Garantiklasser och tillhörande krav

Garantiklass Soliditetsgrad Tillräckliga resurser Betalningsbeteende
BA Negativ Nej -
BB 0 % - 4,9 % Ja Inga allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar
BC 5 % - 9,9 % Ja Inga allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar
BD ≥ 10 % Ja Inga allvarliga eller upprepade betalningsanmärkningar

Vid fastställande av storleken på den samlade garantin för transitering, lagring och särskilda förfaranden delas företagen i garantiklasser utgående från soliditet och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning.

Vid bedömning av soliditet används kundens bokslut som utgångspunkt. Om företaget är moderbolag i en koncern, används moderbolagets koncernbokslut vid bedömningen.

För att beviljas garantinedsättningar får företaget inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller kreditupplysningsanteckningar. Allvarliga betalningsanmärkningar kan vara t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden samt upprepade betalningsförseningar eller betalningsförseningar som är stora i relation till storleken på kunden eller garantin/referensbeloppet.

Garantibehovet bestäms enligt referensbeloppen och garantiklassen.

Tillräckliga resurser

I garantiklasserna BD, BC och BB ska företaget ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

Vid fastställande av resursernas tillräcklighet räknar man ihop referensbeloppet för kundens alla olika förfaranden (import, transitering, lagring och särskilda förfaranden), dvs. beloppet av tullskuld samt tull- och skatteansvar.

De garantier som kunden tillställt Tullen avdras från det totala referensbeloppet, och referensbeloppet utan garanti jämförs med kundens balansomslutning.

Resurserna är tillräckliga när balansomslutningen är minst hälften av referensbeloppet utan garanti:

  •  (Det totala referensbeloppet – garantier) / balansomslutning ≤ 2.

I garantiklassen BD har kravet på tillräckliga resurser graderats enligt soliditetsgrad på så sätt att då soliditetsgraden ökar, uppfylls kravet på tillräckliga resurser med en mindre balansomslutning.

Kraven på tillräckliga resurser i de olika garantiklasserna:

Garantiklass Garantiklassens krav på soliditetsgrad Maximalt referensbelopp utan garanti jämfört med balansräkningen *)
BA negativ -
BB ≥ 0 % 2
BC ≥ 5 % 2
BD ≥ 10 % 2
BD ≥ 15 % 3
BD ≥ 20 % 4
BD ≥ 25 % 5
BD ≥ 30 % 6
BD ≥ 35 % 7
BD ≥ 40 % 8
BD ≥ 45 % 9
BD ≥ 50 % 10

*) (Det totala referensbeloppet – garantier) / balansomslutning