Hur övervakas ursprungsbevisens riktighet?

Tullen kan på eget initiativ i exportföretagets bokföring granska om det funnits förutsättningar att ansöka om eller upprätta ett förmånsberättigande ursprungsbevis för exportprodukten. Exportproduktens ursprung kan också granskas på begäran av tullmyndigheten i destinationslandet för exporten (importlandet).

Om det visar sig att ursprungsbeviset sökts eller upprättats på felaktiga grunder i exportlandet, beviljas ingen förmånsbehandling i bestämmelselandet för exporten.

En exportör som ansöker om varucertifikat EUR.1 hos Tullen eller som själv upprättar fakturadeklarationer ska alltid kunna visa upp de dokument som bevisar produktens ursprungsstatus. Dessa dokument ska enligt Tullens arkiveringsanvisningar förvaras i minst sex år efter utgången av det kalenderår under vilket varorna exporterades. 

Riktighet och felsituationer

Med stöd av ursprungsbevis kan förmånsbehandling enligt ett frihandels- eller preferenssavtal eller -arrangemang beviljas för ursprungsprodukter i destinationslandet för exporten. Dessa avtal eller arrangemang innehåller alltid också ursprungsregler, där det fastställs vilka villkor framställningen eller bearbetningen av varorna minst ska uppfylla för att produkten ska uppnå ursprungsstatus.  I reglerna fastställs noggrant vilken form och vilket innehåll ursprungsbeviset ska ha. Ursprungsreglerna innehåller även bestämmelser om administrativt samarbete myndigheter emellan, vilket innefattar bl.a. kontroll av varornas ursprungsstatus samt ursprungsbevisens riktighet och äkthet, dvs. verifiering.

När ursprungsbevis upprättas och utfärdas, förutsetts det att exportören iakttar ursprungsreglerna i avtalet eller arrangemanget i fråga och även de bestämmelser som gäller ursprungsbevisens riktighet. Formkravn för varucertifikatsansökningar eller faktura- eller ursprungsdeklarationer ska noggrant följas. Små avvikelser eller uppenbara skrivfel leder inte nödvändigtvis till att ursprungsbeviset avvisas.

 

Om det i destinationslandet för exporten uppdagas tekniska fel i ursprungsbeviset när varorna förtullas eller senare, avvisas handlingen och ges tillbaka till importören. När detta händer kan importören be exportören om ett nytt giltigt ursprungsbevis i efterhand.

Misstankar om ursprungsdokumentens äkthet och riktighet leder till efterkontroll, och i vissa fall kan förmånsbehandlingen förvägras även utan kontroll.

Efterkontroll av ursprung, dvs. verifieringar

Det kan hända att man i destinationslandet för exporten vill granska ett eller flera ursprungsbevis riktighet, antingen genom stickprov, baserat på riskanalys eller alltid när det finns orsak att misstänka bevisens äkthet eller riktighet. Då skickar de behöriga myndigheterna i destinationslandet dessa ursprungsbevis för kontroll (verifiering) till motsvarande behöriga myndigheter i exportlandet.

Finska tullen begär exportören redogöra för de faktorer som inverkar på ursprungsbevisens riktighet och visa upp alla bevishandlingar när tullen fått en begäran om efterkontroll.

Påföljder för ursprungsbevis som utfärdats på felaktiga grunder eller på annat felaktigt sätt

En omedelbar påföljd av ett avvisat ursprungsbevis i destinationslandet för exporten är i allmänhet att tull uppbärs där till fullt belopp med eventuella förhöjningar och andra påföljder. Om importören blir tvungen att betala tull på grund av ett fel från exportörens sida, brukar importören kräva gottgörelse eller någon annan form av ersättning av exportören för den skada som skett. Om ett sådant fel har upprepats i flera försändelser, blir det lätt en ansenlig ersättningssumma, i synnerhet när destinationsländerna för export ofta tillämpar högre tullar än de allmänna tullarna inom EU.

Om en exportör upprepade gånger bryter mot ursprungsreglerna eller använder tillståndet på fel sätt kan tullmyndigheterna dra in exportörens tillstånd att agera som godkänd exportör.  Enligt den nationella tullagen kan också en felavgift fastställas för brott mot eller försummelse av tillståndsvillkoren.

I ursprungsreglerna (t.ex. i artikel 35 i Europa-Medelhavsreglerna) står det om eventuella sanktioner i fall där exportören upprättar eller låter upprätta en handling med felaktig information för att få förmånsbehandling för exportprodukter i destinationslandet för exporten. I Finland finns det en nationell bestämmelse i 46 kap. 10 § i strafflagen om dylika påföljder. Enligt bestämmelsen kan påföljden för lämnande av oriktiga uppgifter om en exportvaras ursprung vara böter eller fängelse i högst två år.