Förenklade importdeklarationer

EU:s tullagstiftning innehåller förenklingar vars syfte är att göra tullklareringen smidigare för företag. Förenklad tullklarering kan innebära fördelar för företag som regelbundet uträttar tullärenden. Användning av förenklingar kräver tillstånd av Tullen.

Förenklingar är

 • användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd)
 • tullklarering genom registrering i bokföringen (EIR-tillstånd)
 • användning av en enda varukod i tulldeklarationen
 • förenkling av varornas tullvärde (CVA-tillstånd)
 • centraliserad klarering (CCL-tillstånd)
 • egenbedömning (SAS-tillstånd)
 • tillstånd till godkänd vägning av bananer (AWB-tillstånd)

 Läs anvisningarna för att ansöka om tillstånd

Bekanta dig med kommande kodändringar (5.11.2022):

 

1. Allmänt om förenklade deklarationsförfaranden

Förenklade deklarationer för periodförtullning ska inges elektroniskt, t.ex. är det inte längre möjligt att använda transportdokument som tulldeklaration

När man som tulldeklaration använder sig av registrering i deklarantens bokföring (EIR) ska man dessutom inge en elektronisk anmälan av varors ankomst till Tullen

 • AEO-aktörer kan ansöka om befrielse från att inge anmälan av varors ankomst om alla förutsättningar för befrielse uppfylls

Förenklade och kompletterande tulldeklarationer i två faser kan i fortsättningen också inges i Tullklareringstjänsten

Då reservförfarande används i samband med förenklade deklarationer för periodförtullning kan tulldeklarationen även i fortsättningen inges med transportdokument

 • Samma uppgifter som i den förenklade deklarationen ska ingå i transportdokumentet
 • Efter att reservförfarandet avslutats ska en elektronisk tulldeklaration inges

Flera sammanfattande kompletterande tulldeklarationer kan inges för en period

 • alla förenklade tulldeklarationer som ingetts under perioden måste anmälas i någon kompletterande tulldeklaration.

Tidsfristerna för ingivande av en kompletterande deklaration är fortfarande

 • vid periodförtullning, dvs. sammanfattande deklarationer, inom 10 dagar från periodens slut
 • vid andra än sammanfattande deklarationer, inom 10 dagar från dagen för frigörande
 

2. Skapande av MRN-referensnummer

 • Den förenklade deklarationen och anmälan om varors ankomst får egna MRN-referensnummer
 • Den sammanfattande kompletterande deklarationen som inges för perioden samt den tulldeklaration som sammanfattar registreringen i deklarantens bokföring får ett nytt MRN-referensnummer
 • Om företaget beviljats befrielse från anmälan av varors ankomst, får den kompletterande deklarationen ett nytt MRN-referensnummer
 • Om det är fråga om andra deklarationer i två faser än de som inges för en period får de kompletterande deklarationerna inte något nytt MRN-referensnummer.
 

3. Allmänt om periodförtullning

Hur korrigeras ett fel som upptäckts i en förenklad tulldeklaration:

 • Om felet upptäcks innan varorna frigörs kan det korrigeras i den förenklade deklarationen
 • Om felet upptäcks efter frigörandet korrigeras felet i den kompletterande deklarationen
 • Om felet inte kan korrigeras i den kompletterande deklarationen ska man begära ändring i den förenklade deklarationen. Om det inte är möjligt att få ändring i den förändrade deklarationen ska man begära att tulldeklarationen ogiltigförklaras och inge en ny deklaration

Den kompletterande deklarationen ska inges separat för varje säljare och leveransvillkor

I den kompletterande deklarationen får man ange som föregående dokument endast en sådan förenklad deklaration där de anmälda varorna har frigjorts eller som inte är föremål för ett pågående ändringsförfarande

Om ingen anmälan av varors ankomst inges för en på förhand ingiven förenklad deklaration, ogiltigförklarar Tullen deklarationen automatiskt 30 dagar efter att den ingavs

I den kompletterande deklarationen kan det finnas högst 9 999 tidigare dokument, dvs. förenklade deklarationer

 • Ange ”MRN” som typ av tidigare dokument i uppgifterna om deklarationspartiet
Varor som omfattas av antidumpnings- och utjämningstullar får inte deklareras med deklarationer som inges för en period
 

4. Nya ytterligare typer av deklaration och därtill hörande koder

De ytterligare typerna av deklaration kommer att ändras. Ytterligare typen av deklaration bestämmer t.ex.

 • om deklarationen har ingetts på förhand eller i efterhand
 • om deklaranten har erhållit SDE-tillstånd för förenklade deklarationer från Tullens tillståndscentral eller om deklarationerna inges sporadiskt och därmed inte kräver något tillstånd

Ändringar som gäller ytterligare typer av deklaration:

 • typerna av förenklade deklarationer ”BPW” och ”BPM” är i fortsättningen ”C – förenklad tulldeklaration” och ”F – på förhand ingiven förenklad tulldeklaration”
 • typerna av sammanfattande kompletterande deklarationer ”XPW” och ”XPM” är i fortsättningen ”U – kompletterande sammanfattande tulldeklaration”

I deklarationer som inges för en period ska man i fortsättningen ange längden på den sammanfattande perioden med koden för ytterligare uppgifter ”FIPER” (med förklaringen W=vecka eller M=månad) samt även skattebestämningsdagen, som är periodens första dag.

 

5. Exempel på koder som ska användas

Ange tillståndstypen och tillståndsnumret under ”Tillstånd” i tulldeklarationen: 

 • SDE – tillstånd till användning av förenklad deklaration 
 • EIR – tillstånd till klarering genom registrering i deklarantens bokföring

Ange fortsättningsvis uppgifterna för produkter som kräver växtsundhetskontroll:

 • Växtskyddsregistrets registreringsnummer 
 • Sundhetscertifikatets nummer  
 • CHED-PP-numret som erhållits ur Traces-systemet
 

6. Preliminär förteckning över uppgifterna i en förenklad deklaration om den kompletterande deklarationen inges som en sammanfattande deklaration (ytterligare uppgift ”FIPER”)

 

6.1. Tabell 1 

 

Uppgifter på rubriknivå i en förenklad deklaration för tillståndspliktig periodförtullning då en sammanfattande deklaration används som kompletterande deklaration

Kan ändras i den kompletterande deklarationen

Att notera

Deklarationens referensnummer och tilläggsreferens

Måste ändras

Den kompletterande deklarationen har ett eget separat referensnummer.  Kan vara lastens nummer.

Typ av deklaration (IM)

Nej

 

Ytterligare typ av deklaration (C eller på förhand ingiven F)

Måste ändras

Egen typ i kompletterande deklaration (U)

Beräknad summa och valutaslag för deklarationspartiet

Ja

Frivillig i förenklad deklaration

Deklarationspartiets bruttovikt

-

Används inte

   

 

Ombudets identifieringsnummer (EORI), kod för ombuds status (direkt/indirekt) och ombudets natur (Y)

Nej

 

Deklarantens identifieringsnummer (EORI) och ombudets natur (Y)

Nej

 

Exportör (=säljare): identifieringsnummer frivilligt, namn- och adressuppgifter

Ja

Anges på rubriknivå; endast en exportör får vara angiven i en deklaration.

Tjänsteleverantör: EORI-numret för det företag som förmedlar meddelandet till Tullen (om meddeladeklarering används)

Nej

 

(Person)uppgifter för den som inger deklarationen: namn, e-postadress

Ja

 

Bifogade dokument som är gemensamma för hela deklarationen: typ, identifieringsnummer (om sådana finns)

Ja

 

Uppgifter om innehavaren av periodförtullningstillståndet (typ = SDE + tillståndsnummer och tillståndshavarens EORI)

Nej

 

Som en kod för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen ska man ange ”FIPER” som visar periodens längd i W (veckor) eller M (månader)

Nej

 

Skattebestämningsdag, dvs. det datum som inleder perioden

Nej

Ändring av en förenklad deklaration krävs inte fastän lasten anländer något efter slutpunkten för perioden (månadsskiftet). Ändring krävs inte om växtinspektionen godkänns i början av följande period, så länge beslutet om frigörande har erhållits före den kompletterande deklarationen inges.

Uppgifter om det transportmedel som passerar gränsen

 

Frivillig (behövs ej); i varupostuppgifterna används inte heller uppgifter om transportmedlet

Leveransvillkor

 

Används inte i den förenklade deklarationen, utan anges först i den kompletterande deklarationen.

6.2. Tabell 2 

Uppgifter på varupostnivå i en förenklad deklaration för tillståndspliktig periodförtullning då en sammanfattande deklaration används som kompletterande deklaration

 

Kan ändras i den kompletterande deklarationen

Att notera

Typ av transaktion (Transaktionens art)

 

Används inte i förenklade deklarationer.

Kod för destinationsland

 

Frivillig (behövs ej)

Kod för avsändningsland

Nej

 

Importörens identifieringsnummer (EORI) och natur (Y)

Nej

 

Varans förvaringsplats, där Tullen kan kontrollera varan. Om ett växtinspektionsintyg krävs, ange ”C” som typ och den adress till CP:n som erhållits från Livsmedelsverket, i annat fall anges vanligtvis ”D” som typ och t.ex. gränsövergångsställets eller fabrikens adress som tilläggsuppgift.

Ja

Tullkontorskoden för tullen vid gränsövergångsstället får inte användas.  Denna uppgift behöver inte anges i den kompletterande deklarationen.

Varans förvaringsplats vid tidpunkten då tulldeklarationen görs: gränsövergångsställets adress

Ja

Behöver inte agnes i den kompletterande deklarationen.

Varupostnummer

Ja

 

Statistiskt värde

Ja

Används inte i förenklade deklarationer.

Varubeskrivning och varukod (10 siffror)

Ja

 

Varupostens faktureringsvärde (+ korrektivposter)

 

Frivillig (behövs ej)

Bruttovikt och nettovikt

Ja

 

Extra mängdenhet (m3)

Ja

 

Förfarande och föregående förfarande (40, 00)

Nej

 

Kod för ytterligare förfarande (999=inget ytterligare förfarande)

Ja

 

Förpackningsslag (då slaget är NE, dvs. oemballerat, anges inte förpackningsantal/märken som tilläggsuppgift)

Ja

 

Kod för ursprungsland (och kodtypen OC)

Ja

 

Bifogade dokument. T.ex. sundhetscertifikat för barrträd (typ N851) och Traces-anmälans nummer (typ C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (typ 5REK) samt någon kommersiell handling eller något kontrakt som visar varans värde. Ange förutom dokumentets typ även dess identifieringsnummer.

Ja

I den kompletterande deklarationen behöver man inte ange numren på sundhetscertifikaten eller Traces-anmälningarna.

Tilläggsuppgifter om varuposten (om nödvändigt)

Ja

 

Tidigare dokument (typ för summarisk införseldeklaration = 355 och identifieringsnumret MRN)

Ja

Obs! I den kompletterande deklarationen anges MRN-referensnumren som de förenklade deklarationerna tilldelats på rubriknivå; en kompletterande deklaration kan innehålla så många som 9 999 referensnummer. 

 

7. Exempel på koder som används i deklarationsförfarandet med registrering i deklarantens bokföring (EIR)

Nya ytterligare typer av deklaration i tulldeklarationen 

 • Typerna av sammanfattande deklaration ”ZPW” och ”ZPM” motsvaras i fortsättningen av ”V – kompletterande sammanfattande tulldeklaration” 
 • När du inger en kompletterande deklaration till en anmälan av varors ankomst ska du fortfarande ange ”Z – kompletterande tulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration
 • I anmälan av varors ankomst är tullförfarandet 40 eller annat tillståndsenligt tullförfarande 

När du inger en kompletterande sammanfattande deklaration för en period, ange i tilläggsuppgifterna för deklarationspartiet längden på samlingsperioden med koden ”FIPER” (W = vecka, M = månad)

 

8. Deklaration i två faser då man inger en kompletterande deklaration per enskild förenklad deklaration

Om du inger en kompletterande deklaration av typen X eller Y, tillåts förändringar endast i några uppgifter jämfört med den förenklade deklarationen

 • Om du inger en sammanfattande kompletterande deklaration av typen U, tillåts förändringar i flera uppgifter

I den kompletterande deklarationen ska man i uppgifterna om varuposten ange den förenklade deklarationens MRN-nummer som tidigare dokument

Deklarationen kan sporadiskt inges utan skriftligt tillstånd från Tullen. Om du regelbundet inger förenklade tulldeklarationer ska du ansöka om tillstånd till användning av förenklade deklarationer från Tullens tillståndscentral

När du sporadiskt inger en förenklad deklaration, ange ”B – Förenklad (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration 

 • När du inger deklarationen på förhand, ange ”E – På förhand ingiven förenklad (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration.
 • När du inger den kompletterande deklarationen, ange ”X – Kompletterande (sporadisk)” som ytterligare typ av deklaration

När du har ett tillstånd till förenklade deklarationer beviljat av Tullens tillståndscentral och du inger en förenklad deklaration, ange ”C – Förenklad (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration 

 • När du inger deklarationen på förhand, ange ”F – På förhand ingiven förenklad (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration
 • När du inger den kompletterande deklarationen, ange ”Y – Kompletterande (SDE-tillstånd)” som ytterligare typ av deklaration