Samlad garanti

Vid import ska den samlade garantin täcka beloppet av tullskulden. Om garantin inte är tillräcklig hindras frigörandet av varorna för övergång till fri omsättning. 

Företaget kan under vissa förutsättningar befrias från att ställa garanti för ansvar, eller beviljas nedsättning på garantin för ansvar, vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden. När Tullen bedömer garantibehovet indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning. 

Det är bara godkända ekonomiska aktörer (AEO) som kan ansöka om nedsättning på garantin som krävs för tullskuld. Däremot kan vilket företag som helst, även de som inte AEO-aktörer, under vissa förutsättningar befrias från att ställa garanti för ansvar, eller beviljas nedsättning på garantin för ansvar, vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden.

Läs mer: