Vem är exportör?

Det är exportören som ansvarar för att inge exportdeklarationen till Tullen.

Exportören måste vara etablerad på unionens tullområde. Ett företag vars hemort eller administrativa huvudsäte finns utanför EU anses vara etablerat i unionens tullområde, om företaget har en fast personal och ett fast driftställe med aktiv affärsverksamhet i EU området. En momsregistrering av exportören i Finland eller ett EORI-nummer räcker inte ensamt för att uppfylla kriterierna för etablering inom unionens tullområde.

Dessutom ska exportören ha behörigheten att bestämma över exporten av varorna, eller den ska vara en avtalspart i ett avtal enligt vilket avsikten är att exportera varorna utanför EU.  Till exempel en transportfirma kan vara en av parterna i ett sådant avtal. Då kan transportfirman anges som exportör i exportdeklarationen och namnet på säljaren som är etablerad utanför EU måste anges med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFY. Tilläggskoden anges i uppgifterna om deklarationspartiet i exportdeklarationen. Som bilaga till exportdeklarationen anges numret på den faktura man fått av säljaren och på vars uppgifter exportdeklarationen baserar sig. 

En i EU etablerad avtalspart betraktas också som exportör i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför EU.

Återexportören kan även i fortsättningen vara etablerad utanför EU. Privatpersoner som transporterar sitt eget personliga resgods behöver inte heller vara etablerade inom EU. 

Exportören kan anlita ombud

Exportörer kan använda sig av ombud för att avge exportdeklarationer. Exportören och ombudet väljer typen av ombudskap som ska användas i exportdeklarationen. Ombudskapet kan vara direkt eller indirekt.

Direkt ombudskap

Ett direkt ombud inger tulldeklarationerna i exportörens namn och för exportörens räkning.

  • I tulldeklarationen anges kod 2 som typ av ombudskap.

Eventuell rättelse av deklarationen efter överlåtelsen till exportförfarandet kan begäras antingen av exportören själv eller av ombudet. Om deklarationen ger upphov till sanktioner, t.ex. felavgift, riktar Tullen sanktionerna direkt mot exportören.

Indirekt ombudskap

Ett indirekt ombud inger exportdeklarationen i sitt eget namn och för exportörens räkning.

  • I tulldeklarationen anges kod 3 som typ av ombudskap.

Ombudet får använda sig av indirekt ombudskap endast om detta anmälts till Tullen i uppgifterna om kundrelationen som registrerad exportkund. Ett ombud som är berättigat att agera som indirekt ombud kan också agera som direkt ombud.

Indirekt ombudskap får inte användas vid exportdeklarationer som avslutar aktiv förädling eller inleder passiv förädling.

Eventuell rättelse av deklarationen efter överlåtelse till exportförfarandet kan endast begäras av ombudet som avgett deklarationen. Om deklarationen ger upphov till sanktioner, t.ex. felavgift, riktar Tullen sanktionerna i första hand mot det ombud som ingett deklarationen.

Beakta följande

Exportdeklarationen ska inlämnas i det medlemsland där varorna packas eller lastas för att sändas på export. I vissa situationer är det dock möjligt att exportförfarandet inleds först i utförsellandet. I en exportdeklaration som inlämnas i sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land ska man med en tilläggskod för särskild upplysning ange grunderna för inlämningen av exportdeklarationen i Finland.

Tilläggskoder för särskild upplysning att ange i en exportdeklaration när exportören är etablerad i ett annat EU-land

  • FIXFD Värdet på exportförsändelsen är högst 3 000 euro; hänförande till exportförfarande i utförsellandet. Hänförande till exportförfarandet är tillåtet vid utfartstullkontoret om varan inte omfattas av förbud eller restriktioner. Obs! Om du använder denna tilläggskod så kan exportlandet inte vara Finland, utan du måste ange avgångslandet som exportland i exportdeklarationen. Ange 72 som kod för typ av transaktion. I fartygsleveransdeklarationer ska 11 anges som kod för typ av transaktion.
  • FIXFE Varorna har köpts i Finland och när de hänförs till exportförfarandet i Finland i en sådan exportörs namn som är etablerad i ett annat EU-land.
  • FIXFF Varorna i konsignationslager i Finland. Om du använder denna tilläggskod och exportlandet är annat än Finland, ange 72 som kod för typ av transaktion.

Export som omfattas av restriktioner

En export från ett annat EU-land kan inte hänföras till exportförfarandet i Finland om exporten av varan förutsätter tillstånd och tillståndet har beviljats i exportlandet. I dessa fall ska exportdeklarationen alltid inlämnas till exportlandets tull, om inte det i ifrågavarande tillstånd undantagsvis tillåts att deklarationen också inlämnas i vissa andra länder.


Det är obligatoriskt att ange EORI-nummer i exportdeklarationen. Företag som registrerats som exportkunder hos finska tullen är automatiskt innehavare av EORI-nummer. I Finland används FO-numret som EORI-nummer i formen FI1234567-8. Sporadiska exportdeklaranter behöver inte ansöka om numret på förhand hos Tullen.

Om exportören och/eller ombudet är etablerade i något annat EU-land än Finland, ska man i deklarationen alltid använda ett EORI-nummer som exportören har i sitt hemland. Det ska anges i fältet ’Exportör’/’Ombud’.

Varje medlemsland beviljar EORI-nummer till sina företag. Finska tullen kan dock i enstaka fall bevilja EORI-nummer till sporadiska deklaranter som är etablerade i andra EU-länder, om dessa inlämnar mindre än fem deklarationer per år (sporadisk deklarant). Om mer än fem deklarationer lämnas per år anses deklareringen ske regelbundet och då krävs EORI-registrering.

Om en vara transporteras fysiskt från ett annat EU-land till Finland innan varan anmäls till exportförfarandet, ska exportören på förhand ha ansökt om ett finskt momsnummer. Detta finska momsnummer får inte anges i fältet ’Exportör’, utan det ska anges tillsammans med tilläggskoden för särskild upplysning FIXFH.