Förmånsbehandling

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU, dvs. från ett s.k. tredje land, på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att det inte uppbärs någon tull alls för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Beviljandet av dessa förmåner kan begränsas till vissa årliga importmängder. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Medlemsstaternas industrier kan också, under vissa förutsättningar, genom den behöriga myndigheten i den egna staten ansöka om tullförmån för de råvaror som de använder i sin produktion.

Uppbörden av importtullar kan utebli för vissa varor som ska införlivas med eller användas till luftfartyg, om importören i samband med importdeklarationen visar upp ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) i luftfartssektorn eller annan likvärdig godkänd blankett.

Största delen av staterna är med

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Australien, Taiwan och Hongkong).