Fartygsleveransförfarande

Med fartygsleverans avses skattefria och tullfria leveranser av följande varor från Finland till fartyg och luftfartyg som är i yrkesmässig internationell trafik och som befinner sig inom Europeiska unionen:

  • reservdelar och utrustning till fartyg
  • bränslen och smörjmedel till fartyg
  • varor avsedda att säljas till passagerare ombord på fartyg
  • varor avsedda att konsumeras av passagerare eller personal ombord på fartyg.

Under vissa förutsättningar kan fartygsleveransförfarandet också användas för andra fartyg i internationell trafik, t.ex. myndighetsfartyg.

Vid fartygsleveranser ska formaliteterna gällande exportdeklaration iakttas, och en exportdeklaration ska lämnas för dem till Tullen oberoende av fartygets nationalitet eller om fartygets destination ligger inom eller utanför Europeiska unionen.

Fartygsleveransdeklarationen ska lämnas in elektronisk, om fartygsleverantören inte har Tullens tillstånd till förenklad deklaration. Fartygsleveransdeklarationen ska lämnas in i god tid för varje försändelse, så att varorna vid behov kan granskas. En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som tillstånd att lasta varorna på fartyget.

Också i fråga om leveranser från andra unionsländer till ett fartyg som befinner sig i Finland behöver man få lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget.

Fartygsleverantören ska se till att de uppgifter som angetts i deklarationen är riktiga. Om uppgifter har ändrats, ska Tullen informeras om dessa ändringar.

Muntlig deklaration vid fartygsleveranser

Fartygsleveransdeklarationen kan avges muntligt för en leverans som är värd högst 1 000 euro och som väger högst 1 000 kilo (netto). En deklaration krävs dock i fall där varorna omfattas av någon restriktion.

Restriktioner gällande fartygsleveranser

  • Fartygsleveransförfarandet kan inte tillämpas vid temporär export, särskilda förfaranden eller vid export med exportbidrag (feoga-export). 
    Fartygsleveransförfarandet kan användas vid slutlig export och vid återexport av varor som hänförts till tullagerförfarande.
  • Ingen fartygsleveransdeklaration lämnas in om mottagaren av varorna är ett varv eller en annan entreprenör som deltar i ett fartygsbygge. Fartygsleveransförfarandet kan tillämpas först när ett nytt fartyg i slutfasen av fartygsbygget börjar utrustas och mottagaren av varorna är rederiet.
  • Ingen fartygsleveransdeklaration kan lämnas in om varorna levereras till ett fartyg som befinner sig utanför EU. I detta fall ska de varor som levereras till fartyget deklareras elektroniskt med en normal exportdeklaration.

Vid fartygsleveranser till fartyg och luftfartyg i internationell trafik kan man inte åberopa regeln om ett enda transportavtal.

Beakta följande

Rederierna kan med Tullens tillstånd servera produkter skattefritt medan fartyget ligger i hamn och när serveringen ansluter sig till en tillställning som har att göra med idkande av sjöfart. Sådana tillställningar är t.ex. representationstillfällen som rederiet ordnar för sina intressentgrupper med anknytning till marknadsföring av fartyget. Produkter får också serveras skattefritt till fartygets passagerare i en oförutsebar s.k. force majeure-situation då det annars nödvändigtvis inte skulle finnas förutsättningar för skattefri servering. Tillstånd till skattefri servering ska sökas på förhand hos Tullens tillståndscentral med en fritt formulerad ansökan.

Ett sammandrag av den skattefria försäljningen ska skickas in före den påföljande månadens 16:e dag till: alustoimitukset(at)tulli.fi.

Tillståndsvillkor för skattefri servering

 


Fartyg (skepp och flygplan) som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser.

Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor.

En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


Ja.

När man från ett företag beställer varor som ska levereras till ett fartyg, ska en elektronisk exportdeklaration inlämnas till Tullen angående leveransen av varorna till fartyget. Tulldeklarationen ska lämnas in i god tid innan varorna levereras till fartyget så att Tullen har möjlighet att granska varorna.

Ett företag som regelbundet levererar varor till fartyg kan hos Tullen ansöka om tillstånd att få tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande där man i stället för en leveransspecifik exportdeklaration inlämnar till Tullen en sammanfattande deklaration som omfattar flera olika leveranspartier.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser.

Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: 99302400 livsmedel, 99302700 bränslen och 99309900 övriga varor.

Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


När fartygsleverantören levererar varor till ett fartyg i Finland ska denne be fartygets representant att underteckna exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis.

Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant.

Läs mer: Bekräftelse av utförselNyckelord Fartygsleverans