Förhandsavgörande om mervärdesskatt

Mervärdesbeskattningen vid import av importörer som har förts in i registret över mervärdesskatteskyldiga överfördes till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018.

Från och med 1.1.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten om importören är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga vid den tidpunkt då Tullen godkänner en tulldeklaration som ingetts för varors övergång till fri omsättning eller för att tullförfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar ska kunna tillämpas på varorna.

En ansökan om förhandsavgörande gällande importmoms kan handläggas antingen av Tullen eller Skatteförvaltningen. Avgörande är om den som söker förhandsavgörande är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga när ansökan blir anhängig.

  • Förhandsavgörandet om skatten på import av en vara ges av Skatteförvaltningen, om sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga vid den tidpunkt då ansökan om förhandsavgörande blir anhängig.
  • Förhandsavgörandet ges dock av Tullen, om sökanden är en fysisk person som är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga och om importen som ansökan avser inte anknyter till dennes affärsverksamhet.

Att ansöka om förhandsavgörande

Förhandsavgörande söks skriftligt hos Tullen. I den fritt formulerade ansökan ska man lägga fram en utredning som behövs för avgörande av ärendet och specificera den fråga i vilken man söker förhandsavgörandet.

Ansökan ska innehålla sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter. Ansökan ska undertecknas. Om sökanden är ett företag eller annat samfund ska ansökan undertecknas av den person eller de personer som har firmateckningsrätt. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

Ansökan ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tullen skickar sökanden ett skriftligt beslut. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär.

Förhandsavgörande meddelas för en bestämd tid, dock högst till slutet av det kalenderår som följer efter meddelandet. Ett förhandsavgörande som har vunnit laga kraft ska, på yrkande av den som fått avgörandet, iakttas med bindande verkan under den tid för vilken det har meddelats.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt. Enligt Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1364/2016) bestäms avgifterna för år 2017 enligt följande:

  • när det är fråga om kommersiell verksamhet: 500 euro
  • när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet: 150 euro
  • beslut om att inte ge förhandsavgörande: 50 euro.

Ta kontakt

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning/Omprövning
PB 512, 00101 Helsingfors
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning