Aktiv förädling

Vid förfarandet för aktiv förädling importeras varor från tredje länder till Europeiska unionen med avsikten att t.ex. bearbeta, reparera, restaurera eller på annat hantera varorna.

Efter den aktiva förädlingen kan varorna återexporteras eller överlåtas till fri omsättning.

För varor som hänförts till förfarandet uppbärs inga importtullar eller övriga skatter vid import, om inte förfarandet avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning i unionens tullområde. På dessa varor tillämpas inte heller några handelspolitiska åtgärder, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

För de varor som hänförts till förfarandet ska en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret.

Om förfarandet avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning, ska tull och mervärdesskatt betalas för varorna. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga deklarerar mervärdesskatten till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018.

Beakta följande

Aktiv förädling kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

  • ”ZZZ” (annat) och ”IP” samt eventuellt nummer på tillstånd till aktiv förädling och eventuellt INF-nummer elektroniskt INF-referensnummer.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för aktiv förädling.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. övervakningsdokument), ska utöver ”IP” också anges ”C P M”.


Tillstånd för aktiv förädling beviljas i regel sådana företag etablerade i unionen som utför eller låter någon annan utföra förädlingsprocesserna. Tillstånd beviljas inte t.ex. en importör som säljer eller använder varorna som sådana eller som inte har någon anknytning till förädlingsprocesserna.

I motiverade enstaka fall kan tillståndet också beviljas en sökande som är etablerad utanför unionens tullområde, till exempel när det gäller en privatperson och fallet inte anses ha en större ekonomisk betydelse.

Vid sedvanligt tillståndsförfarande ska man på förhand med tullblankett 1017r ansöka om tillstånd att tillämpa förfarandet.

Sedvanligt tillstånd behövs t.ex. när hänförandet till förfarandet och avslutandet av förfarandet sker på olika EU-medlemsstaters område eller när varorna förädlas eller används på en annan medlemsstats område. 

Tillstånd till förfarandet kan också sökas med tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller på SAD-blankett. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för aktiv förädling.


  • Sökanden är etablerad i unionen (tillstånd kan på särskilda villkor också beviljas sökande som är etablerade utanför unionen).
  • Sökande har en gällande samlad garanti.
  • De ekonomiska villkoren uppfylls gällande sökanden.
  • Sökanden får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.
  • Sökanden har en tillräcklig bokföring med tanke på tullkontroller.
  • Sökanden kan lämna in en tillräcklig avräkningsnota.

Om en tullskuld uppkommer till följd av aktiv förädling kan importtullbeloppet fastställas antingen på basis av de varor som hänförts till förfarandet (UTK art. 86.3) eller på basis av de produkter som överlåts till fri omsättning (UTK art. 85).

Oberoende av vilken artikel som tillämpas för fastställande av tullskulden är nivån på importtullen dock alltid det tullbelopp som gäller den dag så tullskulden uppkommer. Tillståndssökanden ska själv i sin ansökan välja vilken artikel som i första hand ska tillämpas.


Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet, och det kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, t.ex. med återexport eller lagring i tullager.

Efter avslutande av förfarandet ska en avräkningsnota lämnas in till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.