Hoppa till innehåll

INF-nummer för förädlingsförfaranden

Om förädlingsförfarandet börjar med export ska du göra en INF-begäran i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden, där du på förhand anger uppgifterna om de varor som exporteras för förädling och importeras efter förädlingen.

Du ska göra en INF-begäran även för sådana förfaranden för aktiv och passiv förädling som börjar med import och som involverar fler än en medlemsstat. INF-begäran tilldelas ett INF-nummer av Tullen, som du ska uppge i export- och importdeklarationerna.

Du ska söka ett INF-nummer före du lämnar in en tulldeklaration. I export- och importdeklarationer anges INF-numret med koden C710. .Tullen handlägger INF-ansökningar endast på vardagar kl. 8–16.15.

Den elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden ersätter pappersblanketterna för särskilda förfaranden (INF1, INF2, INF5 och INF9).

Att logga in i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden

Företaget ska ha ett EORI-nummer. Ange EORI-numret i formen FI1234567-8 när du loggar in i tjänsten.

Ditt företag ska bevilja dig Suomi.fi-fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. Läs mer om befullmäktigande på sidan Så här ger du fullmakt i praktiken

Du loggar in i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden via EU:s e-tjänst. Läs anvisningarna för identifikation i EU:s e-tjänst.

Anvisningar

När behöver du ett INF-nummer?

Du behöver ett INF-nummer för förädlingsförfaranden som börjar med export. Dessa är

 • passiv förädling med förfarandekoden 21xx
  • tillståndstypen i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden är OP EX/IM
 • aktiv förädling som börjar med förfarandekoden för export i förväg 11xx
  • tillståndstypen i INF-tjänsten för förädlingsförfaranden är IP EX/IM.

Du kan även tillfälligt exportera varor ut ur EU med förfarandekoderna 22xx och 23xx. Om du använder förfarandekoden 22xx eller 23xx på exportdeklarationen behöver du inte ett INF-nummer.

Med förfarandekoden 22xx kan du exportera varor för till exempel reparation eller förädling, men vid återimporten ska varornas importtullsats vara noll. Importtullsatsen kan vara noll baserat på ursprung, tullklassificering eller något annat.

Med förfarandekoden 23xx kan du exportera varor för exempelvis en utställning eller en mässa, men varorna ska vara oförändrade då de återimporteras.

Läs mer om att lämna in exportdeklarationer på sidan För vilket ändamål exporteras varan?   


Passiv förädling (21xx) är ett tullförfarande där företag kan exportera unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde för t.ex. bearbetning, reparation eller kalibrering. När de förädlade produkterna återimporteras till unionen måste importtullen vara större än noll.

Privatpersoner behöver inte söka INF-nummer för exportdeklaration vid förfarandet 21xx.

Exempel

En projektor går sönder och du exporterar den ut ur EU med förfarande för passiv förädling 21xx. Du ska göra en INF-begäran före varorna exporteras.

Ange på INF-begäran den defekta projektorn som du exporterar för reparation och den reparerade projektorn som du återimporterar. Gör INF-begäran före varan förs ut ur Finland. Din INF-begäran tilldelas ett INF-nummer, som du ska ange både på exportdeklarationen och på importdeklarationen.

När du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande finns tillståndets nummer i slutet av INF-numret och INF-numret har formen OP EX/IM001FIOPOL12345. När du tillämpar förenklat tillståndsförfarande har INF-numret formen OP EX/IM001 + kundens egen interna referens.


Aktiv eller passiv förädling som börjar med import och involverar flera medlemsstater

Du behöver även ett INF-nummer för sådana förfaranden för aktiv och passiv förädling som börjar med import och som involverar fler än en medlemsstat. Detta förutsätter även ett giltigt unionstillstånd (gemenskapstillstånd).

Exempel 1

Du hänför varor till aktiv förädling i Finland. Du exporterar varorna för förädling till Sverige, varifrån varorna återexporteras ut ur EU. I detta fall ska du söka ett INF-nummer för varorna. INF-numret har formen IP IM/EX001FIIPOL 2345.

Exempel 2

Du hänför varor till aktiv förädling i Finland. Du exporterar varorna för förädling till Estland, men importerar varorna tillbaka till Finland. Varorna återexporteras ut ur EU från Finland. I detta fall behöver du inte söka ett INF-nummer.


Hur söker jag INF-nummer vid passiv förädling?

Vid förfarandet för passiv förädling kan du göra en enskild INF-begäran, där du anger alla varor som finns i en och samma exportdeklaration. I vissa fall kan du använda samma INF-nummer i flera exportdeklarationer. Du kan använda samma INF-nummer i flera exportdeklarationer om du har ett sedvanligt tillstånd.

Om du tillämpar förenklat tillståndsförfarande, dvs. söker tillstånd för förfarande för passiv förädling med tulldeklaration, ska du alltid göra en separat INF-begäran för varje exportdeklaration.

Om du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande kan du även göra en enskild INF-begäran för varor som exporteras eller importeras i flera försändelser. Även om en egen tulldeklaration görs för varje försändelse, kan du använda samma INF-nummer i deklarationerna. Du kan göra en INF-begäran till exempel för den mängd som återstår enligt tillståndet eller en mängd som motsvarar behovet enligt produktionshanteringssystemet. Ett INF-nummer som sökts för en större mängd kan användas på flera exportdeklarationer eller importdeklarationer.

På grund av ett tekniskt fel i Tullens exportsystem kan du inte i samma exportdeklaration ange tullförfarandekoderna 2100 och 2140, utan tills vidare måste två separata exportdeklarationer inges för varor som exporteras hänförda till dessa olika förfaranden. Det räcker dock att du endast gör en INF-begäran, som omfattar de för förädling exporterade varorna enligt båda exportdeklarationerna.

Ange i INF-begäran varornas varukod med åtta (8) siffrors noggrannhet. Om du anger varor med flera varukoder och på flera rader kan du ladda upp uppgifterna i INF-begäran som en CSV-fil. Använd i detta fall CSV-mallen.

Ange i INF-begäran varumängden, dvs. mängduppgifterna, enligt det sedvanliga tillståndet. Beakta att tillståndet kan innehålla en annan mängdenhet än de mängdenheter som krävs för de olika varukoderna i tulldeklarationen.

I export- och importdeklarationer ska du ange INF-numren med koden C710. Till exempel kan du i importdeklarationen ange flera exportdeklarationer och INF-nummer, med vilka varorna som importeras har exporterats för förädling.

Ange mängduppgifter på följande sätt: 

 • I exportdeklarationen ska du i tilläggsuppgifterna om varuposten ange mängduppgifterna (mängd och mängdenheter) för INF-numret med koden för ytterligare uppgifter FIXXX och värdet på den vara som kommer att förädlas. (Till exempel FIXXX / OP EX/IM001…., 1 st., 500 euro)
 • I importdeklarationen ska du för varje varupost ange mängduppgifterna (mängd och mängdenheter) för INF-numret med koden för ytterligare uppgifter FI710 och den förädlade varans värde. Den förädlade varans värde utgörs av de exporterade varornas värde, förädlingskostnaderna och importfrakten.  (Till exempel FI710 / OP EX/IM001…., 1 st., 1 500 euro)
 • Om en och samma varupost har exempelvis tre INF-nummer, ska du ange mängd- och värdeuppgifterna för varuposten med en separat kod för ytterligare uppgifter FI710 för varje INF-nummer, dvs. totalt tre koder. Tullen registrerar mängd- och värdeuppgifterna för varje INF-nummer i enlighet med de uppgifter som kunden angett.
 • Om material har exporteras med exempelvis tre INF-nummer men importen av förädlade produkter gäller endast ett INF-nummer av dessa, ska du ange mängd- och värdeuppgifterna med koden för ytterligare uppgifter FI710. Ange tydligt vilket INF-nummer uppgifterna gäller.

En del av uppgifterna som anges kan vara uppskattningar, till exempel uppgifter om de förädlade varornas värde.

Den förädlade varans värde utgörs av de exporterade varornas värde, förädlingskostnaderna och importfrakten. Den förädlade varupostens värde utgörs av de exporterade varornas värde, förädlingskostnaderna och import- och exportfrakten. Ange värdeuppgifterna hellre som för stora än som för små. Om fraktuppgifterna exempelvis uppgår till 250–300 euro, ska du använda 300 euro som uppskattning i beräkningen. Tullen kontrollerar mängd- och värdeuppgifterna som angetts i INF-begäran. Uppgifterna om mängd och värde i INF-begäran får inte överskridas vid exporten eller importen.

Om du saknar sedvanligt tillstånd för passiv förädling ska du aktivera knappen ”Deklarationsnummer” i INF-begäran. Ange sedan ditt företags interna referens (18 tecken) i fältet ”Tillståndets/Deklarationens nummer”. Använd samma interna referens i tulldeklarationerna för export- och import.

Ange INF-numret med koden C710 i exportdeklarationen för passiv förädling. När du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande finns tillståndets nummer i slutet av INF-numret och INF-numret har formen OP EX/IM001FIOPOL12345. När du tillämpar förenklat tillståndsförfarande har INF-numret formen OP EX/IM001 + kundens egen interna referens.

Du har fått meddelande om avslag av Tullen på din INF-begäran och orsaken är oklar. Ta kontakt med företagsrådgivningen för att ta reda på vad som hänt. En INF-begäran som fått avslag kan inte korrigeras, så du ska göra en ny INF-begäran med korrigerade uppgifter. Uppge dina kontaktuppgifter i fältet ”Allmänna kommentarer” i varje INF-begäran, så att Tullen kan kontakta dig vid behov.

Om du av misstag har angett exempelvis felaktiga värdeuppgifter om den förädlade produkten i INF-begäran och INF-begäran redan har godkänts, kan du kontakta företagsrådgivningen för att åtgärda felet. I detta skede är det inte längre möjligt att korrigera alla uppgifter. Tullen överväger separat från fall till fall om det är möjligt att åtgärda felet.


För aktiv förädling som börjar med export och avslutas med import krävs alltid sedvanligt tillstånd som beviljas av Tillståndscentralen. Både användning av likvärdiga varor och export i förväg ska vara tillåtet enligt tillståndet.  

Exempel

Som export i förväg vid aktiv förädling (tullförfarande 11xx 7SE) exporteras 100 kilo jordgubbssylt i vars tillverkning likvärdiga unionsvaror har använts (50 kilo unionssocker). Utgående från exporten av jordgubbssylt uppkommer en importrätt för samma mängd icke-unionsvaror, dvs. 50 kilo socker med icke-unionsstatus.

När du exporterar varor som export i förväg vid aktiv förädling ska du göra en separat INF-begäran för varje exportdeklaration. Ett INF-nummer som sökts för export i förväg kan omfatta flera importdeklarationer (tullförfarande 51xx 7SE). Du ska dock se till att tidsfristen på sex månader för förfarandet inte överskrids och att du inte importerar mer unionsvaror än vad som är tillåtet enligt importrätten.

Ange i exportdeklarationens varupostuppgifter de likvärdiga varornas varukod, mängd och värde med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. Ange med en annan kod för ytterligare uppgifter FIXXX de förädlade produkternas mängd och värde. Uppgifterna ska anges på sina egna rader för att Tullen ska kunna göra anteckningar för INF-numret. Ange till exempel på den första raden med koden för ytterligare uppgifter FIXXX de förädlade varorna som exporteras (mängd, värde) och på den andra raden de likvärdiga varorna (varukod, mängd och värde) med koden för ytterligare uppgifter FIXXX.

Ange för varje varupost i importdeklarationen samtliga INF-nummer som gäller varuposten. Mängduppgifterna (mängd och mängdenhet) och värdeuppgifterna anges för varje INF-nummer med koden för ytterligare uppgifter XXX. (Till exempel XXX / IP EX/IM…,  250 kg, 2 000 EUR.)   


Bra att veta

Om exportdeklarationen har utförselbekräftats kan INF-begäran inte längre korrigeras. Gör så här:

 • Om du saknar ett sedvanligt tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen kan du inte göra en ny INF-begäran för varorna. Gör en exportdeklaration i efterhand för de odeklarerade varorna. Varorna ska importklareras som normal import och tullförmån för passiv förädling fås inte för dessa varor.
 • Om du har ett sedvanligt tillstånd beviljat av Tillståndscentralen ska du göra en ny INF-begäran för de odeklarerade varorna. Gör en exportdeklaration i efterhand där du uppger INF-numret som du har fått. Om du försummar att tulldeklarera kan du förlora tullförmånen.

Läs mer om att tulldeklarera i efterhand.


Om exportdeklarationen inte ännu har utförselbekräftats och varorna inte har lämnat EU kan du be om korrigering av ett litet fel i INF-begäran. Skicka en begäran om korrigering till INFmuutospyynnot(at)tulli.fi eller gör en ny INF-begäran. Om försändelsen är brådskande lönar det sig att göra en ny INF-begäran.

Be om en rättelse av exportdeklarationen när din korrigering har godkänts eller när du har fått ett nytt INF-nummer. Om du har gjort en ny INF-begäran ska du även uppge det nya INF-numret i begäran om rättelse av exportdeklarationen. Varorna får inte föras ut från EU:s tullområde innan Tullen har godkänt rättelsen. 

Om exportdeklarationen redan har utförselbekräftats är det inte längre möjligt att korrigera INF-numret. Läs mer under ”Vad ska jag göra om mer varor exporterats än vad som angetts i INF-begäran och exportdeklarationen redan har utförselbekräftats?”.


När du skickar ett e-postmeddelande till Tullen där du ber om att en INF-nummeruppgifter ska korrigeras, ska du i meddelandet ange det INF-nummer som din begäran gäller. Ange tydligt de ändringar som du begär och orsaken till dessa. Ditt meddelande ska innehålla de ursprungliga uppgifterna och de önskade ändringarna. Om det finns flera rader som behöver korrigeras ska du ange uppgifterna till exempel i Excel-format. Skicka en begäran om korrigering till INFmuutospyynnot(at)tulli.fi.

Exempelmeddelande:

”Begäran om korrigering för INF-nummer OP EX/IMxxxxx…

Vi har deklarerat följande förädlade produkt: varukod ”87032390”, varubeskrivning ”personbil”, den förädlade produktens värde ”10 000 euro”.

Enligt information vi har erhållit har den förädlade produktens värde uppskattats fel. Orsaken till detta är att reparationskostnaderna för varan steg med 5 000 euro från de uppskattade kostnaderna.

Vi ber att värdet för den förädlade produkten med INF-numret OP EX/IMxxxxx ska korrigeras till 15 000 euro.”


Om INF-begäran inte omfattar alla varor i exportdeklarationen avbryts handläggningen av exportdeklarationen. Om för litet varor angetts i INF-begäran, ska du göra en separat INF-begäran för varumängden som saknas. Iaktta anvisningarna nedan för hur du ska gå till väga beroende på om du tillämpar sedvanligt respektive förenklat tillståndsförfarande.

Om du tillämpar förenklat tillståndsförfarande ska du göra en separat INF-begäran för varorna som saknas och sedan ange även det nya INF-numret i exportdeklarationen.

Om du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande, ska du göra så här: 

 • Om varorna som saknas anges i tillståndet ska du göra en separat INF-begäran för dessa eller be Tullen lägga till varorna som saknas till INF-numret. Om transporten är brådskande lönar det sig att göra en ny INF-begäran för de varor som saknas. Om du har gjort en ny INF-begäran ska du ange det nya INF-numret i exportdeklarationen. Om du har begärt korrigeringar för INF-numret och Tullen har gjort ändringarna du bett om fortsätter handläggningen av exportdeklarationen.
 • Om varorna inte anges i tillståndet ska du göra en separat INF-begäran och exportdeklaration för dem. Gör INF-begäran först. När INF-begäran har godkänts ska du göra en ny exportdeklaration där du anger INF-numret och de varor som omfattas av INF-numret. Den här nya exportdeklarationen fungerar samtidigt som ansökan om tillstånd för passiv förädling. Kontakta även Tullens tillståndscentral för eventuell ändring av tillståndet.

Handläggningen av din exportdeklaration avbryts om INF-nummer saknas. Gör omedelbart en INF-begäran och ange sedan INF-numret du fått med koden C710 i exportdeklarationen. Ange INF-numret med samma C710-kod också i importdeklarationen.


INF-numret behöver inte ogiltigförklaras, utan man kan bara låta bli att använda det. Om exporten återkallas och varorna inte lämnar EU, ska du dock lämna in en begäran om ogiltigförklaring av exportdeklarationen.


Pappersbilagor kan inte längre bifogas till INF-begäranden. Fyll i uppgifterna i den elektroniska mallen som du kan ladda ner från INF-tjänsten för förädlingsförfaranden. Mallen är en Excel-tabell som konverteras enligt anvisningarna till en CSV-fil. Du kan anmäla flera varuposter med en CSV-fil. Läs instruktionerna för användning av mallen i anvisningarna för INF-tjänsten för förädlingsförfaranden.Nyckelord INF