Nationell garanti

En nationell samlad garanti är giltig endast i Finland. Till den kan anslutas garantierna för import, särskilda förfaranden (förutom transitering) och tillfällig lagring samt de garantier för sjöfartsavgifter som fastställs i den nationella lagstiftningen. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad garanti.

Som garanti godkänns bl.a. följande garantiformer eller kombinationer av dessa:

  • bankgaranti/borgensförsäkring
  • pantsättning av bankkonto.

Garantibeloppet kan ändras om det sker en väsentlig förändring i storleken på företagets fakturering eller ansvar, i betalningsbeteendet, i den ekonomiska situationen eller i andra uppgifter som uppgetts vid tidpunkten för ansökan.

Beakta följande

Enligt EU:s tullkodex ska garantin täcka beloppet av tullskulden. Vid import krävs 100 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden.

AEO-aktörer får nedsättning på garantin som krävs för tullskuld. För dem krävs 30 % garanti för tullskulden och 0 % garanti för mervärdesskatteskulden.

Vid fastställande av garantibehovet vid import beaktar tullen referensbeloppet för företagets import, dvs. det högsta beloppet av tullskulden under kredittiden. För att säkerställa garantibeloppets tillräcklighet rekommenderas att garantibeloppet/referensbeloppet är minst lika stor som kundens högsta belopp av tullskuld under 7 veckor.

Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning får cirka fem veckor betalningstid för de tullar och skatter som uppbärs i samband med importförtullningen. Företaget får en periodspecifikation för tullarna och skatterna som uppbärs för de varor som överlåtits under en vecka. Tullarna och skatterna enligt periodspecifikationen förfaller till betalning på fredagen den fjärde veckan efter överlåtelseveckan.

Från den samlade garantin vid import reserveras, i samband med förtullningen, en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Import med kreditnummer lyckas inte om det inte finns tillräckligt med oreserverad garanti kvar för den nya garantireserveringen.

Om företaget vill utnyttja betalningstiden på cirka fem veckor borde den samlade garantin täcka de öppna betalningarna för tullarnas del under kredittiden. Förtullningsbeslut kan också betalas före förfallodagen med förtullningsbeslutets betalningsreferens. Då frisläpps garantireserveringarna tidigare, och en mindre garanti kan ställas för import.

Garantireservering för skuld i de olika garantiklasserna:

Övergång till fri omsättning

Garantiklass

Tull Moms
AEOC AB 30 % 0 %
Övriga AA 100 % 0 %

 


Särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling) är särskilda förfaranden vid import. Vid dessa förfaranden krävs en garanti för tullansvar enligt kundens garantiklass.

Referensbeloppet för tillfällig införsel och förädling är det maximibelopp av tullskulden samt mervärdesskatte- och punktskatteskulden (tullansvaret och skatteansvaret) som eventuellt uppbärs för varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Garanti krävs emellertid bara för tullansvaret. Garantin reserveras i samband med förtullningen från den samlade garantin enligt kundens garantiklass 0 % – 100 % för tullansvaret och den förblir reserverad tills ansvaret har upphört (t.ex. en godtagbar avräkningsnota har inlämnats).

Referensbeloppet för förfarandet för slutanvändning är maximibeloppet av de importtullar som inte ska uppbäras för de varor som samtidigt är hänförda till förfarandet. Med importtullar som inte uppbärs avses skillnaden mellan varornas allmänna tullsats (samt eventuell antidumpningstull) och den nedsatta tullsatsen enligt deras särskilda användning. Garantin reserveras i samband med förtullningen från den samlade garantin enligt kundens garantiklass 0 % – 100 % för tullansvaret och den förblir reserverad tills ansvaret har upphört (en godtagbar avräkningsnota har inlämnats). Vid förfarandet för slutanvändning ska företaget använda denna blankett för att anmäla maximibeloppen av de importtullar som inte ska uppbäras:

Enligt EU:s tullkodex får ett företag använda en garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti för tullskulder och övriga avgifter som kan uppkomma, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Företaget får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller kreditupplysningsanteckningar (t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden). Därtill ska företaget uppfylla de allmänna villkoren för tillståndet till samlad garanti och de garantiklasspecifika särskilda kraven.

Vid fastställandet av storleken av garantin för ansvar indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. bokföring och intern uppföljning. I garantiklasserna BD, BC och BB ska företaget också ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Tillståndshavaren ska övervaka referensbeloppet och kontakta garantitullkontoret om beloppet inte är tillräckligt.

Garantireservering för ansvar i de olika garantiklasserna vid särskild användning och förädling:

Garantiklass BD BC BB BA
Tull 0 % 30 % 50 % 100 %
Moms och punktskatt 0 % 0 % 0 % 0 %

 


Lagerhavaren ska för tullen uppge maximivärdet på de varor som samtidigt finns lagrade i lagret.

Lagrets referensbelopp, dvs. tull- och skatteansvarets belopp, fastställs utgående från lagrets maximivärde. I referensbeloppet används som standard 24 % mervärdesskatteansvar och 6 % tullansvar. Om innehållet i lagret består av endast en eller några produkter, kan referensbeloppet fastställas utgående från faktiska skatte- och tullprocenter.

Till referensbeloppet räknas också eventuella punktskatter. Av punktskatterna beaktas i referensbeloppet 30 % av skatternas högsta värde.

Vid fastställandet av garantin för tullager och tillfälliga lager beaktas lagrets referensbelopp enligt garantiklass. Garantin reserveras ur den fasta garantidelen.

Lagergaranti av referensbelopp i de olika garantiklasserna:

Garantiklass BD BC BB BA

Tull och punktskatter

0 %

30 % 50 % 100 %
Moms

0 %

0 %

10 % 50 %

Tillståndshavaren ska följa med värdet på varorna i lagret. Lagerhavaren ska se till att värdet på de varor som samtidigt finns lagrade i lagret inte överstiger det angivna maximivärdet.

Anmäl lageruppgifterna med denna blankett: