EU-omfattande garanti

En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland.

En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Enligt EU:s tullkodex ska en EU-omfattande garanti täcka både tullskulder som har uppkommit och tullskulder som kan uppkomma samt övriga avgifter som uppbärs vid import.

Både kundföretaget och tullen ska se till att garantin/referensbeloppet räcker till. Om referensbeloppet visar sig vara för låg, ska företaget kontakta tullen.

Beakta följande

I den EU-omfattande garantin för skuld vid import används inte i detta skede realtida garantireserveringar från andra medlemsstater. De garantibelopp som andra medlemsstater behöver reserveras som fasta garantier från den samlade garanti som ställts i Finland. Förtullningar som görs i Finland behandlas på samma sätt som nationella förtullningar.

Enligt EU:s tullkodex får AEO-aktörer nedsättning på garantin som krävs för tullskuld och andra avgifter.

EU-omfattande garanti för skuld i de olika garantiklasserna:

Övergång till fri omsättning

Garantiklass

Tull Moms
AEOC AB 30 % 30 %
Övriga AA 100 % 100 %

En EU-omfattande garanti för ansvar kan användas vid transitering, lagring och andra särskilda förfaranden vid import.

Enligt EU:s tullkodex får ett företag använda en garanti till ett nedsatt belopp eller beviljas undantag från skyldigheten att ställa en garanti för tullskulder och övriga avgifter som kan uppkomma, förutsatt att vissa villkor uppfylls. Kunden får inte ha allvarliga betalningsanmärkningar eller kreditupplysningsanteckningar (t.ex. konkurs-, sanerings- eller utsökningsärenden). Därtill ska kunden uppfylla de allmänna villkoren för tillståndet till samlad garanti och de garantiklasspecifika särskilda kraven.

Vid fastställande av storleken av garantin för ansvar indelas kunderna i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Företaget ska, beroende på garantiklass, uppfylla vissa krav gällande bl.a. bokföring och intern uppföljning. I garantiklasserna BD, BC och BB ska kunden också ha tillräckliga resurser i förhållande till referensbeloppet.

EU-omfattande garanti för ansvar i de olika garantiklasserna:

Garantiklass BD BC BB BA

Tull och punktskatter

0 %

30 %

50 %

100 %

Moms

0 %

30 %

50 %

100 %

Lagring, särskild användning och förädling

I den EU-omfattande garantin för ansvar används inte i detta skede realtida garantireserveringar vid lagring, särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling). De garantier som andra medlemsstater behöver reserveras som fasta garantier från den samlade garanti som ställts i Finland. Förfaranden (förutom lagring) som har inletts i Finland behandlas på samma sätt som nationella förtullningar.

Transitering

Vid fastställandet av transiteringsgarantin beaktar tullen transiteringens referensbelopp, dvs. det maximala beloppet av ett öppet skatteansvar (tullar, mervärdesskatt och punktskatter) enligt garantiklass. Transiteringsgarantin reserveras när förfarandet inleds och den frisläpps när transiteringen har kommit fram till destinationsorten. Garantin för ansvaret vid transitering frisläpps först när transiteringen avslutas.

Garanti reserveras enligt en genomsnittlig engångsreservering som tullen fastställt tillsammans med kunden, oberoende av transiteringens faktiska tull- och skattebelopp.

Kunden ska se till att tull- och skattebeloppen för öppna transiteringar inte överskrider referensbeloppet.


Referensbeloppet för transitering är maximibeloppet av öppet tull- och skatteansvar (tull, mervärdesskatt och punktskatt) i förfarandet.

Referensbeloppet för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet.

Exempel på hur referensbeloppet beräknas

Engångsreserveringen för en enskild transitering är 10 000 € x det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar 10 st. = referensbelopp 100 000 €.

En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering. För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 €. Engångsreserveringen ska täcka de verkliga tullarna och skatterna så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.

När du ansöker om tillstånd till samlad garanti, kan du samtidigt i tilläggsuppgifterna till ansökan ange transiteringens referensbelopp, engångsreserveringen och det maximala antalet samtidigt öppna transiteringar.

Enligt EU:s tullagstiftning ska aktören se till att tull- och skattebeloppen för öppna transiteringar inte överskrider referensbeloppet. Om referensbeloppet visar sig vara otillräckligt, ska aktören kontakta garantitullkontoret (lupakeskus@tulli.fi) innan förfarandet påbörjas.

Garanti av referensbeloppet i de olika garantiklasserna:    

Garantiklass BD BC BB BA
Referensbelopp 0 % 30 % 50 % 100 %

När en transitering påbörjas reserveras ur referensbeloppet ett belopp som motsvarar engångsreserveringen. Engångsreserveringen frisläpps när transiteringen har kommit fram till destinationsorten. Garantin för ansvaret vid transitering frisläpps först när transiteringen avslutas. 

Ur referensbeloppet för transiteringen reserveras ett belopp enligt en genomsnittlig engångsreservering som tullen fastställt tillsammans med kunden, oberoende av transiteringens faktiska tull- och skattebelopp.

Engångsreserveringen för transitering baserar sig på genomförda transiteringar under ett år samt en uppskattning av det kommande behovet. En engångsreservering är det genomsnittliga tull- och skattebeloppet för en enda transitering.

För nya aktörer utan transiteringshistoria är engångsreserveringen 10 000 e. Engångsreserveringen ska dock motsvara beloppet av eventuella tullar och skatter så väl som möjligt. Om beloppet av tullar och skatter för en transitering avviker klart från 10 000 euro, ska engångsreserveringen också för nya aktörer vara det verkliga beloppet av tullar och skatter.