Angivande av villkorskod och Taric-tilläggsnummer

Importören ska reda ut om importen omfattas av restriktioner eller om den kräver tillstånd, samt ange detta i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer.

Tullklareringstjänsten kontrollerar direkt i EU-kommissionens Taric-databas vilka restriktioner t.ex. den deklarerade varans varukod omfattas av. Om varukoden omfattas av restriktioner och alla nödvändiga tilläggsuppgifter inte har angetts i tulldeklarationen, avbryts handläggningen av deklarationen.

En importrestriktion eller ett importförbud kan grunda sig antingen på EU-omfattande eller på nationella författningar. Läs mer om importrestriktioner och -förbud på webbsidorna Restriktioner och övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror och Ny förordning om offentlig kontroll. 

Exempel på åtgärder och villkor som gäller varor: 

  • åtgärdskoder (import av varan omfattas av restriktioner)
  • tillståndskoder (importtillståndet ska anges).

Med en villkorskod kan man också ange att villkoren för en förmånsbehandling som är tillämplig på varan uppfylls. Villkorskoden anges till exempel när man i tulldeklarationen ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet (landsgruppen Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 2012). Då anger man med villkorskoden Y021 att man kan visa upp ett förmånsberättigande dokument för varorna (t.ex. varucertifikat EUR.1) och att dokumentet finns som bilaga till tulldeklarationen. Läs mer om förmånsbehandlingar.

Angivande av villkorskod

Ange en villkorskod när du använder en varukod eller ett visst tullsystem som kräver att en villkorskod anges.

Läs hur man anger villkorskoden i olika e-tjänster eller andra deklarationskanaler:

När du inger tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten kan du välja den tillämpliga villkorskoden bland alternativen som visas. Du behöver alltså inte separat mata in de villkorskoder som varukoden kräver. Om du till exempel har ett dokument eller tillstånd som ska visas upp i samband med importen av varan, välj koden för tillståndet eller dokumentet och ange tillståndets eller dokumentets nummer i fältet ”Referens”. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, välj en negationskod (Y9xx).     

När du inger tulldeklarationen med ett meddelande, ange villkorskoden i uppgifterna om varuposten. Om man måste visa upp ett tillstånd eller ett annat dokument för importvaran, ange detta på varuposten i punkten ”Bifogade dokument” genom att ange dokumentets kod och andra uppgifter som krävs. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, ange en negationskod (Y9xx), dvs. en kod som negerar restriktionen, i punkten ”Ytterligare referens”.  

När du inger en tulldeklaration för ett särskilt förfarande i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) eller med ett meddelande, ange villkorskoden i uppgifterna om varuposten. Om man måste visa upp ett tillstånd eller ett annat dokument för importvaran, ange detta i punkten ”Varupostens bilagda handlingar” genom att ange dokumentets kod och andra uppgifter som krävs. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, ange negationskoden, dvs. koden som negerar restriktionen, i punkten ”Tilläggsuppgifter” med koden för särskild upplysning XAN och med en villkorskod i formen Y9xx. 

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med en SAD-blankett, ange villkorskoden i blankettens fält 44.

Angivande av TARIC-tilläggsnummer

Med Taric-tilläggsnummer kan man ange restriktioner gällande varorna eller att man ansöker om tillämpning av en företagsspecifik antidumpningstull.

Om till exempel varukoden omfattas av en företagsspecifik antidumpningstull ska man i tulldeklarationen utöver varukoden också ange ett Taric-tilläggsnummer. På basis av Taric-tilläggsnumret fastställer Tullklareringstjänsten den rätta företagsspecifika antidumpningstullen för varan. Ange också med en kod för bifogade dokument (t.ex. D008 eller D022) att du har en giltig faktura. Kontrollera den rätta koden i Taric-databasen Läs mer på sidan Antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddstullar dvs. tilläggstullar. 

Var hittar jag villkorskoder och Taric-tilläggsnummer?

Du kan i Fintaric-tjänsten eller i kommissionens Taric-databas kontrollera om du måste anger en villkorskod eller ett Taric-tilläggsnummer i tulldeklarationen. Där kan du också se vilka krav som hänför sig till användning av villkorskoden. Vanligtvis förutsätts det att man visar upp ett behövligt dokument.

Ett exempel på sökning av villkorskod i Fintaric-tjänsten: 

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök i Fintaric fram uppgifterna om varan genom att ange varukoden i fältet ”Varukod eller beskrivning”. Öppna uppgifterna om varukoden genom att klicka på varukodsnumret. Välj därefter Norge i punkten ”Åtgärder för varukoden” och välj fliken ”Tullar”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Du kan se villkoren när du på raden 2012 (EEA - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) klickar på ikonen med två motsatta pilar. I villkoren står ”Om dokument Y021 inte har angivits, kan åtgärden inte användas!” Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Se också anvisningar för användning av Fintaric-tjänsten.
Ett exempel på sökning av villkorskod i Taric-databasen:

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök fram uppgifterna om varan i Taric-databasen genom att skriva varans varukod i fältet ”Varukod” och klicka på ”Visa åtgärder”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Gå till punkten ”EEA - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA 2012)” och klicka på ”Visa villkor”. På raden ”BI” står ”Y021”, dvs. åtgärden kan tillämpas när du har det dokument som krävs. Enligt raden ”B2” kan åtgärden inte tillämpas om du inte har dokumentet. Under ”Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd” anges vilket dokument du ska visa upp. Där står: ”Y021 Begäran om förmånsbehandling för EES”. Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.