Individuell garanti

Ett företag kan på ett tullkontor ställa en individuell garanti för tull- och skatteskuld eller tull- och skatteansvar vid en enstaka transitering eller importhändelse. Garantin ska täcka hela skuld- och ansvarsbeloppet.

En individuell garanti kan ställas i samband med övergång till fri omsättning, tillfällig införsel, slutanvändning samt i samband med aktiv och passiv förädling eller transitering.

Kunden kan lämna garantidepositionen till kassan vid ett tullkontor eller genom kontoöverföring till Tullens konto. Därefter undertecknar kunden pantsättningsförbindelsen. Med pantsättning avses överlåtelse av en garantideposition (pant) till borgenären som garanti för betalning av en viss skuld eller av en skuld som eventuellt uppstår.

Varorna kan hänföras till transiteringsförfarandet eller något annat tullförfarande när garantidepositionen har lämnats och pantsättningsförbindelsen har undertecknats.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning