För vilket ändamål exporteras varan?

Syftet med exporten anges i exportdeklarationen med en fyrsiffrig tullförfarandekod. Det är särskilt viktigt att ange rätt tullförfarandekod om avsikten är att återinföra de varor som exporteras. Fel tullförfarandekod vid export kan leda till att man inte kan tillämpa lägre tullar och skatter vid återinförseln.

Slutgiltig export

I allmänhet förs varorna slutgiltigt ut ur EU, och då är de inte avsedda att föras in till EU igen. Vid slutgiltig export börjar tullförfarandekoden i exportdeklarationen med 10.

Temporär export

Varorna kan föras tillfälligt ut ur EU t.ex. till mässor, utställningar eller testning. De temporärt exporterade varorna ska inom en viss tid återinföras till EU i oförändrat skick. För de varor som återinförs uppbärs ingen tull eller moms, om en tulldeklaration för temporär export lämnats in för dem. För varor som exporteras temporärt kan antingen en elektronisk exportdeklaration (en tullförfarandekod som börjar med 23) lämnas in eller så kan man använda en internationell ATA-carnet som beviljats av en handelskammare.

Temporär export för reparation eller annan behandling

Varor kan exporteras till länder utanför EU för reparation, förädling, testning eller annan hantering och återimporteras tullfritt, om de varor som återimporteras är tullfria på någon av följande grunder:

 • ingen tull tas ut för varorna enligt tulltariffen
 • förmånsbehandling kan tillämpas på varorna vid importen
 • varorna importklareras tullfritt på grund av användning för särskilda ändamål

Tillämpning av förmånsbehandling förutsätter att det vid import företes en fakturadeklaration, ett varucertifikat EUR.1 eller något annat bevis som berättigar till ursprungsbehandling.

I exporttulldeklarationen anges:

 • tullförfarandekod som börjar med 22, Annan temporär export än export enligt kod 21 (passiv förädling.
 • nationell förfarandekod 999 Inget nationellt förfarande
 • transaktionens art:
  • 41 Förädlingsprocesser som utförs på uppdrag (lönbearbetning)
  • 60 Affärstransaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten (reparation, uthyrning, lån, operationell leasing, annan)

Någon tidsfrist för återimport behöver inte anges. Användning av förfarandekod 22 kräver inte tillstånd av Tullen.

Varor som förs ut för testning

Temporär export med förfarandekod 23xx

 • Använd denna kod då du för ut produkter till en utställning eller mässa och produkterna returneras i oförändrat skick.
 • Använd också denna kod om du för ut produkter för testning i handelsfrämjande syfte och produkterna returneras till unionen.
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ = Temporär export för testning, returneras efter testningen.

Temporär export med förfarandekod 22xx

 • Använd koden 22xx för produkter vars importtull är noll på grund av ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller någon annan orsak.
 • Använd denna kod om du för ut en tullfri produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ.
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Temporär export med förfarandekod 21xx (passiv förädling)

 • Använd koden 21xx om importtullen för varor som hänförts till passiv förädling och som förs tillbaka till unionen är större än noll.
 • Använd denna kod om du för ut en tullbelagd produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange som nationell förfarandekod antingen 7UA (sedvanligt förfarande) eller 7UB (förenklat förfarande).
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Passiv förädling

Passiv förädling är ett förfarande som kräver tillstånd. Vid passiv förädling kan unionsvaror föras ut ur Europeiska unionens tullområde tillfälligt för förädling. Efter förädlingen kan de produkter som erhållits vid förädlingsprocesserna (förädlingsprodukterna) överlåtas till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. Tillstånd till passiv förädling söks när förädlingsprodukten inte är tullfri på någon annan grund.

Återexport

Icke-gemenskapsvaror kan återexporteras. Återexport är ett förfarande för varor som inte har förtullats i EU och som inte har fått tullstatus som unionsvaror. Varorna befinner sig hela tiden under tullövervakning. I återexportdeklarationen används en tullförfarandekod som börjar med 31.

Beakta följande

I exportdeklarationen anges en tullförfarandekod som börjar med 23, till exempel:

 • kod 2300 för varor som inte hänförts till något tullförfarande före exporten
 • kod 2340 för varor som före exporten importerats från ett land utanför EU och överlåtits till fri omsättning

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man som transaktionens art ange någon av följande:

 • kod 60 = uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år
 • kod 91 = uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år
 • kod 99 = annan (oklassificerad) affärstransaktion.

Därtill ska man ange koden för särskild upplysning FIXBV samt datum för återimporten i formen dd.mm.åååå (sista datumet för återimport av varorna).

Som nationell förfarandekod anges 999, om inget nationellt förfarande tillämpas, eller i vissa situationer någon av de följande koderna:

 • 7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror
 • 7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper
 • 7VE Monetärt guld
 • 7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande

Exportören kan vid behov ansöka om förlängning av tidsfristen för återimporten hos Tullens elektroniska servicecentral med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Om tidsfristen förlängs till mer en två år, ändras även koden för transaktionens art.


Temporär export kan ändras till slutgiltig export om varorna stannar i bestämmelselandet för gott och inte återinförs till EU. Till ändringsbegäran ska man bifoga en faktura (om varorna har sålts) eller någon annan handling som visar att varorna är avgiftsfria.

Exempel:

Varan exporteras temporärt för en utställning, och i exportdeklarationen anges 60 som kod för transaktionens art, 2300 som tullförfarandekod och 999 som kod för nationellt förfarande.

Om varan säljs på utställningen, ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 11, som tullförfarande 1000 och som nationellt förfarande 999.

Om varan stannar i tredje land avgiftsfritt (gratis leverans), ska man i ändringsbegäran som transaktionens art ange 30, som tullförfarande 1000 och som nationellt förfarande 7VB.

Om varor som temporärt exporterats med ATA-carnet stannar i bestämmelselandet för gott, ska ATA-carnetinnehavaren, dvs. exportören, lämna in en exportdeklaration för varorna i efterhand.

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man ange följande:

 • fakturans datum som avvikande exportdag
 • i meddelandedeklarationen heter fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate)
 • Torneå tull som varans förvaringsplats
 • kod för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand)
 • kod för särskild upplysning FIXEW (eftersom det är fråga om inlämning av statistikuppgifter till Tullen) 

I exportdeklarationen ska man i uppgifterna om varuposten som tidigare handling ange ATA-carnet (kod 955) samt dess nummer och datum. Efter Tullens handläggning får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som bevis på exporten.

Enligt allmänna anvisningar om ATA-carnet ska carnetens återexportblad också förses med de finska tullmyndigheternas anteckningar. Man kan begära dessa anteckningar på ett tullkontor eller man kan skicka ATA-carneten till Torneå tull med bilagor (faktura).


Tullförfarande 6122 999 används i sådana fall där varor har förts tillfälligt (förfarande 22xx 999) ut ur unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling. När varorna återinförs till unionen kan de antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa ett dokument som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som uppbärs är noll.

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna ska hänföras till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till förfarandet 22xx 999 (tull uppbärs inte för de importerade varorna).

Om det är fråga om att testa om varan fungerar, dvs. reda ut om varan kan repareras eller inte och varan är tullfri, ska varan hänföras till ett annat förfarande för temporär export 22xx. Då är förfarandet vid importen 6122, ytterligare förfarande 999, förmånsbehandling 100 och förmånsberättigande ursprungsland eller landsgrupp 1011.

Välj någon av de följande handelstransaktionerna:
51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning
52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning
60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparation

Ange exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660

Läs mer: Kundmeddelande 13.4.2017 ”Förfarandekoder som används vid temporär export”.

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärdet, mervärdesskattegrunden (anges alltid av icke-momsregistrerade företag eller privatpersoner) och det statistiska värdet enligt följande:

I tullvärdet inkluderas utöver priset följande:

 • värdet på de exporterade varorna (= värdet på tillhandahållna varor och tjänster, koden AE)
 • förädlingskostnader (koden 1G)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen (koden 1D)
 • transportkostnader och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till den plats där varan förs in i unionen (koden 1J)
 • försäkringskostnaden med anknytning till import (koden 1K)

I momsgrunden inräknas följande:

 • förädlingskostnaderna (arbetskostnader som uppstått utanför unionen)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt, koden 1H)
 • transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed förbundna kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt, koden 3A)
 • om det vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionsområdet, kostnaderna till denna destinationsort (koden 3D)

Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.

I det statistiska värdet anges som ett totalbelopp följande:

Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer som anknyter till varorna och licensavgifter samt frakt- och försäkringskostnader från förädlingsplatsen fram till Finlands gräns. Värdet på de exporterade varorna ska fortsättningsvis anges på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter FIXXX.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Läs mer: Kundmeddelande 13.4.2017 ”Förfarandekoder som används vid temporär export”


ATA-carnet är ett internationellt dokument med vilket man temporärt kan exportera utställningsvaror, verktyg för yrkesutövning och kommersiella varuprover till länder som anslutit sig till ifrågavarande tullkonvention. Carneten utgör också en internationellt godkänd garanti för de tullar och importskatter som eventuellt uppbärs för de importerade varorna.

En ATA-carnet ersätter inte de övriga dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import eller export, såsom importtillstånd för skjutvapen och sundhetsintyg. ATA-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. I Finland beviljas ATA-carneter av Centralhandelskammaren.

Transitering med en ATA-carnet

Om man önskar transportera varor med en ATA-carnet till en utställning, mässa e.d. genom ett sådant land eller område (t.ex. EU) där tillfällig införsel inte sker, kan ATA-carneten användas som transiteringsdokument. Man behöver inte ställa någon separat transiteringsgaranti till Tullen. Säkerhetsuppgifter behöver heller inte inges för varor som transporteras med en ATA-carnet.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning