Elektronisk fartygsleveransdeklaration

En fartygsleveransdeklaration kan inlämnas antingen som ett meddelande eller som en webbdeklaration via deklarationstjänsten för export.

I deklarationen ska man ange alla obligatoriska uppgifter som krävs för en fullständig exportdeklaration. Dessutom ska man ange följande särskilda uppgifter:

 • Deklaration: A, fullständig deklaration
 • Typ av deklaration: EX, om bestämmelselandet är QS, eller CO, om bestämmelselandet är QR
 • Fartygsleverantör: exportör/säljare
 • Som mottagare anges ifrågavarande fartyg eller transportfirma, enligt det land där fartyget är registrerat eller leasat. Mottagararen kan inte anges på varupostnivå.
 • Bestämmelseland: QR vid handel inom unionen (varorna levereras till ett EU-fartyg) eller QS vid export till tredje land (varorna levereras till ett fartyg registrerat i ett land utanför EU).
 • Bruttovikt: totalvikten kan anges uppskattningsvis (samt som frivillig uppgift på varupostnivå).
 • Typ av transaktion: 11 (frivillig uppgift, om förfarandekoden för återexport är 3171).
 • Ort enligt leveransvillkor: koden FI (eller annan uppgift).
 • Leveransvillkor: Fartygsleverans (alternativt Incoterms-villkor).
 • I en webbdeklaration behöver man inte ange handelstransaktionens art, leveransvillkor eller ort enligt leveransvillkor – uppgifterna skapas automatiskt.
 • Transportsätt vid gränsen: 1 Sjötransport, 4 Flygtransport, 8 Transport på inre vattenvägar, Saima kanal
 • Aktiva transportmedlets identitet: fartygets kod (IMO-nummer) eller flygplanets registernummer (inte flygets nummer).
 • I webbdeklarationen behöver man inte ange inrikes transportuppgifter. Uppgifterna skapas automatiskt på basis av uppgifterna om transportsätt vid gränsen.
 • Förvaringsplats: platsen där varorna varit tillgängliga för tullen att granska före överlåtelsen (t.ex. hamn, lager, tullkontor).
 • Kod för särskild upplysning: Meddelandedeklaranten ska ge koden FIXFI Fartygsleveranser (export). I webbdeklarationen skapas koden för särskild upplysning FIXFI automatiskt.
 • Taric-nummer: Taric-numret ska anges för tre varugrupper:

9930 24 00 varor enligt KN-kapitel 1–24 (livsmedel, alkohol, tobak)
9930 27 00 varor enligt KN-kapitel 27 (bränslen)
9930 99 00 varor som är klassificerade på annan plats (andra varor, främst varor som har att göra med utrustande)

 • Varupostens varubeskrivning: skriftlig beskrivning per varupost anges på en nivå där varorna lätt kan specificeras.
 • Förfarande EU: tullförfarandekod 1000, 1040 eller 3171
 • Nationellt förfarande: kod 999
 • Nettovikt: verklig nettovikt är en obligatorisk uppgift bara för Taric-nummer 9930 27 00. I övriga fall anges 0.001 kg eller verklig nettovikt.
 • I webbdeklarationen behöver man inte ange nationellt förfarande.

Varor som omfattas av restriktioner

Fartygsleverantören ska se till att exportrestriktionerna och -förbuden samt villkoren för exporttillstånd iakttas. De varor i en fartygsleverans som omfattas av restriktioner ska anges som separat uppgift om varuparti (en av de tre Taric-koderna). Dessutom anges exporttillståndets nummer och datum. Exporttillståndet, som är förutsättningen för överlåtelsen, ska visas upp för Tullen för granskning av tillståndsvillkoren.

Överlåtelse till exportförfarandet och lastningstillstånd

En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som tillstånd att lasta varorna på fartyget.

Deklaranten får ett överlåtelsebeslut för fartygsleveransen samt ett exportföljedokument (EAD), som åtföljer varorna till fartyget. En fraktsedel eller en godslista kan bifogas till följedokumentet.

Reservförfarande eller tillstånd till avvikande förfarande

Om en elektronisk fartygsleveransdeklaration inte kan lämnas in på grund av störningar i Tullens eller kundens system, ska anvisningarna för reservförfarandet vid export tillämpas.

I undantagsfall ges tillstånd att avvika från ovannämnda anvisningar av alustoimitukset(at)tulli.fi (under tjänstetid, dvs. kl. 8–16.15) och johtokeskus(at)tulli.fi (utanför tjänstetid).