Statistiskt värde vid export

Vid export används varans skattefria försäljningspris som statistiskt värde. Vid export är statistisk värde FOB-värdet vid den finska gränsen. I statistiskt värde inkluderas kostnaderna för transport och försäkring fram till den finska gränsen. Om varor återexporteras efter aktiv förädling ska det statistiska värdet också inkludera det material som importerats för förädling och de förädlingskostnader som uppstått i Finland. På motsvarande sätt minskas det statistiska värdet med kostnader som uppstått utanför Finland, om dessa ingår i priset enligt leveransvillkoret.

  • Vid fastställande av statistiskt värde tas beviljade kassa- och mängdrabatter samt andra prisnedsättningar i beaktande som avdrag.
  • Statistiskt värde för delvis eller helt vederlagsfria varor fastställs enligt det pris till vilket varorna normalt skulle säljas.
  • Som statistiskt värde för en vara som exporteras för lönbearbetning eller reparation anges varans värde vid leveranstidpunkten vid den finska gränsen.
  • Statistiskt värde på hyres- och leasingvaror är varans värde vid leveranstidpunkten vid den finska gränsen. I detta värde får priset på hyrningen inte räknas in.
  • Statistiskt värde på ett adb-standardprogram som är lagrat på ett datamedium är det sammanlagda värdet av datamediet och programmet. Med adb-standardprogram avses en masstillverkad kommersiell produkt (t.ex. PC-program och spelpaket), som är allmänt tillgänglig för alla kunder. Ett adb-specialprogram som lagrats på ett datamedium anses också vara service och ska inte uppges i exportdeklarationen. 
  • Vid fastställandet av statistiskt värde vid export tillämpas omräkningskurser som fastställts av Tullen. Det statistiska värdet anges i euro.

I exportdeklarationen anges också koden för den faktureringsvaluta som använts i varuhandeln. 

I fråga om flera valutor anges uppgifterna enligt den största valutan.