Aktiv förädling

Aktiv förädling är ett särskilt förfarande där varor förs in i EU:s tullområde för förädling. Vid förädling kan varor som hänförts till förfarandet t.ex. bearbetas, repareras, restaureras eller hanteras på annat sätt.

Alla slags varor kan hänföras till aktiv förädling. Till förfarandet kan man även hänföra varor vars importtull är noll.

Då varorna hänförs till förfarandet uppbärs ingen importtull, mervärdesskatt, punktskatt eller antidumpningstull. Dessa uppbärs först då förfarandet avslutas, om förfarandet avslutas genom att frigöra dessa varor eller de förädlade produkterna för övergång till fri omsättning i EU:s tullområde.

På varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder som förbjuder varornas införsel till EU:s tullområde eller utförsel från EU:s tullområde.

Användningen av förfarandet kräver alltid tillstånd av Tullen. Ansök om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral. En tulldeklaration kan också fungera som en tillståndsansökan, och då är frigörandet av varorna för förfarandet samtidigt ett tillstånd.

Exempel på situationer där aktiv förädling används:

 • Förfarandet inleds vanligtvis med import (IM/EX), där varor förs in från länder utanför EU till EU-området för förädling. Exempel: Till EU införs tyg som råvara för tillverkning av T-tröjor vid förädling.
 • Det är också möjligt att inleda förfarandet med export i förväg (EX/IM). Först exporteras de färdiga förädlade produkter som tillverkats av likvärdiga unionsvaror från EU. Efter exporten kan icke-unionsvaror importeras från länder utanför EU i stället för de likvärdiga unionsvaror som använts vid tillverkningen. Aktiv förädling som inleds med export i förväg kräver alltid ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, där export i förväg och möjligheten att använda likvärdiga unionsvaror nämns. Exempel: Färdiga förädlade produkter, T-tröjor, vid vars tillverkning man har använt likvärdiga unionsvaror, dvs. tyg, exporteras från EU. Från ett land utanför EU importeras icke-unionstyg i samma mängd som använts vid tillverkningen av de exporterade T-tröjorna.

Tillståndshavaren ska vanligtvis vara etablerad i EU:s tullområde. I enstaka fall och av motiverad anledning kan tillståndet också beviljas en person som är etablerad utanför EU:s tullområde. Då är det vanligtvis fråga om en privatperson och fallet anses inte ha en större ekonomisk betydelse.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet till aktiv förädling. Förfarandet kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, vanligtvis med återexport eller övergång till fri omsättning. Om förfarandet avslutas med övergång till fri omsättning ska tull och mervärdesskatt betalas för varorna. Andra alternativ är bland annat hänförande till tullagerförfarandet eller transiteringsförfarandet.

Aktiv förädling: allmänt om förfarandekoderna

 • De tidigare nationella förfarandekoderna för aktiv förädling som börjar med ”7” tas ur bruk
  • Förfarandekoderna tas först ur bruk i de importdeklarationer som inges till Tullens tullklareringstjänst (UTU)
  • Koderna används fortsättningsvis i deklarationer som börjar med exportförfarande, tills även dessa deklarationer övergår till Tullklareringstjänsten (UTU) 
 • De nationella förfarandekoderna tas ur bruk. I fortsättningen kompletteras förfarandet med koder för ytterligare förfarande 
 • Med koden för ytterligare förfarande skiljer man inte på om det är fråga om ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndcentral eller ett som söks med en tulldeklaration 
 • Ange de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet
  • i ett meddelande med ytterligare uppgifter om varupost (t.ex. ”FIXBQ - föreslagen identifieringsmetod”)
 • i Tullklareringstjänsten genom att skriva i textfältet eller genom att välja ytterligare uppgift i rullgardinsmenyn

Avräkningsnotan och tidsfrister för avslutande av förfarandet

 • Avräkningsnotan kan inges med ett dokument som skickas separat eller med meddelandet fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt 
  • Avräkningsnotan kommer att få ett eget meddelande FI488
 • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet och tidsfristen för avräkningsnotan är på kommande  
  • Undantag, tullförfarandet 5111
 • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”

Koder som används oftast vid aktiv förädling

 • Tullförfarandekod 51xx
 • Kod för ytterligare förfarande 999
 • Förmånsbehandling 100
 • Typ av transaktion (transaktionens art) 11, 41, 42 eller 60

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

 • Typ av tillstånd och tillståndets nummer
  • I deklarationen behövs inga andra uppgifter om tillståndet än typ och nummer
  • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
  • Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds.
  • Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller
   • varukoder
   • förädlingsplatsens adress

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration, ska du använda en standardtulldeklaration.
 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten:
  • Efter att du valt tullförfarande, välj att du inte har något tillstånd som är i kraft. Du kan också till exempel kopiera en deklaration du gjort tidigare, då kopieras uppgifterna i tillståndsansökan automatiskt till den nya deklarationen.
  • Ange ytterligare uppgifter angående särskilda förfaranden i vyn ”Tillståndsansökan”. Ange ytterligare uppgift genom att välja den i rullgardinsmenyn eller genom att fylla i den text som behövs.
  • Ange till exempel den föreslagna identifieringsmetoden så här:
   • Välj koden ”7 – Andra identifieringssätt” och ange som identifierare ”bokföring” och adressen till bokföringens förvaringsplats.
   • Ofta behövs två identifieringsmetoder, så välj koden ”1 –Serienummer eller tillverkningsnummer” och ange varans serie- eller tillverkningsnummer.
 • När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration, ange ytterligare uppgifter för särskilda förfaranden med följande koder:
  • ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering” och lämna beskrivningsfältet tomt.
  • någondera av artiklarna om tullskuld:
   • ”FID85” (UTK art. 85)
   • ”FID86” (UTK art. 86.3)
  • ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet” och som beskrivning tiden i hela månader
  • ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas” och som beskrivning koden för det tullkontor som avslutar förfarandet
  • ”FIXAA – övervakningstullkontor”
   • I Finland anges alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
  • ”FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer;varubeskrivning)” och som beskrivning varukoden och varubeskrivningen (i XML-meddelande i formen ”8901101000;Fartyg”)
  • ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den” och som beskrivning till exempel antalet eller den procentuella andelen förädlingsprodukter som erhålls vid förädling (t.ex. ”100 %”, när alla produkter används)
  • ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process” och som beskrivning typen av användning, till exempel reparation, tillskärning, sömnad, maskinbearbetning eller hopsättning
  • ”FIXBQ – Identifieringsmetod”
   • Ange som beskrivning koden och dess kvalificerare:
    • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer
    • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning
    • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
    • ”5” – Utförande av analyser
    • ”6” – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling)
    • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)
    • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
   • Exempel på beskrivning av FIXBQ-koden när du anger identifieringsmetoder:
    • Ange alltid kod ”7” och efter semikolon förvaringsplatsens adress som kvalificerare för bokföringen (i XML-meddelande i formen ”7;bokföringens förvaringsplats”).
    • Om det är fråga om till exempel en bil, ange också kod ”1” (Serie- eller tillverkningsnummer) och som kvalificerare bilens tillverkningsnummer (i XML-meddelande i formen ”1;12356”).
 • Platsen för förädlingsprocessen anges i fortsättningen med två koder för ytterligare uppgifter:
  • Ange alltid ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”
  • Ange dessutom den första förädlingsplatsen med koden ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”, när   
   • den första platsen för förädling eller användning är i ett annat unionsland eller
   • tillståndshavaren är etablerad utanför unionen

De ekonomiska villkorens koder för ytterligare uppgifter och beskrivningar ändras när man ansöker om tillstånd med en tulldeklaration

 • Koder för de ekonomiska villkoren som använts tidigare, såsom ”XAU”, ”XAS” och ”XBG”, tas ur bruk.
 • I Tullklareringstjänsten välj koden för det ekonomiska villkoret i rullgardinsmenyn.
 • I meddelandedeklarationen ange koden för ytterligare uppgift ”FIXBG” och som beskrivning koden som talar om vilket ekonomiskt villkor som används. Följande koder kan användas:
  • kod ”1” – förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02
  • kod ”2” – reparationer
  • Kod ”3” – förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande och som utförs i enlighet med specifikationer och på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast av förädlingskostnaderna (= lönbearbetning)
  • kod ”10” – förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska kraven för övergång till fri omsättning
  • kod ”11” – förädling av varor av icke-kommersiell natur (t.ex. när en privatperson hänför varor till förfarandet)
  • kod ”12” – förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter prövning av de ekonomiska villkoren
  • kod ”13” – förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja, flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja, flytande fraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn
  • kod ”14” – förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning har utfärdats (dvs. Easa-blankett 1 eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581)
  • kod ”15” – förädling till produkter som omfattas av autonomt upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003 ( 1 )
  • kod ”16” – förädling av varor till prover
  • kod ”17” – förädling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter
  • kod ”18” – förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902
  • kod”19” – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter
  • kod ”21” – vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen
  • kod”22” – det sammanlagda värdet av importtullar, som skall tillämpas på varor hänförda till förfarandet för aktiv förädling per sökande, kalenderår och för varje åttasiffrigt KN-undernummer, är högst 150 000 euro för sådana varor som omfattas av bilaga 71-02 i delegerade förordningen (EU) 2015/2446 och högst 300 000 euro för andra varor, utom när de varor som är avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning.

Aktiv förädling, när export i förväg av likvärdiga varor avslutas med import

 • Tullförfarandet 5111 kräver också i fortsättningen tillstånd från Tullens tillståndscentral
 • Användning av likvärdiga varor ska också i fortsättningen vara angivet i tillståndet
 • När varor hänförs till ett förfarande ska man i tulldeklarationen ange ett INF-nummer, då behöver man inte inge en avräkningsnota 
 • Det kommer inget påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet  

Beakta följande

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varorna kommer att frigöras från tullförfarandet för aktiv förädling (4051) för fri omsättning och tullskulden uppkommer på basis av artikel 85 i unionens tullkodex.

Ange följande uppgifter:

 • förfarande 4051
 • varukod för den vara som ska tullklareras
 • varans värde och mängd vid förtullningstidpunkten
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Ange tidigare dokument med koden ”IM” och som identifierare förtullningsnumret, som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varorna kommer att frigöras från tullförfarandet för aktiv förädling (4051) för fri omsättning och tullskulden uppkommer på basis av artikel 86.3 i unionens tullkodex. Tullskulden uppkommer på basis av den här artikeln, om artikel 86.3 i UTK om tullskuld har nämnts i tillståndet och förädlade produkter i enlighet med tillståndet kommer att övergå till fri omsättning.

Ange följande uppgifter:

 • förfarande 4051
 • varukoden för den tillståndsenliga färdiga förädlade produkten
 • värdet och mängden av den tillståndsenliga färdiga förädlade produkten
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Ange tidigare dokument med koden ”IM” och som identifierare förtullningsnumret, som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).
 • F44 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna övergår till fri omsättning och artikel 86.3 i UTK fastställts som artikeln om tullskuld.
  • För uppbörd av tull ska du ange följande uppgifter för varje varupost med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”:
   • varukod och varubeskrivning för varan som hänförts till förfarandet för aktiv förädling
   • hur mycket av det material som hänförts till förfarandet för aktiv förädling har använts för tillverkning av produkten som frigörs för övergång till fri omsättning
   • värde och ursprung av varan som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen, när varan har förts in för reparation och hänförts till förfarandet för aktiv förädling (4051), men varan har inte kunnat repareras och den trasiga produkten övergår till fri omsättning. I detta fall fastställs tullskulden med stöd av artikel 85 i UTK.

