Angivande av avgiftsfria varor i importtulldeklaration

Avgiftsfria och avgiftsbelagda varor ska deklareras i skilda tulldeklarationer, förutom privatpersoners webbförtullningar och postförsändelser där alla varor som hör till partiet som förtullas deklareras i samma tulldeklaration.

Transaktionens art

I en importtulldeklaration ska transaktionens art anges med en kod enligt kodförteckning CL091. I deklarationer i meddelandeform ska denna uppgift anges i händelseuppgifterna och på SAD-blankett i fält 24 (använd koder enligt kodförteckning 0034).

Transaktionskoderna för avgiftsfria varor är 29, 30 och 99.

Avgiftsfria varors värde

Värden på avgiftsfria varor ska anges enligt följande:

  • i deklarationspartiet anges som totalpris 0 och valutaslag (fält 22 på SAD-blankett)
  • på varupostnivå anges som varans pris 0 och valutaslag (fält 42 på SAD-blankett)
  • på varupostnivå anges ett statistiskt värde och valutaslag (fält 46 på SAD-blankett)
    • Det statistiska värdet kan inte vara 0. Med statistiskt värde avses varans pris. I detta pris ingår tilläggskostnader som uppstått utanför Finlands gränser, t.ex. frakt och försäkring. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • i tilläggsuppgifter om varuposten ska man som FIXXX-uppgift ange varans värde och orsaken varför varan är gratis

Dokument med vilket värdet på avgiftsfria varor anges

Dokumentet där värdet på de avgiftsfria varorna anges kan till exempel vara en proformafaktura (kod N325).

För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan till gemenskapen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning