Aktiv förädling

Vid förfarandet för aktiv förädling importeras varor från tredje länder till Europeiska unionen med avsikten att t.ex. bearbeta, reparera, restaurera eller på annat hantera varorna.

Efter den aktiva förädlingen kan varorna återexporteras eller överlåtas till fri omsättning.

För varor som hänförts till förfarandet uppbärs inga importtullar eller övriga skatter vid import, om inte förfarandet avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning i unionens tullområde. På dessa varor tillämpas inte heller några handelspolitiska åtgärder, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

För de varor som hänförts till förfarandet ska en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret.

Om förfarandet avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning, ska tull och mervärdesskatt betalas för varorna. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga deklarerar mervärdesskatten till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018.

Beakta följande

Hur inger jag en importdeklaration?

Från aktiv förädling till fri omsättning

När du förtullar varor efter aktiv förädling till fri omsättning, ska du använda förfarande 4051.

Ange deklarationen för aktiv förädling som tidigare dokument med koden IM och transaktionskoden som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU) som identifierare.

När förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning, ska man i tulldeklarationen ange koden för ytterligare förfarande F44 eller 644. Med det ytterligare förfarandet anger man enligt vilken artikel tullskulden har fastställts i tillståndet. Om du vill tillämpa ytterligare förfarande 150 eller 160, ska du inte ange koden för ytterligare förfarande F44 eller 644 i deklarationen.

 • Ange 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • Ange F44 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 86.3 i UTK för fastställandet av tullskulden.

  Om du anger F44 som kod för ytterligare förfarande, ska du på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter FIXXX ange följande uppgifter:
  • varukod som har angetts när varorna har hänförts till förfarande 51
  • hur mycket av det material som hänförts till förfarande 51 har använts för tillverkning av produkten som frigörs för övergång till fri omsättning och vad är materialets värde.
 • Ange som kod för ytterligare förfarande ”160 – Särskilda förfaranden – likvärdiga varor – övergång av icke-unionsvaror till fri omsättning och konsumtion”, om du använder likvärdiga varor (UTK art. 223.1.1 och GF art. 269).
 • Ange som kod för ytterligare förfarande ”150 – Aktiv förädling, förenklat avslutande av förfarandet”, om förenklat avslutande av förfarandet tillåts i tillståndet till aktiv förädling (UTK art. 256 och GF art. 324).

Ange som kod för ytterligare uppgifter enbart 00700 eller 00700 och 00800:

 • 00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)
  • Ange som förklaring till koden för ytterligare uppgifter antingen numret på tillståndet till aktiv förädling (dvs. numret på sedvanligt tillstånd eller numret på förenklat tillstånd, alltså förtullningsbeslutets nummer, när tillstånd har sökts med tulldeklaration) eller INF-numret.
 • 00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)
  • Ange koden 00800 i sådana situationer där man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarande 51 tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange också koden för ytterligare uppgifter 00700 och dess förklaring.
   • Handelspolitiska åtgärder är enligt art. 5.36 i UTK icke-tariffära åtgärder. Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder.
 • Om du är innehavare av ett sedvanligt tillstånd, ange för varuposten koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret för den aktiva förädlingen (dvs. numret på det sedvanliga tillståndet).

När den aktiva förädlingen har avslutats genom att hänföra varorna till tullagerförfarandet

När varorna efter den aktiva förädlingen har hänförts till ett tullagerförfarande som avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning, bestäms uppgifterna som ska anges i deklarationen enligt förfarandet för aktiv förädling. I tulldeklarationen ska du ange 4051 som tullförfarandekod samt de uppgifter som tullförfarandet kräver (tullförfarandekod 4071 används inte). Ange tullagringens MRN som tidigare dokument och använd i tilläggsuppgifterna om varuposten koden ”FICWD – Uttag ur tullager”. Ange som varupostens bilagda handling med koden 1ZZZ den aktiva förädlingens transaktionskod som du har fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

Kundmeddelande 9.4.2021: En ny kod (Y067) i användning när ett särskilt förfarande eller tillfällig lagring avslutas 1.1.2021 eller därefter


Aktiv förädling kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

 • ”ZZZ” (annat) och ”IP” samt eventuellt nummer på tillstånd till aktiv förädling och eventuellt INF-nummer elektroniskt INF-referensnummer.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för aktiv förädling.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. övervakningsdokument), ska utöver ”IP” också anges ”C P M”.


Tillstånd för aktiv förädling beviljas i regel sådana företag etablerade i unionen som utför eller låter någon annan utföra förädlingsprocesserna. Tillstånd beviljas inte t.ex. en importör som säljer eller använder varorna som sådana eller som inte har någon anknytning till förädlingsprocesserna.

I motiverade enstaka fall kan tillståndet också beviljas en sökande som är etablerad utanför unionens tullområde, till exempel när det gäller en privatperson och fallet inte anses ha en större ekonomisk betydelse.

Vid sedvanligt tillståndsförfarande ska man på förhand med tullblankett 1017r ansöka om tillstånd att tillämpa förfarandet.

Sedvanligt tillstånd behövs t.ex. när hänförandet till förfarandet och avslutandet av förfarandet sker på olika EU-medlemsstaters område eller när varorna förädlas eller används på en annan medlemsstats område. 

Tillstånd till förfarandet kan också sökas med tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller på SAD-blankett. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för aktiv förädling.


 • Sökanden är etablerad i unionen (tillstånd kan på särskilda villkor också beviljas sökande som är etablerade utanför unionen).
 • Sökande har en gällande samlad garanti.
 • De ekonomiska villkoren uppfylls gällande sökanden.
 • Sökanden får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.
 • Sökanden har en tillräcklig bokföring med tanke på tullkontroller.
 • Sökanden kan lämna in en tillräcklig avräkningsnota.

Om en tullskuld uppkommer till följd av aktiv förädling kan importtullbeloppet fastställas antingen på basis av de varor som hänförts till förfarandet (UTK art. 86.3) eller på basis av de produkter som överlåts till fri omsättning (UTK art. 85).

Oberoende av vilken artikel som tillämpas för fastställande av tullskulden är nivån på importtullen dock alltid det tullbelopp som gäller den dag så tullskulden uppkommer. Tillståndssökanden ska själv i sin ansökan välja vilken artikel som i första hand ska tillämpas.


Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet, och det kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, t.ex. med återexport eller lagring i tullager.

Efter avslutande av förfarandet ska en avräkningsnota lämnas in till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.