Hur bevisas en varas ursprung?

Ursprunget för en vara som kan få förmånsbehandling bevisas skriftligen på det sätt som bestäms i varje tullpreferensavtals ursprungsregler. Ursprungsreglerna finns i bilagor eller protokoll till avtalen och i fråga om det Europa-Medelhavstäckande området delvis redan i en gemensam separat konvention.

Varucertifikat EUR.1 är ett ursprungsintyg som i de flesta av EU:s frihandelsavtal och andra tullpreferensavtal och -arrangemang används som en handling som berättigar till förmånsbehandling. Som alternativ till varucertifikat EUR.1 kan man använda en värdebegränsad fakturadeklaration eller en godkänd exportörs fakturadeklaration som förutsätter tillstånd.

Ansökningsblanketterna för varucertifikat kan köpas på adressen www.kopistore.fi. Enstaka exemplar finns också att få vid Tullens kundserviceställen.

Vem kan ansöka om ett varucertifikat EUR.1?

Ansökan om varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller dennes ombud på exportörens ansvar i det land varifrån varan fysiskt exporteras till avtalslandet.

Ansökan om EUR.1-certifikat ska fyllas i noggrant. Alla obligatoriska fält ska fyllas i. En kopia av fakturan eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad information över exportförsändelsen ska fogas till certifikatsansökan.

Hur bestyrks varucertifikat EUR.1?

Certifikatet bestyrks av tullmyndigheten, som behåller ett exemplar av ansökan inklusive bilagor. Exportören lämnar på överenskommet sätt det översta exemplaret av det bestyrkta certifikatet (blankettsetet) till köparen eller mottagaren av varan. EUR.1- och andra intyg som berättigar till förmånsbehandling bestyrks vid Tullens kundserviceställen.


Varucertifikat EUR-MED (Movement Certificate EUR-MED) är ett speciellt ursprungsintyg som anknyter till tillämpning av Europa-Medelhavstäckande (PEM) kumulation och som endast till vissa delar avviker från varucertifikat EUR.1.

 


Fakturadeklarationer och ursprungsdeklarationer är sinsemellan likadana formbundna ursprungsdeklarationer. De upprättas på en faktura eller annat kommersiellt dokument där informationen gällande försändelsen och varorna är tillräckligt specificerad.

Faktura- och ursprungsdeklarationen är ett förenklat alternativ till användning av ursprungscertifikat som bestyrkts av tullmyndighet. I handeln med Sydkorea används endast ursprungsdeklarationer, och ursprungscertifikat bestyrkta av en myndighet existerar inte. Vid export av förmånsberättigade ursprungsprodukter till Kanada används bara ursprungsdeklarationer som upprättats av registrerade exportörer.

Följande huvudtyper finns av faktura- och ursprungsdeklarationer:

  1. Värdebegränsad fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration. Exportörer som inte har tillstånd att verka som godkänd exportör kan upprätta en sådan här formbunden deklaration för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Kanada: om exportören inte registrerat sig hos Tullen
  2. Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som kan upprättas av en godkänd exportör utan någon övre gräns för värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Kanada: Ursprungsdeklaration upprättad av en exportör som registrerat sig hos Tullen.

Malltext för ursprungsdeklaration

Europeiska unionens officiella tidning L 54, 26.2.2013

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... ( 1 )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... ( 2 ) preferential origin.

 

...................................................................................................... ( 3 )

(Ort och datum)

..................................................................................................... ( 4 )

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

___________

( 1 ) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

( 2 ) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen CM.

( 3 ) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.

( 4 ) När exportören inte är skyldig att underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

Anvisningar för ifyllande av ursprungsdeklarationen vid export till Kanada finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning L 11, 14.1.2017, på sidan 485.


I handeln med produkter som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet används varucertifikat A.TR. (Movement Certificate) som bevisar att varorna varit i fri omsättning i EU innan de exporterats till Turkiet. Med detta certifikat påvisas alltså varornas tullstatus.

Varornas ursprung spelar ingen roll i handeln med tullunionsprodukter, och varucertifikat A.TR. påvisar inte varornas ursprung. Certifikatet kan utfärdas bara exportvarorna befinner sig i fri omsättning. Varorna som importerats från ett land utanför EU ska först förtullas till fri omsättning i EU innan ett varucertifikat A.TR kan utfärdas för dem vid export till Turkiet.

Tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet omfattar nästan alla industriprodukter med undantag av vissa kol- och stålprodukter. I fråga om jordbruksprodukter innefattar tullunionsavtalet vissa bearbetade jordbruksprodukter. Däremot ligger basjordbruksprodukterna utanför tillämpningsområdet för tullunionsavtalet.

Vilka olika produktgrupper varorna tillhör (tullunionsavtalet: ”Tullunionstull” eller frihandelsavtal för ursprungsprodukter: ”Preferenstull”) kan kontrolleras i kommissionens DDS/Taric-databas genom att skriva in den tiosiffriga varukoden samt Turkiet (TR) som ursprungsland.

Varucertifikat A.TR. bestyrks (utfärdas) av tullmyndigheten om inte exportören har tillstånd att verka som godkänd exportör för att själv bestyrka dessa certifikat. Certifikat som bestyrks efter exporten (”Issued retrospectively”) samt duplikat av certifikat (”Duplicate”) kan bara bestyrkas av Tullen.

 


Ursprungscertifikat Form A bestyrks vid export av produkter från ett utvecklingsland till Europeiska unionen.

Ursprungscertifikat Form A ersätts gradvis av en ursprungsförsäkran given av en registrerad exportör. Vissa utvecklingsländer har redan sedan början av 2017 registrerat sina exportörer för att dessa ska kunna upprätta ursprungsförsäkringar. Alla förmånsländer inom EU:s GSP-system ska ha övergått till registrering av exportörer och ursprungsförsäkringar senast den 30 juni 2020.

 


Godkända exportörer har rätt att upprätta faktura- och ursprungsdeklarationer oberoende av ursprungsprodukternas värde i exportförsändelsen. De har också rätt att själv bestyrka varucertifikat A.TR.. Tillståndet att verka som godkänd exportör beviljas av Tullens tillståndscentral. Tillståndet som godkänd exportör kan på ansökan beviljas eller utvidgas till att förutom export från det land där exportören är etablerad även omfatta export från andra EU-länder.

Den godkända exportören får ett tillståndsnummer som exportören ska ange i sina faktura- och ursprungsdeklarationer. Modellerna för faktura- och ursprungsdeklarationer som upprättas av godkända exportörer är desamma som för deklarationer som upprättas av vanliga exportörer.

Tullmyndigheterna övervakar hur godkända exportörer använder sina tillstånd. Tillståndet kan dras in om exportören inte längre uppfyller förutsättningarna för tillståndet eller använder det på fel sätt.

Att själv bestyrka varucertifikat A.TR.

Beslutet om tillstånd att verka som godkänd exportör omfattar även rätten att med en särskild stämpel själv bestyrka varucertifikat A.TR. vid export av produkter som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet.

Villkor för beviljande av tillstånd

Exportören har återkommande export till EU:s avtalsländer eller till Turkiet eller bara sporadisk export Till Korea.

Exportören ger tullmyndigheten behövliga garantier för att varornas ursprungsstatus ska gå att kontrollera.

För bestyrkande av varucertifikat A.TR. vid export av tullunionsprodukter till Turkiet ska exportören garantera att varornas tullstatus, dvs. att de befinner sig i fri omsättning, kan bevisas och kontrolleras.

 

 

 

 


REX-systemet är en EU-databas i vilken EU-etablerade exportörer ska registrera sig för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar och -deklarationer för exportprodukter i följande fall:

  • produkter med ursprung i EU exporteras till ett GSP-land för att förädlas till en produkt med ursprung i landet i fråga (s.k. kumulationsexport) med avsikten att återimportera produkten till unionen med GSP-tullförmån
  • produkter med ursprung i EU exporteras till Kanada enligt frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) och tullförmåner söks för dem i Kanada

och

  • försändelsen innehåller ursprungsprodukter till ett värde som överskrider 6 000 euro

När man tillämpar EU:s GSP-system ska en vidaresändare etablerad i Finland vara registrerad alltid när värdet av ursprungsprodukterna i en ursprunglig försändelse som delas upp överstiger 6 000 euro.

Endast vidaresändare registrerade i REX-systemet får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för ursprungsprodukter som ska sändas till Norge eller Schweiz.

Ett företagsnummer används som en finländsk exportörs och vidaresändares företagsspecifika registreringsnummer, som då har formen FIREX12345678. Registreringsnumret ska anges i en formbunden ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration, som upprättas på ett kommersiellt dokument som gäller försändelsen.

Ursprungsdeklaration vid export till Kanada på engelska:

(Period: from __________ to ______________ (1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ……. (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……. (3) preferential origin.

Ansökan om att bli registrerad exportör (REX), tullblankett 1051r

Kundmeddelanden:

Fr.o.m. 1 januari 2017 förutsätter GSP-tullförmåner en registrering av exportörer som exporterar från utvecklingsländer – även EU-aktörer måste registrera sig i vissa situationer

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada har publicerats: exportörer ska registrera sig för att få tullförmånerna

Kommissionens öppna tjänst för registrerade exportörer:

The Registered Exporter system (the REX system)

 


Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag