Indirekt ombud

Ett indirekt ombud

  • lämnar in tulldeklarationer för sin huvudmans räkning, men i sitt eget namn
  • agerar med samma ansvar som deklaranten.

Importören och det indirekta ombudet är solidariskt ansvariga för tullskulder (också för efterförtullningar). Tullen riktar dock sina indrivningsåtgärder i första hand mot ombudet. Kostnader drivs in hos importören först om det indirekta ombudet konstateras vara insolvent.

Det är inte möjligt att agera som indirekt ombud vid särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling), eller när nationella förfarandekoder används vid andra tullförfaranden.

Tillstånd ska sökas, om betalningstid önskas

Om ombudet vill ha betalningstid för importskatter ska ombudet hos Tullen ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning. I ansökan ska man ange vilka typer av ombudskap man vill ha. Mera information om ansökan om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

Tullen kräver garantier för skulder av ombudet och skickar också periodspecifikationen till ombudet.

Övergång till fri omsättning
Från den samlade garantin vid import reserveras, i samband med förtullningen, en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten).
Garanti reserveras enligt garantiklass 30 % eller 100 % för tullskulden och 0 % för mervärdesskatteskulden.

Garantireservering för skuld i de olika garantiklasserna:

Övergång till fri omsättning Garantiklass Tull Moms
AEOC AB 30 % 0 %
Övriga AA 100 % 0 %