Förtullning av oförtullade varor i efterhand

För postpaket och fraktförsändelser ska en tulldeklaration inges i efterhand exempelvis följande fall:

 • Du har mottagit en försändelse som ännu inte har tullklarerats.
 • Varor som inte har tullklarerats har av misstag lämnat tullagret.
 • Uppgifterna i den ursprungliga tulldeklarationen kan inte rättas.

Börja med att ta reda på om ombudet (t.ex. speditionsfirman) redan har förtullat försändelsen. Om inte ska du själv så fort som möjligt förtulla försändelsen eller anlita ett ombud.

Förtulla försändelsen i Tullklareringstjänsten. Om du är meddelandekund ska du förtulla försändelsen med ett meddelande.  

Ta reda på den tidigare handlingen

Inledningsvis ska du ta reda på den tidigare handlingen som ska anges i tulldeklarationen. Den tidigare handlingen kan vara

 • uppföljningskoden för en postförsändelse
 • uppföljningskoden för en expressfraktförsändelse
 • MRN-numret för T1-transitering, en summarisk deklaration eller en summarisk införseldeklaration.

Med uppföljningskoden kan du se var paketet rör sig.

När du gör en tulldeklaration, hämtar Tullklareringstjänsten uppgifterna om den tidigare handlingen utgående från ankomstnumret, försändelsekoden eller uppföljningskoden som du angett. Ändra inte uppgifterna som tjänsten hämtat. 

Om du sparar uppgifterna själv, ska du för postpaket ange den tidigare handlingen som typ 781. För en expressfraktförsändelses uppföljningskod ska du ange den tidigare handlingen som typ ZZZ. 

Den vanligaste tidigare handlingen för fraktgods som transporteras av transportfirmor är MRN-nummer (t.ex. med formen 21FI000000000000I0). Kontrollera den tidigare handlingens status och typ i MRN-söktjänsten

Om tjänsten inte godkänner ankomstnumret ska du börja med att kontrollera att numret angetts korrekt. Du ska dessutom försäkra dig om att ankomstnumret inte redan har använts i en annan importdeklaration. Postens ankomstnummer kan användas endast i en importdeklaration.

Läs mer om hur den tidigare handlingen anges i tulldeklarationen.

 


Om du inte lyckas ta reda på den tidigare handlingen och transportfirman inte ger dig uppgifter om den tidigare handlingen kan du inge tulldeklarationen utan uppgifter om den tidigare handlingen. Tullen rekommenderar dock inte detta.

Uppgifter om den tidigare handlingen behövs till exempel i situationer där två tulldeklarationer av misstag ingetts för en och samma vara. I dessa fall kan företaget lätt utgående från den tidigare handlingen påvisa för Tullen att två tulldeklarationer ingetts för en och samma vara och Tullen kan ogiltigförklara den överflödiga deklarationen.


Ange också följande uppgifter

 1. Ange i tulldeklarationen koden för ytterligare förfarande 680. Ange dessutom den avvikande skattedagen. Denna är till exempel dagen, då
  • försändelsen anlänt som oförtullad till företagets lokaler
  • man upptäckt att varor saknas i lagret eller
  • varorna som saknas i lagret har lastats.
 2. Om du känner till att varorna förvarats i ett tillfälligt lager eller tullager före de hamnat i fri omsättning ska du uppge varornas förvaringsplats under ”Lagerkod”. Om varorna inte har förvarats i lager behöver du inte uppge information om den föreslagna granskningsplatsen.
 3. Bifoga fakturan och övriga eventuella bilagor till tulldeklarationen.

Tillståndspliktiga varor i försändelsen

Om försändelsen innehåller varor som kräver tillstånd ska du meddela restriktionerna och visa upp tillstånden och intygen för Tullen. Du kan ange ytterligare uppgifter om tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Ange med koden exempelvis varför tullklareringen görs med en tulldeklaration i efterhand.  

Beakta avsändningslandet

 • Om paketet kommer från ett land utanför EU, kan du inge en tulldeklaration för varor av lågt värde för en försändelse som är värd högst 150 euro. Försändelsen får dock inte i detta fall innehålla varor som omfattas av restriktioner eller punktskatteplikt.
 • Om paketet kommer från ett område utanför EU:s skattegräns ska du ange avsändningslandet. Om paketet till exempel kommer från Kanarieöarna ska du ange Spanien som avsändningsland för att kunna inge skattegränsdeklarationen.
 • Om paketet kommer från Åland ska du ange Finland som avsändningsland.

Om du inte själv kan tullklarera försändelsen, kan du i vissa fall skicka en fritt formulerad begäran till Tullen om förtullning av försändelsen i efterhand. Du kan endast göra detta om den oförtullade försändelsen som du mottagit transporteras av Posten eller ett expressfraktföretag.

Till begäran ska du bifoga orderbekräftelsen eller fakturan och ett eventuellt ursprungsintyg som skannade. Skicka bilagorna i första hand per e-post till adressen kirjaamo(at)tulli.fi.

Om du skickar bilagorna per post ska du skicka dem till adressen

Tullen, Omprövning vid import
PB 512
00101 Helsingfors.

Ange alltid antingen din personbeteckning eller företagets FO-nummer i ansökan.

Ange också följande uppgifter:

 • vilken dag försändelsen anlänt och om den kommit som postförsändelse eller levererats av ett expressfraktföretag
 • varornas ursprungsland och vilket land varorna kommer ifrån
 • en fullständig varubeskrivning på finska eller svenska samt varornas användningsändamål (dessa behövs för fastställande av varukoden).

När Tullen har handlagt din ansökan skickas ett förtullningsbeslut till dig till adressen som du angett i ansökan.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning