Förmånsbehandlingar vid export – dra nytta av EU:s handelsavtal

Länder med vilka EU har slutit ett ömsesidigt frihandels- eller annat preferensavtal beviljar nedsatt tull eller tullfrihet för produkter med ursprung i EU. Ett ursprungsintyg som exportören upprättat sänker köparens kostnader i destinationslandet för exporten.

För att dra nytta av de besparingar som EU:s handelsavtal möjliggör måste ditt företags export uppfylla tre grundvillkor:

  1. Exportprodukten omfattas av ett av EU:s handelsavtal. Vanligtvis omfattar EU:s nyaste handelsavtal så gott som alla industri- och jordbruksprodukter samt livsmedel.
  2. Produkten har sitt ursprung i EU eller i avtalslandet. Den ska med andra ord vara helt framställd eller tillräckligt bearbetad antingen i EU eller i avtalslandet.
  3. Produkten åtföljs av ett ursprungsbevis.

Gör så här:

1. Ta reda på exportproduktens KN-nummer och destinationslandets handelsavtal

2. Ta reda på om tull uppbärs på produkten i destinationslandet

3. Ta reda på om exportprodukten är en avtalsenlig produkt med ursprung i

4. Ta reda på vilket ursprungsintyg som krävs

5. Upprätta ett ursprungsintyg och skicka det till destinationslandet

6. Förenkla dina exportärenden: sök status som godkänd eller registrerad exportör

*) Ursprungskumulation betyder att tillverkaren i EU (Finland) under vissa förutsättningar kan vid tillverkningen av sina produkter använda råvaror med ursprung i ett avtalsland även utan att villkoren för tillräcklig bearbetning uppfylls, och att slutprodukten ändå kan anses ha sitt ursprung i EU (Finland).