För vilket ändamål exporteras varan?

Syftet med exporten anges i exportdeklarationen med en fyrsiffrig tullförfarandekod. Det är särskilt viktigt att ange rätt tullförfarandekod om avsikten är att återinföra de varor som exporteras. Fel tullförfarandekod vid export kan leda till att man inte kan tillämpa lägre tullar och skatter vid återinförseln.

Slutgiltig export

I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut ur EU, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen. Vid slutgiltig export börjar tullförfarandekoden i exportdeklarationen med 10.

Om de slutgiltigt exporterade varorna dock skickas tillbaka till EU, läs mer information här: Import av varor som återinförs

Temporär export

Varan förs temporärt ut ur EU och den importeras tillbaka till EU i oförändrat skick. 

Varorna kan föras tillfälligt ut ur EU t.ex.

 • till mässor
 • utställningar eller
 • testning.

De temporärt exporterade varorna ska inom en viss tid återinföras till EU i oförändrat skick.

För de varor som återinförs uppbärs ingen tull eller moms, om en tulldeklaration för temporär export lämnats in för dem.

För varor som exporteras temporärt kan antingen en elektronisk exportdeklaration (en tullförfarandekod som börjar med 23) lämnas in eller så kan man använda en internationell ATA-carnet som beviljats av en handelskammare.

I exportdeklarationen anges en tullförfarandekod som börjar med 23, till exempel:

 • kod 2300 för varor som inte hänförts till något tullförfarande före exporten
 • kod 2340 för varor som före exporten importerats från ett land utanför EU och överlåtits till fri omsättning

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man som typ av transaktion ange någon av följande:

 • kod 60 = uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år
 • kod 91 = uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år
 • kod 99 = annan (oklassificerad) affärstransaktion.

Därtill ska man ange koden för särskild upplysning FIXBV samt datum för återimporten i formen dd.mm.åååå (sista datumet för återimport av varorna).

Som nationell förfarandekod anges 999, om inget nationellt förfarande tillämpas, eller i vissa situationer någon av de följande koderna:

 • 7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror
 • 7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper
 • 7VE Monetärt guld
 • 7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande

Exportören kan vid behov ansöka om förlängning av tidsfristen för återimporten hos Tullens elektroniska servicecentral med en fritt formulerad skriftlig ansökan: spake.vienti(at)tulli.fi. Om tidsfristen förlängs till mer en två år, ändras även koden för transaktionens art.


Temporär export kan ändras till slutgiltig export om varorna stannar i bestämmelselandet för gott och inte återinförs till EU. Till ändringsbegäran ska man bifoga en faktura (om varorna har sålts) eller någon annan handling som visar att varorna är avgiftsfria.

Exempel:

Varan exporteras temporärt för en utställning, och i exportdeklarationen anges 60 som kod för transaktionens art, 2300 som tullförfarandekod och 999 som kod för nationellt förfarande.

Om varan säljs på utställningen, ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 11, som tullförfarande 1000 och som nationellt förfarande 999.

Om varan stannar i tredje land avgiftsfritt (gratis leverans), ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 30, som tullförfarande 1000 och som nationellt förfarande 7VB.

Om varor som temporärt exporterats med ATA-carnet stannar i bestämmelselandet för gott, ska ATA-carnetinnehavaren, dvs. exportören, lämna in en exportdeklaration för varorna i efterhand.

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man ange följande:

 • fakturans datum som avvikande exportdag
 • i meddelandedeklarationen heter fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate)
 • Torneå tull som varans förvaringsplats
 • kod för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand)
 • kod för särskild upplysning FIXEW (eftersom det är fråga om inlämning av statistikuppgifter till Tullen) 

I exportdeklarationen ska man i uppgifterna om varuposten som tidigare handling ange ATA-carnet (kod 955) samt dess nummer och datum. Efter Tullens handläggning får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som bevis på exporten.

Enligt allmänna anvisningar om ATA-carnet ska carnetens återexportblad också förses med de finska tullmyndigheternas anteckningar. Man kan begära dessa anteckningar på ett tullkontor eller man kan skicka ATA-carneten till Torneå tull med bilagor (faktura).


Du kan få ATA-carneten stämplad vid närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller vid Flygtullen. Alla hamnar har inte längre Tullens kundservice, men du kan boka en betjäningstid.

 ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar alltid hos tullen i det land från vilket den avgår eller till vilket den anländer. Den behöver inte visas upp i varje land inom EU, eftersom EU utgör ett tullområde. 

Användning av ATA-carnet i olika situationer

Mellanbladen avsedda för olika ändamål är uppdelade i ATA-carneten med olika färger som följer:

 • Exportation = exportblad för tullen i exportlandet (gult)
 • Importation = importblad för tullen i importlandet (vitt)
 • Re-exportation = återexportblad för tullen i destinationslandet (vitt)
 • Re-importation = returblad för tullen i avgångslandet (gult)
 • Transit = transiteringsblad för tullen i transitlandet (blått)

Om varor transporteras till flera länder eller i flera partier, se till att ATA-carneten har tillräckligt med sidor. Under giltighetstiden för ATA-carneten kan man ansöka om flera sidor och av grundad anledning om förlängd giltighetstid. Du kan ansöka om duplikat för en ATA-carnet som förkommit. 

Temporär export med ATA-carnet

Att öppna en ATA-carnet vid tullen i exportlandet: Exportation-blad

Varorna och ATA-carneten visas upp vid tullen i exportlandet. Användaren av ATA-carneten ska underteckna pärmbladet och fylla i fälten D–F i Exportation-bladet samt underteckna det. Exportation-bladet blir kvar vid tullen i exportlandet.

ATA-carneten förses med exportanteckningar vid tullen i exportlandet. Om varorna förs ut via ett annat EU-land, ifylls fält 7 på talongens gula blad (exportation) inte, utan EU-utförseltullkontoret  bekräftar det med sin underskrift och datumstämpel. Talongerna tas inte bort från ATA-carneten.

Exempel: ATA-carnet-transport med flyg från Uleåborg via Helsingfors till Japan

Varorna lastas på flygplanet i Uleåborg och flyttas på tullområdet på flygfältet i Helsingfors-Vanda till ett flygplan som går till Japan. ATA-carneten stämplas och bekräftas i Uleåborg vid ett kontor som betjänar kunder via tidsbokning.

Exempel: ATA-carnet-transport med fartyg från Helsingfors till Tyskland och därifrån med flyg till Kanada

Varorna avgår från Helsingfors med bil och fortsätter färden med fartyg till Tyskland där de lastas på ett flygplan som går till Kanada. ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar antingen vid Flygtullen eller vid ett tullkontor i hamnen som betjänar kunder via tidsbokning. Tullen bekräftar inte utförseln i Helsingfors i talongens fält 7, utan den bekräftas först vid tullen i Tyskland där varorna och ATA-carneten ska visas upp.                            

ATA-carnet-retur till avgångslandet: Re-importation-blad 

När varan kommer tillbaka ska ATA-carneten visas upp för tullen på första införselorten i EU. Användaren av ATA-carneten ska fylla i fälten D–F i Re-importation-bladet samt underteckna det. Tullen skickar Re-importation-bladet till exportlandets tull (returadress). 

Användning av ATA-carnet som transiteringsdokument: Transit-blad

 När en transitering påbörjas med en ATA-carnet i transitlandet eller -området, ifylls kolumnerna ”D Transportsätt”, ”E Förpackningsuppgifter” och ”F a) Varorna” (numren från varuförteckningen) i Transit-bladet. Därtill ska ort, datum, namnförtydligande och underskrift anges. Tullen ger en tidsfrist inom vilken ATA-carnet-transiteringen ska vara framme vid den angivna destinationsorten.

Se anvisningarna för privatpersoner om transport av varor med ATA-carnet.


ATA-carnet är ett internationellt dokument med vilket man temporärt kan exportera utställningsvaror, verktyg för yrkesutövning och kommersiella varuprover till länder som anslutit sig till ifrågavarande tullkonvention. Carneten utgör också en internationellt godkänd garanti för de tullar och importskatter som eventuellt uppbärs för de importerade varorna.

En ATA-carnet ersätter inte de övriga dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import eller export, såsom importtillstånd för skjutvapen och sundhetsintyg. ATA-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. I Finland beviljas ATA-carneter av Centralhandelskammaren.

Transitering med en ATA-carnet

Om man önskar transportera varor med en ATA-carnet till en utställning, mässa e.d. genom ett sådant land eller område (t.ex. EU) där tillfällig införsel inte sker, kan ATA-carneten användas som transiteringsdokument. Man behöver inte ställa någon separat transiteringsgaranti till Tullen. Säkerhetsuppgifter behöver heller inte inges för varor som transporteras med en ATA-carnet.


Varan exporteras temporärt för reparation, förädling eller annan behandling (gäller inte passiv förädling)


Med tullförfarande 22xx kan varor exporteras till länder utanför EU för reparation, förädling, testning eller annan hantering och återimporteras tullfritt, om de varor som återimporteras är tullfria på någon av följande grunder:

 • ingen tull tas ut för varorna enligt tulltariffen
 • förmånsbehandling kan tillämpas på varorna vid importen
 • varorna importklareras tullfritt på grund av användning för särskilda ändamål

Tillämpning av förmånsbehandling förutsätter att det vid import företes en fakturadeklaration, ett varucertifikat EUR.1 eller något annat bevis som berättigar till ursprungsbehandling.

Användning av förfarandekod 22xx kräver inget tillstånd av Tullen eller INF-nummer. I tulldeklarationen för export ska man som nationellt förfarande ange ”999 - inget nationellt förfarande”. Någon tidsfrist för återimport behöver inte anges. 

Export för passiv förädling

Passiv förädling är ett förfarande som kräver tillstånd. Vid passiv förädling kan unionsvaror föras ut ur Europeiska unionens tullområde tillfälligt för förädling. Efter förädlingen kan de produkter som erhållits vid förädlingsprocesserna (förädlingsprodukterna) överlåtas till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. Tillstånd till passiv förädling söks när förädlingsprodukten inte är tullfri på någon annan grund.

Du kan använda passiv förädling (tullförfarandekod som börjar med 21) bara om importtullen på de förädlade varorna som förs tillbaka till unionen är större än noll. Säkerställ detta innan du hänför varor till förfarandet för passiv förädling.

Kommer varan tillbaka i oförändrat skick?

 • Ja. Välj ”23xx temporär export”.
 • Nej. Välj antingen ”21xx passiv förädling” eller ”22xx temporär export för annan förädling”.

Uppbärs tull för varan som kommer tillbaka efter förädlingen?

 • Ja. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Nej. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Är det möjligt att hänföra varan som kommer tillbaka efter förädlingen till förfarandet för slutanvändning (end-use)?

 • Nej. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Ja. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Kan de förädlade varorna importeras från förädlingslandet med förmånsbehandling (ursprungsintyg)?

 • Nej. Välj ”21xx passiv förädling”.
 • Ja. Välj ”22xx temporär export för annan förädling”.

Återexport

Icke-gemenskapsvaror kan återexporteras. Återexport är ett förfarande för varor som inte har förtullats i EU och som inte har fått tullstatus som unionsvaror. Varorna befinner sig hela tiden under tullövervakning. I återexportdeklarationen används en tullförfarandekod som börjar med 31.

Beakta följande

Temporär export med förfarandekod 23xx

 • Använd också denna kod om du för ut produkter för testning i handelsfrämjande syfte och produkterna returneras till unionen.
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ = Temporär export för testning, returneras efter testningen.

Temporär export med förfarandekod 22xx

 • Använd denna kod om du för ut en tullfri produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ.
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Temporär export med förfarandekod 21xx (passiv förädling)

 • Använd denna kod om du för ut en tullbelagd produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange som nationell förfarandekod antingen 7UA (sedvanligt förfarande) eller 7UB (förenklat förfarande).
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.