Se anvisningen enligt huruvida du har betalat ägaren för den trasiga varan eller inte.

Om du har betalat för en trasig vara

Ange följande uppgifter när du tullklarerar en trasig vara som inte reparerats och för vilken du har betalat en ersättning till varans ägare eller du har köpt varan:

 • förfarande 4051
 • kod för ytterligare förfarande 644
 • varans varukod som ska vara samma som när varan hänfördes till förfarandet för aktiv förädling
 • typ av transaktion
  • Om transaktionen grundar sig på handel, ange ”11 – Direkt försäljning/köp”.
 • varans värde
  • Ange som pris (fakturapris) varans värde med tillägg för reparationskostnaderna, om dessa inte redan ingår i priset.
  • Ange de poster som ska läggas till priset:
   • När värdet är högst 20 000 euro, ange t.ex. frakten och försäkringen med koden ”1A – Att tillägga sammanlagt”.
   • När värdet är över 20 000 euro, ange t.ex. frakten och försäkringen med koden ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
 • värderingsmetod
  • Om typ av transaktion är ”11 – Direkt försäljning/köp”, ange koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”,
 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Ange tidigare dokument med koden ”IM” och som identifierare förtullningsnumret, som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är däremot exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

När du inte har betalat för en trasig vara

Ange följande uppgifter när du tullklarerar en trasig vara som inte reparerats och för vilken du inte har betalat någon ersättning till varans ägare:

 • förfarande 4051
 • kod för ytterligare förfarande 644
 • varans varukod som ska vara samma som när varan hänfördes till förfarandet för aktiv förädling
 • typ av transaktion
  • Om varan har bytt ägare utan ekonomisk ersättning, ange som typ av transaktion ”34 –Transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning”.
 • varans värde
  • det ska finnas skriftlig bevisning på varans värde, som kan verifieras i efterhand
  • varans värde ska också alltid inkludera reparationskostnaderna
  • Om varan är gratis, kan du som pris (fakturapris) ange 0 samt valuta.
   • Om ingen tull uppbärs för varan och dess värde är högst 20 000 euro, ange varans värde inklusive reparationskostnaderna och de tilläggskostnader som uppstått utanför EU, såsom frakt och försäkring, som en post som ska läggas till med koden ”1A – Att tillägga sammanlagt”.
   • Om tull uppbärs för varan eller dess värde är över 20 000 euro, ange varans värde inklusive reparationskostnaderna och de tilläggskostnader som uppstått utanför EU, såsom frakt och försäkring, som en post som ska läggas till med koden ”AK – ”Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
 • i uppgifterna om varuposten, med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift” orsaken till att varan är gratis
 • ett bifogat dokument med en beräkning av eller grunden för varans värde
  • Av dokumentet ska tydligt framgå hur man har kommit fram till det värde på varan som angetts till Tullen.
 • värderingsmetod
  • När 34 har angetts som typ av transaktion, ange någon av de följande koderna som värderingsmetod:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”

 

 • tillståndsuppgifter om du har ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral
  • Ange tillståndet med koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret.
 • tidigare dokument
  • Ange tidigare dokument med koden ”IM” och som identifierare förtullningsnumret, som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).
 • 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • som kod för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

Förstöring eller skrotning av en vara som varit hänförd till aktiv förädling

Om avsikten är att förstöra en vara som hänförts till förfarandet för aktiv förädling, deklarera varan på nytt till förfarandet för aktiv förädling 5151. Som ekonomiskt villkor för det nya förfarandet för aktiv förädling, ange ”19 – nedbrytning till avfall och skrot, förstöring och återvinning av delar eller komponenter”. Den som hänför varorna till förfarandet kan vara en annan tillståndshavare än den som ursprungligen hänförde varorna till förfarandet för aktiv förädling.

Allt skrot eller avfall från förstöringen ska tullklareras för fri omsättning. Använd tullförfarande 4051 och ytterligare förfarande 644. I tulldeklarationen kan du använda varukoden för och värdet på avfall eller skrot.


Förfarandet för aktiv förädling kan avslutas med tullagerförfarandet. Om varorna efter aktiv förädling har hänförts till tullagerförfarandet och sedan övergår till fri omsättning, ange uppgifterna i deklarationen enligt förfarandet för aktiv förädling.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • tullförfarandekod 4051 (tullförfarandekod 4071 används inte)
 • artikeln om tullskuld enligt tillståndet för aktiv förädling med koden för ytterligare förfarande 644 eller F44 samt de uppgifter som tullförfarandet och det ytterligare förfarandet kräver
 • som tidigare dokument tullagringens MRN-referensnummer
 • i tilläggsuppgifterna om varuposten koden ”FICWD – Uttag ur tullager”
 • som varupostens bilagda handlingar den aktiva förädlingens transaktionskod med koden ”1ZZZ”.

De övriga ytterligare uppgifter som ska anges i deklarationen beror på den artikel om tullskuld som nämns i tillståndet. Om artikeln om tullskuld är artikel 85 i UTK, läs punkten ”Avslutande av förfarandet för aktiv förädling med övergång till fri omsättning (art. 85 i UTK), kod för ytterligare förfarande 644”. Om artikeln om tullskuld är artikel 86.3 i UTK, läs punkten ”Avslutande av förfarandet för aktiv förädling med övergång till fri omsättning (art. 86.3 i UTK), kod för ytterligare förfarande F44”.

Kom ihåg att också ange koderna för ytterligare uppgifter:

 • ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)”
  • Som beskrivning för koden ”00700” ange någondera av följande:
   • tillståndsnumret för aktiv förädling om du har ett skriftligt tillstånd
   • förtullningsnumret om tillståndet har sökts med en tulldeklaration
  • Utöver koden för ytterligare uppgifter ”00700” ange också koden för ytterligare uppgifter ”00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)”, om man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarandet för aktiv förädling tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange i beskrivningen vilken handelspolitisk åtgärd varorna omfattas av.
   • Obs! Handelspolitiska åtgärder är icke-tariffära åtgärder (art. 5.36 i UTK). Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder, som inte räknas som handelspolitiska åtgärder.

När varorna frigörs för fri omsättning från förfarandet för aktiv förädling, ange det statistiska värdet på följande sätt:

Ange i tulldeklarationen för tullförfarandet 4051 som statistiskt värde värdet på de importerade varorna inklusive förädlingskostnaderna, värdet på de varor som tillförts samt frakt- och försäkringskostnaderna. Det statistiska värdet anges på samma sätt oavsett vilken artikel om tullskuld som används.


Användning av likvärdiga varor kräver ett tillstånd som sökts på förhand hos Tullens tillståndscentral. Det ska nämnas i tillståndet att det är tillåtet att använda likvärdiga varor.

Likvärdiga unionsvaror kan användas vid förfarandet för aktiv förädling (51xx) (IM/EX) vid framställning av sådana produkter som exporteras från EU.

De likvärdiga unionsvarorna och de icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet ska ha samma åttasiffriga KN-nummer och samma handelskvalitet och tekniska egenskaper.

Användning av likvärdiga varor

Användning av likvärdiga varor betyder att unionsvaror används vid förädlingen i stället för icke-unionsvaror (tullförfarandekod 51xx, nationell förfarandekod 7SA).

De färdiga förädlade varorna vid vars framställning likvärdiga unionsvaror har använts återexporteras (tullförfarandekod 3151, nationell förfarandekod 7SA). Samtidigt med återexportdeklarationen ska inges en importdeklaration för de icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet för aktiv förädling. De icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet för aktiv förädling får status som unionsvaror, och de ska tullklareras för fri omsättning (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 160). Deklarationen inges för att reda ut förbud och importrestriktioner, fastän ingen importtull uppbärs för varorna.  

Exempel: 100 kilo icke-unionssocker hänförs till förfarandet för aktiv förädling, (tullförfarandekod 51xx, nationell förfarandekod 7SA). Vid förädlingen tillverkas jordgubbssylt, och vid tillverkningen används 100 kilo likvärdigt unionssocker. Jordgubbssylten som tillverkats med unionssocker återexporteras (tullförfarandekod 3151, nationell förfarandekod 7SA). Samtidig inges en importdeklaration för icke-unionssocker (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 160), som hade hänförts till förfarandet för aktiv förädling. Icke-unionssockret som hänförts till förfarandet för aktiv förädling får status som unionsvaror. 

Användning av likvärdiga varor vid export i förväg

Om du använder export i förväg vid aktiv förädling, behöver du ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, där både export i förväg och möjligheten att använda likvärdiga varor nämns.

Vid aktiv förädling har genom export i förväg sådana förädlade produkter exporterats från EU vid vars framställning likvärdiga unionsvaror har använts. På basis av exporten av dessa unionsvaror uppstår en importrättighet för samma mängd icke-unionsvaror som ingick i den exporterade produkten som unionsvaror. De färdiga produkterna har först exporterats från EU genom export i förväg, under tullförfarandet 11xx (EX/IM). Utöver exportdeklarationen ska man alltid göra en elektronisk INF-begäran för varorna. Icke-unionsvaror som importeras på basis importrättigheten deklareras för tullförfarandet 51xx, och det nationella förfarandet är 7SE. Icke-unionsvarorna ska importeras till unionen inom 6 månader från godkännande av exporten i förväg.

Exempel: Som export i förväg vid aktiv förädling (tullförfarande 11xx och nationell förfarandekod 7SE) exporteras 100 kilo jordgubbssylt vid vars tillverkning likvärdiga unionsvaror har använts (50 kilo unionssocker). Utgående från exporten av jordgubbssylt uppkommer en importrätt för samma mängd icke-unionsvaror, dvs. 50 kilo socker med icke-unionsstatus.

Tillståndshavaren ska själv i sin tillståndsansökan ha valt vilken artikel om tullskuld som i första hand ska tillämpas. Artikeln om tullskuld som nämns i tillståndet ska användas när tillståndsenliga primära förädlade produkter tullklareras för fri omsättning och tullskulden uppkommer.

Vid aktiv förädling är artikeln om tullskuld någondera av följande:

 • artikel 86.3 i unionens tullkodex (art. 86.3 i UTK)
 • artikel 85 i unionens tullkodex (art. 85 i UTK)

Artikeln om tullskuld: art. 86.3 i UTK

 • När du har valt art. 86.3 i UTK som artikeln om tullskuld och förfarandet avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna frigörs för övergång till fri omsättning, fastställs den tullskuld som uppkommer på basis av de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling.
 • När du har valt art. 86.3 i UTK som artikeln om tullskuld ska de produkter som frigörs för övergång till fri omsättning vara tillståndsenliga förädlade färdiga produkter. Om produkterna inte är tillståndsenliga förädlade färdiga produkter (de är t.ex. sekundära förädlade produkter eller avfall som uppstått vid förädlingen), tillämpas artikeln om tullskuld ”art. 85 i UTK” på dem. 
 • Om tullskulden uppkommer, uppbärs den enligt de importtullnivåer som gäller den dag då tullskulden uppkommer.
Exempel: Vävnad (varukod 5209xxxx, värde 1000 euro, 100 kg) har importerats från Indien till unionen 1.1.2022, och vävnaden har hänförts till förfarandet för aktiv förädling (51xx). Vid förädling tillverkas skjortor enligt varukod 6206xxxx av vävnaden. Skjortorna tullklareras 2.2.2022 för fri omsättning (4051). Importtullarna fastställs enligt den tullnivå som gäller 2.2.2022 för den vara som hänförts till förfarandet, dvs. för vävnaden (varukod 5209xxxx, värdet på den vara som använts vid tillverkningen 1 000 euro, varumängden som använts vid tillverkningen 100 kg och ursprung Indien). 

Artikeln om tullskuld: art. 85 i UTK

 • När du har valt art. 85 i UTK som artikeln om tullskuld och förfarandet avslutas med att de tillståndsenliga förädlade produkterna frigörs för övergång till fri omsättning, fastställs den tullskuld som uppkommer på basis av de varor som övergår till fri omsättning (4051). Tullskulden uppbärs alltså alltid för de varor, den mängd och det värde som övergår till fri omsättning. Denna artikel om tullskuld används om tullskulden uppkommer i fråga om färdiga förädlade produkter, sekundära förädlade produkter eller avfall som eventuellt uppstått vid förädlingen.
 • Om tullskulden uppkommer, uppbärs den enligt de importtullnivåer som gäller den dag då tullskulden uppkommer och för de varor vars ankomst faktiskt anmäls till Tullen. Om det är fråga om färdiga förädlade varor, fastställs tullnivån enligt de färdiga varornas varukod. Som tullvärde används då värdet på de färdiga förädlade varorna inklusive förädlingskostnaderna.
Exempel: Vävnad (varukod 5209xxxx, värde 1000 euro, 100 kg) har importerats från Indien till unionen 1.1.2022, och vävnaden har hänförts till förfarandet för aktiv förädling (51xx). Vid förädling tillverkas skjortor enligt varukod 6206xxxx av vävnaden. Skjortorna tullklareras 2.2.2022 för fri omsättning (4051). Importtullarna fastställs enligt den tullnivå som gäller 2.2.2022 för de varor som färdigställts vid förfarandet, dvs. för skjortor (varukod 6206xxxx, värdet på de förädlade varorna 12 000 euro, mängden av de förädlade varorna 120 kg och ursprung Indien).

Tillståndshavaren ska bokföra de varor som hänförs till förfarandet. Bokföringen är nödvändig, eftersom tullmyndigheten ska kunna övervaka och kontrollera varor som hänförts till förfarandet.

Om användning av förfarandet är småskaligt, behöver bokföringen inte nödvändigtvis vara elektronisk, utan Tullen kan också godkänna en bokföring i pappersform.


Användning av förfarandet för aktiv förädling kräver alltid tillstånd.

Vem kan få tillståndet?

Tillstånd till aktiv förädling kan beviljas sådana företag etablerade i unionen som utför eller låter någon annan utföra förädlingen av varorna. Tillstånd beviljas inte t.ex. en importör som säljer eller använder varorna som sådana eller som inte har någon anknytning till förädlingsprocesserna.

I enstaka fall och av motiverad anledning kan tillståndet också beviljas en person som är etablerad utanför unionens tullområde. Då är det vanligtvis fråga om en privatperson och fallet anses inte ha en större ekonomisk betydelse.

Hurdant tillstånd krävs?

Tillstånd att tillämpa förfarandet kan sökas med tulldeklaration. Då anger du de nödvändiga tilläggsuppgifterna när du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden, med ett meddelande eller med en SAD-blankett vid ett tullkontor. Tillståndet har beviljats då tulldeklarationen godkänns och varorna frigörs för förfarandet för aktiv förädling.

Du ska dock ha ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral om du inger en förenklad tulldeklaration eller om du använder centraliserad klarering eller registrering i deklarantens bokföring. Ett skriftlig tillstånd krävs också om du tänker använda likvärdiga varor i verksamheten eller om förädlingsprocesserna genomförs i flera medlemsländer.

