Innan man börjar exportera

Ta reda på innan du börjar exportera

 1. Om EU har belagt varorna med exportrestriktioner
  • Restriktioner gäller vid export och transitering av t.ex. vapen, ammunition, produkter med dubbel användning, kulturföremål och ozonnedbrytande ämnen. Dessutom förekommer det exportsanktioner och ekonomiska sanktioner som är territoriella. Du hittar exportrestriktionerna som gäller inom EU i TARIC-söksystemet med hjälp av varukoderna.
  • Försäkra dig om att varorna inte omfattas av exportkontroll (bl.a. högteknologi eller krigsindustrins produkter med dubbla användningsområden).
  • Det finns alltid en viss administrativ myndighet och/eller tillståndsmyndighet för restriktionerna (t.ex. utrikesministeriet). Kontrollera alltid om tillstånd behövs och sök exporttillstånd på förhand.
  •  Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktionerna gällande export, import och transittransport som övervakas av Tullen.
   Exportrestriktioner
 2. Vilka restriktioner exportlandet har fastställt och vilka begränsningar som gäller för exporttransporten 
  • Goda informationskällor är t.ex. Business Finland, ambassader och EU-kommissionens Access2Market, speditionsfirman som ditt företag anlitar, samt rederiet eller flygbolaget eller annan transportfirma.
  • Emballage av trä ska uppfylla kraven i standarden ISPM 15 då det används vid export av produkter till länder utanför EU. Kontrollera anvisningarna på sidan Träemballage på Livsmedelsverkets webbplats.
 3. Varans varukod (KN-nummer) i förväg
  • Vid export består varukoden av ett 8-siffrigt KN-nummer. På basis av numret bestäms bl.a. exportrestriktionerna. Därför är det viktigt att du använder rätt varukod.
  • Du hittar varukoden från KN-nomenklaturen eller från Fintaric-tjänsten med hjälp av varukoderna. Du får också hjälp från Tullen i att fastställa varukoden.
  • Endast ett bindande klassificeringsbesked (BKB), som är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara, är bindande för Tullen och exportören.
    
 4. Om varan är berättigad till tullfrihet eller nedsatt tull i destinationslandet – sänker köparens kostnader
  • Länder som EU har slutit ett ömsesidigt frihandels- eller annat preferensavtal med beviljar nedsatt tull eller tullfrihet för produkter med ursprung i EU.
  • Ta reda på om destinationslandet är ett avtalsland och om förutsättningarna för förmånsbehandling uppfylls samt med vilket ursprungsintyg du erhåller tullförmånen i landet.
  • Om du exporterar varor regelbundet, sök status som godkänd exportör och/eller registrerad exportör. Då får du mer omfattande behörighet att själv bestyrka ursprungsintyg.
  • Vid behov bestyrker Tullen EUR.1- och A.TR.-blanketter.
  • Notera att EG:s allmänna ursprungsintyg som handelskammaren beviljar inte ger rätt till förmånsbehandling.
   Förmånsbehandlingar vid export av ursprungsprodukter


Deklarera varan så här

 1. Skaffa de registreringar och koder som krävs vid deklareringen
 2. Inge en elektronisk exportdeklaration på förhand till Tullen – varorna ska hänföras till exportförfarande
 3. Lastningen får inledas när Tullen har godkänt exportdeklarationen
  • Varorna ska vara tillgängliga att granskas av Tullen på den förvaringsplats som anges för dem i exportdeklarationen. Transporten får inledas när Tullen har skickat överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD. I dokumentet EAD finns det referensnummer som identifierar exporten, MRN, som föraren behöver vid utförselstället för att avsluta exportförfarandet.
  • När varorna har förts ut ur EU-området och fraktföraren har ingett till Tullen de deklarationer som krävs, bekräftar Tullen exporten.  Du får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut, som även fungerar som verifikat över momsfri försäljning.
 4. Du kan begära omprövning (rättelse) eller ogiltigförklaring om det sker fel eller om exporten t.ex. återkalla
  • Om du märker att det skett ett fel vid exportklareringen av försändelsen kan du söka ändring. Ta reda på förutsättningarna för ändringssökande.
  • Begäran om omprövning (rättelse) ska göras genast då du märker felet. Begäran ska göras senast inom ett år från att Tullen tog emot den ursprungliga deklarationen. Begäran om omprövning görs elektroniskt med ett rättelsemeddelande eller en blankett.
  • Du kan begära ogiltigförklaring i vissa fall, t.ex. om varorna i exportförsändelsen inte förs ut från EU:s område.
   Korrigering, rättelse och ogiltigförklaring av exportdeklaration

Läs mer