Exportdeklarering

Exportdeklarationen lämnas in elektroniskt, antingen i form av meddelande eller via deklarationstjänsten för export. I vissa fall kan exportdeklarationen också lämnas in muntligt.

Exportdeklarationen kan lämnas in av exportören själv eller av ett ombud som exportören befullmäktigat, såsom en speditionsfirma.

Det lönar sig att lämna in exportdeklarationen i god tid innan exportvarorna avsänds, så snart uppgifterna om försändelsen är tillgängliga. Deklarationen ska lämnas in senast innan varorna förs ut ur Finland.

Exportvarorna ska visas upp för tullen, dvs. varorna ska alltid finnas tillgängliga för tullens kontroll på den förvaringsplats som angetts i deklarationen tills tullen har överlåtit varorna till exportförfarandet och gett ett överlåtelsebeslut. Förvaringsplatsen ska anges tillräckligt exakt. Om du anger O (geografisk placering) som typ av förvaringsplats, ange den exakta gatuadressen. Det räcker inte med att bara ange orten. Om du anger L (lagerkod) som typ av förvaringsplats, ange lagerhavarens landskod och FO-nummer samt lagerkodens tilläggsdel.

Man behöver inte besöka tullkontoret när man lämnar in exportdeklarationen, om det vid exporten inte används någon handling som kräver tullens anteckningar.

Exportplats

Exportdeklarationen lämnas in till det tullkontor inom vars område exportören är etablerad eller där varorna lastas eller packas för att sändas på export. I Finland är det behöriga tullkontoret Elektroniska servicecentralen, där de elektroniska deklarationerna handläggs.

Om exportvarornas värde inte överstiger 3 000 euro, och om varorna inte omfattas av exportförbud eller -restriktioner, kan exportdeklarationen lämnas in i det sista EU-landet till tullkontoret på utförselstället (utförseltullkontoret) innan varorna förs ut ur unionens tullområde.

Beakta följande

Exportförtullningen ska göras i Tyskland om varorna inte fysiskt exporteras från Finland. Exportören kan vara ett finskt företag, men de tyska myndigheterna kan kräva att exportören registrerar sig i Tyskland.


Exportdeklarationen kan inges 30 dagar innan varornas ankomst anmäls till Tullen. I deklarationen ska man också ange datumet och det exakta klockslaget då exportförsändelsen är färdig kan granskas av tullen. När den angivna tidpunkten är passerad får deklaranten ett överlåtelsebeslut och ett exportföljedokument av tullen.

Som kod för typ av exportdeklaration ska man ange D (fullständig tulldeklaration på förhand). Deklaranten kan göra korrigeringar i en på förhand inlämnad deklaration fram till den deklarerade tidsgränsen, efter vilken varorna överlåts till exportförfarandet. Det är också möjligt att tidigare- eller senarelägga den deklarerade tidpunkten.

Också vid förenklade förfaranden kan deklarationer lämnas in på förhand. Man ska då ange F (förenklad deklaration på förhand) som kod för typ av deklaration.


Med post avses försändelser som lämnats till posten för befordran.

Elektroniska exportdeklarationer inges för postpaket vars värde överstiger 1 000 euro.Elektroniska exportdeklarationer inges också för postförsändelser av lägre värde när

 • det är fråga om varor som omfattas av exportförbud eller -restriktioner
 • exportdeklarationen inges för ett särskilt förfarande (exempel: varan exporteras för reparation eller varan genomgår reparation i Finland och den returneras)
 • det är fråga om Feoga-export (produkter som har fått jordbruksstöd)
 • när varor under punktskatteuppskov exporteras till ett land utanför EU.

Exportdeklarationen ska inges innan paketet överlämnas till posten, och exportföljedokumentet ska bifogas till postpaketet. När varorna har förts ut ur EU, ger tullen ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut antingen elektroniskt eller för avhämtning vid ett tullkontor.

Till postförsändelser vars värde inte överstiger 1 000 euro bifogas antingen tulldeklaration CN22 eller CN23, som man får hos posten.

Läs mer i Postens anvisning


Vid flyttning av EU harmoniserade punktskattepliktiga produkter för export till länder utanför EU är det den godkända upplagshavarens uppgift att för dessa produkter skapa ett e-AD (elektroniskt administrativt dokument) i EMCS-systemet. EMCS-systemet ger en administrativ referenskod, dvs. ARC-kod, till transporten. Den elektroniska exportdeklarationen ska lämnas in efter detta.

