INF-nummer söks från och med 25.11.2020 i den elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden

Den nya elektroniska INF-tjänsten för förädlingsförfaranden blir tillgänglig 25.11.2020. Tjänsten ersätter pappersblanketterna för särskilda förfaranden (INF1, INF2, INF5 och INF9). Man får dock använda blanketter som upprättats samt bestyrkts av Tullen före 25.11.2020.

INF-nummer ska sökas i INF-tjänsten innan en tulldeklaration inges. I export- och importdeklarationen anges INF-numret med koden C710.Tullen handlägger INF-ansökningar endast på vardagar under tjänstetid (kl. 8–16.15).

Du behöver Suomi.fi-fullmakt och EORI-nummer för att använda tjänsten 

I INF-tjänsten för förädlingsförfaranden används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter och inloggningen i tjänsten sker via EU:s e-tjänst med Suomi.fi-identifikation.  Läs mer om identifikation i EU:s tjänst. 

Om företagets verkställande direktör inte sköter tullärendena själv, ska denne ge personen som sköter tullärendena fullmakten ”Ansökan om tillstånd för tullverksamhet”. Fullmakten ska vara beviljad innan man loggar in i tjänsten. 

Deklaranten ska också ha ett EORI-nummer. Om ditt företag ännu inte har ett EORI-nummer, lönar det sig att ansöka om ett sådant så fort som möjligt. 

EU:s e-tjänster

När behöver man ett INF-nummer?

Du behöver ett INF-nummer för förädlingsförfaranden som inleds med export. Sådana förfaranden är passiv förädling med tillståndstyp OP EX/IM och förfarandekod 21xx, samt aktiv förädling med tillståndstyp IP EX/IM och förfarandekod 11xx.

Du behöver också ett INF-nummer för sådana förfaranden för aktiv och passiv förädling som inleds med import och som involverar fler än en medlemsstat. 

Du behöver ett INF-nummer för exportdeklarationen när du exporterar varor för reparation eller testning och använder förfarandet 21xx för passiv förädling. Privatpersoner behöver dock inte ett INF-nummer för export.

Om du använder förfarandekoden 22xx eller 23xx vid exporten så behöver du inte ett INF-nummer.

Ansökan om INF-nummer för passiv förädling vid export

I INF-tjänsten kan du göra en enskild INF-ansökan per en tulldeklaration gällande passiv förädling vid export. 

Om du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande för den passiva förädlingen vid export så kan du också göra en INF-ansökan för hela den återstående varumängden i tillståndet som beviljats av Tillståndscentralen. Då kan du använda samma INF-nummer i flera tulldeklarationer.

På grund av ett tekniskt fel i Tullens exportsystem kan man inte i samma exportdeklaration ange tullförfarandekoderna 2100 och 2140, utan tills vidare måste två separata exportdeklarationer inges för varor som exporteras hänförda till dessa olika förfaranden. I detta fall räcker det dock att du endast gör en INF-ansökan, som omfattar de för förädling exporterade varorna i båda exportdeklarationerna.

Varukoden för varorna som exporteras för förädling ska anges i INF-ansökan med åtta siffrors noggrannhet. Om det sedvanliga tillståndet omfattar varor med flera olika varukoder, kan du ladda uppgifterna till INF-ansökan som en CSV-fil. Du kan ladda ner en Excel-mall från tjänsten för detta. Mer detaljerad information om detta hittar du i anvisningarna för INF-tjänsten.

Om du inte har ett sedvanligt tillstånd till passiv förädling ska du använda din egna interna referens då du ansöker om INF-nummer. Denna referens ska anges både i export- och importdeklarationen.

INF-numret, som ska anges i exportdeklarationen för passiv förädling med koden C710 för bilagda handlingar, har antingen formen OP EX/IM001FIOPOL12345 (sedvanligt tillståndsförfarande, tillståndets nummer) eller OP EX/IM001+ kundens egen interna referens (förenklat tillståndsförfarande, tillstånd söks med exportdeklarationen).  

INF-mängduppgifter ska anges i tulldeklarationerna

När sedvanligt tillståndsförfarande tillämpas, ska man i INF-ansökan ange de i tillståndet nämnda mängdenheterna. Notera att tillståndets mängduppgifter kan avvika från de obligatoriska mängduppgifter som krävs för olika varukoder i tulldeklarationen. För att Tullen ska kunna registrera korrekta mängduppgifter i INF-systemet, ska man i exportdeklarationens varupostuppgifter ange mängd och mängdenhet med koden för ytterligare uppgifter FIXXX. På motsvarande sätt ska INF-mängduppgifterna (mängd och mängdenhet) också anges i importdeklarationens varupostuppgifter med koden för ytterligare uppgifter XXX. I importdeklarationen ska man därtill med samma kod för ytterligare uppgifter ange varupostens värde, som består av de exporterade varornas värde, förädlingskostnaderna samt import- och exportfrakten.

Export i förväg av likvärdiga varor vid aktiv förädling

I exportdeklarationens varupostuppgifter ska man med koden för ytterligare uppgifter FIXXX ange de likvärdiga varornas varukod, mängd och värde.

Exempel: Man exporterar i förväg (tullförfarande 11xx 7SE) jordgubbssylt, i vars tillverkning har använts x-mängd unionssocker. Av denna vid aktiv förädling använda likvärdiga x-mängden unionssocker uppkommer rätt att importera icke-unionssocker. 

Till ett INF-nummer som sökts för export i förväg kan kopplas flera importdeklarationer (tullförfarande 5100 7SE), men man ska se till att inte överskrida rätten att importera icke-unionsvaror eller förfarandets tidsfrist på sex månader.

Kontakta företagsrådgivningen i specialsituationer

Om du vill använda ett ombud i INF-tjänsten eller om identifieringen inte lyckas, ska du kontakta Tullens företagsrådgivning (yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi) för anvisningar.

Anvisningen

Anvisningar för INF-tjänsten 

Om exportdeklarationen har utförselbekräftats, kan INF-begäran inte längre korrigeras och en ny INF-begäran kan inte göras för varorna. Importförtulla de varor som inte angetts i INF-begäran och upprätta en exportdeklaration för dem i efterhand. Dessa varor är inte berättigade till förmånsbehandling enligt passiv förädling.


Om exportdeklarationen inte ännu har utförselbekräftats och varorna inte ännu har lämnat EU, ska du göra en ny INF-begäran. När du har fått det nya INF-numret, ska du lämna in en begäran om rättelse av exportdeklarationen och i den ange det nya INF-numret. Varorna får inte föras ut från EU:s tullområde innan Tullen har godkänt rättelsen. 
Om exportdeklarationen redan har utförselbekräftats så kan den inte längre rättas.


Om INF-begäran inte omfattar alla varor i exportdeklarationen, avbryts handläggningen av exportdeklarationen. Om för litet varor angetts i INF-begäran, ska du göra en separat INF-begäran för varumängden som saknas. Iaktta anvisningarna nedan för hur du ska gå till väga beroende på om du tillämpar sedvanligt respektive förenklat tillståndsförfarande.

Om du tillämpar förenklat tillståndsförfarande, ska du göra en separat INF-begäran för varorna som saknas i den ursprungliga INF-begäran och sedan ange det nya INF-numret i exportdeklarationen.

Om du tillämpar sedvanligt tillståndsförfarande, ska du göra så här: 

  • Om de varor som saknas har angetts i tillståndet, ska du göra en separat INF-begäran för dem. Ange det nya INF-numret i exportdeklarationen.
  • Om dessa varor inte har angetts i tillståndet, ska du göra en separat INF-begäran för dem. Ange exportdeklarationens MRN i fältet Allmänna kommentarer i begäran. Ange det nya INF-numret i exportdeklarationen. Kontakta också Tullens tillståndscentral för eventuell ändring av tillståndet.

Om felaktiga varor har angetts i INF-begäran, ska du göra en helt ny INF-begäran. Den gamla, godkända INF-begäran kan inte längre korrigeras, utan du kan bara låta bli att använda INF-numret.


Handläggningen av din exportdeklaration avbryts om INF-nummer saknas. Gör omedelbart en INF-begäran och ange sedan INF-numret du fått med koden C710 i exportdeklarationen. Ange INF-numret med samma C710-kod också i importdeklarationen.


INF-numret behöver inte ogiltigförklaras, utan man kan bara låta bli att använda det. Om exporten återkallas och varorna inte lämnar EU, ska du dock lämna in en begäran om ogiltigförklaring av exportdeklarationen.


Pappersbilagor kan inte längre bifogas till INF-begäranden. Fyll i uppgifterna i den elektroniska mallen som du kan ladda ner från INF-tjänsten för förädlingsförfaranden. Mallen är en Excel-tabell som konverteras enligt anvisningarna till en CSV-fil. Du kan anmäla flera varuposter med en CSV-fil. Läs instruktionerna för användning av mallen i anvisningarna för INF-tjänsten för förädlingsförfaranden.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord INF