Garantimodeller

Den samlade garantin kan vara nationell eller EU-omfattande. Den EU-omfattande garantin ställs som en bankgaranti medan den nationella garantin omfattar flera garantialternativ. Tullen fastställer vilken garantiform, vilka garantidokument och vilken borgensman som godkänns och kontaktar kunden innan garantin ställs.

Garantidokumentet ska motsvara dokumentmallen och det kan vara finsk- eller svenskspråkigt. Borgensmannen ska ge en adress för delgivning i varje land där garantin är giltig. Man ska kontakta Tullens enhet för skatteuppbörd och säkerställa att en utländsk bank godkänns som garantiställare innan garantin ställs.

En nationell samlad garanti är giltig endast i Finland. Den nationella garantin kan ställas som en bankgaranti eller som pantsättning av bankkonto. Pantsättningar av företag, fartyg, bilar och apparatur eller insättningar på Tullens konto godkänns inte som garanti.

En EU-omfattande garanti kan användas i flera än en medlemsstat och för att hänföra varor till förfarandet för unionstransitering. Transiteringsgarantin ska gälla i hela EU och i valfria avtalsländer (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Ukraina, Norge, Island, Schweiz, Nordmakedonien, Turkiet, Serbien, Andorra och San Marino). Den EU-omfattande garantin ställs i Finland som en bankgaranti. Endast bankgaranti kan användas som samlad garanti vid transitering.

Beakta följande

Den nationella samlade garantin kan ställas i form av pantsättning av bankkonto. I samband med pantsättningen av bankkontot tillställer banken Tullen en pantsättningsanmälan och anmälan om avstående från kvittningsrätt, och kunden tillställer Tullen en generell pantsättningsförbindelse samt ett protokoll från styrelsens möte (styrelsens beslut om pantsättning). Dokumenten gällande pantsättning av bankkonto ska inges exakt enligt Tullens modeller på finska eller svenska. Kontot som pantsätts ska vara ett konto i en finländsk bank eller i en finländsk filial till en moderbank som är etablerad i EU- eller EES-området.

Modeller för pantsättning av konto:


Bankgarantier ska tillställas Tullen exakt enligt garantimodellerna. Texterna i garantimodellerna får inte ändras och ingenting får läggas till i dem. Garantimodellerna grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning som är tvingande.

Modeller för bankgaranti:


Garantin ska ställas så att den gäller tills vidare.

Eftersom uppsägningstiden enligt garantimodellerna är kort, 16 dagar, kan banken således mycket snabbt begränsa sitt ansvar, om sådant behov uppstår.


Garantimodellerna är författade på Finlands officiella språk, dvs. på finska och på svenska, och garantin ska ställas på något av dessa språk. Andra språk godkänns inte. En inofficiell engelskspråkig version av garantitexten fås på begäran från Tullens enhet för skatteuppbörd. Den engelskspråkiga versionen kan vid behov användas som hjälp till exempel när ett internationellt koncernföretag fattar beslut om att ställa en garanti till Tullen. I eventuella konfliktsituationer är det versionen på finska eller svenska som gäller, och banken eller företaget kan inte åberopa den engelska versionen.


Vid garantier ska borgensmannen anmäla en adress för delgivning i varje land där garantin är giltig.

En betalningsuppmaning gällande en EU-omfattande garanti kan komma direkt till banken från andra EU-länder där garantin är giltig. Betalningsuppmaningar gällande transiteringsgarantier kan också komma från länder som är med i transiteringsavtalet, om garantin gäller i dem. Därför ska garantin innehålla varje medlemslands delgivningsadress dit uppmaningarna riktas. Med det garantikontor som nämns i modellen avses ett EU-lands tullverk eller en annan motsvarande myndighet som är behörig att behandla ärenden gällande garantier. Garantikontor i Finland är Finska tullen och specifikt dess Tillståndscentral.

I en EU-omfattande garanti ska man också beakta att borgensmannen erkänner som behöriga domstolarna på de orter där delgivningsadresserna finns. Finsk lag tillämpas endast när en betalningsuppmaning, delgivning, formalitet, förrättning eller annan anmälan görs till en delgivningsadress i Finland.

En garanti enligt den EU-omfattande modellen gäller från och med den dag då den godkänns av Tullen. I praktiken skickar Tullen per säker e-post en skannad kopia av garantin till banken försedd med en anteckning om godkännandet.


Garantier är proprieborgen som baserar sig på att huvudskulden förfaller till betalning. Det är inte fråga om ”first demand”-garantier, dvs. garantier som genast ska betalas på begäran och i vars betalningsuppmaning det av förmånstagaren inte krävs en redogörelse för obetalda fordringar. Tidsfristen på 30 dagar som nämns i garantimodellerna gör inte garantin till en ”first demand”-garanti utan betalningstiden är närmast avsedd att hindra obefogade förseningar vid betalningar. Medlemsländerna ska redovisa betalningar som gäller Europeiska unionens traditionella egna medel, dvs. tullar, utan dröjsmål till kommissionen. Tullen kan enligt garantitexten förlänga betalningstiden och banken kan också bestrida betalningsanmodan. Om enighet inte nås om betalningsanmodan fortsätter processen som ett tvistemål.


I garantimodellerna indelas begränsningen av ansvaret i två olika situationer:

I. Situationer där Tullen lämnat en betalningsuppmaning till banken (andra stycket i den nationella garantimodellen)

När Tullen gör en betalningsanmodan till banken, ska banken upprätta en ansvarsbegränsning till Tullen inom 30 dagar från mottagandet av betalningsuppmaningen.

Tullen tolkar ansvarsbegränsningen också som så att bankgarantin upphävs, om inte banken uttryckligen uppger att det endast är fråga om en ansvarsbegränsning som gäller belopp som redan betalats.

Banken kan efter den första betalningsuppmaningen begränsa sitt ansvar till garantins maximibelopp. Förmånstagaren, dvs. Tullen, kan dock framställa flera betalningsuppmaningar upp till garantins maximibelopp, om skulderna uppstått innan upphävningen trätt i kraft och om de omfattas av garantin. Varje betalning enligt normal praxis minskar garantibeloppet om ansvarsbegränsningen gjorts. Det är viktigt att banken kommer ihåg att begränsa sitt ansvar omedelbart efter den första betalningsuppmaningen.

Exempel: Det i garantin nämnda maximibeloppet är 50 000 euro. Borgensmannen får den 15 januari en betalningsuppmaning på 40 000 euro och betalar denna summa. Borgensmannen kan begränsa sitt ansvar till återstående 10 000 euro för alla tullförfaranden som har inletts före den 14 februari. Borgensmannen är dock på nytt skyldig att betala ett begärt belopp upp till 50 000 euro, om någon annan betalningsuppmaning gäller ett förfarande som inletts den 14 februari eller därefter, om inte borgensmannen sagt upp sin garanti.

II. Situationer där ansvarsbegränsningen görs utan att Tullen har gjort en betalningsuppmaning, dvs. s.k. allmän uppsägningstid (tredje stycket i den nationella garantimodellen)

Banken kan göra en anmälan om begränsningen av ansvaret som träder i kraft den sextonde (16) dagen efter den dag då borgensmannens anmälan har nått Tullen. Denna punkt tillämpas på fall där Tullen inte gjort en betalningsuppmaning till banken. I dessa fall ansvarar banken inte för skulder som uppstår efter att ansvarsbegränsningen har trätt i kraft.


Om kunden enbart har vanlig import, dvs. tullförfarandet är övergång till fri omsättning, frisläpps garantin i mån av möjlighet cirka sex veckor efter att garantin stängts. Detta förutsätter att alla öppna tullräkningar är betalade.

Om kunden har oavslutade särskilda förfaranden kan garantin frisläppas först när förfarandena avslutats på ett korrekt sätt. För dessa fall har inga bestämda tidsfrister fastställts.

Om kunden har ett tullagertillstånd gör Tullen en slutgranskning av lagret innan garantin frisläpps. Om någon annan eventuell granskning utförd av Tullen pågår hos kunden, ska man vänta tills den har slutförts.

Tullen framställer en betalningsuppmaning eller en s.k. villkorlig betalningsuppmaning till banken innan garantins giltighetstid går ut. Efter den villkorliga betalningsuppmaningen görs en slutlig betalningsuppmaning, om skulderna är obetalda eller om fortsättning inte har ställts för garantin. Den slutliga betalningsuppmaningen kan framställas efter att garantins giltighetstid gått ut. Om Tullen inte framställer en betalningsuppmaning eller villkorlig betalningsuppmaning till banken innan garantins giltighetstid går ut, kan Tullen efter det datumet inte längre ställa krav på ifrågavarande garanti, utan den anses ha frisläppts.