Utvidgning av tillståndet för ytterligare förädling

Man kan ansöka om utvidgning av ett skriftligt tillstånd till aktiv förädling om man vill temporärt exportera varor som hänförts till förfarandet från unionen för ytterligare förädling.

Ytterligare förädling kan dock utföras utanför unionen också utan utvidgning av det skriftliga tillståndet. Gör då så här:

 • aktiv förädling avslutas med återexport 3151 från unionen
 • varorna som importeras till unionen efter ytterligare förädling hänförs på nytt till förfarandet för aktiv förädling.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Om du ansöker om ett skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndcentral, gör det i förväg. Ansök då om tillstånd till förfarandet för aktiv förädling i webbtjänsten Tillstånd via via startsidan för Tullens elektroniska tjänster.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i Systemet för tullbeslut.  Beviljande av unionstillstånd förutsätter bland annat samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.  


Tillståndshavaren ska lämna en avräkningsnota till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

Om det övervakande tullkontoret inte har bestämt något annat, ska avräkningsnotan innehålla uppgifterna som nämns i bilaga 71–06 till den delegerade förordningen (EU) 2015/2446. Vilka uppgifter som krävs i avräkningsnotan hittar du också i anvisningen för innehavare av ett tillstånd för aktiv förädling.

Efter att avräkningsnotan har godkänts frigörs eller returneras garantin som reserverats.

Tillståndshavaren eller dennes ombud ska skicka avräkningsnotorna till det övervakningstullkontor som nämnds i tillståndet. Om du är kreditkund, är övervakningstullkontoret Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi). Om du har ställt en ansvarsgaranti kontant och förfarandet har inletts vid ett tullkontor, ska avräkningsnotan skickas till det tullkontor där varorna har hänförts till förfarandet för aktiv förädling.

Om tidsfristen för avslutande av förfarandet eller för lämnande av avräkningsnotan inte räcker till, kan du hos övervakningstullkontoret ansöka om förlängning av tidsfristen med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Om ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombudskap med garantens ansvar, krävs garantiställarens samtycke för att förlänga tidsfristen för förfarandet.


Det finns också vissa förenklade sätt att avsluta förfarandet för aktiv förädling (IM/EX). I artikel 324.1 i genomförandeförordningen (GF) 2015/2447 ges sex fall som anses vara återexport, dvs. som avslutar förfarandet för aktiv förädling.

Exempel: Inledandet av bearbetning som leder till tillverkning av en del till ett luftfartyg kan likställas med återexport som avslutar förfarandet för aktiv förädling (GF artikel 324.1 c och 3). Förfarandet anses vara avslutat också i fråga om alla sekundära förädlade produkter som uppstår vid bearbetning, såsom tillskärningsavfall och restbitar. När bearbetningen inleds, ska en tulldeklaration (tullförfarandekod 4051, kod för ytterligare förfarande 150). 

Du kan på förhand ansöka om förenklat avslutande av förfarandet för aktiv förädling hos Tullens tillståndscentral. I tillståndsbeslutet ska nämnas att det förenklade förfarandet är tillåtet (UTK art. 256 och GF art. 324).

Läs mer i anvisningen om aktiv förädling (pdf).


Aktiv förädling kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

 • ”ZZZ” (annat) och ”IP” samt eventuellt nummer på tillstånd till aktiv förädling och eventuellt INF-nummer elektroniskt INF-referensnummer.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för aktiv förädling.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. övervakningsdokument), ska utöver ”IP” också anges ”C P M”.


 • Sökanden är etablerad i unionen (tillstånd kan på särskilda villkor också beviljas sökande som är etablerade utanför unionen).
 • Sökande har en gällande samlad garanti.
 • De ekonomiska villkoren uppfylls gällande sökanden.
 • Sökanden får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.
 • Sökanden har en tillräcklig bokföring med tanke på tullkontroller.
 • Sökanden kan lämna in en tillräcklig avräkningsnota.