Rättelse av deklaration efter överlåtelse till exportförfarande

Om Tullen redan har hänfört varorna till exportförfarandet, kan felen i deklarationen inte längre korrigeras utan en rättelse måste göras för den.

En begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan inlämnas till Tullen i skriftlig eller elektronisk form

 • av exportören i vars namn deklarationen lämnats in eller
 • av ombudet som lämnat in deklarationen som exportörens representant.

Om exportdeklarationen som ska rättas har inlämnats av ett indirekt ombud kan endast ombudet begära rättelse av exporten. Om begäran om rättelse inlämnas av en exportör som inte har inlämnat den ursprungliga exportdeklarationen så kan denna begäran om rättelse endast gälla sådana deklarerade varor som redan har lämnat EU:s område.

Exportören och ombudet ska sörja för riktigheten av exportdeklarationen redan vid inlämningsskedet så att en eventuell handläggning av rättelsen inte fördröjer varutransporten. Deklaranten ska också se till att det inte felaktigt lämnas flera exportdeklarationer för samma varor.

När ska begäran om rättelse göras?

Rättelsebegäran ska lämnas in genast när felet upptäcks. Den som begär rättelse ska vänta på att rättelsebeslutet har godkänts och att Tullen har skickat eller skrivit ut rättelsebeslutet (pdf) samt det nya följedokumentet EAD (eller ESS) till kunden innan varorna får föras ut från EU:s tullområde.

Begäran om rättelse kan också inlämnas efter att varorna har lämnat EU:s tullområde, dock med vissa begränsningar som främst gäller återexportdeklarationer. Begäran om rättelse ska inlämnas senast inom ett år från den tidpunkt då Tullen godkänt den ursprungliga exportdeklarationen som mottagen.

Finska tullen rättar endast finska exportdeklarationer, dvs. exportdeklarationer för varor som hänförts till exportförfarandet i Finland.

I begäran om rättelse ska man också ange varornas förvaringsplats, dvs. den plats i Finland där varorna kan granskas. Om varorna inte befinner sig i Finland ska man ange samma uppgift om förvaringsplats som angetts i den ursprungliga deklarationen.

Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Du kan anföra besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning. Besvären är avgiftsbelagda.

Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. Skicka den till adressen Helsingfors förvaltningsdomstol PB 120 00521 Helsingfors.

Anvisningar för anförande av besvär på oikeus.fi
Avgifter i domstolarna på oikeus.fi

Beakta följande

Den skriftliga begäran om rättelse och ogiltigförklaring ska göras med tullblankett 701r som finns att få på Tullens webbplats. Blanketten kan skickas till Tullen per e-post eller per vanlig post. I begäran ska MRN-numret eller transaktionskoden för den exporttransaktion som ska rättas eller ogiltigförklaras samt orsaken till rättelsen eller ogiltigförklaringen uppges.

Sökanden ska i sin rättelsebegäran ange alla de uppgifter som omfattas av rättelsen. I blanketten ska exportdeklarationens status (väntar på överlåtelse/har överlåtits) anges. Behövliga bilagor och utredningar ska bifogas till begäran.

Handläggningstiden på en timme tillämpas inte på handläggningen av rättelseansökningar. Om exportvaran redan lämnat gemenskapen anses rättelsen inte vara ett brådskande ärende och Tullen handlägger rättelsen som ett icke-brådskande ärende.             

Ansökan om rättelse eller ogiltigförklaring, tullblankett 701r

 


En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan antingen skickas i meddelandeform eller via webbtjänsten. Man kan begära om rättelse eller ogiltigförklaring av en exportdeklaration via webbtjänsten fastän den ursprungliga deklarationen har skickats i meddelandeform.

 • Begäran via webbtjänsten

En elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring kan inlämnas via Tullens deklarationstjänst för export. Deklaranten ska identifiera sig i tjänsten för att kunna söka fram den deklaration som ska rättas eller ogiltigförklaras.

Via deklarationstjänsten för export kan man också begära rättelse eller ogiltigförklaring av sådana deklarationer som ursprungligen inlämnats i meddelandeform genom att välja ”Sökning av exportdeklarationer som lämnats in på annat sätt”. 

Efter att deklarationssökningen är gjord väljer deklaranten begäran om rättelse eller begäran om ogiltigförklaring. I användarmanualen för deklarationstjänsten för export finns färdigifyllda mallar för begäran om rättelse och ogiltigförklaring som underlättar ifyllandet av deklarationen.

Oidentifierade webbdeklaranter ska göra en skriftlig begäran om rättelse eller ogiltigförklaring med bilagor och skicka den till exporttullkontoret.

 • Begäran i meddelandeform

Begäran om rättelse i meddelandetrafik förutsätter att den som skickar begäran

 • har godkänts som EDI-avsändare vid export
 • använder version 2.1 eller en nyare version av meddelandebeskrivningarna i sina meddelanden
 • har testat meddelandena om rättelse och ogiltigförklaring med Tullen

I meddelandetrafik är kundens meddelande om begäran om rättelse detsamma som ett exportdeklarationsmeddelande där man i fältet ”meddelandets funktion” anger koden för rättelse (7).

När en felfri begäran om rättelse kommit in skickar Tullens system ett meddelande om mottagande som svar och efter detta antingen ett meddelande om rättelse eller ett meddelande om avslag på begäran om rättelse samt respektive beslut i pdf-form (antingen ett beslut om rättelse eller ett beslut om avslag). Om begäran om rättelse redan vid mottagningsgranskningen konstateras ha fel form, får meddelandedeklaranten endast ett meddelande om avslag från Tullen, inget beslut om avslag.

Ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring är ett meddelande av egen typ. Detta meddelande beskrivs i dokumentet ”ELEX Datamodell” (version 2.1 eller nyare).

När en felfri begäran om ogiltigförklaring kommit in skickar Tullens system ett meddelande om mottagande som svar och därefter antingen ett meddelande om ogiltigförklaring eller ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring samt respektive beslut i pdf-form (antingen ett beslut om ogiltigförklaring eller ett beslut om avslag på begäran om ogiltigförklaring). Om begäran om ogiltigförklaring redan vid mottagningsgranskningen konstateras ha fel form, får meddelandedeklaranten endast ett meddelande om avslag på begäran om ogiltigförklaring.


I den elektroniska begäran om rättelse ska man fylla i samma fält som ifyllts i den xportdeklarationen som rättas, men med de rättade uppgifterna. Därtill ska man ange följande:

Tilläggskoden för särskild upplysning FIXFN, som gäller hela deklarationen (dvs. deklarationspartiet)

 • Som värde för FIXFN ska man i textfältet efter koden ange någon av följande orsakskoder som beskriver uppgiften som ska rättas (kodförklaringen inom parentes):

12 (Uppgifter som gäller hela deklarationen)
13 (Uppgifter om aktör)
14 (Uppgifter om handling)
15 (transportuppgifter)
16 (Uppgifter om varupost)
17 (Rättelse på Tullens initiativ)

 • Värdet 17 (Rättelse på Tullens initiativ) används när Tullen ber kunden rätta uppgifter i exportdeklarationen. Detta kan t.ex. ske efter varugranskning eller när Tullen ber om rättelse av statistikuppgifter om utrikeshandeln.

 • Fastän man i deklarationen begär rättelse i flera delar av exportdeklarationen, ska man i denna punkt ange FIXFN och dess värde endast en gång, och som värde välja den kod som bäst beskriver det som ska ändras.

Tilläggskoden för särskild upplysning FIXFO, som gäller hela deklarationen (dvs. deklarationspartiet)

 • I textfältet efter koden FIXFO ska man fritt formulerat ange orsakerna till begäran om rättelse.

 • Vid behov kan koden FIXFO och den fritt formulerade förklaringen användas flera gånger i deklarationen.

Om man vill ta bort en varupost ska tilläggskoden för särskild upplysning FIXFS anges på ifrågavarande varupost.

 • Alla uppgifter ska också anges om den varupost som ska tas bort och tilläggskoden för särskild upplysning FIXFS ska anges för borttagandet.

 • Borttagandet av en varupost inverkar också alltid på vissa uppgifter som gäller hela deklarationen (bl.a. total bruttovikt, totalantal förpackningar och totalantal varuposter). Dessa uppgifter ska också ändras på motsvarande sätt. Även om den enda ändringen skulle vara borttagandet av en enskild varupost ska man också komma ihåg att ange tilläggskoderna för särskild upplysning FIXFN och FIXFO.

Om det är nödvändigt att rätta exportörens eller ombudets FO-nummer eller dess tilläggsdel så ska den rätta aktörsuppgiften anges i textfältet efter koden FIXFO

 • Som exportörens eller ombudets aktörsuppgifter ska då i begäran om rättelse anges samma uppgifter som angetts i den ursprungliga exportdeklarationen.

 • Som FIXFN-orsakskod anges då 13.

När deklarationstjänsten för export används, anges inte koderna för särskild upplysning FIXFN, FIXFO eller FIXFS. Orsakskoderna finns i rullgardinsmenyn och den fritt formulerade förklaringen för begäran om rättelse anges i respektive fält. Vid borttagande av en varupost räcker det med att varuposten tas bort, ingen kod behöver alltså anges.

Exempel på situationer där begäran om rättelse avslås:

 • Begäran om rättelse inlämnas mer än ett år efter tidpunkten då Tullen har godkänt den ursprungliga exportdeklarationen som mottagen.
 • Den ursprungliga exportdeklarationen har lämnats in av ett indirekt ombud och begäran om rättelse görs av någon annan aktör.
 • Deklarationens kod (kodförteckning 2) har ändrats (exempel: den ursprungliga deklarationens kod har varit A – Fullständig deklaration men i den begäran om rättelse som skickats i meddelandeform har koden varit C – Ofullständig deklaration).
 • Exportdeklarationen håller redan på att rättas.
 • Den ursprungliga exportdeklarationen har delats upp och uppdelningen pågår fortfarande.
 • Exportdeklarationens varor har hänförts till ett transiteringsförfarande som ännu inte avslutats.
 • Referensnumret eller tilläggsreferensen som angetts i begäran om rättelse avviker från motsvarande referensnummer som angetts i den ursprungliga exportdeklarationen.
 • I begäran om rättelse har man angett fler varuposter än i den ursprungliga deklarationen, eller så har man i begäran om rättelse bett om att alla varuposter ska tas bort.
 • Man har begärt att få rätta sådana uppgifter som inte får rättas.
 • I begäran om rättelse har man inte bett om att någon av uppgifterna i den ursprungliga exportdeklarationen ska ändras.

Meddelandedeklarantens meddelande om begäran om rättelse kan också avslås om:

 • meddelandets schemaversion är äldre än version 2.1 eller andra schemafel upptäcks i meddelandet,
 • den i meddelandet om begäran om rättelse angivna transaktionskoden för den ursprungliga exportdeklarationen inte är giltig,
 • felaktiga aktörsuppgifter förekommer i meddelandet om begäran om rättelse,
 • formella fel har upptäckts i meddelandet om begäran om rättelse i samband med riktighets- och innehållskontroller.

I dessa fall får meddelandedeklaranten inget beslut om avslag utan endast ett meddelande om avslag.


I Tullens tjänst för leverans av bifogade filer kan sökanden i förväg skicka de handlingar som hänför sig till en elektronisk begäran om rättelse eller ogiltigförklaring. Detta snabbar upp handläggningen.

Bilagorna kan också skickas till Tullens elektroniska servicecentral per e-post till adressen spake.vienti(at)tulli.fi genast efter att meddelandet om begäran om rättelse eller meddelandet om begäran om ogiltigförklaring har skickats. E-postmeddelandet ska rubriceras på följande sätt: AVO + MRN-nummer, t.ex. AVO 16FI000000123456E1. Bara e-postmeddelanden som försetts med formbundna rubriker kan omedelbart och enkelt konstateras höra till en begäran om rättelse eller ogiltigförklaring av en deklaration och därmed kan ifrågavarande begäran handläggas utan dröjsmål. I meddelandet ska man ange att bilagorna skickats till Elektroniska servicecentralen. Om bilagor inte har skickats eller om de inte kan kopplas till ifrågavarande förtullning, skickar Elektroniska servicecentralen en begäran om tilläggsutredning till kunden.

Om begäran om rättelse bara gäller transportuppgifter, behöver inga bilagor skickas.


 • Återexport från tullager (3171) får inte rättas till något annat än återexport (förfarandekod som börjar på 31).
 • Uppgifter i en exportdeklaration för punktskattepliktiga produkter
  Om den ursprungliga exportdeklarationen innehåller punktskattepliktiga produkter och om varupostens tidigare handlingar har varit AAD-ledsagardokument, är det inte tillåtet att rätta exportörens FO-nummer, varukoder eller varuposternas nettovikter om inte AAD-ledsagardokumenten också har rättats. Inga varuposter får heller tas bort i dessa fall.

Om varorna har överlåtits till exportförfarande men det finns felaktiga uppgifter i exportdeklarationen, kan exportören eller en representant för exportören begära att Tullen rättar uppgifterna. I vissa situationer kan även förfarandekoden rättas. 

Förfarandekoden för slutgiltig export som börjar på 10 kan rättas till förfarandekoden för temporär export som börjar på 21, 22 eller 23. Det är möjligt att begära att exporten rättas till temporär export även efter att varorna lämnat unionen. Det är dock endast möjligt att rätta slutgiltig export till export till passiv förädling (förfarandekod 21xx, förenklat tillståndsförfarande) om varan fortfarande finns i Finland. Efter begäran om rättelse får du anvisningar av Tullen för att inge en ny exportdeklaration, utgående från om du använder tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral eller exportdeklaration (förenklat tillståndsförfarande) som tillstånd för passiv förädling. INF-numret ska anges i den nya exportdeklarationen.

Slutgiltig export kan även rättas till återexport (förfarandekod som börjar på 31) och återexport kan rättas till slutgiltig export. Skicka din begäran om rättelse, motivering till rättelsen och bilagor per e-post till adressen spake.vienti(at)tulli.fi. Om förutsättningarna för rättelse uppfylls ger Elektroniska servicecentralen dig anvisningar för nästa steg. För rättelse av en exportdeklaration har en ny tilläggskod för särskild upplysning tagits i bruk: ”FIXFZ – En ny exportdeklaration har ingetts med tillstånd av Tullen istället för en som ingetts felaktigt”.

Meddelandedeklaranten bör försäkra sig om att den nya tilläggskoden för rättelse ”FIXFZ” kan användas i den egna programvaran.