Andra fall av skattefrihet

Varor som hänförs till skatteupplagringförfarande

Import av en vara är skattefri, när varan överförs till skatteupplagringsförfarandet som avses i mervärdesskattelagen.

Med varor som omfattas av skatteupplagringsförfarande avses i mervärdesskattelagen sådana varor i ett skattefritt lager som drivs med stöd av tillstånd av ett skatteverk och som inte är hänförda till sådan tillfällig lagring eller sådant tullagerförfarande som avses i tullkodexen.

Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 5 punkten i punktskattelagen (182/2010). Av en godkänd upplagshavare vid punktbeskattning förutsätts således inte något särskilt beslut gällande skatteupplag från Skatteförvaltningen för de produkter på vilka skattefrihetsbestämmelsen kan tillämpas.

Skattefrihet med stöd av internationella avtal

Import av varor är skattefri, om man, när mervärdesskattelagen trädde i kraft, med en främmande stat har avtalat om skattefrihet genom en överenskommelse som förpliktar Finland.

Varor medförda av personalen på ett transportmedel

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför gemenskapen får från sina arbetsresor under en kalendermånad tull- och skattefritt föra in samma mängd varor som en resande får föra in på en gång. Den som hör till personalen på ett transportmedel i landtrafik får dock under en kalendermånad föra in produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 300 euro, utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar.

Datamedier

Importen av ett datamedium och därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som är införda i registret över mervärdesskattskyldiga ska fr.o.m. 1.1.2018 på eget initiativ anmäla uppgifterna om skattefria importer till Skatteförvaltningen.

Beakta följande

Import av investeringsguld som definieras i mervärdesskattelagen är momsfri.

En importör, som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga, ska åberopa skattefriheten vid import med en tulldeklaration och visa upp bevis över att kriterierna för momsfrihet uppfylls. I tulldeklarationen anges den EU ytterligare förfarandekoden 637. (SAD: nationella förfarandekoden 7AN).

Guldtackor och -plattor

Med investeringsguld avses investeringsmynt i guld eller guld i form av en tacka eller platta med en av guldmarknaderna godtagen vikt och med en renhet av minst 995 tusendelar. På de viktigaste guldmarknaderna i världen idkas i praktiken handel med tackor och plattor i standardvikt.  I bilaga III till Rådets genomförandeförordning nr 282/2011 (15 mars 2011) räknas de vanligaste handelsvikterna upp:

 • 12,5 / 1 kilogram
 • 500 / 250 / 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 2,5 / 2 gram
 • 100 / 10 / 5 / 1 / ½ / ¼ uns
 • 10 / 5 / 1 tael
 • 10 tola

Som bevis på att kriterierna för momsfrihet uppfylls kan t.ex. försäkran av framställaren godkännas.

Import av guldmaterial (bl.a. guldpulver och -granulat) och halvfärdiga guldprodukter (t.ex. guldstänger, skrotguld) är skattepliktig.

Guldmynt

Med investeringsguld avses även guldmynt med en renhet av minst 900 tusendelar som

 • är präglade efter år 1800,
 • är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och
 • vars normala försäljningspris är högst 80 procent större än det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet.

Varje medlemsstat ska varje år underrätta kommissionen om vilka mynt som uppfyller dessa kriterier och som förekommer på marknaden i denna medlemsstat. Enligt Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska kommissionen före den 1 december varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra en fullständig förteckning över dessa mynt. De mynt som omfattas av den offentliggjorda förteckningen anses uppfylla dessa kriterier under hela det år med avseende på vilket förteckningen offentliggjordes.

Kommissionen har inte publicerat någon förteckning för år 2013. Förteckningarna för år 2014, 2012 och 2011 hittas i följande nummer av Europeiska unionens officiella tidning:

Förteckningen som publiceras av kommissionen är dock inte uttömmande, och även andra guldmynt som inte nämns i förteckningen men som uppfyller kriterierna ovan anses vara investeringsmynt i guld. Det ska ankomma på den säljare eller importör som vill åberopa skattefriheten att visa att kriterierna uppfylls.

Vid beräkning av det normala försäljningsprisets förhållande till det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet används följande:

Normalt försäljningspris – Det försäljningspris för myntet som säljaren debiterar köparen. Transportkostnader och andra motsvarande kostnader som säljaren debiterar tas inte med i priset.  

Valutaomräkningskurs – Vid omräkning av valuta till euro används av Tullen fastställda omräkningskurser som ska användas vid import och som publiceras på Tullens webbplats varje månad. 

Öppet marknadsvärde på guld - Vid beräkningen används det guldpris (USD/uns) som noterats på metallbörsen i London den dag då myntet tas emot. Om inget guldpris fastställs den dagen, tillämpas följande fastställelsedags värde. Vanligtvis ska deklaranten påvisa marknadsvärdet. 

Myntets guldinnehåll i gram – Importören ska visa upp en utredning om hur mycket guld myntet innehåller, t.ex. försäkran av framställaren.

 • Uns – 31,1035 gram
 • Tael – 1,193 uns
 • Tola – 10 tola = 3,75 uns