Direkt ombud med garantens ansvar

Att agera som direkt ombud med garantens ansvar kräver en särskild generell borgensförbindelse. Därtill kräver Tullen av ombudet ett beslut av bolagsstämman om generell borgensförbindelse, om kundens verksamhetsområde enligt utdraget ur handelsregistret inte omfattar ställande av borgen.

Ett direkt ombud med garantens ansvar ger för kundens räkning en garanti för att den skuld som har uppstått eller eventuellt uppstår betalas inom utsatt tid. Ombudet är dock som garant inte ansvarig för eventuell efterförtullning, om det inte visste eller om det inte borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga.

De garantier som behövs för tullskulder eller ansvar krävs av ombudet som agerar med garantens ansvar. När ett ombud avger tulldeklarationen som direkt ombud med garantens ansvar, adresseras och sänds periodspecifikationen till ombudet.

Om ett ombud avger en begränsad borgensförbindelse gällande direkt ombudskap med garantens ansvar, är ombudets ansvar begränsad högst till det dubbla jämfört med beloppet av den ställda garantin.

Övergång till fri omsättning
Från den samlade garantin vid import reserveras i samband med förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tull- och mervärdesskatteskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats (konteringen tar minst 1–2 dagar från betalningstidpunkten). Garanti reserveras för mervärdesskatteskulden bara i fråga om kunder som inte är införda i registret över momsskyldiga.

Särskilda förfaranden 
För särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel) samt förädling (aktiv och passiv förädling), krävs en garanti för tull- och mervärdesskatteansvar enligt borgensförbindelsen (obegränsad/begränsad).
Garantin reserveras från ombudets samlade garanti i realtid och den förblir reserverad tills ansvaret har upphört (t.ex. en godtagbar avräkningsnota har inlämnats).

Garantireservering utgående från borgensförbindelse:

Tullförfarande   Obegränsad borgensförbindelse Begränsad borgensförbindelse
Övergång till fri omsättning Tull

100 %

100 %

Moms

100 %

100 %

Särskilda förfaranden Tull

100 %

100 %

Moms 0 %

100 %

I samband med övergång till fri omsättning reserveras garanti för mervärdesskatteskulden bara i fråga om kunder som inte är införda i registret över momsskyldiga.

Om ett företag agerar både med garantens ansvar och som indirekt ombud, ska denne meddela till Tullen hur den samlade garantin fördelas mellan ombudskapen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning