Hur bevisas varors ursprung?

För att en vara ska få förmånsbehandling ska dess ursprung bevisas skriftligen på det sätt som bestäms i varje tullpreferensavtals ursprungsregler. Ursprungsreglerna finns angivna i bilagor eller protokoll till avtalen och i avtalen gällande det Europa-Medelhavstäckande området ingår de delvis redan i en gemensam separat konvention.

Gör så här:

1. Ta reda på exportproduktens KN-nummer och destinationslandets handelsavtal

2. Ta reda på om tull uppbärs på produkten i destinationslandet

3. Ta reda på om exportprodukten är en avtalsenlig produkt med ursprung i

4. Ta reda på vilket ursprungsintyg som krävs

5. Upprätta ett ursprungsintyg och skicka det till destinationslandet

6. Förenkla dina exportärenden: sök status som godkänd eller registrerad exportör

*) Ursprungskumulation betyder att tillverkaren i EU (Finland) under vissa förutsättningar kan vid tillverkningen av sina produkter använda råvaror med ursprung i ett avtalsland även utan att villkoren för tillräcklig bearbetning uppfylls, och att slutprodukten ändå kan anses ha sitt ursprung i EU (Finland).

För EUR-MED-fakturadeklarationer med värdegräns eller sådana upprättade av godkända exportörer gäller samma regler som för andra faktura- och ursprungsdeklarationer.

Oberoende av språket som använts i fakturadeklarationen, ska den tilläggsinformation om kumulation som anges under deklarationen alltid skrivas på engelska:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No. …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ......* preferential origin.”

- Cumulation applied with … (ange landets/ländernas namn)
- No cumulation applied**

Ort och datum

Underskrift***

- - - - - - - - - - - - - -

* Ursprungslandet, -området eller dess officiella förkortning fylls i (t.ex. Algeria(n), DZ, European Economic Area, EEA).

** Någotdera alternativet fylls i (kumulation har tillämpats med… eller kumulation har inte tillämpats). Till det första alternativet läggs det land/de länder vars ursprungsprodukter omfattas av kumulationen.   Båda alternativen kan synas om t.ex. en stämpel används. I det fallet kryssar man för det alternativ som tillämpas.

*** Godkända exportörer behöver inte underteckna deklarationen för hand. Lagstiftningen i vissa länder förutsätter dock att alla fakturor alltid ska undertecknas, även om de inte innehåller någon fakturadeklaration (ursprungsdeklaration) från exportörens sida.


Varucertifikat EUR.1 är ett ursprungsintyg som i de flesta av EU:s frihandelsavtal och andra tullpreferensavtal och -arrangemang används som en handling som berättigar till förmånsbehandling. Som alternativ till varucertifikat EUR.1 kan man använda en värdebegränsad fakturadeklaration eller en godkänd exportörs fakturadeklaration som förutsätter tillstånd.

Ansökningsblanketterna för varucertifikat säljs av nätbutik PunaMusta. Enstaka exemplar finns också att få vid Tullens kundserviceställen.

Vem kan ansöka om ett varucertifikat EUR.1?

Ansökan om varucertifikat EUR.1 fylls i av exportören eller dennes ombud på exportörens ansvar i det land varifrån varan fysiskt exporteras till avtalslandet.

Ansökan om EUR.1-certifikat ska fyllas i noggrant. Alla obligatoriska fält ska fyllas i. En kopia av fakturan eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad information över exportförsändelsen ska fogas till certifikatsansökan.

Hur bestyrks varucertifikat EUR.1?

Certifikatet bestyrks av tullmyndigheten, som behåller ett exemplar av ansökan inklusive bilagor. Exportören lämnar på överenskommet sätt det översta exemplaret av det bestyrkta certifikatet (blankettsetet) till köparen eller mottagaren av varan. 

Varucertifikat EUR.1 bestyrks i första hand per post. Skicka certifikaten till adressen: 

Kotka tullkontor
Certifikat
Merituulentie 424
48310 Kotka.

Kotka tullkontor bestyrker certifikaten senast dagen efter att certifikaten har ankommit och skickar de bestyrkta certifikaten tillbaka till kunden till den adress som begärts genast efter handläggningen. 

Se kundanvisningen om att ansöka om och upprätta handlingar för förmånsbehandling (pdf)


Varucertifikat EUR-MED (Movement Certificate EUR-MED) är ett speciellt ursprungsintyg som anknyter till tillämpning av Europa-Medelhavstäckande (PEM) kumulation och som endast till vissa delar avviker från varucertifikat EUR.1.

Se kundanvisningen om att ansöka om och upprätta handlingar för förmånsbehandling (pdf)


Faktura- och ursprungsdeklarationer är förenklade alternativ till ursprungscertifikat som bestyrkts av tullmyndighet. De är sinsemellan likadana formbundna ursprungsdeklarationer, som anges på en faktura eller annat kommersiellt dokument som innehåller tillräckligt noggranna uppgifter om försändelsen och varorna.

Till exempel i handeln med Sydkorea används endast ursprungsdeklarationer som upprättats av en godkänd exportör, och ursprungscertifikat bestyrkta av en myndighet existerar inte. Vid export av förmånsberättigade ursprungsprodukter till Kanada används bara ursprungsdeklarationer som upprättats av registrerade exportörer. Exportörerna i Kanada anger sitt företagsnummer i sina ursprungsdeklarationer.

Huvudtyperna av faktura- och ursprungsdeklaration:

  1. Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration där värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen är begränsat. Exportörer som inte har tillstånd att verka som godkänd exportör kan upprätta en formbunden deklaration för försändelser som innehåller ursprungsprodukter till ett värde av högst 6 000 euro. Vid export till Kanada används ursprungsdeklarationer av exportörer som inte registrerat sig hos Tullen.
    Denna värdegräns i andra valutor publiceras årligen på kommissionens webbplats. Då värdet på försändelsen beräknas ska ursprungsprodukternas pris fritt fabrik (hämtning hos avsändaren, Ex Works) beaktas.
  2. Fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration som upprättas av en godkänd exportör utan någon övre gräns för värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Vid export till Kanada används dessa ursprungsdeklarationer av exportörer som registrerat sig hos Tullen.

Malltext för ursprungsdeklaration

Europeiska unionens officiella tidning L 54, 26.2.2013

Engelsk version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .......................................... (2) preferential origin.

 

...................................................................................................... (3)

(Ort och datum)

..................................................................................................... (4)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

___________

(1) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska orden inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

(2) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen CM.

(3) Dessa uppgifter kan utelämnas om upplysningen finns i själva dokumentet.

(4) När exportören inte är skyldig att underteckna, behövs inte heller namnförtydligande.

Anvisningar för ifyllande av ursprungsdeklarationen vid export till Kanada finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning L 11, 14.1.2017, på sidan 485.

Textdelen på deklarationen kan skrivas med dator, eller anges genom att trycka, stämpla, skriva med maskin eller skriva för hand. Mera information om upprättande av fakturadeklarationer och formkraven för fakturadeklarationer finns t.ex. i de förklarande anmärkningarna till ursprungsreglerna för Europa-Medelhavet (artiklarna 22–23 i EUT C 16/2006).


I handeln med produkter som omfattas av tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet används varucertifikat A.TR. (Movement Certificate) som bevisar att varorna varit i fri omsättning i EU innan de exporterats till Turkiet. Med detta certifikat påvisas alltså varornas tullstatus.

Varornas ursprung spelar ingen roll i handeln med tullunionsprodukter, och varucertifikat A.TR. påvisar inte varornas ursprung. Certifikatet kan utfärdas bara exportvarorna befinner sig i fri omsättning. Varorna som importerats från ett land utanför EU ska först förtullas till fri omsättning i EU innan ett varucertifikat A.TR kan utfärdas för dem vid export till Turkiet.

Tullunionsavtalet mellan EU och Turkiet omfattar nästan alla industriprodukter med undantag av vissa kol- och stålprodukter. I fråga om jordbruksprodukter innefattar tullunionsavtalet vissa bearbetade jordbruksprodukter. Däremot ligger basjordbruksprodukterna utanför tillämpningsområdet för tullunionsavtalet.

Vilka olika produktgrupper varorna tillhör (tullunionsavtalet: ”Tullunionstull” eller frihandelsavtal för ursprungsprodukter: ”Preferenstull”) kan kontrolleras i kommissionens DDS/Taric-databas genom att skriva in den tiosiffriga varukoden samt Turkiet (TR) som ursprungsland.

Varucertifikat A.TR. bestyrks (utfärdas) av tullmyndigheten om inte exportören har tillstånd att verka som godkänd exportör för att själv bestyrka dessa certifikat. Certifikat som bestyrks efter exporten (”Issued retrospectively”) samt duplikat av certifikat (”Duplicate”) kan bara bestyrkas av Tullen.

Varucertifikat A.TR. säljs av nätbutik nätbutik PunaMusta. Enstaka exemplar finns också att få vid Tullens kundserviceställen.