Aktiv förädling                     

Om du importerar varor från ett område utanför EU till EU:s tull- eller skatteområde för reparation eller bearbetning och du därefter exporterar dem tillbaka till ett land utanför EU, lönar det sig att hänföra varorna till förfarandet för aktiv förädling.

Aktiv förädling är ett av de så kallade särskilda förfarandena.

På varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling vid import tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder som förbjuder varornas införsel till EU:s tullområde eller utförsel från EU:s tullområde. Till förfarandet kan man även hänföra varor vars importtull är noll.

Vem kan göra aktiv förädling?

Användningen av förfarandet för aktiv förädling kräver alltid tillstånd av Tullen.

Tillståndet kan vanligtvis beviljas till ett företag som är etablerat på EU:s tullområde. Tillståndet kan dock i undantagsfall beviljas till en aktör som är etablerade utanför EU:s tullområde. Då är det vanligtvis fråga om en aktör som är privatperson och fallet anses inte ha en större ekonomisk betydelse.

Vad kan man göra med varan under den aktiva förädlingen?

 • Tillverkning av en slutprodukt (t.ex. skjortor som tillverkas av knappar och tyg) eller partiell tillverkning.
 • Reparation, restaurering och återställande.

Vilken nytta medför det?

När varorna hänförs till förfarandet för aktiv förädling uppbärs ingen importtull, mervärdesskatt, punktskatt eller antidumpningstull. Dessa ska eventuellt betalas först då förfarandet avslutas genom att man frigör de hänförda varorna eller de förädlade produkterna för övergång till fri omsättning i EU:s tullområde.

För varorna under förfarandet för aktiv förädling reserveras en ansvarsgaranti i samband med hänförandet till förfarandet som täcker beloppet av importskatterna. Garantin förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och Tullen har handlagt avräkningsnotan. Läs mer om ansvarsgarantin på sidan Garantier.

Exempel på situationer där aktiv förädling används:

 • Förfarandet inleds vanligtvis med import (IM/EX), där varor förs in från länder utanför EU till EU-området för förädling.
  Exempel: Till EU införs tyg som råvara för tillverkning av T-tröjor vid förädling.
 • Det är också möjligt att inleda förfarandet med export i förväg (EX/IM). Först exporteras de färdiga förädlade produkter som tillverkats av likvärdiga unionsvaror från EU. Efter exporten kan icke-unionsvaror importeras från länder utanför EU i stället för de likvärdiga unionsvaror som använts vid tillverkningen. Aktiv förädling som inleds med export i förväg kräver alltid ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, där export i förväg och möjligheten att använda likvärdiga unionsvaror nämns.
  Exempel: Färdiga förädlade produkter, T-tröjor, vid vars tillverkning man har använt likvärdiga unionsvaror, dvs. tyg, exporteras från EU. Från ett land utanför EU importeras icke-unionstyg i samma mängd som använts vid tillverkningen av de exporterade T-tröjorna.

Tidsfrist för förfarandet

Tidsfrist för avslutande av förfarandet innebär den tid som behövs till användning av produkterna för det ändamål som föreskrivs i tillståndet. Förfarandet är inte avsett t.ex. för lagring av varor. Tidsfristen för förfarandet fastställs alltid i det tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen. Om du har ansökt om tillstånd med tulldeklarationen visas den godkända tidsfristen för förfarandet på beslutet om frigörande.

Avslutande av förfarandet

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet till aktiv förädling. Förfarandet kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, vanligtvis med återexport eller övergång till fri omsättning. Om förfarandet avslutas med övergång till fri omsättning ska tull och mervärdesskatt betalas för varorna. Varorna kan också hänföras till tullagerförfarandet eller transiteringsförfarandet, om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. Se nedan detaljerade anvisningar om hur förfarandet avslutas i olika situationer.

Beakta följande

Tillstånd till aktiv förädling kan beviljas sådana företag etablerade i unionen som utför eller låter någon annan utföra förädlingen av varorna. Tillstånd beviljas inte t.ex. en importör som säljer eller använder varorna som sådana eller som inte har någon anknytning till förädlingsprocesserna.

I enstaka fall och av motiverad anledning kan tillståndet också beviljas en person som är etablerad utanför unionens tullområde. Då är det vanligtvis fråga om en privatperson och fallet anses inte ha en större ekonomisk betydelse.

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Om du ansöker om ett skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndcentral, ansök det elektroniskt i förväg via Tjänsten Tillstånd och beslut. 


När en importdeklaration för aktiv förädling görs kan typen av ombudskap vara direkt ombudskap (2) eller direkt ombudskap med garantens ansvar (2 + kod för ytterligare uppgifter FITAK). I Tullklareringstjänsten kan formen av ombudskap väljas i vyn ”Aktörer” under ”Ombudskap”. Välj antingen ”2 – Direkt ombud” eller ”2 – Direkt ombud” och därtill kryssrutan ”På garantens ansvar”. I exportdeklarationer är den enda tillåtna typen av ombudskap direkt ombudskap (2). 


Med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel produkter som erhålls vid förädling av varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.

 • Exempel: Om en motor hänförs till förfarandet och återexporteras utanför EU efter reparationen, är avkastningsgraden 100 %.
 • Exempel: Om man hänför 100 m2 tyg till förfarandet och framställer skjortor av det, kan avkastningsgraden vara 50 skjortor.

Om det i framställningen eller bearbetningen av varorna uppstår en sekundär produkt, t.ex. avfall eller skrot, ska man för den inge en egen tulldeklaration för avslutande av förfarandet.


Du kan be övervakningstullkontoret (FI002000) förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förlängning ska sökas innan tidsfristen för farandet går ut.

Sök förlängning av tidsfristen på följande sätt:

 • I Tullklareringstjänsten söks förlängning av tidsfristen på sidan ”Sammandrag och sändning” i tulldeklarationen. Sök förlängning genom att välja knappen ”Begär tilläggstid”. Lägg därefter till den nya tidsfristen och skicka begäran till Tullen.
 • Om du är meddelandedeklarant, begär en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsfristen”.
 • Om du inte kan ansöka om förlängningen elektroniskt, kan du begära den med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Skicka ansökan till Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi).

Om tillståndshavaren själv ansöker om förlängning av tidsfristen i Tullklareringstjänsten och tulldeklarationen har ingetts med ett meddelande genom direkt ombudskap med garantens ansvar, begär Tullen ombudets samtycke.

Om du vill förlänga tidsfristen i tillståndet du fått från Tullens tillståndscentral, skicka en ansökan om ändring av tillståndet till Tillståndscentralen.


Avräkningsnotan ska lämnas till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. När Tullen har godkänt avräkningsnotan upphör tullövervakningen av varorna och garantin frisläpps. Datainnehållet i avräkningsnotan har definierats i tillståndsanvisningarna.

Lämna avräkningsnotan till övervakningstullkontoret på något av följande sätt:

 • Välj knappen ”Kontakta Tullen” i Tullklareringstjänsten. Ange MRN-referensnumret och tryck på knappen ”Annan orsak”. Ange som orsak till kontakt ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”.
 • Om du är meddelandedeklarant, skicka meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” och använd orsakskoden ”007 – Avräkningsnota (IMP 2.1)”
 • Skicka informationen med ett separat dokument per e-post till adressen (valvovatulli(at)tulli.fi).

När du inger en tulldeklaration för aktiv förädling, ange följande koder:

 • Det begärda förfarandet med koden ”51 – Hänförande av varor till ett förfarande för aktiv förädling”
 • Kod för föregående förfarande. Om varorna inte har något föregående förfarande, ange ”00 – Inget föregående förfarande”.
 • Kod för ytterligare förfarande till exempel
  • ”999 – Inget ytterligare förfarande”.
  • ”A04 – Varor som hänförs till ett förfarande för aktiv förädling (enbart mervärdesskatt)”, när importvarans tull är 0 %.
  • ”A10 – Förstöring av varor som omfattas av aktiv förädling”, när man som ekonomiskt villkor använder koden ”19 – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring och återvinning av delar eller komponenter”.
 • ”Förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • Typ av transaktion
  • ”11 – Direkt försäljning/köp”
  • ”41– Varor för lönbearbetning som förväntas återföras till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet”
  • ”42 – Varor för lönbearbetning (inte till avsändningslandet)”
  • ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”
 • Varans värde
  • Ange som varans värde det värdet på varorna som du känner till. Vid aktiv förädling räknas frakt- och försäkringskostnaderna med i värdet. Notera att 0 euro inte kan anges som värde.
   • I Tullklareringstjänsten ska värdet anges i fältet ”Pris”.
   • Vid meddelandedeklarering anges värdet i fältet ”Fakturerat belopp”.
 • Faktura eller annat dokument som visar varans värde
  • Du kan påskynda handläggningen genom att ange uppgifterna om dokumentet och bifoga dokumentet färdigt till deklarationen.

När du gör en deklaration för aktiv förädling, ber Tullen vanligtvis att du skickar fakturan eller något annat dokument som visar varans värde som bilaga. Du kan påskynda handläggningen av en deklaration om du laddar upp bilagan som behövs redan då du fyller i deklarationen.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

 • Du kan lämna in importdeklarationen antingen i en eller två faser. Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
 • Ange tillståndsnumret under ”Tillstånd” i tulldeklarationen.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. I Tullklareringstjänsten ska man ange samma uppgifter som i vid meddelandedeklarering.

När du ansöker om tillstånd med ett meddelande, ange koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”.

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Artikeln om tullskuld (UTK art. 85 eller UTK art. 86.3) enligt vilken den tullskuld som eventuellt uppkommer ska beräknas. Om du är meddelandedeklarant, ange tullskuldartikeln med någondera koden:
  • ”FID85” (UTK art. 85)
  • ”FID86” (UTK art. 86.3)
 • Den tidsfrist som behövs för förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontor där förfarandet avslutas, de kan vara flera, med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast med meddelande med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Den förädlade produkt som erhålls av varorna med en 10-siffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Avkastningsgrad gällande varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Karaktär av förädling eller annan process och som beskrivning t.ex. reparation, tillskärning, sömnad, maskinbearbetning eller hopsättning. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Ange alltid varornas identifieringsuppgifter med förfarandebokföringens kod ”7” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter, som kan avvändas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid kod ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • ”1 – Serienummer eller tillverkningsnummer”
  • ”2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning”
  • ”4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar”
  • ”5 – Utförande av analyser”
  • ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Koden för ekonomiska villkor som beskriver den planerade förädlingsprocessen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBG”.

Ange den första platsen för förädling eller användning, om tillståndssökanden är etablerad utanför unionen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIFPU – Plats för förädling eller användning”. 


När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration kan du använda följande koder:

 • ”1 – förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02”
 • ”2 – reparation”
 • ”3 – förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande och som utförs i enlighet med specifikationer och på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast av förädlingskostnaderna (= lönbearbetning)”
 • ”10 – förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska kraven för övergång till fri omsättning”
 • ”11 – förädling av varor av icke-kommersiell natur” (t.ex. när en privatperson hänför varor till förfarandet)
 • ”12 – förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter prövning av de ekonomiska villkoren”
 • ”13 – förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande fraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn
 • ”14 – förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning har utfärdats (dvs. Easa-blankett 1 eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581)”
 • ”15 – förädling till produkter som omfattas av autonomt upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003 (1)”
 • ”16 – förädling av varor till varuprover”
 • ”17 – förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter”
 • ”18 – förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902”
 • ”19 – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter”
 • ”21 – vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen”
 • ”22 – det sammanlagda värdet av importtullar, som skall tillämpas på varor hänförda till förfarandet för aktiv förädling per sökande, kalenderår och för varje åttasiffrigt KN-undernummer, är högst 150 000 euro för sådana varor som omfattas av bilaga 71-02 i delegerade förordningen (EU) 2015/2446 och högst 300 000 euro för andra varor, utom när de varor som är avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning”

Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration - Tullen


När förfarandet för aktiv förädling avslutas med återexport, använd förfarandekoden 3151 (återexport).

En återexportdeklaration kan inte inges i två faser, utan den ska alltid vara fullständig från början. I återexportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

I vissa fall kan deklarationen också lämnas i efterhand. I dessa fall undersöker Tullen om det finns förutsättningar för inlämnande av deklarationen i efterhand och antingen godtas eller förkastas deklarationen.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral (7SA)

Om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tillståndcentralen (förfarandekod 7SA) får en återexportdeklaration endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd. I återexportdeklarationen kan du ange flera tulldeklarationer för särskilda förfaranden som tidigare dokument. I återexportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

Om du har ett tillstånd som sökts med en tulldeklaration (7SB)

Om du har ansökt om ett tillstånd för användning av ett särskilt förfarande med en tulldeklaration (nationell förfarandekod 7SB), kan du i återexportdeklarationen ange flera tulldeklarationer för särskilda förfaranden som tidigare dokument. I återexportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

När man använder ett skriftligt tillstånd och varorna hänförs till ett påföljande tullförfarande vid avslutande av aktiv förädling, ska man i återexportdeklarationen som tilläggskod för särskild upplysning ange FIXXX ”IP”. Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder, ska man utöver uppgiften ”IP” även ange uppgiften ”C P M”.

I en återexportdeklaration kan det finnas flera tidigare dokument. I deklarationen kan du ange flera förtullningsnummer med koden ”IM – Importdeklaration” eller flera MRN-nummer samt datum med koden ”MRN – MRN-numret för föregående elektroniska deklaration”. Alla dessa kan anges bland uppgifterna om den första varuposten, eftersom det kan vara omöjligt att ange dem varupostvis. Arten och mängden importerade och exporterade varor och produkter utreds i den avräkningsnota som ska lämnas in vid förfarandet.

Notera att om du som tidigare dokument anger ”MRN – MRN-nummer för den föregående elektroniska deklarationen”, ska du som dess beskrivning ange MRN-nummer, varupostnummer (till exempel 001) hopskrivet och datum.

Återexportdeklarationen ska också innehålla följande uppgifter:

 • övervakningstullkontoret med koden ”FIXAA”
 • någon av följande nationella koder för ytterligare förfarande:
  • ”7SA – Skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral”
  • ”7SB – Tillstånd som sökts med en tulldeklaration"
 • Om den nationella koden för ytterligare förfarande är ”7SA – Skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral”, ange med dokumentkoden ”C601 -IPO – Ansökan om och tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling (Delegerad förordning (EU) 2015/2446 bilaga A kolumn 8a), tillståndets nummer och datum eller INF-blankettens nummer.

Eventuella villkorskoder för exportrestriktioner ska användas såsom vid export i allmänhet.


Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varorna kommer att frigöras från tullförfarandet för aktiv förädling (4051) för fri omsättning och tullskulden uppkommer på basis av artikel 85 i unionens tullkodex.

Ange följande uppgifter:

 • förfarande 4051
 • varukod för den vara som ska tullklareras
 • varans värde och mängd vid förtullningstidpunkten
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Om flera tidigare dokument hänför sig till varan som ska tullklareras, ange allihopa. Tulldeklarationen får emellertid endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd från Tillståndscentralen.
  • Om de tidigare dokumenten till exempel har flera exportörer eller avsändningsländer, ange i deklarationspartiets uppgifter förtullningsuppgifterna för den äldsta tulldeklarationen för aktiv förädling som hänförts till förfarandet.
   • När de finns flera tidigare dokument, ange med koden för ytterligare uppgifter FIXXX förtullningsnumret eller MRN-referensnumret för den äldsta förtullningen som hänförts till förfarandet. 
  • Ange alla tidigare dokument som hänför sig till förtullningen med någondera dokumentkoden beroende på om de tidigare dokumenten ingetts till Tullklareringstjänsten (UTU) eller till Deklarationstjänsten för import (ITU). Beakta att du inte kan använda båda dokumentkoderna i uppgifterna om en och samma varupost.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU), ange det tidigare dokumentet med koden NMRN och MRN-referensnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU), ange det tidigare dokumentet med koden IM och förtullningsnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om en varupost har båda dokumentkoderna NMRN och IM som tidigare dokument, kan de inte anges på samma varupost. Ange i detta fall MRN-referensnumren för deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU) som tidigare dokument med koden NMRN. Ange förtullningsnumren som fåtts från Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU) med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan  ytterligare uppgift”.
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varorna kommer att frigöras från tullförfarandet för aktiv förädling (4051) för fri omsättning och tullskulden uppkommer på basis av artikel 86.3 i unionens tullkodex. Tullskulden uppkommer på basis av den här artikeln, om artikel 86.3 i UTK om tullskuld har nämnts i tillståndet och förädlade produkter i enlighet med tillståndet kommer att övergå till fri omsättning.

Ange följande uppgifter:

 • förfarande 4051
 • varukoden för den tillståndsenliga färdiga förädlade produkten
 • värdet och mängden av den tillståndsenliga färdiga förädlade produkten
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Om flera tidigare dokument hänför sig till varan som ska tullklareras, ange allihopa. Tulldeklarationen får emellertid endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd från Tillståndscentralen.
  • Om de tidigare dokumenten till exempel har flera exportörer eller avsändningsländer, ange i deklarationspartiets uppgifter förtullningsuppgifterna för den äldsta tulldeklarationen för aktiv förädling som hänförts till förfarandet.
   • När de finns flera tidigare dokument, ange med koden för ytterligare uppgifter FIXXX förtullningsnumret eller MRN-referensnumret för den äldsta förtullningen som hänförts till förfarandet. 
  • Ange alla tidigare dokument som hänför sig till förtullningen med någondera dokumentkoden beroende på om de tidigare dokumenten ingetts till Tullklareringstjänsten (UTU) eller till Deklarationstjänsten för import (ITU). Beakta att du inte kan använda båda dokumentkoderna i uppgifterna om en och samma varupost.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU), ange det tidigare dokumentet med koden NMRN och MRN-referensnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU), ange det tidigare dokumentet med koden IM och förtullningsnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om en varupost har båda dokumentkoderna NMRN och IM som tidigare dokument, kan de inte anges på samma varupost. Ange i detta fall MRN-referensnumren för deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU) som tidigare dokument med koden NMRN. Ange förtullningsnumren som fåtts från Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU) med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan  ytterligare uppgift”.
 • F44 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna övergår till fri omsättning och artikel 86.3 i UTK fastställts som artikeln om tullskuld.
  • För uppbörd av tull ska du ange följande uppgifter för varje varupost med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”:
   • varukod och varubeskrivning för varan som hänförts till förfarandet för aktiv förädling
   • hur mycket av det material som hänförts till förfarandet för aktiv förädling har använts för tillverkning av produkten som frigörs för övergång till fri omsättning
   • värde och ursprung av varan som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varan har förts in för reparation och hänförts till förfarandet för aktiv förädling (4051), men varan har inte kunnat repareras och den trasiga produkten övergår till fri omsättning. I detta fall fastställs tullskulden med stöd av artikel 85 i UTK.

Se anvisningen enligt huruvida du har betalat ägaren för den trasiga varan eller inte.

Om du har betalat för en trasig vara

Ange följande uppgifter när du tullklarerar en trasig vara som inte reparerats och för vilken du har betalat en ersättning till varans ägare eller du har köpt varan:

 • förfarande 4051
 • kod för ytterligare förfarande 644
 • varans varukod som ska vara samma som när varan hänfördes till förfarandet för aktiv förädling
 • typ av transaktion
  • Om transaktionen grundar sig på handel, ange ”11 – Direkt försäljning/köp”.
 • varans värde
  • Ange som pris (fakturapris) varans värde med tillägg för reparationskostnaderna, om dessa inte redan ingår i priset.
  • Ange de poster som ska läggas till priset:
   • När värdet är högst 20 000 euro, ange t.ex. frakten och försäkringen med koden ”1A – Att tillägga sammanlagt”.
   • När värdet är över 20 000 euro, ange t.ex. frakten och försäkringen med koden ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
 • värderingsmetod
  • Om typ av transaktion är ”11 – Direkt försäljning/köp”, ange koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”,
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Om flera tidigare dokument hänför sig till varan som ska tullklareras, ange allihopa. Tulldeklarationen får emellertid endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd från Tillståndscentralen.
  • Om de tidigare dokumenten till exempel har flera exportörer eller avsändningsländer, ange i deklarationspartiets uppgifter förtullningsuppgifterna för den äldsta tulldeklarationen för aktiv förädling som hänförts till förfarandet.
   • När de finns flera tidigare dokument, ange med koden för ytterligare uppgifter FIXXX förtullningsnumret eller MRN-referensnumret för den äldsta förtullningen som hänförts till förfarandet. 
  • Ange alla tidigare dokument som hänför sig till förtullningen med någondera dokumentkoden beroende på om de tidigare dokumenten ingetts till Tullklareringstjänsten (UTU) eller till Deklarationstjänsten för import (ITU). Beakta att du inte kan använda båda dokumentkoderna i uppgifterna om en och samma varupost.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU), ange det tidigare dokumentet med koden NMRN och MRN-referensnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU), ange det tidigare dokumentet med koden IM och förtullningsnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om en varupost har båda dokumentkoderna NMRN och IM som tidigare dokument, kan de inte anges på samma varupost. Ange i detta fall MRN-referensnumren för deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU) som tidigare dokument med koden NMRN. Ange förtullningsnumren som fåtts från Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU) med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan  ytterligare uppgift”.
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är däremot exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Om du inte har betalat för en trasig vara

Ange följande uppgifter när du tullklarerar en trasig vara som inte reparerats och för vilken du inte har betalat någon ersättning till varans ägare:

 • förfarande 4051
 • kod för ytterligare förfarande 644
 • varans varukod som ska vara samma som när varan hänfördes till förfarandet för aktiv förädling
 • typ av transaktion
  • Om varan har bytt ägare utan ekonomisk ersättning, ange som typ av transaktion ”34 –Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning”.
 • värdeuppgifter för varorna:
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
   • Du kan inte ange 0 euro som varans värde, även om du inte har betalat någonting till varans ägare. Varans värde ska vara dess verkliga värde.
   • Det ska finnas skriftliga bevis på varans värde, som går att verifiera i efterhand
   • Varans värde ska också alltid inkludera reparationskostnaderna.
  • Använd koder för värdeslag för att ange de poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i varans värde som du angett. 
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
 • som tilläggsuppgift i uppgifterna om varuposten, koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift” och som beskrivning en fritt formulerad redogörelse över varför du inte har betalat för varan
 • ett bifogat dokument med en beräkning av eller grunden för varans värde
  • Av dokumentet ska tydligt framgå hur man har kommit fram till det värde på varan som angetts till Tullen.
 • värderingsmetod
  • När 34 har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)” 
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Om flera tidigare dokument hänför sig till varan som ska tullklareras, ange allihopa. Tulldeklarationen får emellertid endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd från Tillståndscentralen.
  • Om de tidigare dokumenten till exempel har flera exportörer eller avsändningsländer, ange i deklarationspartiets uppgifter förtullningsuppgifterna för den äldsta tulldeklarationen för aktiv förädling som hänförts till förfarandet.
   • När de finns flera tidigare dokument, ange med koden för ytterligare uppgifter FIXXX förtullningsnumret eller MRN-referensnumret för den äldsta förtullningen som hänförts till förfarandet. 
  • Ange alla tidigare dokument som hänför sig till förtullningen med någondera dokumentkoden beroende på om de tidigare dokumenten ingetts till Tullklareringstjänsten (UTU) eller till Deklarationstjänsten för import (ITU). Beakta att du inte kan använda båda dokumentkoderna i uppgifterna om en och samma varupost.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU), ange det tidigare dokumentet med koden MRN och MRN-referensnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om alla tidigare dokument ingetts i Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU), ange det tidigare dokumentet med koden IM och förtullningsnumret som dess identifierare. Upprepa detta tills du angett så många tidigare dokument som det finns tidigare förtullningar.
   • Om en varupost har båda dokumentkoderna MRN och IM som tidigare dokument, kan de inte anges på samma varupost. Ange i detta fall MRN-referensnumren för deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering (UTU) som tidigare dokument med koden MRN. Ange förtullningsnumren som fåtts från Deklarationstjänsten för import eller genom meddelandedeklarering (ITU) med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan  ytterligare uppgift”.
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Förstöring eller skrotning av en vara som varit hänförd till aktiv förädling

Om avsikten är att förstöra en vara som hänförts till förfarandet för aktiv förädling, deklarera varan på nytt till förfarandet för aktiv förädling 5151. Som ekonomiskt villkor för det nya förfarandet för aktiv förädling, ange ”19 – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring och återvinning av delar eller komponenter”. Den som hänför varorna till förfarandet kan vara en annan tillståndshavare än den som ursprungligen hänförde varorna till förfarandet för aktiv förädling.

Allt skrot eller avfall från förstöringen ska tullklareras för fri omsättning. Använd tullförfarande 4051 och ytterligare förfarande 644. I tulldeklarationen kan du använda varukoden för och värdet på avfall eller skrot.


Förfarandet för aktiv förädling kan avslutas med tullagerförfarandet. Om varorna efter aktiv förädling har hänförts till tullagerförfarandet och sedan övergår till fri omsättning, ange uppgifterna i deklarationen enligt förfarandet för aktiv förädling.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • tullförfarandekod 4051 (tullförfarandekod 4071 används inte)
 • artikeln om tullskuld enligt tillståndet för aktiv förädling med koden för ytterligare förfarande 644 eller F44 samt de uppgifter som tullförfarandet och det ytterligare förfarandet kräver
 • som tidigare dokument tullagringens MRN-referensnummer
 • i tilläggsuppgifterna om varuposten koden ”FICWD – Uttag ur tullager”
 • som varupostens bilagda handlingar den aktiva förädlingens transaktionskod med koden ”1ZZZ”.

De övriga ytterligare uppgifter som ska anges i deklarationen beror på den artikel om tullskuld som nämns i tillståndet. Om artikeln om tullskuld är artikel 85 i UTK, läs punkten ”Avslutande av förfarandet för aktiv förädling med övergång till fri omsättning (art. 85 i UTK), kod för ytterligare förfarande 644”. Om artikeln om tullskuld är artikel 86.3 i UTK, läs punkten ”Avslutande av förfarandet för aktiv förädling med övergång till fri omsättning (art. 86.3 i UTK), kod för ytterligare förfarande F44”.

Kom ihåg att också ange koderna för ytterligare uppgifter:

 • ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

När varorna frigörs för fri omsättning från förfarandet för aktiv förädling, ange det statistiska värdet på följande sätt:

Ange i tulldeklarationen för tullförfarandet 4051 som statistiskt värde värdet på de importerade varorna inklusive förädlingskostnaderna, värdet på de varor som tillförts samt frakt- och försäkringskostnaderna. Det statistiska värdet anges på samma sätt oavsett vilken artikel om tullskuld som används.


Användning av likvärdiga varor kräver ett tillstånd som sökts på förhand hos Tullens tillståndscentral. Det ska nämnas i tillståndet att det är tillåtet att använda likvärdiga varor.

Likvärdiga unionsvaror kan användas vid förfarandet för aktiv förädling (51xx) (IM/EX) vid framställning av sådana produkter som exporteras från EU.

De likvärdiga unionsvarorna och de icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet ska ha samma åttasiffriga KN-nummer och samma handelskvalitet och tekniska egenskaper.

Användning av likvärdiga varor

Användning av likvärdiga varor betyder att unionsvaror används vid förädlingen i stället för icke-unionsvaror (tullförfarandekod 51xx, nationell förfarandekod 7SA).

De färdiga förädlade varorna vid vars framställning likvärdiga unionsvaror har använts återexporteras (tullförfarandekod 3151, nationell förfarandekod 7SA). Samtidigt med återexportdeklarationen ska inges en importdeklaration för de icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet för aktiv förädling. De icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet för aktiv förädling får status som unionsvaror, och de ska tullklareras för fri omsättning (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 160). Deklarationen inges för att reda ut förbud och importrestriktioner, fastän ingen importtull uppbärs för varorna.  

Exempel: 100 kilo icke-unionssocker hänförs till förfarandet för aktiv förädling, (tullförfarandekod 51xx, nationell förfarandekod 7SA). Vid förädlingen tillverkas jordgubbssylt, och vid tillverkningen används 100 kilo likvärdigt unionssocker. Jordgubbssylten som tillverkats med unionssocker återexporteras (tullförfarandekod 3151, nationell förfarandekod 7SA). Samtidig inges en importdeklaration för icke-unionssocker (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 160), som hade hänförts till förfarandet för aktiv förädling. Icke-unionssockret som hänförts till förfarandet för aktiv förädling får status som unionsvaror. 

Användning av likvärdiga varor vid export i förväg

Om du använder export i förväg vid aktiv förädling, behöver du ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, där både export i förväg och möjligheten att använda likvärdiga varor nämns.

Vid aktiv förädling har genom export i förväg sådana förädlade produkter exporterats från EU vid vars framställning likvärdiga unionsvaror har använts. På basis av exporten av dessa unionsvaror uppstår en importrättighet för samma mängd icke-unionsvaror som ingick i den exporterade produkten som unionsvaror. De färdiga produkterna har först exporterats från EU genom export i förväg, under tullförfarandet 11xx (EX/IM). Utöver exportdeklarationen ska man alltid göra en elektronisk INF-begäran för varorna. Icke-unionsvaror som importeras på basis importrättigheten deklareras för tullförfarandet 51xx, och det nationella förfarandet är 7SE. Icke-unionsvarorna ska importeras till unionen inom 6 månader från godkännande av exporten i förväg.

Exempel: Som export i förväg vid aktiv förädling (tullförfarande 11xx och nationell förfarandekod 7SE) exporteras 100 kilo jordgubbssylt vid vars tillverkning likvärdiga unionsvaror har använts (50 kilo unionssocker). Utgående från exporten av jordgubbssylt uppkommer en importrätt för samma mängd icke-unionsvaror, dvs. 50 kilo socker med icke-unionsstatus.

När du söker tillstånd till aktiv förädling, ska du själv i din tillståndsansökan välja vilken artikel om tullskuld som i första hand ska tillämpas. Artikeln om tullskuld som nämns i tillståndet ska användas om en tullskuld uppkommer, dvs. om tillståndsenliga förädlade produkter tullklareras för fri omsättning. I tillståndsansökan fastställs artikeln om tullskuld för den tillståndsenliga primära förädlade produkten.

Vid aktiv förädling är artikeln om tullskuld någondera av följande:

 • artikel 86.3 i unionens tullkodex (senare art. 86.3 i UTK)
 • artikel 85.1 i unionens tullkodex (senare art. 85.1 i UTK)

I tillståndsansökan kan du också välja möjligheten att ändra artikeln om tullskuld, om en tullskuld uppkommer. Det här innebär att du kan ange i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning, att du vill tillämpa en annan artikel om tullskuld istället för den primära artikeln om tullskuld. För att du ska kunna ändra artikeln om tullskuld, måste följande villkor uppfyllas:

 • Det har angetts i tillståndet att tillståndshavaren eventuellt vill tillämpa även den andra artikeln gällande tullskuld.
 • De varor som har hänförts till förfarandet skulle inte omfattas av en jordbrukspolitisk eller handelspolitisk åtgärd, en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de skulle deklareras för övergång till fri omsättning den dag då tullskulden uppkommer.

Artikeln om tullskuld: art. 86.3 i UTK

Artikeln 86.3 i UTK kan endast tillämpas om tullskulden uppkommer för primära eller sekundära förädlade produkter, inte för varor eller halvfabrikat som hänförts till förfarandet. 

När du väljer art. 86.3 i UTK som artikeln om tullskuld och förfarandet avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna frigörs för övergång till fri omsättning, fastställs den tullskuld som uppkommer utifrån de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.

Om tullskulden uppkommer, uppbärs den enligt de importtullnivåer som gäller den dag då tullskulden uppkommer.

Exempel: Vävnad (varukod 5209xxxx, värde 1000 euro, mängd 100 kg) har importerats från Indien till EU 1.1.2022, och vävnaden har hänförts till förfarandet för aktiv förädling (51xx). Vid förädling tillverkas skjortor enligt varukod 6206xxxx av vävnaden. Skjortorna tullklareras 2.2.2022 för fri omsättning (4051).

Importtullarna fastställs enligt den tullnivå som gäller 2.2.2022 för den vara som hänförts till förfarandet, dvs. för vävnaden (varukod 5209xxxx, värdet på den vara som använts vid tillverkningen 1 000 euro, varumängden som använts vid tillverkningen 100 kg och ursprung Indien).

Artikeln om tullskuld: art. 85.1 i UTK

När du väljer art. 85.1 i UTK som artikeln om tullskuld och förfarandet avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna frigörs för övergång till fri omsättning, fastställs den tullskuld som uppkommer utifrån de produkter som övergår till fri omsättning (4051). Tullskulden uppbärs alltså alltid för de produkter, den mängd och det värde som ska övergå till fri omsättning.

Denna artikel om tullskuld kan du använda om tullskulden uppkommer i fråga om förädlade produkter, sekundära förädlade produkter, halvfabrikat, varor som hänförts till förfarandet eller avfall som eventuellt uppstått vid förädlingen.

Om tullskulden uppkommer, uppbärs den enligt de importtullnivåer som gäller den dag då tullskulden uppkommer, vilket anmäls till Tullen. Om det t.ex. är fråga om en förädlad produkt, fastställs tullnivån enligt varukoden för den förädlade produkten. Som tullvärde används då värdet på den förädlade produkten inklusive förädlingskostnaderna.

Exempel: Vävnad (varukod 5209xxxx, värde 1000 euro, mängd 100 kg) har importerats från Indien till EU 1.1.2022, och vävnaden har hänförts till förfarandet för aktiv förädling (51xx). Vid förädling tillverkas skjortor enligt varukod 6206xxxx av vävnaden. Skjortorna tullklareras 2.2.2022 för fri omsättning (4051).

Importtullarna fastställs enligt den tullnivå som gäller 2.2.2022 för den produkt som färdigställts vid förfarandet, dvs. för skjortor (varukod 6206xxxx, värdet på den förädlade produkten 12 000 euro, mängden av den förädlade produkten 120 kg och ursprung Indien).

Artikel om tullskuld, när det för varorna uppbärs t.ex. antidumpningstull, utjämningstull eller tilläggstull

I artikel 76 i kommissionens delegerade förordning (2015/2446) har angetts vissa situationer där artikeln om tullskuld 86.3 i UTK ska tillämpas. I dessa situationer kan Tullen tillämpa UTK artikeln 86.3 om tullskuld, fastän företaget självt skulle ha valt en annan artikel om tullskuld. 

Artikeln 86.3 i UTK om tullskuld tillämpas baserat på artikel 76.2 i DF, till exempel i situationer där de förädlade produkterna tillverkas av varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling som skulle omfattas av en tillfällig eller slutgiltig antidumpningstull, utjämningstull eller tilläggstull. 

Artikeln 86.3 i UTK om en tullskuld behöver emellertid inte tillämpas i följande fall: 

 • Om ingen antidumpningstull, utjämningstull, skyddsåtgärd eller tilläggstull längre skulle tillämpas när tullskulden för de förädlade produkterna uppkommer.
 •  Om situationen hör till tillämpningsområdet för artikel 167.1, underpunkterna h, i, j, m eller p i den delegerade förordningen (2015/2446):
  • Varorna som förädlas är av icke-kommersiell natur (punkt h).
  • De förädlade varorna har framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter undersökning av de ekonomiska villkoren (punkt i).
  • Varorna förädlas till varuprov (punkt m).
  • Varorna nedbryts till avfall och skrot, förstörs eller delar eller komponenter återvinns (punkt p).

Tillståndshavaren ska bokföra de varor som hänförs till förfarandet. Bokföringen är nödvändig, eftersom tullmyndigheten ska kunna övervaka och kontrollera varor som hänförts till förfarandet.

Om användning av förfarandet är småskaligt, behöver bokföringen inte nödvändigtvis vara elektronisk, utan Tullen kan också godkänna en bokföring i pappersform.


Användningen av förfarandet kräver alltid tillstånd av Tullen.

Du kan skaffa tillståndet på två olika sätt.

 • Ansök om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral. Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds. Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller 
  • varukoder
  • förädlingsplatsens adress.
 • En tulldeklaration kan också fungera som tillståndsansökan. Då är frigörandet av varorna för förfarandet samtidigt ett tillstånd som beviljats av Tullen. När en tulldeklaration används som ett tillstånd kan deklarationen bara avges i en fas.

  Ett tillstånd för aktiv förädling kan inte ansökas och beviljas på basis av tulldeklaration i följande fall: 
  • det är fråga om jordbruksprodukter i tulltariffgrupperna 1–24. Produktomfattningen ska dock alltid kontrolleras i DF-bilaga 71-02.
  • Man vill använda likvärdiga varor i verksamheten.
  • Tillståndet ansöks för flera än en medlemsstat.
  • Tillståndet söks retroaktivt.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i Systemet för tullbeslut.  Beviljande av unionstillstånd förutsätter bland annat samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.

Läs mer Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration

Utvidgning av tillståndet för ytterligare förädling

Man kan ansöka om utvidgning av ett skriftligt tillstånd till aktiv förädling om man vill temporärt exportera varor som hänförts till förfarandet från unionen för ytterligare förädling.

Ytterligare förädling kan dock utföras utanför unionen också utan utvidgning av det skriftliga tillståndet. Gör då så här:

 • aktiv förädling avslutas med återexport 3151 från unionen
 • varorna som importeras till unionen efter ytterligare förädling hänförs på nytt till förfarandet för aktiv förädling.

Tillståndshavaren ska lämna en avräkningsnota till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Om det övervakande tullkontoret inte har bestämt något annat, ska avräkningsnotan innehålla uppgifterna som nämns i bilaga 71–06 till den delegerade förordningen (EU) 2015/2446. Vilka uppgifter som krävs i avräkningsnotan hittar du också i anvisningen för innehavare av ett tillstånd för aktiv förädling.

Efter att avräkningsnotan har godkänts frigörs eller returneras garantin som reserverats.

Tillståndshavaren eller dennes ombud ska skicka avräkningsnotorna till det övervakningstullkontor som nämnds i tillståndet. Om du är kreditkund, är övervakningstullkontoret Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi). Om du har ställt en ansvarsgaranti kontant och förfarandet har inletts vid ett tullkontor, ska avräkningsnotan skickas till det tullkontor där varorna har hänförts till förfarandet för aktiv förädling.

Om tidsfristen för avslutande av förfarandet eller för lämnande av avräkningsnotan inte räcker till, kan du hos övervakningstullkontoret ansöka om förlängning av tidsfristen med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Om ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombudskap med garantens ansvar, krävs garantiställarens samtycke för att förlänga tidsfristen för förfarandet.


Det finns också vissa förenklade sätt att avsluta förfarandet för aktiv förädling (IM/EX). I artikel 324.1 i genomförandeförordningen (GF) 2015/2447 ges sex fall som anses vara återexport, dvs. som avslutar förfarandet för aktiv förädling.

Exempel: Inledandet av bearbetning som leder till tillverkning av en del till ett luftfartyg kan likställas med återexport som avslutar förfarandet för aktiv förädling (GF artikel 324.1 c och 3). Förfarandet anses vara avslutat också i fråga om alla sekundära förädlade produkter som uppstår vid bearbetning, såsom tillskärningsavfall och restbitar. När bearbetningen inleds, ska en tulldeklaration (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 150). 

Du kan på förhand ansöka om förenklat avslutande av förfarandet för aktiv förädling hos Tullens tillståndscentral. I tillståndsbeslutet ska nämnas att det förenklade förfarandet är tillåtet (UTK art. 256 och GF art. 324).

Läs mer i anvisningen om aktiv förädling (pdf).


Aktiv förädling kan avslutas med transitering (T1) bara om varorna befordras till en annan aktör i unionen. Den andra aktören kan överföra varorna som är under transiteringsförfarandet till påföljande tullförfaranden, såsom övergång till fri omsättning, tullagring, tillfällig införsel eller aktiv förädling. Om avsikten är att återexportera varorna från Finland ut ur unionen räcker det inte med att bara inge en transitdeklaration för dem, utan man ska alltid först inge en återexportdeklaration.

Ytterligare uppgifter som ska anges i transiteringsdeklarationen:

 • Ange alltid ”IP” med koden för ytterligare uppgifter ”ZZZ” (annat).
 • Ange också någondera av följande ytterligare uppgifter
  • Om aktören har ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat (unionstillstånd) och INF-nummer har sökts för varorna när de hänfördes till förfarandet, ange INF-numret.
  • Om man inte har behövt söka INF-nummer, ange tillståndsnumret för aktiv förädling eller MRN-referensnumret för tulldeklarationen, om tillstånd har sökts med tulldeklarationen.

Som föregående förfarande anges MRN-referensnumret för förfarandet för aktiv förädling eller numret på förtullningsbeslutet.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. ett kontrolldokument), ska utöver ”IP” också anges ”C P M”.


Varor kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling om avsikten är att de ska förstöras utan att lämna något avfall. Om varorna som ska förstöras har övergått till fri omsättning, är det inte längre möjligt att använda förfarandet för aktiv förädling. 

Varor som omfattas av handelspolitiska åtgärder, som förbjuder införsel till eller utförsel från EU:s tullområde, får inte hänföras till aktiv förädling. 

Du kan läsa de allmänna anvisningarna om förstöring av varor och om förstöring av varor i andra situationer på sidan om Förstöring i kommersiell trafik

När varorna som ska förstöras har hänförts till ett särskilt förfarande

Varor som ska förstöras ska hänföras till förfarandet för aktiv förädling, när varorna har hänförts till följande särskilda förfaranden: aktiv förädling (51xx), tillfällig införsel (53xx) eller tullagring (71xx). Också varor som lagrats tillfälligt och som kunden inte vill frigöra för övergång till fri omsättning, kan förstöras vid förfarandet för aktiv förädling.

Om varorna som ska förstöras har hänförts till ett annat särskilt förfarande, såsom passiv förädling eller slutanvändning, kontakta Tullen innan varorna förstörs. Ange i kontakten MRN-referensnumret i tulldeklarationen för varorna som har hänfört till förfarandet och en förklaring över din situation, innan du förstör varorna. Skicka uppgifterna via e-post till adressen yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi. 

Om varorna som ska förstöras redan är hänförda till förfarandet för aktiv förädling, och du har ett skriftligt tillstånd till aktiv förädling med koden för ekonomiskt villkor ”19 – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring och återvinning av delar eller komponenter”, behöver du inte göra en ny tulldeklaration. Du kan agera enligt villkoren i tillståndet och förstöra varorna.

Om varorna som ska förstöras redan är hänförda till förfarandet för aktiv förädling, men tillståndet till aktiv förädling inte har koden 19 för ekonomiskt villkor, måste du inge en ny tulldeklaration för hänförande av varorna till aktiv förädling.

Så här inger du en tulldeklaration för aktiv förädling när du vill förstöra varorna

När du inger en tulldeklaration för förstöring av varorna vid förfarandet för aktiv förädling, behöver du ett tillstånd till aktiv förädling där koden för ekonomiskt villkor 19 nämns. Du kan ansöka om tillstånd till aktiv förädling med en standardtulldeklaration. 

Den som hänför varorna till förfarandet (deklaranten av tulldeklarationen för aktiv förädling) kan vara en annan aktör än den som ursprungligen hänförde varorna till ett särskilt förfarande.
Inge en tulldeklaration för varorna som ska förstöras innan du börjar förstöra varorna, precis som du också gör för andra varor som ska förädlas under förfarandet för aktiv förädling. Tillståndshavaren är skyldig att avsluta förfarandet inom den utsatta tiden samt att lämna avräkningsnotan till övervakningstullkontoret för varorna som hänförts till förfarandet för aktiv förädling. 

Ange i tulldeklarationen koden för ekonomist villkor ”19” – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter”, om du söker tillstånd med en tulldeklaration. Beakta också att om syftet med förädlingen av varorna är förstöring, ange koden för ytterligare förfarande ”A10 – Förstöring av varor som omfattas av aktiv förädling”. 

För angivandet av andra uppgifter i tulldeklarationen kan du använda anvisningen som finns på denna sida vid punkten ”Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen när varorna hänförs till förfarandet för aktiv förädling (5100)”.

Om varorna som förstörs inte försvinner utan att lämna avfall

Vid aktiv förädling ska varorna förstöras utan att lämna något avfall. Efter förstöringen kan varorna dock lämna efter sig till exempel avfall eller skrot som måste tullklareras. Som tullförfarande kan du t.ex. välja övergång till fri omsättning.

Om du för avfallet eller skroten som uppstått vid förfarandet väljer övergång till fri omsättning som tullförfarande, ange i tulldeklarationen bland annat följande uppgifter:

 • Ange 4052 som tullförfarande.
 • Ange koden 644 som ytterligare förfarande.
  • Beakta att om varorna som hänförts till förfarandet omfattas till exempel av antidumpningstull, då uppbärs tullskulden som uppstått enligt artikel 86.3 i UTK. Välj koden F44 som ytterligare förfarande. 
 • Använd varukoden för och värdet på avfallet eller skroten som uppstått vid förädlingen. 

Läs fler tulldeklarationsanvisningar i andra avsnitt på denna sida om hur du avslutar förfarandet genom att frigöra varorna till fri omsättning.