Angivande av avgiftsfria varor i importtulldeklaration

Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras med skilda standardtulldeklarationer för import i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Avgiftsfria varor kan inte deklareras med deklarationer för varor med lågt värde. Som reservförfarande kan SAD-blankett användas. 

Typ av transaktion

Ange typen av transaktion i importtulldeklarationen enligt kodförteckning CL091 med koderna 21, 31, 34 eller 99.

Avgiftsfria varors värde

Ange värden på de avgiftsfria varorna på varje varupost på följande sätt:

 • varans pris (faktureringspris): 0 samt valuta
 • varans värde som en post som ska läggas till med koden 1A
  • Varans värde fastställs enligt vad man skulle få för den vid försäljning till gemenskapen. Värdet inkluderar transport- och försäkringskostnader som uppstått utanför EU, t.ex. frakt och försäkring.
  • Koden 1A kan inte användas om hela försändelsens värde överstiger 20 000 euro. Använd i så fall koden AK.
 • statistiskt värde i euro 
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
 • i tilläggsuppgifter anges koden för ytterligare uppgifter FIXXX och orsaken till att varan är gratis.

Du kan uppge värdet på de avgiftsfria varorna till exempel med en proformafaktura (kod N325).

För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet enligt vad man skulle få vid försäljning av varan till gemenskapen.

Om du är en icke-momsregistrerad deklarant, ange också följande värdeuppgifter:

Om du är en icke-momsregistrerad aktör, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Beakta följande

Ange typen av transaktion med koder med koderna enligt kodförteckning 0034

Ange värden på de avgiftsfria varorna enligt följande:

 • på deklarationspartiet anges som totalpris 0 och valuta
 • på varupostnivå anges som varans pris 0 och valuta
 • på varupostnivå anges statistiskt värde och valuta
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
 • i tilläggsuppgifter om varuposten ska man med koden XXX ange varans värde och orsaken till att varan är gratis

Ange typen av transaktion med koder enligt kodförteckning CL091 (fält 24 på SAD-blankett)

Ange värden på avgiftsfria varor enligt följande:

 • för hela deklarationen (deklarationspartiet)  anges som totalpris 0 samt valuta (fält 22 på SAD-blankett)
 • på varupostnivå anges som varans pris 0 samt valuta (fält 42 på SAD-blankett)
 • på varupostnivå anges statistiskt värde samt valuta (fält 46 på SAD-blankett) 
  • Med statistiskt värde avses varans pris som inkluderar tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I statistiskt värde inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Statistiskt värde kan inte vara 0.
 • i tilläggsuppgifter om varuposten ska man med koden XXX ange varans värde samt varför varan är gratis (fält 44 på SAD-blankett).