Aktiv förädling

Vid förfarandet för aktiv förädling importeras varor från länder utanför EU till Europeiska unionen med avsikten att t.ex. bearbeta, reparera, restaurera eller på annat sätt hantera varorna.

Efter den aktiva förädlingen kan varorna återexporteras eller överlåtas till fri omsättning.

För varor som hänförts till förfarandet uppbärs inga importtullar eller övriga skatter vid import, om inte förfarandet avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning i unionens tullområde. På dessa varor tillämpas inte heller några handelspolitiska åtgärder, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet. Förfarandet kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, vanligtvis med återexport eller övergång till fri omsättning. Andra alternativ är bland annat hänförande till tullagerförfarandet eller transiteringsförfarandet.

Tillståndshavaren ska lämna en avräkningsnota till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Om det övervakande tullkontoret inte har beslutat annat, ska avräkningsnotan innehålla uppgifterna som nämns i bilaga 71–06 till den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 och som finns i anvisningen för innehavare av ett tillstånd för aktiv förädling. Efter att avräkningsnotan har godkänts avslutas förfarandet slutgiltigt och garantin som reserverats frigörs eller returneras.

Kreditkunder ska skicka sina avräkningsnotor till övervakningstullkontoret (valvovatulli(at)tulli.fi). Kontantkunder ska skicka sina avräkningsnotor till det tullkontor där importtulldeklarationen har handlagts, det vill säga kontantkundens övervakningstullkontor.

Du kan be övervakningstullkontoret förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet eller för lämnande av avräkningsnotan. Ansök om förlängning med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarande”. Om ombudskapet vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombud med garantens ansvar, krävs garantiställarens samtycke för att förlänga tidsfristen för förfarandet.

Om förfarandet avslutas genom att överlåta varorna till fri omsättning ska tull och mervärdesskatt betalas för varorna. Sedan 1.1.2018 ska importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga deklarera mervärdesskatten till Skatteförvaltningen.

Bekanta dig med kommande kodändringar:

Aktiv förädling: allmänt om förfarandekoderna

 • De tidigare nationella förfarandekoderna för aktiv förädling som börjar med ”7” tas ur bruk
  • Förfarandekoderna tas först ur bruk i de importdeklarationer som inges till Tullens tullklareringstjänst (UTU)
  • Koderna används fortsättningsvis i deklarationer som börjar med exportförfarande, tills även dessa deklarationer övergår till Tullklareringstjänsten (UTU) 
 • De nationella förfarandekoderna tas ur bruk. I fortsättningen kompletteras förfarandet med koder för ytterligare förfarande 
 • Med koden för ytterligare förfarande skiljer man inte på om det är fråga om ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndcentral eller ett som söks med en tulldeklaration 
  • När du genom ett meddelande söker tillstånd med en tulldeklaration, ange koden för ytterligare uppgifter 00100
  • När du i Tullklareringstjänsten söker tillstånd med en tulldeklaration, välj rätt deklaration
 • Ange de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet
  • i ett meddelande med ytterligare uppgifter om varupost (t.ex. ”FIXBQ - föreslagen identifieringsmetod”)
 • i Tullklareringstjänsten genom att skriva i textfältet eller genom att välja ytterligare uppgift i rullgardinsmenyn

Avräkningsnotan och tidsfrister för avslutande av förfarandet

 • Avräkningsnotan kan inges med ett dokument som skickas separat eller med meddelandet fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt 
  • Avräkningsnotan kommer att få ett eget meddelande FI488
 • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet och tidsfristen för avräkningsnotan är på kommande  
  • Undantag, tullförfarandet 5111
 • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”

Aktiv förädling: koder som används oftast

 • Tullförfarandekod 51xx
 • Kod för ytterligare förfarande 999
 • Förmånsbehandling 100
 • Typ av transaktion (transaktionens art) 11, 41, 42 eller 60
 • Artiklarna om tullskuld: 
  • ”XTJ” är framöver ”FID85” (UTK 85 art.) 
  • ”XTK” är framöver ”FID86” (UTK 86 art. 3 punkten) 

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

 • Tillståndet från Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds
 • Tulldeklarationen ska upprättas med en standardtulldeklaration
 • Koden för ytterligare förfarande 999 ersätter den nationella förfarandekoden 7SA
 • Inga ändringar görs till angivande av tillståndsnummer
  • Ange dokumentkoden C601 och som dokument ”IPO – Ansökan om och tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling (Delegerad förordning (EU) 2015/2446 bilaga A kolumn 8a) 
 • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • Koden för ytterligare förfarande 999 ersätter den nationella förfarandekoden 7SB
 • Exempel på ändringar till koderna för ytterligare uppgifter som anges på deklarationsnivå:  
  • ”XBH – tid för avslutande av förfarandet” är framöver ”FIXBH” 
  • Vid meddelandedeklarering är ”XBQ – föreslagen identifieringsmetod” framöver ”FIXBQ”
  • Ange ytterligare uppgifter i Tullklareringstjänsten genom att skriva i textfältet eller genom att välja ytterligare uppgift i rullgardinsmenyn. 
  • Ange alltid koden ”7 – Andra identifieringssätt”: ange bokföringen och adressen till bokföringens förvaringsplats  
  • Ange därutöver koden ”1 – Serienummer eller tillverkningsnummer” samt uppgiften om varans serienummer eller tillverkningsnummer
 • Platsen för förädlingsprocessen anges i fortsättningen med två koder för ytterligare uppgifter:
  • Ange alltid ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”
  • Ange dessutom den första förädlingsplatsen med koden ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”, när   
   • den första platsen för förädling eller användning är i ett annat unionsland eller
   • tillståndshavaren är etablerad utanför unionen

De ekonomiska villkorens koder för ytterligare uppgifter och beskrivningar ändras

 • Uppgifter om de ekonomiska villkoren vid meddelandedeklarering, t.ex. ”XAU”, ”XAS” och ”XBG”, anges i fortsättningen med koden för ytterligare uppgifter ”FIXBG”.   
 • Ange dessutom som ytterligare uppgift i beskrivningsfältet numret för det ekonomiska villkoret som används.
 • Exempel på ändringar till koderna för de ekonomiska villkoren:
  • Koden för ytterligare uppgifter ”XBG” är framöver ”FIXBG”. I Beskrivningsfältet anges värdet ”1” (förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02 till delegerad förordning (EU) 2015/2446)
  • Koden för ytterligare uppgifter ”XAU” är framöver ”FIXBG”. I beskrivningsfältet anges värdet ”2” (korrigering)
  • Koden för ytterligare uppgifter ”XAS” är framöver ”FIXBG”. I beskrivningsfältet anges värdet ”3” (förädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande, som utförs i enlighet med specifikationerna på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast för förädlingskostnaderna)
 • I Tullklareringstjänsten välj uppgiften i rullgardinsmenyn

Aktiv förädling: import som avslutar export i förväg av likvärdiga varor

 • Tullförfarandet 5111 kräver också i fortsättningen tillstånd från Tullens tillståndscentral
 • Användning av likvärdiga varor ska också i fortsättningen vara angivet i tillståndet
 • När varor hänförs till ett förfarande ska man i tulldeklarationen ange ett INF-nummer, då behöver man inte inge en avräkningsnota 
 • Det kommer inget påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet  

Beakta följande

Hur inger jag en importdeklaration?

Från aktiv förädling till fri omsättning

När du förtullar varor efter aktiv förädling till fri omsättning, ska du använda förfarande 4051.

Ange deklarationen för aktiv förädling som tidigare dokument med koden IM och transaktionskoden som du fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU) som identifierare.

När förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning, ska man i tulldeklarationen ange koden för ytterligare förfarande F44 eller 644. Med det ytterligare förfarandet anger man enligt vilken artikel tullskulden har fastställts i tillståndet. Om du vill tillämpa ytterligare förfarande 150 eller 160, ska du inte ange koden för ytterligare förfarande F44 eller 644 i deklarationen.

 • Ange 644 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 85.1 i UTK för fastställandet av tullskulden.
 • Ange F44 som kod för ytterligare förfarande, när förfarandet för aktiv förädling avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning och du vill tillämpa artikel 86.3 i UTK för fastställandet av tullskulden.

  Om du anger F44 som kod för ytterligare förfarande, ska du på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter FIXXX ange följande uppgifter:
  • varukod som har angetts när varorna har hänförts till förfarande 51
  • hur mycket av det material som hänförts till förfarande 51 har använts för tillverkning av produkten som frigörs för övergång till fri omsättning och vad är materialets värde.
 • Ange som kod för ytterligare förfarande ”160 – Särskilda förfaranden – likvärdiga varor – övergång av icke-unionsvaror till fri omsättning och konsumtion”, om du använder likvärdiga varor (UTK art. 223.1.1 och GF art. 269).
 • Ange som kod för ytterligare förfarande ”150 – Aktiv förädling, förenklat avslutande av förfarandet”, om förenklat avslutande av förfarandet tillåts i tillståndet till aktiv förädling (UTK art. 256 och GF art. 324).

Ange som kod för ytterligare uppgifter enbart 00700 eller 00700 och 00800:

 • 00700 IP – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.1)
  • Ange som förklaring till koden för ytterligare uppgifter antingen numret på tillståndet till aktiv förädling (dvs. numret på sedvanligt tillstånd eller numret på förenklat tillstånd, alltså förtullningsbeslutets nummer, när tillstånd har sökts med tulldeklaration) eller INF-numret.
 • 00800 IP CPM – Avslutande av förfarandet för aktiv förädling (särskilda handelspolitiska åtgärder) (DF (EU) 2015/2446, art. 241.1.2)
  • Ange koden 00800 i sådana situationer där man på varor som ursprungligen hänfördes till förfarande 51 tillämpade särskilda handelspolitiska åtgärder när varorna hänfördes till förfarandet och då dessa åtgärder fortfarande tillämpas när varorna (inklusive de förädlade produkterna) hänförs till följande tullförfarande. Ange också koden för ytterligare uppgifter 00700 och dess förklaring.
   • Handelspolitiska åtgärder är enligt art. 5.36 i UTK icke-tariffära åtgärder. Exempel på handelspolitiska åtgärder är krav på dokument, såsom övervakningsdokument, hälsointyg, importtillstånd samt importförbud och -restriktioner. Antidumpningstullar och skyddsåtgärder är exempel på tariffära åtgärder.
 • Om du är innehavare av ett sedvanligt tillstånd, ange för varuposten koden för bifogat dokument ”C601 IPO – Tillstånd till aktiv förädling” och ange som beskrivning tillståndsnumret för den aktiva förädlingen (dvs. numret på det sedvanliga tillståndet).

När den aktiva förädlingen har avslutats genom att hänföra varorna till tullagerförfarandet

När varorna efter den aktiva förädlingen har hänförts till ett tullagerförfarande som avslutas med att varorna frigörs för övergång till fri omsättning, bestäms uppgifterna som ska anges i deklarationen enligt förfarandet för aktiv förädling. I tulldeklarationen ska du ange 4051 som tullförfarandekod samt de uppgifter som tullförfarandet kräver (tullförfarandekod 4071 används inte). Ange tullagringens MRN som tidigare dokument och använd i tilläggsuppgifterna om varuposten koden ”FICWD – Uttag ur tullager”. Ange som varupostens bilagda handling med koden 1ZZZ den aktiva förädlingens transaktionskod som du har fått från tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden (ITU).

Kundmeddelande 9.4.2021: En ny kod (Y067) i användning när ett särskilt förfarande eller tillfällig lagring avslutas 1.1.2021 eller därefter


Aktiv förädling kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

 • ”ZZZ” (annat) och ”IP” samt eventuellt nummer på tillstånd till aktiv förädling och eventuellt INF-nummer elektroniskt INF-referensnummer.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för aktiv förädling.

Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. övervakningsdokument), ska utöver ”IP” också anges ”C P M”.


Tillstånd för aktiv förädling beviljas i regel sådana företag etablerade i unionen som utför eller låter någon annan utföra förädlingsprocesserna. Tillstånd beviljas inte t.ex. en importör som säljer eller använder varorna som sådana eller som inte har någon anknytning till förädlingsprocesserna.

I motiverade enstaka fall kan tillståndet också beviljas en sökande som är etablerad utanför unionens tullområde, till exempel när det gäller en privatperson och fallet inte anses ha en större ekonomisk betydelse.

Ansök om skriftligt tillstånd av Tillståndscentralen i förväg. Ansök om tillstånd till förfarandet för aktiv förädling i webbtjänsten Tillstånd via startsidan för Tullens elektroniska tjänster.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i Systemet för tullbeslut. Beviljande av unionstillstånd förutsätter bl.a. samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.

Tillstånd till förfarandet kan också sökas med tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller på SAD-blankett. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för aktiv förädling.


 • Sökanden är etablerad i unionen (tillstånd kan på särskilda villkor också beviljas sökande som är etablerade utanför unionen).
 • Sökande har en gällande samlad garanti.
 • De ekonomiska villkoren uppfylls gällande sökanden.
 • Sökanden får inte ha gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.
 • Sökanden har en tillräcklig bokföring med tanke på tullkontroller.
 • Sökanden kan lämna in en tillräcklig avräkningsnota.

Om en tullskuld uppkommer till följd av aktiv förädling kan importtullbeloppet fastställas antingen på basis av de varor som hänförts till förfarandet (UTK art. 86.3) eller på basis av de produkter som överlåts till fri omsättning (UTK art. 85).

Oberoende av vilken artikel som tillämpas för fastställande av tullskulden är nivån på importtullen dock alltid det tullbelopp som gäller den dag så tullskulden uppkommer. Tillståndssökanden ska själv i sin ansökan välja vilken artikel som i första hand ska tillämpas.