du har de uppgifter som behövs om varan tillgängliga och alla importvillkor uppfylls, kan det i bästa fall endast ta några minuter att förtulla varan.
 2. Du får varan genast när du gjort förtullningen och betalat tullfakturan. Om du har Tullens tillstånd till anstånd med betalning, får du varorna efter förtullningen men du kan betala tullfakturanförst senare.   

Notera att du i vissa fall kan inge tulldeklarationen redan innan varorna anländer till landet. Läs mer om att inge en tulldeklaration i förväg.
 

Vem inger tulldeklarationen?

Företaget (importören) ansvarar för att varorna förtullas. I praktiken kan tulldeklarationen inges

 • av importören själv 
 • av ett ombud som importören befullmäktigat att ha hand om tulldeklareringen. Ombudet ska visa upp fullmakten om Tullen så begär.  Läs mer om att agera som ombud.

Ange EORI-nummer i tulldeklarationen

Importörer, deklaranter och ombud ska ha ett EORI-nummer, om de är ett företag, en sammanslutning, en kommun eller en stat med ett FO-nummer. Om det finska FO-numret inte har status som EORI-nummer, avslås importtulldeklarationen. Utländska företags tulldeklarationer avslås också, om EORI-nummer inte har angetts.

Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Det lönar sig för företaget att ansöka om EORI-registrering på förhand före importen i tjänsten för ansökan om EORI-nummer.

Importörer, deklaranter och ombud ska ha ett EORI-nummer, när de använder följande koder för aktörens natur i tulldeklarationer:

 • ”Y – Företag/Finland”, om det är fråga om ett finländskt företag
 • ”E – Företag/EU”, om det är fråga om ett företag som är etablerat inom EU-området
 • ”V – Land”, när importören är en stat eller statlig inrättning
 • ”K – Kommun”, när importören är en kommun eller kommunal aktör
 • ”F – Företag/icke-EU”, om aktören är etablerad utanför EU-området
 • ”T – Förening/Utan vinstsyfte”, när det är fråga om en förening eller aktör som ägnar sig åt ideell verksamhet

Notera att du inte kan ange ”R – EORI” som kod för aktörens natur i en importtulldeklaration.

Det är inte obligatoriskt att ange EORI-nummer t.ex. i följande situationer:

 • det begärda förfarandet i tulldeklarationen är ”53 – Tillfällig införsel”
 • aktörens natur är ”H - Privatperson/Finland”, dvs. importören är en privatperson och privatpersoner behöver vanligtvis inte ha något EORI-nummer. EORI-numret anges inte i tulldeklarationen. Notera att en privatperson dock behöver ett EORI-nummer till exempel för import av varor som omfattas av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).
 • aktörens natur är ”D – Diplomatisk beskickning”, dvs. importören är en diplomatisk beskickning och diplomatiska beskickningar behöver inte ha något EORI-nummer. Du kan använda ”D – Diplomatisk beskickning” som kod för aktörens natur endast om ett ”franskt papper” (kod för ytterligare förfarande 622) har beviljats för importvarorna eller om det är fråga om diplomatpost eller en annan försändelse avsedd för beskickningens bruk enligt artikel 104 i tullfrihetsförordningen (kod för ytterligare förfarande 3KZ eller 3RJ).

Utländska företag kan ha erhållit ett EORI-nummer från ett annat EU-medlemsland. Även aktörer som är etablerade utanför EU kan ha ansökt om ett EORI-nummer i ett annat EU-medlemsland eller i Finland. I sådana här fall ska du också ange EORI-numret som aktörens identifieringsnummer, fastän företaget skulle ha ett av Skatteförvaltningen beviljat finsk mervärdesskattenummer, dvs. VAT-nummer.

Notera att om ett utländskt företag till exempel har ett av Tullens tillståndscentral beviljat tillstånd till samlad garanti eller tillstånd till anstånd med betalning, ska du som aktörens identifieringsnummer ange EORI-nummer. EORI-nummer används som tillståndshavarens identifieringsnummer i tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen och reserveringen av garantin gällande tulldeklarationen görs därmed på basis av EORI-numret.

Mervärdesskattenumret som beviljats till företaget av Skatteförvaltningen eller av ett annat EU-medlemsland ska anges i fältet ”Skatterelaterad ytterligare aktör”.

Skatterelaterade ytterligare aktörer

Lägg till en skatterelaterad ytterligare aktör t.ex. i följande fall:

 • Du inger en deklaration där en importör som är etablerad utanför Finland har erhållit ett mervärdesskattenummer från Finland. I fältet ”Skatterelaterad ytterligare aktör” ska du med rollkoden ”FR1 – Importör” ange det mervärdesskattenummer som det utländska företaget har erhållit från Finland.
 • Du använder tullförfarande 42 eller 63 och momsen betalas till ett annat EU-medlemsland fastän tulldeklarationen inges i Finland. Ange mervärdesskattenumret med rollkoden ”FR2 – Kund” och ange som identifieringsnummer det mervärdesskattenummer som du har fått från medlemslandet där transporten avslutas. När importören är ett utländskt företag ska det också ha ett mervärdesskattenummer som erhållits från Finland. Ange detta med rollkoden ”FR1 – Importör” och ange som identifieringsnummer det mervärdesskattenummer som erhållits från Finland.
 • Du inger en deklaration där en IOSS-registrerad säljare deklarerar momsen själv. Ange den IOSS-registrerade säljarens identifieringsnummer med rollkoden ”FR5 – Säljare (IOSS)” och ange identifieringsnumret som du fått från säljaren.

I Tullens kundregister kan företag ha flera identifieringsnummer för sina verksamhetsställen. Med hjälp av dessa identifieringsnummer kan man åtskilja tulldeklarationer som hör till olika enheter under samma FO-nummer från varandra. Om du vill att namn- och adressuppgifterna för ett visst av företagets verksamhetsställen ska visas i Tullens beslut, ska du i tulldeklarationen utöver EORI-numret även ange det identifieringsnummer för verksamhetsstället som tilldelats av Tullen. Du kan kontrollera och ändra identifieringsnumren för företagets verksamhetsställen i vår tjänst Egna uppgifter.

 • Om uppgifterna för företagets huvudkontor ändras i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) så uppdateras dessa uppgifter också i Tullens kundregister. Om aktörens identifieringsnummer för verksamhetsstället inte har angetts i deklarationen så visas namn- och adressuppgifterna för företagets huvudkontor enligt FODS i Tullens beslut. Notera att förtullningssystemet kontrollerar uppgifterna som angetts i tulldeklarationen och använder uppgifter som hittas i Tullens kundregister i besluten. Kom alltså ihåg att uppdatera företagets ändrade uppgifter.
 • Om du har ett giltigt EORI-nummer som du erhållit från Finland, ska du i deklarationen ange det identifieringsnummer för verksamhetsstället som tilldelats av Tullen. Identifieringsnumret för verksamhetsstället är en kod med tre siffror (t.ex. 000). När du anger identifieringsnumret för verksamhetsstället, ska du inte ange namn- och adressuppgifter.

Om företaget har ett utländskt EORI-nummer, kontrolleras uppgifterna i kommissionens system för registrering av EORI-nummer.

Om ditt företag har tillstånd till anstånd med betalning och flera verksamhetsställen

Ange nätfakturaadressen i tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter ”FIVER – Nätfakturaadress” och som dess identifierare nätfakturaadressen. Om du har tillstånd till anstånd med betalning, men du har inte angett nätfakturaadressen i tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter, skickar Tullen periodspecifikationen (samlingsfakturan) per post till adressen som hör samman med identifieringsnumret för verksamhetsstället.

 • Om varken nätfakturaadress eller identifieringsnummer för verksamhetsställe har angetts i tulldeklarationen, skickas periodspecifikationen per post till företagets huvudkontor enligt FODS.

Mera information: Fakturering – företag

 


Förtullningssätt

 • Inge tulldeklarationen på nätet i Tullklareringstjänsten.
 • Du kan också ansöka om att bli meddelandedeklarant om ditt företag har ett stort antal tulldeklarationer. Meddelandebaserad deklarering kräver investeringar av företaget.   
 • Företag ska vanligtvis inge importtulldeklarationer elektroniskt. När en resande återvänder från en resa och transporterar kommersiella varor, kan hen vid införseltullkontoret inge en deklaration för varorna med en SAD-blankett. Läs närmare anvisningar på sidan Företagets varor med från arbetsresa.

Välj i tulldeklarationen rätt tullförfarande och lämplig typ av transaktion enligt varans användningsändamål.

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning.  

Kom ihåg att skaffa identifieringskoder och tillstånd

Beakta följande

Man kan endast ange ett transportmedel i en importtulldeklaration. Detta innebär att en importdeklaration endast kan innehålla uppgifterna för en tågvagn. 

Om du förtullar varor direkt från en tågvagn, ska du i standardtulldeklarationen för import ange tågvagnens nummer som transportmedlets identifieringsnummer. Uppgiften anges i fältet ”Transportmedel vid ankomst”. I förenklade deklarationer anges uppgiften inte.

Om varor som är i tillfällig lagring eller i tullager har importerats via järnväg och du inger en importdeklaration för varorna (föregående förfarande 00 eller 71), ska du som transportmedlets identifieringsnummer ange ”Tåg”.


Med delsändningar avses sådana varor i ett köpekontrakt som anländer som separata försändelser eller sådana varor i ett transportdokument som på grund av transporttekniska skäl inte anländer på samma gång. Delsändningarnas varor kommer från samma avsändare till samma mottagare med samma avtalsvillkor.

Om importdeklarationerna för delsändningarna inges genast efter varornas ankomst, utan att varorna lagras i ett tillfälligt lager eller tullager, så ska en egen importtulldeklaration göras för varje parti. Bara varor som anlänt till landet kan tullklareras.

Om du inte vet vilka varor varupartiet innehåller, kan du begära en avgiftsbelagd varugranskning.

Delsändningarna kan kopplas till en och samma tulldeklaration, om alla delsändningens varor har lagrats i tillfälligt lager eller tullager och om alla nödvändiga uppgifter kan anges i deklarationen. Därtill ska alla varorna ha samma transportsätt. Deklarationen kan inte inges som en deklaration på förhand (D), utan den ska alltid inges som en fullständig standardtulldeklaration, vars ytterligare typ av deklaration är (A).

Beakta följande i tulldeklarationer för delsändningar:

 • Ange med egna dokumentkoder alla tidigare dokument som hänför sig till varorna som ska tullklareras. Läs mer: Tidigare dokument ska anges i importdeklarationen.
 • Ange som transportmedlets identifieringsnummer identifieringsnumren för alla delsändningarnas transportmedel. Skilj åt identifieringsnumren t.ex. med snedstreck (/). I en importdeklaration kan man ange lika många delsändningar som det ryms att ange transportmedels identifieringsnummer. Det maximala antalet tecken i datafältet är 35.

I tulldeklarationen ska övriga uppgifter om deklarationspartiet vara de samma för alla partier som anlänt:

 • typ av transaktion
 • leveransvillkor
 • transportsätt vid gränsen
 • transportmedlets nationalitet
 • transportsätt inrikes
 • typ av transportmedlets identifieringsnummer
 • avsändningsland
 • destinationsland
 • uppgifter om plats
 • föreslagen kontrollplats

Så här använder du SAD-blanketten när du t.ex. importerar varor till ett företag som flygresenär

 1. Företaget fyller i SAD-blanketten själv.
 • Blanketten kan ifyllas på förhand på nätet. Därefter ska den skrivas ut på självkopierande papper. När du använder en SAD-blankett som importdeklaration kan du låta bli att skriva ut den andra sidan av blanketten.
 • Du kan också köpa Tullens tryckta blanketter från PunaMustas nätbutik.
 1. Visa upp SAD-blanketten på papper för Tullen.

Bekanta dig med SAD-blanketten och dess ifyllningsanvisningar.

Reservförfarande

Under ett driftavbrott kan du använda SAD-blanketten som ett reservförfarandedokument, om du vill att varorna som du importerat ska frigöras för övergång till fri omsättning. Läs mer om reservförfarandet vid import.