Att lägga royaltyer och licensavgifter till tullvärdet

Royaltyer och licensavgifter som köparen antingen direkt eller indirekt ska betala som ett villkor för försäljning av varorna ska läggas till det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för de importerade varorna, om dessa avgifter inte redan ingår i priset.

Royaltyer och licensavgifter avseende importvaror

Royaltyer och licensavgifter hänför sig till de importerade varorna i synnerhet när rättigheter som överförts enligt licens- eller royaltyavtalet ingår i varorna.

Om de importerade varornas pris ligger till grund för beräkningen av royalty- eller licensavgiftsbeloppen ska det i avsaknad av bevis för motsatsen antas att betalningen av avgifterna avser varorna. Om royaltyer eller licensavgifter delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar eller komponenter som tillförts varorna efter importen, eller verksamheter eller tjänster efter importen, ska en lämplig justering göras.

Royaltyer och licensavgifter som villkor för försäljning

Royaltyer och licensavgifter anses ha betalats som ett villkor för försäljningen om något av följande villkor uppfylls:

  1. Säljaren eller en person som är närstående säljaren kräver att köparen betalar denna avgift
  2. Avgiften betalas för att fullgöra en skyldighet som åligger säljaren i enlighet med kontraktsförpliktelser
  3. Varorna kan inte säljas till köparen eller köparen kan inte köpa varorna utan att betala royaltyer eller licensavgifter till licensgivaren.

Beakta följande