Innan man börjar exportera

Ta i förväg reda på om exporten av varorna omfattas av restriktioner

Ta reda på vilka restriktioner och krav som gäller för destinationslandet. Fråga transportfirman vilka restriktioner som gäller för transporten.

Ta reda på varans varukod (KN-nummer) i förväg

Ta reda på om varan är berättigad till tullfrihet eller nedsatt tull i destinationslandet – sänker köparens kostnader

Skaffa de registreringar och koder som krävs vid deklareringen

Tulli.fi

Inge en elektronisk exportdeklaration på förhand till Tullen – varorna ska hänföras till exportförfarande

Tulli.fi

Lastningen får inledas när Tullen har godkänt exportdeklarationen

Tulli.fi

Du kan begära omprövning (rättelse) eller ogiltigförklaring om det sker fel eller om exporten t.ex. återkallas

Tulli.fi

Ta reda på varans varukod i förväg

Varukoden avgör om varan omfattas av exportrestriktioner, -förbud eller sanktioner. Ta reda på varans varukod i förväg.

Ta reda på exportrestriktionerna och -förbuden – eventuellt exporttillstånd ska sökas på förhand

Export av vissa varor omfattas av restriktioner eller är förbjuden antingen genom EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser.  Dessutom förekommer det exportsanktioner och ekonomiska sanktioner som är territoriella. Sådana varor är till exempel:

  • produkter med ozonnedbrytande ämnen
  • produkter med dubbla användningsområden
  • farliga kemikalier
  • vapen
  • begagnade elapparater
  • avfall.

Ta vid behov reda på från den rätta tillståndsmyndigheten om exporttillstånd krävs för dina varor eller om export av varorna är förbjuden. EU:s exportbestämmelser kan kontrolleras enligt varukod i EU:s söksystem Taric. 

Exporttillstånden beviljas alltid av den myndighet som förvaltar dem. Till exempel beviljas exporttillstånden för produkter med dubbla användningsområden av utrikesministeriet (UM).

Ta reda på vilka restriktioner och krav som gäller för exportvarornas destinationsland. Goda informationskällor är t.ex. Business Finland (före detta Finpro), skeppningshandboken, ambassader, FöretagsFinland och EU-kommissionens Market Access Database, speditionsfirman som ditt företag anlitar, samt rederiet eller flygbolaget eller annan transportfirma.

Registrera ditt företag som exportkund

Villkoret för att registreras som exportkund är att företaget har ett EORI-nummer. Företaget får i samband med registreringen också en tilläggsdel (t.ex. T0001) till FO-numret med hjälp av vilket kundens namn och adressuppgifter överförs automatiskt till Tullens exportsystem. Registreringen kostar ingenting.

För exportörer som har minst fem exportförsändelser per år är det obligatoriskt att registrera sig som exportkund.

Importör och exportör: du behöver ett EORI-nummer från Tullen för handel med länder utanför EU (kundmeddelande 21.4.2020)