Individuell garanti

En individuell garanti är en garanti av engångsnatur som ställs för en enskild importtransaktion eller transitering. Den individuella garantin ska täcka hela skuld- och ansvarsbeloppet.

Om ditt företag inte har ett tillstånd till samlad garanti, kan du ställa en individuell garanti eller använda dig av en speditionsfirmas, dvs. ett ombuds, garanti och tillstånd. 

Som privatperson kan du också ställa en individuell garanti eller använda speditionsfirmans (ombudets) garanti och tillstånd.

Du kan ställa en individuell garanti i följande situationer

 • Vid särskilda förfaranden, såsom tillfällig införsel, slutanvändning och aktiv förädling (t.ex. import av varor för reparation). 
 • Vid transiteringsförfarande, när man ställer en garanti som motsvarar beloppet av de skatter och avgifter som gäller för varorna som transporteras. Transitering används när man vill flytta oförtullade varor från en plats till en annan. 
 • Vid tullförfarandet för övergång till fri omsättning är garantin obligatorisk i följande situationer:
  • i samband med tillstånd till befordran, när varor flyttas till en annan plats för kontroll eller provtagning
  • för kvotförmåner, då man ansökt om tullbefrielse eller nedsatt tull för varorna
  • för provisoriska antidumpningstullar eller utjämningstullar tills den slutgiltiga antidumpnings- eller utjämningstullen har fastställts
  • vid införsel av flyttgods före flyttning, när tullbefrielsetillstånd har beviljats.

Hur du ställer en individuell garanti i Tullklareringstjänsten

I Tullklareringstjänsten kan du ställa en individuell garanti inom förfarandet för övergång till fri omsättning. 

Gör så här:

 • Gör tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten. Du måste identifiera dig i tjänsten. 
 • Tullklareringstjänsten meddelar användaren om transaktionen kräver att en individuell garanti ställs.
 • Ange bankkontot för återbetalning (IBAN-bankkontonummer) och BIC-koden och betala den individuella garantin
 • Notera att bankkontot ska vara giltigt i SEPA-området. 
 • Fortsätt förtullningen i Tullklareringstjänsten.

Tills vidare kan du inte befullmäktiga ett ombud att ställa garantin för din räkning i Tullklareringstjänsten.

Hur du ställer individuell garanti vid ett tullkontor

Du kan ställa den individuella garantin vid ett tullkontor i samband med dessa förfaranden:

 • transitering
 • tillfällig införsel 
 • slutanvändning
 • aktiv förädling  
 • övergång till fri omsättning (fraktförtullning för privatpersoner).

Vid ett tullkontor kan du också ställa garantin åt någon annan med fullmakt.

Såhär skapas en individuell garanti vid tullkontoret:

 • Uppge bankkontot för återbetalning och BIC-koden.
 • Betala den individuella garantin
 • Underteckna pantsättningsförbindelsen.
 • Transiteringen eller tullförfarandet i fråga kan inledas.

Återbetalning av den individuella garantin

Tullen återbetalar den individuella garantin när förfarandet har avslutats och garantin inte längre behövs. Den individuella garantin återbetalas till kontot som du angett. Om du inte har ett kontonummer i IBAN-format, återbetalas garantin kontant vid ett tullkontor. Återbetalningen i kontanter kan dock endast mottas av personen som undertecknat pantsättningsförbindelsen, av en person med firmateckningsrätt vid företaget eller av en person som i fullmakten angetts som mottagare av återbetalningen. 

Användning av individuell garanti för betalning av importskatter

Om ett särskilt förfarande avslutas genom att varorna överlåts till fri omsättning, ska tull, skatt och andra avgifter betalas för varorna. En individuell garanti som ställts för det särskilda förfarandet kan användas för att betala den tull och skatt samt övriga avgifter som tas ut för varorna.

En individuell garanti som ställts vid förfarandet för övergång till fri omsättning kan användas för att betala den tull och skatt samt övriga avgifter som tas ut för varorna.