Förhandsavgörande i punktskatteärenden

Tullen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt (104 § i punktskattelagen), när beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna och punktskatten uppbärs i samband med förtullningen. Enligt 3 § i punktskattelagen uppbärs punktskatten i samband med förtullningen när importören inte hänför produkterna till ett uppskovsförfarande i samband med förtullningen och när importören inte beviljats anstånd med betalning för förtullningen enligt artikel 110 i unionens tullkodex.

Ansökan om förhandsavgörande handläggs i brådskande ordning.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Tullen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

Ändring i ett beslut om förhandsavgörande kan sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Om Tullen inte kan ge ett förhandsavgörande, kan du söka ändring i ett beslut gällande beskattning eller skatteåterbäring genom att inlämna en begäran om omprövning till myndigheten som fattat beskattnings- eller skatteåterbäringsbeslutet.

Återkallat förhandsavgörande

Om förhandsavgörandet återkallas, kan du skriftligen kräva att förhandsavgörandet iakttas under två kalendermånader efter den kalendermånad då återkallandet delgavs dig.

Ansökningsanvisningar

Som ansökan räcker ett fritt formulerat dokument. Specificera tydligt det ärende i vilket du söker förhandsavgörande. Till ansökan ska du bifoga en tillräckligt noggrann utredning om produkten och dess egenskaper. Bifoga vid behov även ett prov för Tullaboratoriet. Skicka ansökan till Tullens registratorskontor: Kontaktuppgifter.

Avgifter för förhandsavgöranden

Förhandsavgörande i punktskatteärenden

  • Har krävt Tullaboratoriets undersökning: 500 euro/vara
  • Har inte krävt Tullaboratoriets undersökning: 350 euro/vara
  • Beslut om att inte ge ett förhandsavgörande: 50 euro.