Fartygsleveransförfarande – exportdeklaration för fartygsleverans

Med fartygsleverans avses skattefria och tullfria leveranser av följande varor från Finland till fartyg och luftfartyg som är i yrkesmässig internationell trafik och som befinner sig inom Europeiska unionen:

  • reservdelar och utrustning till fartyg
  • bränslen och smörjmedel till fartyg
  • varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg
  • varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg.

Vid fartygsleveranser ska formaliteterna gällande exportdeklaration iakttas, och en exportdeklaration ska lämnas för dem till Tullen oberoende av fartygets nationalitet eller om fartygets destination ligger inom eller utanför Europeiska unionen.

Fartygsleveransdeklarationen ska lämnas in elektronisk, om fartygsleverantören inte har Tullens tillstånd till förenklad deklaration. Fartygsleveransdeklarationen ska lämnas in i god tid för varje försändelse, så att varorna vid behov kan granskas. En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som tillstånd att lasta varorna på fartyget.

Också i fråga om leveranser från andra unionsländer till ett fartyg som befinner sig i Finland behöver man få lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget.

Fartygsleverantören ska se till att de uppgifter som angetts i deklarationen är riktiga. Om uppgifter har ändrats, ska Tullen informeras om dessa ändringar.

Normalförfarande

Enligt normalförfarandet ska leverantören lämna in en exportdeklaration till Tullen antingen som webbdeklaration via deklarationstjänsten för export eller i meddelandeform innan varorna levereras till ett fartyg.

Registrering i deklarantens bokföring och hemförtullningsförfarandet

Företag som regelbundet levererar stora mängder varor skattefritt till fartyg eller flygplan kan ansöka om tillstånd till förenklingar vid fartygsleveranser. Tillståndshavaren lämnar in tulldeklarationen i form av en registrering i deklarantens bokföring och avger en kompletterande deklaration till Tullen i efterhand för alla leveranser som gjorts under föregående leveransmånad. Tillståndet till förenklingar kan användas vid leveranser av varor till fartyg eller flygplan som befinner sig i Finland. Tillståndshavaren kan också ha skyldighet att lämna in en förhandsanmälan till Tullen innan den planerade leveransen påbörjas.

  • Tillståndet söks med tullblankett nr 1010r

Före 1.5.2016 beviljade hemförtullningstillstånd vid fartygsleveranser är i kraft tills Tullen har omprövat och upphävt dem och vid behov beviljat nya tillstånd till att lämna in tulldeklarationer i form av en registrering i deklarantens bokföring. Tullen fattar besluten på basis av omprövningen före 1.5.2019.

Restriktioner gällande fartygsleveranser

  • Fartygsleveransförfarandet kan inte tillämpas vid särskilda förfaranden eller vid export med exportbidrag (feoga-export).
  • Ingen fartygsleveransdeklaration lämnas in om mottagaren av varorna är ett varv eller en annan entreprenör som deltar i ett fartygsbygge. Fartygsleveransförfarandet kan tillämpas först när ett nytt fartyg i slutfasen av fartygsbygget börjar utrustas och mottagaren av varorna är rederiet.
  • Ingen fartygsleveransdeklaration kan lämnas in om varorna levereras till ett fartyg som befinner sig utanför EU. I detta fall ska de varor som levereras till fartyget deklareras elektroniskt med en normal exportdeklaration.

Vid fartygsleveranser till fartyg och luftfartyg i internationell trafik kan man inte åberopa regeln om ett enda transportavtal.

Muntlig deklaration vid fartygsleveranser

Fartygsleveransdeklarationen kan avges muntligt för en leverans som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto). En deklaration krävs dock i fall där varorna omfattas av någon restriktion.

Leveranser av oförtullade varor till fartyg

När oförtullade varor levereras till fartyg, ska varorna transiteras om det avsändande lagret inte är beläget i samma hamn eller på samma flygplats som fartyget eller flygplanet till vilket varorna ska levereras. Från ett tullager kan varor dock befordras utan transiteringsförfarande oberoende av var fartyget befinner sig. Befordran görs med en återexportdeklaration.

Varor som har hänförts till tullagerförfarandet kan befordras under tullagerförfarandet till en fartygsleverans. Befordran görs med en återexportdeklaration. Om innehavaren av tullagertillstånd har fartygsleveranstillstånd, görs befordran med ett dokument som anges i tillståndet. Undantag till detta utgör kött som inte har ursprung i unionen. Sådant kött ska transiteras om fartyget befinner sig i en annan hamn än tullagret. Från tillfälligt lager kan varorna befordras till ett fartyg på samma ort med Tullens lastningstillstånd. Om fartyget befinner sig i en annan hamn, måste varorna transiteras.

Beakta följande

Fartyg (skepp och flygplan) som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser.

Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor.

En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


Ja.

När man från ett företag beställer varor som ska levereras till ett fartyg, ska en elektronisk exportdeklaration inlämnas till Tullen angående leveransen av varorna till fartyget. Tulldeklarationen ska lämnas in i god tid innan varorna levereras till fartyget så att Tullen har möjlighet att granska varorna.

Ett företag som regelbundet levererar varor till fartyg kan hos Tullen ansöka om tillstånd att få tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande där man i stället för en leveransspecifik exportdeklaration inlämnar till Tullen en sammanfattande deklaration som omfattar flera olika leveranspartier.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser.

Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: 99302400 livsmedel, 99302700 bränslen och 99309900 övriga varor.

Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


När fartygsleverantören levererar varor till ett fartyg i Finland ska denne be fartygets representant att underteckna exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis.

Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant.

Läs mer: Bekräftelse av utförsel


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Fartygsleverans

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag