Muntlig exportdeklaration

Exportdeklarationer kan lämnas in muntligt i stället för elektroniskt då det t.ex. handlar om:

 • en exportförsändelse som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto)
 • en försändelse värd högst 1 000 euro som skickas per post vid slutgiltig export och som inte omfattas av exportrestriktioner
 • en skattefri försändelse som skickas till ett fartyg i internationell trafik (fartygsleverans) och som är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo (netto)
 • icke-kommersiella varor som resenärer för med sig
 • ett transportmedel (inklusive reservdelar och tillbehör) som är registrerat inom unionens tullområde och avsett att återimporteras till unionen
 • lastpallar och containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa som är avsedda att återimporteras till unionen.

Exportdeklarationer kan endast lämnas muntligen vid det sista tullkontoret före utförseln ur EU. Till stöd för en muntlig deklaration av en exportförsändelse som är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo ska en faktura uppvisas för finska tullen på det sista tullkontoret. Observera att det sista tullkontoret inte alltid är detsamma som utförseltullkontoret. Till exempel när man transporterar varor ut ur unionen med stöd av ett enda transportavtal kan utförseltullkontoret vara ett tullkontor beläget där transporten börjar, men där kan förfarandet med muntlig exportdeklaration inte tillämpas.                                                                                                                

Om en transport omfattar mer än fyra försändelser värda högst 1 000 euro ska en elektronisk exportdeklaration på normalt sätt avges för varje försändelse. Notera också att transportfirman kan kräva en elektronisk exportdeklaration i stället för en muntlig deklaration.

När kan exportdeklarationen inte lämnas muntligen?

Exportdeklarationer kan inte lämnas muntligen om det är fråga om:

 • en varuförsändelse för vilken man ansöker om exportbidrag för jordbruksprodukter
 • en varuförsändelse vars export kräver att en licens eller ett tillstånd visas upp
 • en vara som omfattas av exportförbud eller exportrestriktioner
 • en exportförsändelse som exporteras under punktskatteuppskov
 • en vara som hänförs till ett särskilt förfarande, till exempel då en vara exporteras för reparation
 • återexport av en vara som hänförts till ett särskilt förfarande (med undantag av återexport efter sådan tillfällig införsel där varan har hänförts till förfarandet muntligt i samband med införseln)
 • varor som överförs till transiteringsförfarande.

I ovannämnda fall ska en elektronisk exportdeklaration alltid lämnas in.

Tullen gör inga anteckningar i de uppvisade handlingarna och utfärdar inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut för varor som exporterats med en muntlig deklaration.

Exportören måste lämna in en elektronisk exportdeklaration om hen vill ha ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring som bevis på skattefri försäljning.
Som annat bevis kan exportören t.ex. använda en utredning från en transportfirma som tydligt anger att varan har lämnat EU:s område.

Mera information finns i Skatteförvaltningens anvisning “Mervärdesbeskattningen i exporthandeln”. Man kan alltid lämna in en elektronisk exportdeklaration i stället för en muntlig deklaration.

Det som ovan sagts om muntlig deklarering tillämpas inte på varor som sålts till resande genom tax free-försäljning.