Förenkling vid fastställande av tullvärde

Vissa poster som ska ingå i tullvärdet kan med stöd av artikel 73 i tullkodexen fastställas mera flexibelt, om dessa belopp inte kan beräknas den dag då tulldeklarationen godtas. Dessa poster är:

  • Belopp som ska inbegripas i tullvärdet enligt artikel 70.2, dvs. priset som faktiskt betalats eller ska betalas
  • Belopp som avses i artiklarna 71 och 72, dvs. poster som ska läggas till eller dras av från priset.

När vissa kriterier enligt tullkodexen uppfylls, kan Tullen efter eget omdöme bevilja ett tillstånd till användning av särskilda kriterier för fastställande av tullvärdet. Ett tullvärde som fastställts på detta sätt anses också vara utgångsvärdet för skattegrunden för mervärdesskatt vid import (MomsL 88 §) och de kostnader och avgifter som fastställs i mervärdesskattelagen (MomsL 91–93 a §) ska läggas till detta värde.

Förenklingen förutsätter att kunden lämnar in en ansökan där de poster eller avgifter som kunden vill deklarera enligt särskilda kriterier har specificerats. Ett tullvärde som fastställts enligt tillståndsvillkoren anses som slutligt tullvärde.

Ansökan och dess handläggning

Nytt tillstånd till förenkling och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut. Tillståndscentralen skickar frågor till sökandena bl.a. angående deras bokförings- och logistiksystem. Svaren används till att utvärdera villkoren för tillståndet.

Om Tullen inte kan godkänna det sätt som kunden i sin ansökan uppgett för fastställande av en viss post eller avgift, kan Tullen i samband med handläggningen av ansökan komma överens med kunden om en lösning som tillfredsställer båda parter.

Beakta följande

  1. Priset på varorna inkluderar EU-interna transportkostnader (varorna sålda t.ex. med leveransvillkoret DAP) och den totala transportkostnaden inte finns till handa. Då kan man enligt särskilda kriterier fastställa den EU-interna transportkostnaden som ska dras av från priset.
  2. För importvarorna ges en rabatt, som man inte kan fastställa innan varorna har övergått till fri omsättning (t.ex. rabatt, som baserar sig på varans verkliga kvalitet som konstaterats i en kemisk undersökning) och man vill ta rabatten i beaktande i tullvärdet för följande importparti istället för att lämna in en ofullständig tulldeklaration.
  3. Varorna berörs av en royalty eller licensavgift vars belopp man inte vet vid tidpunkten för fastställandet av tullvärdet. Då kan beloppet på royaltyn eller licensavgiften deklareras enligt särskilda kriterier.

                            

Frågor?

Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.