Förstöring i kommersiell trafik

Förstöring i kommersiell trafik kan ske på kundens begäran eller om Tullen efter att ha granskat varor konstaterar att varorna ska förstöras.

Vid Tullaboratoriets undersökningar kan det komma fram saker som gör att ett varuparti vars ankomst anmälts till Tullen inte kan godkännas för import utan måste förstöras, exporteras eller repareras.

Beakta följande

När förstöring sker på kundens begäran eller initiativ (ej vid tullagerförfarande) ska de varor som ska förstöras hänföras till förfarandet för aktiv förädling. Förstöring på kundens begäran är enligt den nya tullkodexen (UTK) en av förädlingsprocesserna vid aktiv förädling. Kunden kan själv ha sådant tillstånd till aktiv förädling som omfattar förstöring, eller så kan kunden ha ett avtal med en innehavare av ett tillstånd till aktiv förädling. Tillståndet till aktiv förädling kan vara ett sedvanligt (skriftligt) tillstånd eller i vissa fall kan tillstånd till förstöring sökas i tulldeklarationen (s.k. förenklat tillståndsförfarande).

Varorna hänförs till förfarandet för aktiv förädling genom en elektronisk tulldeklaration eller en tulldeklaration på SAD-blankett. Tillståndshavaren ska inge en avräkningsnota till övervakningstullkontoret efter förstöringen under förfarandet för aktiv förädling. I avräkningsnotan ska man på ett sätt som godkänts av Tullen påvisa att förstöringen ägt rum. Man kan bifoga ett förstöringsbevis till avräkningsnotan och till bokföringen över den aktiva förädlingen. Om det vid förstöringen uppstår varor som kan återanvändas, t.ex. skrot, ska dessa tullklareras separat, dvs. hänföras till ett annat tullförfarande, t.ex. förtullas till fri omsättning.

Koden för de ekonomiska villkoren gällande förstöring enligt ett tillstånd till aktiv förädling är 19 (XTH).

Aktiv förädling

Om varor importeras till unionen i syfte att förstöra dem ska förfarandet för aktiv förädling tillämpas.

Ett tullagerförfarande kan avslutas med förstöring under Tullens övevakning eller med överlåtelse till staten. I sådana fall ska man komma överens om förstöringen med det tullkontor som övervakar lagret och som efter förstöringen bekräftar ett förstöringsbevis.

Förstöringsbeviset för varor som förstörts under tullagerförfarandet ska bifogas till lagerbokföringen.


Efter granskningen kan det stå klart att varan inte kan repareras eller importeras till den finska marknaden eller exporteras utan tillstånd. Då återstår alternativet att förstöra varan. Förstöringen sker då under Tullens övervakning i vissa behandlingsanläggningar för avfall eller på något annat bestämt sätt. Då hänförs varan inte till aktiv förädling utan förstöringen sker med stöd av artikel 197 i tullkodexen. Kostnaderna för förstöringen ska bäras av kunden enligt artikel 198 i tullkodexen.

Tullens granskningsgrupp kommer överens med deklaranten om förstöringen. Ett förstöringsbevis upprättas om åtgärden och skickas till Elektroniska servicecentralen. Elektroniska servicecentralen slutför handläggningen av tulldeklarationen och avslutar förfarandet.

 


Tullen övervakar med egen behörighet icke-animaliska livsmedel och vissa konsumtionsvaror. Så kallade produktsäkerhetsundersökningar görs vid Tullaboratoriet.

Efter undersökningen kan det hända att bevakningsavdelningens produktsäkerhetsenhet konstaterar att produkten inte kan släppas ut på den finska marknaden. Då kan kunden välja mellan att reparera varan eller att med produktsäkerhetsgruppens tillstånd återexportera den ut ur Finland eller att förstöra den under Tullens övervakning. I dessa situationer skickar produktersäkerhetsenheten undersökningsresultatet till Elektroniska servicecentralen eller vid manuella förtullningar till tullkontoret som informerar kunden om alternativen.

Produktersäkerhetsenheten kan också bestämma att produkter med hälsorisk ska förstöras med stöd av livsmedelslagen eller konsumtentsäkerhetslagen. Kunden ska informera Elektroniska servicecentralen om beslutet att förstöra varorna per e-post spake.tuonti(at)tulli.fi. Elektroniska servicecentralen skickar uppdraget om att övervaka förstöring till granskningsgruppen som kommer överens med kunden om förstöringen. Granskningsgruppens rapport om förstöringen skickas till kunden, Elektroniska servicecentralen och alltid också till produktsäkerhetsenheten. Elektroniska servicecentralen slutför handläggningen av tulldeklarationen och avslutar förfarandet.

I EU-intern handel kommer varuhavaren överens med det övervakande tullkontoret om övervakningen av förstöringen av livsmedels- och konsumtionsvaruprover. Förstöringen sker då på samma sätt som förstöringen av varupartier som ska förtullas.


Punktskattepliktiga produkter som blivit förstörda under transport eller blivit för gamla ska förstöras under Tullens övervakning. Fastän punktbeskattningen handhas av Skatteförvaltningen övervakar Tullen fortfarande förstöring av punktskattepliktiga varor. Före förstöringen ska man kontakta Tullens ledningscentral (tfn 0295 527 041, johtokeskus(at)tulli.fi) som skickar uppdraget till det övervakande tullkontoret. Följande uppgifter ska lämnas till ledningscentralen:

  • kundens namn
  • vara och mängd som ska förstöras
  • tidpunkt då förstöringen ska genomföras
  • plats där förstöringen ska genomföras
  • deklarationens nummer (EMCS/uppläggningsnummer)

Om förstöringen upprättas ett förstöringsbevis som arkiveras av Tullen. Skatteförvaltningen kan be Tullen om information om förstöringen.