Förenklade exportförfaranden

Förenklade förfaranden vid export kräver tillstånd.

Exportdeklarering i två faser

Tillstånd till exportdeklarering i två faser kan beviljas företag som registrerats som exportkund och som har exportpartier vars exakta mängd blir klar först när transportmedlet lastas vid utförselstället. Vid det här förfarandet finns ingen bokföringsförpliktelse. Tillståndet beviljas skilt för varje exportör. Exportörens ombud kan också avge deklarationer på exportörens vägnar, om ombudet känner till de villkor som fastställts i tillståndet, till exempel vilka varor som omfattas av tillståndet.Tillståndet kan också beviljas i ombudets namn.

Förfarandet med förenklad deklaration har två faser. Först inlämnas en förenklad exportdeklaration, på basis av vilken varorna överlåts till exportförfarandet och tulldeklarationen får ett referensnummer, dvs. ett MRN. Varorna får föras ut redan innan deklarationen i den andra fasen, dvs. den kompletterande exportdeklarationen, lämnas in.

I den förenklade deklarationen anges alla uppgifter som är obligatoriska i en exportdeklaration. Om någon av uppgifterna nedan inte är känd vid upprättandet av deklarationen, kan uppgiften anges enligt uppskattning:

 • transportsätt inrikes
 • transportmedlets identitet vid avgången
 • transportsätt vid gränsen
 • aktiva transportmedlets identitet vid gränspassagen
 • aktiva transportmedlets nationalitet vid gränspassagen
 • antal förpackningar (deklarationsparti och varupost)
 • deklarationspartiets bruttovikt
 • varupostens bruttovikt
 • varupostens nettovikt
 • annan kvantitet för varuposten
 • statistiskt värde

De ovannämnda uppgifterna kan avvika från varandra i den förenklade och i den kompletterande deklarationen. I den kompletterande deklarationen får uppgifterna om kvantitet och statistiskt värde dock inte avvika mer än 10 % från de uppskattade uppgifterna i den förenklade deklarationen.

Den kompletterande deklarationen ska avges inom tio dagar efter frigörandet (överlåtelsen) av varorna till exportförfarandet. Tullen kan på företagets begäran bevilja mer tid för inlämnande av den kompletterande deklarationen.

I exportdeklarationen anges på deklarationspartinivå:

 • tilläggskoden för särskild upplysning 30100 (=förenklad export, förenklad deklaration)
 • i punkten för bilagda handlingar anges uppgifter om det förenklade förfarandet:
  • handlingens kod = 7YML
  • handlingens nummer = tillståndets nummer
  • datum för handlingen = datum för tillståndet

Blankett: Ansökan om förlängning av tidsfristen för kompletterande exportdeklaration enligt förenklat förfarande, tullblankett 697r

Förenklat förfarande för fartygsleveranser

Företag med många skattefria leveranser till fartyg och flygplan kan ansöka om tillstånd till förenklingar vid fartygsleveranser. Tillståndshavaren lämnar in tulldeklarationen i form av en registrering i bokföring och avger en kompletterande deklaration till Tullen i efterhand för alla leveranser som gjorts under en leveransmånad. 

Läs mer: Fartygsleveransförfarande

 

Beakta följande

Vid export via el- och rörledningar avges exportdeklarationen i efterhand per kalendermånad. Deklarationen lämnas in senast den 10:e dagen i den månad som följer efter kalendermånaden. Till exportören skickas endast ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut, något överlåtelsebeslut eller exportföljedokument (EAD) skickas inte.

I deklarationstjänsten för export kan deklarationen endast lämnas av en identifierad deklarant.

Utöver de övriga deklarationsuppgifterna ska också följande uppgifter och koder anges:

 • Deklarationskod: ZPM = månatlig periodförtullning, kompletterande deklaration
 • Antal förpackningar: 1
 • Om varukoden är 2716 00 00, anges 0,001 som bruttovikt. I annat fall anges bruttovikten på normalt sätt.
 • Annan exportdag = sista dag i exportmånaden
 • Varans förvaringsplats för varugranskning: ange typ av förvaringsplats med en kod, kvalificerare för plats = O (geografisk placering).
 • Deklarerat utförseltullkontor: tullkontorskod FI002002 (Elektroniska förtullningscentralen, export)
 • Transportsätt inrikes 7 = fasta transportinstallationer (elström, naturgas)
 • Det aktiva transportmedlets identitet: kod 7
 • Angivandet gäller varukoderna 2716 00 00 (elström), 2711 21 00 (naturgas) eller 3825 20 00 (avloppsslam)
 • Om varukoden är 2716 00 00, anges 0,001 som nettovikt. För de övriga varukoderna anges verklig nettovikt.
 • För varukod 2716 00 00 anges annan kvantitet och extra mängdenhet MWH= tusen kilowattimmar
 • För varukod 2711 21 00 anges annan kvantitet och extra mängdenhet TJO = terajoule (bruttovärmevärde)
 • Förpackningsslag: kod NE (oemballerat)
 • Styckeantal = 1
 • Förpackningarnas märken och nummer anges inte.