Reservförfarande vid export

Vid driftavbrott i Tullens eller kundens datasystem kan varorna hänföras till exportförfarandet genom att använda ett reservförfarande med blanketter.

Användningen av reservförfarande kräver alltid tillstånd från Tullen. Tullen anses ha beviljat tillståndet när meddelandedeklaranten vid export har fått ett meddelande per e-post som lyder ”Varamenettelyn käyttäminen on sallittua siihen asti, kunnes saatte ilmoituksen katkoksen päättymisestä" (”Det är tillåtet att använda reservförfarandet tills Ni får ett meddelande om att driftavbrottet är över”) eller när det på Tullens deklarationstjänst för export publicerats ett meddelande om driftstörning.

Om inget meddelande om driftavbrott har skickats, men meddelandedeklaranten inte får svarsmeddelanden på sina deklarationer, ska deklaranten i första hand kontakta sin operatör och reda ut om förbindelserna med Tullen fungerar.

Efter att de ovan beskrivna åtgärderna vidtagits kan meddelandedeklaranten be om tillstånd att få använda reservförfarande genom att per e-post skicka en ansökan om övergång till reservförfarande (tullblankett nr 954r) till Tullens elektroniska servicecentral. I ansökan ska man ange orsaken till övergången till reservförfarandet samt beräknad sluttid för förfarandet.

Meddelandedeklaranter kan utan separat tillstånd också använda webbdeklarering som reservförfarande för meddelandedeklarering.

De som använder Tullens deklarationstjänst för export kan också i undantagsfall be om tillstånd att använda reservförfarandet. Detta görs med tullblankett 954r hos Elektroniska servicecentralen. I en situation där deklarationstjänsten inte fungerar men Tullens exportsystem fungerar matar Tullen in reservförfarandedeklarationerna i systemet samt skriver ut överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet (EAD) som exportören tar med sig.

Beakta följande

Finska tullen godkänner endast någondera av följande som reservförfarande för exportdeklaration:

  • ESS-blankett (tullblankett nr 892, dvs. enhetsdokumentet för export- och säkerhetsuppgifter, som också kan kallas ”ESS, SAD export/säkerhet”). Vid deklarering av flera varuposter används tullblankett nr 895 (varupostförteckning) som tilläggsblankett.

eller

En exportdeklaration som vid reservförfarande avgetts på papper ska alltid undertecknas.


Vid reservförfarandet ska exportören (eller ombudet) visa upp exportdeklarationen med bilagor vid exporttullkontoret.

Fält 31 i deklarationen ska förses med texten ” ECS-Fallback Procedure, no data available in the system, initiated on...” samt med datum då reservförfarandet inletts. I fält 44 anges ”FIXEV” och ”EDI-deklaration” eller ”Reservförfarande för deklarationstjänsten för export”. Dagen då transporten avgår ska också anges med tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX.

Vid exporttullkontoret godkänner och bekräftar Tullen deklarationen genom att förse fält A med en stämpel som visar att reservförfarandet tillämpas. Stämpeln ser ut som följer:

Ifyllningsanvisningar för de blanketter som ska användas vid reservförfarandet finns på Tullens webbplats.

Tullen förvarar det ena exemplaret av reservförfarandeblanketten (ESS-exemplar 1) och det andra exemplaret (ESS-exemplar 3) lämnas tillbaka till exportören (eller ombudet) efter att Tullen gjort sina anteckningar i det. Detta exemplar ska åtfölja varan till utfartstullkontoret där utförseln bekräftas med Tullens stämpel på baksidan av deklarationen.


Om exporttullkontoret inte har öppet, kan man uppvisa reservförfarandedokumentet med bilagor vid något annat tullkontor i Finland medan exporttransporten pågår eller först vid Finlands gräns.

Exemplaren 1 och 3 av reservförfarandedokumentet jämte bilagor kan även skickas skannade till Tullens elektroniska servicecentral per e-post. Som ämne för e-posten skrivs ”reservförfarande vid export” och som meddelandetext ”exportdeklaration”. Efter att reservförfarandedokumentet godkänts returnerar Tullen det bestyrkta exemplaret nr 3 genom att skanna och skicka det tillbaka till avsändaren för uppvisande vid utfartstullkontoret.

Reservförfarandedokumentet kan inte skickas per e-post om exportvaran kräver att ett exporttillstånd visas upp och att Tullen gör en anteckning i det. Detta förutsatt att man inte har en särskild överenskommelse om att tillståndsanteckningar görs vid Elektroniska servicecentralen. För att Tullen i brådskande fall ska hinna göra sina anteckningar i exporttillståndet ska Tullens tidsbokningstjänst kontaktas. Servicetid ska bokas 2 timmar före servicebehovet. Tiden klockan 08.00 följande morgon ska bokas senast kl. 14.15 vardagen innan.


Om varorna lämnar Finland sjövägen, med flyg eller med tåg och utfartstullkontoret i Finland har stängt och bestyrkande av utförseln inte kräver Tullens exporttillståndsanteckningar, kan det skannade, bestyrkta tredje exemplaret av reservförfarandedokumentet samt transporthandlingarna gällande varorna skickas till Elektroniska servicecentralen för lastningstillstånd. Detta ska ske i så god tid innan varorna förs ut ur landet att det fortfarande är möjligt att granska varorna. Som ämne för e-posten skrivs ”reservförfarande vid export” och som meddelandetext ”uppvisande av vara vid utförselställe”. Tullen svarar kunden med ett e-postmeddelande ”får lastas/får inte lastas.

När varorna förts ut ur EU skickas det tredje exemplaret av reservförfarandedokumentet och transporthandlingarna (t.ex. flygfraktsedel) i skannad form per e-post till Elektroniska servicecentralen för utförselbekräftelse. Som ämne för e-posten skrivs ”reservförfarande vid export” och som meddelandetext ”utförselbekräftelse”. Det utförselbekräftade reservförfarandedokumentet skickas per e-post tillbaka till avsändaren.

Anvisningar om användningen av reservförfarandet i en situation där exportförfarandet efterföljs av ett T- eller TIR-transiteringsförfarande finns i Tullstyrelsens meddelande (TMD) nr 165/010/11.


När Tullens eller exportörens (eller ombudets) system eller nät igen fungerar, ska de exportdeklarationer som lämnats under reservförfarandet skickas i efterhand till Tullen. I exportdeklarationsmeddelandet ska man ange tilläggskoden för särskild upplysning FIXEV (= reservförfarande) och den faktiska exportdagen i fältet ”Avvikande exportdag” (exportPointDate). För dessa exportdeklarationer skickas exportörerna inte längre separata överlåtelsebeslut och följedokument.

För att deklarationerna ska kunna kopplas ihop ska man i den elektroniska exportdeklaration som i efterhand lämnas in i form av ett meddelande använda samma exportörs- eller ombudsreferens som använts i den deklaration som lämnats under reservförfarandet.


Läs mer

Frågor?

Reservförfarande vid export
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf

Nyckelord Reservförfaranden