Varor som förs ut ur EU

Varorna som förs ut ur unionens tullområde ska visas upp vid utförseltullkontoret i samma skick som de var när exporttulldeklarationen godkändes. Vid landsvägstransporter ska utöver varorna också exportföljedokumentet eller reservförfarandedokumentet visas upp. Varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg ska visas upp med en elektronisk anmälan om ankomst till utförselsstället. Därtill ska transportfirman också lämna in en anmälan om uppvisande vid utförsel och en anmälan om utförsel.

Läs mer om uppvisande av varor vid utförsel:

Exportvarorna ska föras ut ur unionens tullområde inom 150 dygn efter att varorna frigjorts för export. Tullen ogiltigförklarar exportdeklarationen, om utförseltullkontoret inte bekräftar utförseln inom denna tid eller om exportören inte lämnar alternativa bevis till Tullen.

Utförseltullkontor

Som utförseltullkontor (tidigare kallat utfartstullkontor) anses i regel det sista tullkontor via vilket varorna fysiskt förs ut från unionens tullområde. För varor som transporteras sjövägen är utförseltullkontoret det tullkontor på vars område varorna lastas på ett fartyg på annan än reguljär fartygslinje, förutsatt att fartyget går utanför Finlands territorialvatten.

Annan än reguljär fartygslinje innebär att fartyget går i trafik mellan olika delar av tullområdet längs en rutt som inte beviljats det tillstånd till reguljär fartygslinje som avses i tullagstiftningen.

Beakta följande

Om varorna förs ut ur EU på järnväg, per post, med flyg eller sjövägen inom ramen för ett enda transportavtal anses som varornas utförselställe den plats där transportbolaget övertar varorna för att transportera dem ut ur unionens tullområde. Bekräftelse av utförseln ska begäras i exportdeklarationen med koden för särskild upplysning FIXBS.

Transporten måste uppfylla följande kriterier:

 1. Transportavtalet har ingåtts med ett järnvägsbolag, postbolag, flygbolag eller sjötrafiksbolag.
  • En kopia av avtalet ska vid anfordran visas upp för Tullen, om inte avtalet framkommer t.ex. av fraktsedeln.
 2. Transportavtalet har ingåtts med en enda aktör ända till tredje land.
  • Varan ska kunna följas ända till den slutliga utförseln ur tullområdet, eftersom utförseltullkontoret övervakar att varorna fysiskt förs ut ur EU-området.
  • Underleverantörer kan användas på transportrutten, men för tullmyndigheterna är det ansvariga bolaget alltid detsamma under hela transporten.
 3. Varan ska föras ut ur EU med flyg, sjövägen, per post eller med järnvägstransport.
  • Regeln om ett enda transportavtal tillämpas inte vid varuleveranser till fartyg och flygplan i internationell trafik.

I en exportdeklaration för varor som förs ut med flyg ska också följande uppgifter anges:

 • fraktsedelns kod, nummer och datum 
  • antingen flygfraktsedel (AWB), kod N740
  • eller huvudflygfraktsedel (MAWB), kod N741 och underflygfraktsedel (HAWB), kod 1743
 • utförseltullkontorets kod FI015300 Helsingfors-Vanda eller annan kod för det tullkontor som övervakar flygplatsen, om utförseln sker någon annanstans än på Helsingfors-Vanda flygplats.

Om varor ska skickas som flygfrakt t.ex. från Helsingfors landvägen till Frankfurt och därifrån med flyg till USA, kan varornas utförselställe vara redan i Helsingfors, om alla förutsättningar för transporten uppfylls. På motsvarande sätt: om varorna först transporteras från Tammerfors till Åbo med tåg, därifrån sjövägen till Rotterdam och sedan landvägen till Antwerpen, för att slutligen transporteras sjövägen till Marocko, är varornas utförselställe Tammerfors. Ett enda transportavtal tidigarelägger transporten från utförselstället till avgångsorten också när fler än ett transporteringssätt används för varutransporten. Flyg- eller båttransporter till Tyskland som fortsätter därifrån landvägen över tullgränsen uppfyller dock inte detta villkor, utan exportvarornas utförselställe är först vid EU:s yttre gräns.


Varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg ska visas upp med en elektronisk anmälan om ankomst till utförselsstället.

Det krävs tillstånd för att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället. Tillståndet kan sökas av aktörer som direkt eller indirekt medverkar i handeln med exportvarorna. Tillståndet beviljas på FO-nummernivå och sökanden ska vara en registrerad exportkund hos Tullen. Med anmälan om ankomst till utförselställe söks tillstånd av Tullen att lasta varorna på transportmedlet.

Exportören eller dennes ombud kan också ange en viss tilläggskod (FIXEP), i exportdeklarationen, visa upp varorna och samtidigt begära lastningstillstånd utan separat anmälan om ankomst till utförselstället. I detta fall ska exportvarorna befinna sig på utförselstället när exportdeklarationen lämnas in.

 • Tullblankett 733r – Ansökan om tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället
 • Ifyllningsanvisning för ansökan om tillstånd att lämna in anmälan om ankomst till utförselstället

Anmälan om uppvisande vid utförsel används i fråga om varor som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller med tåg, och den kan inlämnas omedelbart när man känner till referensnumren (MRN-numren) för de tulldeklarationer som inlämnats för varorna som lastas i transportmedlet.

Läs mera om anmälan om uppvisande vid utförsel.

 


Anmälan om utförsel används som en deklaration för att bekräfta utförseln av varor i de fall där en anmälan om uppvisande vid utförsel har lämnats in. Den kan inlämnas tidigast efter att Tullen har godkänt anmälan om uppvisande vid utförsel och transportmedlet har avgått Transportbolaget ska lämna in anmälan senast följande arbetsdag efter transportmedlets avgång.

Läs mer om anmälan om utförsel.

 


Om ingen export-, återexport- eller transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna lämnats för varor som förs ut ur EU, ska transportfirman lämna in en elektronisk summarisk utförseldeklaration för varorna innan de förs ut ur EU.

Läs mer om summarisk utförseldeklaration:


Om varorna inte förts ut ur EU:s tullområde inom 90 dagar efter att de frigjorts för export ber Tullen deklaranten om en utredning med alternativa bevis på utförseln av varorna. Deklaranten kan också på eget initiativ visa upp bevisen för exportlandets tullmyndighet.

Som bevis godkänns

 • dokument som visar att importförtullningen genomförts i bestämmelselandet
 • intyg om att varorna förts ut undertecknat av tullmyndigheten i ett EU-medlemsland
 • ett av transportfirman undertecknat transportdokument eller annat bevis som visar att transportfirman har fört ut varorna från EU:s tullområde.

Godkännandet av det alternativa beviset förutsätter att varorna har specificerats i dokumenten på ett sådant sätt att det lätt och tillförlitligt kan konstateras att varorna är desamma som i exportdeklarationen.

Vid återexport från tullager ska det alternativa beviset kunna kopplas till uppgifterna i lagerbokföringen och i beslutet om överlåtelse till förfarandet.

Det alternativa beviset ska vara försett med underskrift och namnförtydligande. Kopior av ovan nämnda dokument godtas också.

Om det har gått över 150 dagar från exportdagen utan att utförseln har bekräftats, ogiltigförklaras exportdeklarationen.

Oidentifierade deklaranters exporter

Om exportdeklarationen har inlämnats av en oidentifierad deklarant övervakar exporttullkontoret utförseln och skickar vid behov en skriftlig begäran om tilläggsutredning till deklaranten.

                                                                                                    


Frågor?

Utförseluppföljning vid export
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nganehrfvgarvi