Fakturering

Företag som har tillstånd till anstånd med betalning får cirka fem veckor betalningstid för tull och prestationsavgifter vid import från länder utanför EU. Kunder som registrerat sig som mervärdesskattskyldiga deklarerar och betalar importmomsen till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018.

Periodspecifikation

Företaget får en periodspecifikation för skatterna och avgifterna som uppbärs för de varor som överlåtits under en vecka. Med hjälp av periodspecifikationen kan kunden betala alla räkningar som förfaller till betalning samtidigt, dvs. förtullnings-, beskattnings- och avgiftsbeslut.

Om ett ombud avger tulldeklarationen som indirekt ombud eller som direkt ombud med garantens ansvar, adresseras och sänds periodspecifikationen till ombudet. I fall av direkt ombudskap adresseras och sänds periodspecifikationen till ombudets kund.

Periodspecifikationen förfaller till betalning på fredagen veckan efter dess datum, betalningstiden är alltså 10 dagar från periodspecifikationens datum. Transaktionerna under en överlåtelsevecka förfaller således till betalning på fredagen den fjärde veckan efter överlåtelsen.

Periodspecifikationens tidtabell:

Vecka 1 Vecka 2   Vecka 3    Vecka 4 Vecka 5
Överlåtelseveckan = tulldeklarationen ska inges     Periodspecifikationens datum = tisdagen i tredje veckan efter överlåtelseveckan Periodspecifikationens (samlingsspecifikationens) förfallodag är fredag

Efterförtullningar och -beskattningar som fastställts under olika kalenderveckor förfaller till betalning på fredagen den andra veckan efter att beslutet fastställts.

Beakta följande

Om kunden inte betalar periodspecifikationen i tid uppbärs det för de nationella skatternas del skattetillägg och förseningsränta för varje förtullnings- och beskattningsbeslut i periodspecifikationen, minst 3 euro per beslut.

För tullar uppbärs dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntesatsen motsvarar den räntesats som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien, och som Europeiska centralbanken tillämpat vid sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner på den första dagen i den månad som innehåller förfallodagen, med tillägg av två procentenheter.

Dröjsmålsränta uppbärs inte på tullar om dröjsmålsräntebeloppet för varje uppbörd är mindre än 10 euro.

Dröjsmålspåföljderna faktureras genom en betalningsuppmaning, som sänds till kunden.

Om kunden betalar hela summan i betalningsuppmaningen senast på betalningsuppmaningens förfallodag, blir hela skulden och dröjsmålspåföljderna betalda på en gång.


Det är möjligt att övergå till att få periodspecifikationen som nätfaktura om du gör en särskild anmälan om detta till Tullens tillståndscentral. Nätfakturaadressen för den inhemska faktureringen är vanligtvis antingen IBAN-koden från banken eller EDI-koden med FO-nummer. Det är inte möjligt att samtidigt få periodspecifikationen både som nätfaktura och i pappersform per post. Nätfakturan kan inte heller skickas till en e-postadress, utan den skickas till nätfakturaoperatörens adress.

I Tullens tjänster rekommenderas användningen av EDI-koden som nätfakturaadress, på så sätt styrs nätfakturan på säkraste sätt. Styrningen av nätfakturorna lyckas inte om företaget har flera nätfakturaadresser (IBAN-kod(er) och/eller EDI-kod(er)). EDI-koden är Skatteförvaltningens ID 0037 + företagets FO-nummer utan bindestreck (8 tecken) samt eventuell identifierare (högst 5 tecken). Då är EDI-kodens längd 12-17 tecken. 

Om er nätfakturaoperatör är en bank, meddela också EDI-koden med identifierare

Om er nätfakturaoperatör är en bank, ska ni utöver nätfakturaadressen meddela Tullen EDI-koden med identifierare. För ibruktagande av EDI-kod med identifierare kan ni kontakta Posti Messaging Ab:s kundtjänst (messaging.fi(at)posti.com.

Meddela uppgifterna nedan till Tullen med anmälningsblanketten för nätfaktura:

  • EDI-kod med identifierare (ibruktagandet överenskommet med Posti Messaging Ab)
  • nätfakturaoperatör
  • nätfakturaadress.

Observera att alla uppgifter i en pappersfaktura inte syns på nätfakturan om er nätfakturaoperatör är en bank. Om mottagarens nätfakturaoperatör är någon annan än en bank, innehåller nätfakturan samma uppgifter som pappersfakturan. Den elektroniska periodspecifikationen har dock vissa brister t.ex. vad gäller datainnehåll och termer som rör betalning (bl.a. kallas periodspecifikationen faktura). Dessutom innehåller specifikationsdelen bara en lista över beskattningsbeslutens nummer och obetalda belopp.

Periodspecifikationen kan förmedlas som nätfaktura till en eller flera nätfakturaadresser. För varje FO-nummer ska en separat anmälan göras. Med blanketten kan man anmäla flera nätfakturaadresser med samma FO-nummer.

 

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning