Angivande av restriktioner, förmåner och antidumpningstullar 

Importören ska reda ut om importen omfattas av restriktioner eller om den kräver tillstånd, samt ange detta i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer.

Tullklareringstjänsten kontrollerar direkt i EU-kommissionens Taric-databas vilka restriktioner t.ex. den deklarerade varans varukod omfattas av. Om varukoden omfattas av restriktioner och alla nödvändiga tilläggsuppgifter inte har angetts i tulldeklarationen, avbryts handläggningen av deklarationen.

En importrestriktion eller ett importförbud kan grunda sig antingen på EU-omfattande eller på nationella författningar. Läs mer om importrestriktioner och -förbud på webbsidorna Restriktioner och övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror och Ny förordning om offentlig kontroll. 

Exempel på åtgärder och villkor som gäller varor: 

 • åtgärdskoder (import av varan omfattas av restriktioner)
 • tillståndskoder (importtillståndet ska anges).

Med en villkorskod kan man också ange att villkoren för en förmånsbehandling som är tillämplig på varan uppfylls. Villkorskoden anges till exempel när man i tulldeklarationen ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet (landsgruppen Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 2012). Då anger man med villkorskoden Y021 att man kan visa upp ett förmånsberättigande dokument för varorna (t.ex. varucertifikat EUR.1) och att dokumentet finns som bilaga till tulldeklarationen. Läs mer om förmånsbehandlingar.

Angivande av villkorskod

Ange en villkorskod när du använder en varukod eller ett visst tullsystem som kräver att en villkorskod anges.

Läs hur man anger villkorskoden i olika e-tjänster eller andra deklarationskanaler:

När du inger tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten kan du välja den tillämpliga villkorskoden bland alternativen som visas. Du behöver alltså inte separat mata in de villkorskoder som varukoden kräver. Om du till exempel har ett dokument eller tillstånd som ska visas upp i samband med importen av varan, välj koden för tillståndet eller dokumentet och ange tillståndets eller dokumentets nummer i fältet ”Referens”. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, välj en negationskod (Y9xx).     

När du inger tulldeklarationen med ett meddelande, ange villkorskoden i uppgifterna om varuposten. Om man måste visa upp ett tillstånd eller ett annat dokument för importvaran, ange detta på varuposten i punkten ”Bifogade dokument” genom att ange dokumentets kod och andra uppgifter som krävs. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, ange en negationskod (Y9xx), dvs. en kod som negerar restriktionen, i punkten ”Ytterligare referens”.  

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med en SAD-blankett, ange villkorskoden i blankettens fält 44.

Angivande av TARIC-tilläggsnummer

Med Taric-tilläggsnummer kan man ange restriktioner gällande varorna eller att man ansöker om tillämpning av en företagsspecifik antidumpningstull.

Om till exempel varukoden omfattas av en företagsspecifik antidumpningstull ska man i tulldeklarationen utöver varukoden också ange ett Taric-tilläggsnummer. På basis av Taric-tilläggsnumret fastställer Tullklareringstjänsten den rätta företagsspecifika antidumpningstullen för varan. Ange också med en kod för bifogade dokument (t.ex. D008 eller D022) att du har en giltig faktura. Kontrollera den rätta koden i Taric-databasen Läs mer på sidan Antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddstullar dvs. tilläggstullar.

Angivande av CHED-hälsodokument för införsel och COI-kontrollintyg

Ange numret på CHED-hälsodokumentet för införsel och COI-kontrollintyget i importtulldeklarationen med egna dokumentkoder. Ange också radnumret från CHED-dokumentet för införsel och COI-kontrollintyget för den vara som du håller på att inge en tulldeklaration för.

Uppgifterna ska anges när det bifogade dokumentet i tulldeklarationen är ett CHED-A-, CHED-P-, CHED-D-, CHED-PP–hälsodokument för införsel eller ett COI-kontrollintyg. Beakta att varukoden kan kräva att flera bifogade dokument ska anges. Ange alla dokument som varukoden kräver med egna dokumentkoder. 

Om dina importvaror kräver t.ex. ett hälsodokument för införsel CHED, men inget CHED-nummer angetts i deklarationen, skickar Tullen dig ett felmeddelande. Om CHED-numret som angetts i tulldeklarationen är felaktigt eller har fel status, kan tulldeklarationen också avslås. Om tulldeklarationen avslås eller om du får ett felmeddelande, kontrollera det nummer på CHED-dokumentet som du angett och dokumentets status i Traces-systemet.

Kom ihåg att ange ett CHED-PP-dokument för införsel i tulldeklarationen också om sändningen innehåller träemballage vars import kräver dokumentet.

Till exempel när du anger uppgifter om ett CHED-PP-dokument för införsel, använd dokumentkoden ”C085 – Gemensamt hälsodokument för införsel av växter och växtprodukter (CHED-PP) (i enlighet med del 2 avsnitt C i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))”. 

När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten:

 • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
 • Ange i fältet ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet.

När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering:

 • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
 • Ange i punkten ”Varupostnummer i dokumentraden” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet).

Beakta följande för att din deklaration ska gå igenom

Beakta följande saker för att din tulldeklaration ska kunna godtas:

 • Med en sådan kod för bifogat dokument med vilken ett visst CHED-hälsodokument för införsel angetts får man inte ange andra uppgifter eller dokument. 
 • Uppgifterna i tulldeklarationen och CHED-dokumentet ska stämma överens med varandra. Till exempel så ska följande uppgifter på varupostnivå motsvara varandra:
  • nettovikt
  • varukod
 • I tulldeklarationen ska man ange lika många varuposter som det finns radnummer i CHED-dokumentet.
  • Till exempel så kan de örter du importerat deklareras med samma varukod, dvs. på samma varupost i tulldeklarationen. Om du ändå i CHED-dokumentet angett örterna på två olika rader, måste du deklarera örterna på två olika varuposter också i tulldeklarationen.
 • Om importen inte kräver att ett CHED-dokument visas upp, ska man i tulldeklarationen i stället för numret på CHED-dokumentet ange en negationskod. Negationskoden ska anges om den kan väljas. 
  • Om din import är befriad från den importkontroll som avses i förordningen, ange i stället för CHED-dokumentet en negationskod som börjar med Y. På basis av den är du befriad från uppvisande av CHED-dokumentet. (Villkoret kan visas i varukodstjänsten Fintaric på följande sätt: Om dokumentet C678 eller Y978 inte har angivits, är import/export inte tillåten.)
  • Om din import är befriad från utfärdande av sundhetscertifikat, dvs. importen kräver inget CHED-PP-hälsodokument för införsel, kan negationskoden inte väljas. Ange ändå orsaken till befrielsen med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift”.

Uppdaterad 18.1.2024


När du i tulldeklarationen anger uppgifter om ett CHED-hälsodokument för införsel eller ett COI-kontrollintyg, använd följande dokumentkoder:

Du kan kontrollera gällande dokumentkoder i kodförteckning ”CL013G –Bilagsdokument – varupostnivå”.


När import av varor kräver att ett CHED-hälsodokument för införsel anges i tulldeklarationen, framskrider handläggningen av deklarationen på följande sätt: 

 1. Upprätta först ett CHED-hälsodokument för införsel i Traces-systemet (där dokumentet kallas hälsoinförselhandling) och skicka dokumentet till den övervakande myndigheten. När du skickat anmälan, är dokumentets status ”Ny” i Traces-systemet.
 2. Ange numret på CHED-hälsodokumentet för införsel som tilldelats av Traces-systemet i tulldeklarationen med rätt dokumentkod. Ange också varans radnummer som kan ses i CHED-dokumentet.
 3. Handläggningen av tulldeklarationen avbryts tills den övervakande myndigheten har handlagt CHED-dokumentet. 
 4. När den övervakande myndigheten har handlagt CHED-dokumentet, godkänner eller avvisar myndigheten importen av varorna.
  • Om den övervakande myndigheten godkänner varupartiet för import, bestyrker myndigheten CHED-dokumentet och dokumentets status byts till ”Validerat”.
 • Om varorna flyttats till ett godkänt kontrollställe (CP), är det ursprungliga CHED-dokumentets status ”Authorized for transfer”. När den övervakande myndigheten har godkänt varorna och lagt till kontrollresultatet, får CHED-dokumentet ett nytt referensnummer och dokumentets status byts till ”Validerat”. Korrigera tulldeklarationen genom att ange CHED-dokumentets nya referensnummer i deklarationen. Om det inte går att korrigera tulldeklarationen, be om tillstånd till korrigering med en kontaktbegäran eller med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” .  Läs mer om korrigering av en tulldeklaration.  
 • Om en del av de importerade produkterna avvisas ska tulldeklarationen delas upp. Då är CHED-dokumentets status ”Partially rejected”. Läs mer om delning av en tulldeklaration.
  • Om den övervakande myndigheten avvisar importen av varorna, får du separata anvisningar av myndigheten om hur du ska agera.
 1. Tullen fortsätter med handläggning av deklarationen när CHED-dokumentets status är ”Validerat”.

Var hittar jag villkorskoder och Taric-tilläggsnummer?

Du kan i Fintaric-tjänsten eller i kommissionens Taric-databas kontrollera om du måste anger en villkorskod eller ett Taric-tilläggsnummer i tulldeklarationen. Där kan du också se vilka krav som hänför sig till användning av villkorskoden. Vanligtvis förutsätts det att man visar upp ett behövligt dokument.

Ett exempel på sökning av villkorskod i Fintaric-tjänsten: 

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök i Fintaric fram uppgifterna om varan genom att ange varukoden i fältet ”Varukod eller beskrivning”. Öppna uppgifterna om varukoden genom att klicka på varukodsnumret. Välj därefter Norge i punkten ”Åtgärder för varukoden” och välj fliken ”Tullar”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Du kan se villkoren när du på raden 2012 (EEA - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) klickar på ikonen med två motsatta pilar. I villkoren står ”Om dokument Y021 inte har angivits, kan åtgärden inte användas!” Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Se också anvisningar för användning av Fintaric-tjänsten.
Ett exempel på sökning av villkorskod i Taric-databasen:

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök fram uppgifterna om varan i Taric-databasen genom att skriva varans varukod i fältet ”Varukod” och klicka på ”Visa åtgärder”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Gå till punkten ”EEA - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA 2012)” och klicka på ”Visa villkor”. På raden ”BI” står ”Y021”, dvs. åtgärden kan tillämpas när du har det dokument som krävs. Enligt raden ”B2” kan åtgärden inte tillämpas om du inte har dokumentet. Under ”Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd” anges vilket dokument du ska visa upp. Där står: ”Y021 Begäran om förmånsbehandling för EES”. Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Beakta följande

Vid import av färska grönsaker, frukter och bär ska man beakta kraven som gäller växters sundhet och kraven som gäller import av livsmedel.  Tullen ansvarar i fråga om dessa produkter för tillsynen av livsmedelssäkerhet, för EU:s effektiverade importkontroll och för övervakningen av växters sundhet. Beakta att en produkt kan omfattas av flera typer av övervakning. Ta först reda på vad produktens varukod är. Med varukoden kan du kontrollera vilka krav som gäller vid import av produkten.

Tillsyn av livsmedelssäkerhet

Med tillsynen av livsmedelssäkerhet säkerställs att livsmedlen som importeras inte innehåller skadliga ämnen, såsom mögeltoxiner, tungmetaller eller rester av växtskyddsmedel.  Så garanteras att produkterna är säkra för kunden. Tullen övervakar säkerheten hos importerade grönsaker och frukter genom stickprov. Läs mer om Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror.

Krav på växters sundhet

Syftet med kraven på växters sundhet är att garantera att importprodukterna är fria från skadegörare och växtsjukdomar. Spridningen av dessa hindras genom sundhetscertifikat och växtsundhetskontroller. Beakta att vissa växter och produkter av växter inte alls får importeras från länder utanför EU. Kontrollera importförbuden i Livsmedelsverkets anvisning om importförbud.

Färska grönsaker, frukter och bär ska ha ett sundhetscertifikat. Därtill ska man för produkterna inge ett hälsodokument för införsel (CHED-PP) på förhand i Traces-systemet. Användningen av Traces-systemet kräver identifieringskoder.

Undantag utgör bananer, dadlar, durian, ananas och kokos, som kan importeras utan sundhetscertifikat och CHED-PP-hälsodokument för införsel.

Du kan i restriktionerna gällande varukoden i Fintaric-tjänsten kontrollera om produkten kräver ett sundhetscertifikat (dokumentkod ”5RKE – Sundhetscertifikat”). Beakta att det trots restriktionerna för varukoden inte krävs något sundhetscertifikat för t.ex. torkade, frysta, konserverade eller på något annat sätt processade vegetabiliska livsmedel.

Läs mer om växtsundhetskraven på Tullens webbplats eller på Livsmedelsverkets webbplats.

Livsmedel som omfattas av effektiverad importkontroll

Kommissionen har genom separata förordningar och beslut föreskrivit att vissa livsmedel med hög risk ska omfattas av en effektiverad importkontroll. I förordningarna fastställs hur ofta prover ska tas och vilka eventuella dokument som ska upprättas. Läs mer om effektiverad importkontroll av livsmedel.

Kontrollera före importen om de grönsaker, frukter och bär du importerar omfattas av den effektiverade importkontrollen. Den effektiverade importkontrollen visas i Fintaric-tjänsten, när du ser på restriktionerna för varukoden och ursprungslandet. Via Fintaric-tjänsten kan du också se den lagstiftning som gäller för produkten. Om du till exempel importerar bär kan produkten också omfattas av strålningsövervakning. Beakta att du inte ser detta i Fintaric-tjänsten utan kontrollera alltid i förordning 2020/1158 separat om produkten omfattas av strålningsövervakning.

För produkter som omfattas av effektiverad kontroll ska ett hälsodokument för införsel (CHED-D) inges  i Traces-systemet i förväg. Läs mer om förhandsförfrågan inom övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror. 

Exempel: Mitt företag ska importera färska apelsiner från Egypten.

 • Ta reda på vad produktens varukod är t.ex. i Fintaric-tjänsten.
 • Ta reda på om produkten omfattas av kraven gällande växtsundhet. Kontrollera i Fintaric-tjänsten villkoren gällande varukoden och ursprungslandet. I restriktionerna för varukoden finns ett krav på dokumentkod ”5RKE – Sundhetscertifikat för växter”, dvs. ett sundhetscertifikat och ett hälsodokument för införsel (CHED-PP) krävs för produkten. Sundhetscertifikatet krävs alltid, för det tillämpas inga undantag inom övervakning av växters sundhet.
 • Ta reda på om produkten utöver övervakningen av växters sundhet också omfattas av EU:s effektiverade importkontroll. Kontrollera i Fintaric-tjänsten villkoren gällande varukoden och ursprungslandet. I restriktionerna för varukoden finns ett krav på dokumentkod ”C678 – Gemensamt hälsodokument för införsel (CHED-D)”, dvs. produkten omfattas av effektiverad importkontroll och importen av den kräver ett hälsodokument för införsel (CHED-D). Säkerställ ännu om produkten omfattas av ett undantag enligt förordningen, då CHED-D-dokumentet inte krävs (t.ex. liten importmängd eller varans användningsändamål tillåter import utan dokumentet).
 • Skaffa dig koder till Traces-systemet och ansök om rättigheter till CHED-PP- och CHED-D-dokumenten.
 • Kontrollera via vilken plats produkterna kan importeras till Finland. Se godkända gränskontrollstationer (BCP). Vid behov ansök om status som annat kontrollställe (CP) för ditt lager.
 • Kontrollera också om importen av produkten kräver andra dokument (t.ex. intyg över en analys av radioaktivitet eller analysintyg). Se närmare anvisningar om import av varor som omfattas av effektiverad importkontroll.

Material och tillbehör som kommer eller är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är så kallade kontaktmaterial (t.ex. livsmedelsförpackningar, bestick, kastruller och muggar). Lagstiftningsmässigt jämställs de med livsmedel, fastän de kallas för konsumtionsvaror. Sådana varor omfattas av tillämpliga delar av livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelssäkerhet

Tullen övervakar säkerheten hos kontaktmaterial genom stickprov. Läs mer om Tullens övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror. För att snabba upp importförtullningen kan du själv göra en förhandsförfrågan om provtagning, om importpartiet åtföljs av en faktura och packlista. Läs mer om förhandsförfrågan inom övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror.

Var beredd på att vid begäran visa upp förklaringar om överrensstämmelse och testrapporter gällande proverna. För mer information se förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Kontaktmaterial som omfattas av effektiverad kontroll

Kontrollera om det livsmedelskontaktmaterial som du importerat omfattas av EU:s effektiverade importkontroll. Restriktionen visas i Fintaric-tjänsten, när du ser på restriktionerna för varukoden och ursprungslandet.

Exempel: Du importerar kärl av melaminplast från Kina.

 • Kontrollera i Fintaric-tjänsten restriktionerna gällande varukoden och ursprungslandet. Eftersom produkten omfattas av EU:s effektiverade importkontroll anges i restriktionerna för varukoden ett krav på dokument ”C060 – Förklaring som ska avges för varje sändning av köksredskap enligt bestämmelserna i förordning (EU) nr 284/2011”. Förordningen gäller import av köksredskap i plast av polyamid och melamin, vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong.
 • Import av kärl av melaminplast kräver en förklaring enligt förordningen och en laboratorieredogörelse. Laboratorieredogörelsen ska visa att produkterna inte avger för mycket formaldehyd. Lämna de behövliga dokumenten på förhand till Tullen. Se närmare anvisningar om import av varor som omfattas av effektiverad importkontroll.

Helt förbjudna kontakmaterial

Observera att det är helt förbjudet att importera till exempel livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambumjöl eller rismjöl eller andra icke godkända växtfibrer. Läs mer om plastprodukter som innehåller förbjudna växtfibrer på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer:


Tullen övervakar import av konsumtionsvaror. Övervakning kan innebära övervakning av konsumtionsvarors produktsäkerhet eller övervakning av produkters överensstämmelse med kraven. 

Kontrollen kan göras som en dokumentkontroll, fysisk kontroll av varorna eller genom att undersöka prover på varupartiet vid laboratoriet. Om dina importvaror omfattas av produktsäkerhetstillsyn, kan du före import av varorna göra en förhandsförfrågan och ta reda på om prover ska tas i samband med importen. 

Övervakning av produktsäkerhet

Tullen utför produktsäkerhetstillsyn på vissa varor som är avsedda för konsumenter. Sådana varor är till exempel leksaker, kosmetika, smycken av metall samt produkter som kommer i kontakt med huden, såsom kläder eller läderhandskar. Importörer av t.ex. kosmetika ska se till att etiketterna på produkterna har text på finska och svenska. Tillsynen riktas enligt riskbedömning, vilket gör att alla importpartier inte undersöks. 

Kontrollera om den vara du importerat hör till de konsumtionsvaror som Tullen övervakar. 

Övervakning av överensstämmelse med kraven

Det primära ansvaret för produkters överensstämmelse med kraven ligger hos tillverkaren, importören och säljaren. Importören ska ta reda på vilka krav som gäller för de importerade produkterna. I samband med övervakningsåtgärderna ska kunden lämna Tullen alla uppgifter och dokument som krävs. 

Importvarorna kan utöver dessa krav omfattas av andra krav och importören kan omfattas av skyldigheter som importören ska ta reda på hos den marknads-kontrollmyndighet som svarar för produktgruppen i fråga. Till exempel så ska vissa produkter, såsom leksaker, ha en CE-märkning. Läs mer om CE-märkning (Tukes.fi).

Läs mer om produkters överensstämmelse med kraven.

Innan varorna anländer till landet

Du kan göra en förhandsförfrågan om provtagning hos Tullens konsumentskydd för alla livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn. Tullens konsumentskyddsinspektörer fattar på basis av förhandsförfrågan beslut om en eventuell provtagning redan innan varorna anländer och hänförs till ett tullförfarande. Läs mer om förhandsförfrågan och -anmälan inom övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror.

När varorna anländer till landet

Om du har gjort en förhandsförfrågan, ange i ytterligare uppgifter om varuposten i tulldeklarationen svaret på förhandsförfrågan från Tullens konsumentskydd samt datum, referens och konsumentskyddsinspektörens namn. När du inger tulldeklarationen med SAD-blankett, ange samma uppgifter i fält 44.

Om ingen förhandsförfrågan gjorts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, beslutar konsumentskyddsinspektörerna om behovet av provtagning först när tulldeklarationen inges. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

Det är bra att bifoga fakturan och andra dokument färdigt till tulldeklarationen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om importpartiet inte är föremål för kontroll, provtagning eller andra åtgärder, fastställer Tullen ett beslut om frigörande för förtullningen. Ange förhandsförfrågans resultat i tulldeklarationen t.ex. på följande sätt: ”FIXXX Inga prover, 1.7.2013, referens 123456, konsumentskyddsinspektörens namn”.

När partiet blir föremål för kontroll eller provtagning

Kom ihåg att ange en uppgift om provtagningen med koden för ytterligare uppgifter FICON, om du har gjort en förhandsförfrågan. Om svaret som du fått på förhandsförfrågan är t.ex. ”prover kommer att tas”, ange med koden för ytterligare uppgifter FICON utöver svaret på förhandsförfrågan också begäran om tillstånd till befordran till exempel på följande sätt: ”FICON Prover tas, 1.7.2013, referens 123456, konsumentskyddsinspektörens namn och tillstånd till befordran till kontrollplatsen”.

Du försnabbar handläggningen av tulldeklarationen när du i tulldeklarationen som kontrollplats anger en plats dit tillståndet till befordran kan ges. När importpartiet blir föremål för en fysisk kontroll eller provtagning, kan den göras på den plats som föreslagits i tulldeklarationen, om platsen lämpar sig för kontrollen. Läs mer om angivande av förvaringsplats och kontrollplats i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering

Tillstånd om befordran till kontrollplatsen begärs i tulldeklarationen och tillståndet beviljas med tillståndet till befordran. Varorna för vilka tillståndet till befordran beviljats kan lossas från transportmedlet till den plats som anges i tillståndet, men de ska hållas åtskilda från andra varor. Provtagningen eller kontrollen genomförs enligt anvisningarna i tillståndet till befordran.

Deklarationen kan delas upp om prover bara tas på en del av varorna och om Tullen gett tillstånd till delningen. Om tulldeklarationen delas upp

 • kan de varor som inte omfattas av provtagning frigöras för övergång till fri omsättning.
 • kan de varor som omfattas av provtagning befordras till kontrollplatsen med tillståndet till befordran.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga och partiet blivit godkänt för import, fastställer Tullen ett beslut om frigörande för importpartiet.

Om det vid kontrollen eller undersökningen upptäckts saker som strider mot bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, fastställs inget frigörandebeslut och aktören måste omedelbart vidta åtgärder enligt Tullens anmälan för returnering, förstöring eller reparation av varorna. Följ alltid Tullens instruktioner. Till exempel kräver återexport av varorna tillbaka till säljaren alltid tillstånd av Tullen. Mera information om förstöring av varor i kommersiell trafik.