Vad är export?

Med export avses att varor som är i fri omsättning inom EU exporteras till länder utanför EU. Alla varor som exporteras ska hänföras till exportförfarande genom att lämna in en exportdeklaration för dem.

En exportdeklaration ska också lämnas in när varor exporteras till ett område utanför unionens skatteområde, t.ex. till Kanarieöarna, och när varor exporteras från Åland någon annanstans än till Finland.

I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen. Export kan också vara temporär när varor förs ut till exempel för en utställning eller uppvisning. Varor som exporteras temporärt är avsedda att återinföras till EU i samma skick. Varor kan också exporteras för förädling eller reparation.

Statistikdeklaration om EU-intern handel

Om varor exporteras från Finland till ett annat EU-land inom EU:s tull- och skatteområde är det fråga om EU-intern handel och ingen tulldeklaration behöver lämnas in för den.

Företag ska däremot lämna in en Intrastat-deklaration till Tullen om värdet av exporten överskrider ett visst tröskelvärde per år. Företag behöver inte själva följa när tröskelvärdet överskrids utan Tullen meddelar företaget när uppgiftsskyldigheten börjar.

Varför ska man lämna in en exportdeklaration?

Med hjälp av exportdeklarationer övervakar tullmyndigheten i exportlandet bland annat eventuella exportrestriktioner och -förbud som exportvarorna omfattas av, samlar statistikuppgifter om utrikeshandeln, bekämpar terrorism och internationell brottslighet, uppbär eventuella exporttullar (uppbärs inte i EU för närvarande) och övervakar utförseln av varor från EU.

Mervärdesbeskattning av exporthandel

Försäljning av varor till ett land utanför EU är mervärdesskattefri. Tullen bekräftar överlåtelsebeslutet efter utförseln av varorna, och med det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet kan säljaren påvisa grunden för momsfrihet vid försäljningen för skattemyndigheten i den medlemsstat där säljaren är etablerad.

Anvisningar om mervärdesbeskattning av exporthandeln och om skattefri försäljning ges av Skatteförvaltningen. Läs anvisningen Mervärdesbeskattningen i exporthandeln