Direkt ombud med garantens ansvar

Tillstånd ska sökas

Ombudet ska ansöka om Tullens tillstånd till samlad garanti för att kunna agera som direkt ombud med garantens ansvar. I ansökan ska man ange vilka typer av ombudskap man vill ha. 

När ett företag också har ett tillstånd till anstånd med betalning får företaget cirka fem veckor betalningstid för de avgifter som uppbärs vid import. Mera information om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning

De garantier som behövs för tullskulder eller ansvar krävs av ombudet som agerar med garantens ansvar, och periodspecifikationen skickas till ombudet.

Att agera som direkt ombud med garantens ansvar är möjligt vid följande förfaranden: 

  • övergång till fri omsättning
  • särskilda förfaranden vid import.

Generell borgensförbindelse

Att agera som direkt ombud med garantens ansvar kräver en särskild generell borgensförbindelse enligt vilken ombudet ansvarar för betalningen av tullar och skatter. Ombudet är dock som garant inte ansvarig för eventuell efterförtullning, om det inte visste eller om det inte borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga.

Ombudet kan också avge en begränsad generell borgensförbindelse så att den övre gränsen för ansvaret enligt den generella borgen är dubbelt så stor som totalbeloppet av den generella garantin som vid ifrågavarande tidpunkt är i kraft.
Tullen kräver av ombudet ett beslut av bolagsstämman om den generella borgensförbindelsen, om ombudets verksamhetsområde enligt utdraget ur handelsregistret inte omfattar ställande av borgen.

Garantireservering vid olika förfaranden 
 

Övergång till fri omsättning
Från den samlade garantin vid import reserveras i samband med förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tull- och mervärdesskatteskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Garanti reserveras för mervärdesskatteskulden bara i fråga om importörer som inte är införda i registret över momsskyldiga.

Särskilda förfaranden 
För särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel) samt förädling (aktiv och passiv förädling), krävs en garanti för tull- och mervärdesskatteansvar enligt borgensförbindelsen (obegränsad/begränsad).
Garantin reserveras från ombudets samlade garanti i realtid och den förblir reserverad tills ansvaret har upphört (t.ex. en godtagbar avräkningsnota har inlämnats).

Garantireservering utgående från generell borgensförbindelse:

Tullförfarande   Obegränsad borgensförbindelse Begränsad borgensförbindelse
Övergång till fri omsättning Tull

100 %

100 %

Moms

100 %

100 %

Särskilda förfaranden Tull

100 %

100 %

Moms 0 %

100 %

I samband med övergång till fri omsättning reserveras garanti för mervärdesskatteskulden bara i fråga om importörer som inte är införda i registret över momsskyldiga.