Förmånsbehandling

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU, dvs. från ett s.k. tredje land, på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att det inte uppbärs någon tull alls för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Beviljandet av dessa förmåner kan begränsas till vissa årliga importmängder. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Medlemsstaternas industrier kan också, under vissa förutsättningar, genom den behöriga myndigheten i den egna staten ansöka om tullförmån för de råvaror som de använder i sin produktion.

Uppbörden av importtullar kan utebli för vissa varor som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, om importören i samband med importdeklarationen visar upp ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) i luftfartssektorn eller annan likvärdig godkänd blankett.

Beakta följande

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Japan, Australien, Taiwan och Hongkong).


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag