Exportörens självarkivering

Varje exportör som lämnar in deklarationer eller på vars vägnar deklarationer lämnas in elektroniskt till Tullen ska själv ha hand om arkiveringen av exporthandlingarna.

Beakta följande

Deklaranten har arkiveringsskyldighet i fråga om dokument som hänför sig till tulldeklarationen. Om deklaranten inte har arkiverat förtullnings- eller överlåtelsebeslutet som hänför sig till deklarationen, kan Tullen på begäran skicka det till deklaranten i efterhand. För beslut som skickas separat uppbär Tullen en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.