I exportdeklarationen ska man som förfarandekod ange

 • 1007 export av varor efter lagring i momsfritt lager eller skatteupplag (både momsen och punktskatten är obetald) eller
 • 1045 export av varor efter lagring i momsfritt lager eller skatteupplag (antingen momsen eller punktskatten är obetald).

När varor under punktskatteuppskov exporteras till ett land utanför EU, är punktskatten alltid obetald, och varorna avsänds därmed alltid från skatteupplag. Det som skiljer mellan de ovannämnda förfarandekoderna är huruvida momsen är betald eller inte.

I exportdeklarationen anges som kod för tidigare handling AAD+ARC-kod samt datum.

Läs mer om export av harmoniserade punktskattepliktiga produkter till länder utanför EU: Flyttning av produkter under ett skatteuppskovförfarande (EMCS) (Skatteförvaltningen)


I en exportdeklaration ska varorna anges efter varuslag som separata varupartier oberoende av varornas statistiska värde.

Typ av transaktion anges med en kod för hela exportdeklarationen. Om exportdeklarationen bara omfattar gratisvaror, anges typ av transaktion med kod 34 (avgiftsfria försändelser).

Med samma exportdeklaration kan man deklarera både avgiftsbelagda och avgiftsfria varor, om det avgiftsfria icke-kommersiella varupartiet består av reklamvaror, kommersiella prover eller andra varor som exporteras i marknadsföringssyfte. Då anges typ av transaktion för hela försändelsen med kod 11 (försäljning), fastän försändelsen också innehåller avgiftsfria varor. Som nationell förfarandekod för varupartiet anges 7VB (icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror).


Angivande av transportmedlets identitet vid avgång och vid gränsen

 • Transportmedlets identitet vid avgång och vid gränsen ska anges enligt vad som är känt. Om transportmedlets identitet är känd före transportens avgång, ska den alltid anges i exportdeklarationen.
 • Om identiteten inte är känd, ska uppgiften anges till exempel i formen ”lastbil/truck” eller ”fartyg/ship”. Fel identitet får inte anges.

Angivande av transportmedlets identitet efter överlåtelsen till exportförfarande

 • Vid deklarationsförfarandet i två faser ska transportmedlets identitet anges i den kompletterande deklarationen, om den är känd.
 • Om transportmedlets identitet inte är känd i efterhand heller, kan den tidigare angivna uppgiften bli kvar (lastbil/truck eller fartyg/ship).

För nödhjälpsvaror som exporteras till katastrofområden kan man lämna in en exportdeklaration med förenklat datainnehåll. Man anger en nationell förfarandekod som visar att det är fråga om en nödhjälpsförsändelse. Nödhjälpsvaror kan deklareras med en varupost genom att ange varukoden  9919 00 00 - Varor till välgörande och filantropiska organisationer och varor avsedda för katastrofoffer. Man ska upprätta en separat godslista över exportvarorna, och listan ska på begäran visas upp för tullen.

Om lasten med nödhjälpsvaror innehåller varor som kräver exporttillstånd, ska de anges som en egen varupost, och den exakta varukoden och tillståndsnumret ska anges för dem. Exporttillståndet ska på begäran också visas upp för tullen.

Läs mer: Exportrestriktioner

Utöver de övriga deklarationsuppgifterna ska också följande uppgifter och koder anges:

 • bifogad handling = 2270 kod för godslista
 • bifogad handling gällande värdet = t.ex. N325 proformafaktura
 • nationell förfarandekod = 7VG nödhjälp till katastrofområden
 • typ av transaktion = 34 avgiftsfria försändelser.

Humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd eller återuppbyggnad av katastrofområden anses inte utgöra export av nödhjälpsvaror, utan man ska lämna in en exportdeklaration för dem på normalt sätt.

Se Definitionen: Humanitärt bistånd - Utrikesministeriet

Exportören av nödhjälpsförsändelser ska vara etablerad i EU:s område. Exportören kan vara ett företag, en förening, stiftelse, organisation eller privatperson.  Varorna i en nödhjälpsförsändelse ska överlämnas kostnadsfritt direkt till katastrofens offer eller till en organisation som verkar i katastrofområdet och som förmedlar hjälpen kostnadsfritt till katastrofens offer.  

Militära produkter eller produkter som överlämnats till militärer är inte nödhjälpsexporter, fastän varorna skulle överlämnas kostnadsfritt.