Delning av exportparti

Med delning av exportvara avses att varor som deklarerats med en och samma exportdeklaration kan delas upp i flera delsändningar som exporteras från EU vid olika tidpunkter antingen via ett eller flera utförseltullkontor. Vid delning ska man beakta följande:

 • Exportvarorna ska lämna unionens tullområde i samma skick som när exportdeklarationen togs emot.
 • Varorna som exporteras ska vara underkastade tullövervakning och gå att granska av tullmyndigheterna.
 • Varorna ska föras ut via den rutt och enligt de regler som tullmyndigheten fastställer.

Tullen förutsätter att delningen görs i fasta lagerutrymmen som godkänts av Tullen för detta ändamål. För delningen krävs en fullmakt från den som svarar för exportförfarandet. Fullmakten ska visas upp för Tullen på begäran. Tullen ska också informeras om delningen av exportpartiet i delsändningar. Delningen av exportpartiet övervakas av det tullkontor för vilket exportdeklarationen gällande delningen första gången visas upp.

Varor som hänförts till exportförfarandet i Finland i ett varuparti eller varor som anlänt till Finland i ett varuparti kan exporteras från unionens tullområde i delsändningar endast med lastbil. Med person- och paketbilar får endast hela exportpartier exporteras.

Villkor för uppdelning av exportpartiet

Det är möjligt att dela upp ett exportparti endast om följande villkor är uppfyllda:

 • Hela deklarationspartiet delas upp i en lagerbyggnad eller i ett lagerområde som godkänts av Tullen och används för omlastnings- och varuhanteringsändamål och där Tullen vid behov kan övervaka delningen.
 • Lagerhavaren sköter om att delsändningarna delas ut till transportenheterna och att det ursprungliga exportföljedokumentet och kopiorna av följedokumentet gällande varje delsändning visas upp för det övervakande tullkontoret.
 • Transportenhetens identifikationsuppgifter (fordonets registernummer eller containern nummer) ska anges i de kopior av följedokumentet som gäller för varje delsändning. En delsändning som förs ut ur EU landvägen ska transporteras med lastbil.
 • Lagerhavaren svarar för att kopian av följedokumentet för varje delsändning som lastats på en lastenhet visas upp för utförseltullkontoret.
 • Efter utförseln av deklarationspartiets sista delsändning ser lagerhavaren till att det ursprungliga exportföljedokumentet och alla kopior av följedokumentet som Tullen med sin stämpel utförselbekräftat visas upp i ett sammandrag för det övervakande tullkontoret för att hela deklarationspartiets utförsel ska kunna bekräftas till slut. 

Om ovannämnda villkor och regler inte iakttas kan Tullen påföra felavgift.

Beakta följande

Tullen kan för delningsändamål godkänna vilket fast lagerutrymme som helst som är avsett för förvaring av varor och där man kan lasta och lossa varor.

I lagret ska bok föras över inkommande och utgående varor, men lagret behöver inte vara ett av Tullen godkänt tillfälligt lager eller tullager, och det behöver inte ha en av Tullen tilldelad lagerkod, dvs. R-tilläggsdel.

Tullen godkänner lagerutrymmet för delning genom att godkänna den första delningen i lagret. Något skriftligt tillstånd behöver inte ansökas om. Lagerhavaren måste före delningen kontakta det övervakande tullkontoret.

Flyttning av delpartier mellan lager

Om man från ett lager där delningen av ett deklarationsparti inletts till ett annat av Tullen godkänt lager vill flytta sådana varor tillhörande deklarationspartiet som ännu inte förts ut i delsändningar, ska man begära tillstånd till flyttningen hos det tullkontor som övervakar delningen. Vid flyttningen visas upp en av Tullen stämplad kopia av delsändningens följedokument. De flyttade varorna ska antecknas i båda lagrens bokföring.

Delsändningarna ska sammanfattas och visas upp för det övervakande tullkontoret av det lager där delningen inletts.


En delsändning kan bildas på följande sätt:

 1. En kopia av exportföljedokumentet EAD försedd med behövliga anteckningar om delning, dvs. ett delnings-EAD, visas upp för Tullen när varan under exportförfarandet transporteras landvägen till utförseltullkontoret.
 2. Ett delnings-EAD och en elektronisk transiteringsdeklaration som försetts med en anteckning om delningen visas upp för Tullen när varan överförs till transiteringsförfarandet (TIR-carnet eller T2-transitering) för transport till EU:s utförseltullkontor.
 3. i Tullens AREX-system inlämnas en anmälan om uppvisande vid utförsel som försetts med en anteckning om delningen, när delningen av varorna sker vid ett utförseltullkontor i sjö-, järnvägs- eller flygtrafik.

De två första sätten (s.k. manuell delning) förutsätter ett besök på tullkontoret. Delsändningen kan också visas upp vid utförseltullkontoret om villkoren för delning av exportpartiet uppfylls. Då ska det av Tullen godkända lagret där delningen sker vara beläget på utförseltullkontorets område.

 • Aktören som svarar för den manuella delningen ska alltid också visa upp en separat slutlig sammanfattning av delningen för det övervakande tullkontoret efter att det sista varupartiet förts ut ur gemenskapen.
 • Om delningen påbörjats med en anmälan om uppvisande vid utförsel i AREX-systemet, men en del av de senare delsändningarna transporteras med ett annat transportsätt ska en manuell delning påbörjas. Då övervakas delningen av utförseltullkontoret i sjö-, järnvägs- eller flygtrafik.
 • Om överlåtelsen till exportförfarandet skett under reservförfarandet ska man vid delningen använda kopior av reservförfarandeblanketterna i stället för kopior av EAD. 
 • Vid manuell delning uppvisas delsändningen och delsändningens delnings-EAD för utfartstullkontoret, som sedan bekräftar utförseln från EU genom att stämpla delnings-EAD:t.
 • Om delsändningarna överförs till transiteringsförfarande visas upp de enskilda delsändningarna och delnings-EAD:na för transiteringens avgångstullkontor. I detta fall kvitteras utförseln av enskilda delsändningar i transiterings- och exportsystemet när transiteringsdeklarationen visas upp vid transiteringens bestämmelsetullkontor. 
 • Vid manuell delning utförselbekräftar Tullen den ursprungliga uppdelade exportdeklarationen dock manuellt enligt den slutliga sammanfattning som visas upp för Tullen. 

När delningen endast sker på basis av anmälan om uppvisande vid utförsel i AREX-systemet bekräftas utförseln av enskilda delsändningar när även anmälan om utförseln lämnas in i AREX-systemet.

 • Utförseln av den ursprungliga uppdelade exportdeklarationen bekräftas av Tullens handläggare när det från AREX-systemet kommit en uppgift om utförseln till Tullens exportsystem (anmälan om utförsel har lämnats in och godkänts för den anmälan om uppvisande vid utförsel som lämnats in vid utförseln av den sista delsändningen). 

Delning av exportvarorna anmäls till Tullen genom uppvisande av ett EAD i original i samband med export av den första delsändningen samt senare genom uppvisande av delnings-EAD vid export av de enskilda delsändningarna. 

Innan delningen inleds ska kunden hos Tullen kontrollera att exportvarorna anmälts till Tullens ELEX-system och att exportpartiet har rätt status i systemet (”har överlåtits till exportförfarandet” eller ”har kommit till utfartstullkontoret”).

Om de förpackningsenheter som deklarerats i det ursprungliga EAD:t delas upp i mindre delar, ska uppdelningen antecknas tydligt i det ursprungliga EAD:t, t.ex. ”24 lastpallar = 284 kartonger”, samt uppgift om den som gjort anteckningen (företag/person).

Den som svarar för delningen följer i realtid upp hur mycket varor som exporterats och hur mycket som finns kvar. Uppföljningen kan till exempel utgöras av anteckningar om delsändningarna som kunden gjort i kronologisk ordning på baksidan av original-EAD:t.

Den som svarar för delningen gör en anteckning om delningen på framsidan av delnings-EAD:t. Det ska tydligt framgå av delnings-EAD:t vilken varukod som omfattas av delningen. Därtill ska adressen till det lager som används vid delningen (+ eventuell lagerkod), datum då delsändningen lämnar lagret, kolliantal och bruttovikt i kilogram, transportmedlets uppgifter (t.ex. bilens registernummer) samt vid TIR-transporter TIR-carnetnummer anges. 

Om man vill skicka en delsändning från någon annan plats än från det lager där delningen inletts ska man hos det övervakande tullkontoret begära om tillstånd till flyttning till ett annat lager genom att ange placeringen av det andra lagret i delnings-EAD:t.

Tullen bestyrker i samband med export av varje delsändning det av kunden uppvisade delnings-EAD:t som försetts med behövliga anteckningar.

Delnings-EAD:t och varorna som förs ut visas upp vid utfartstullkontoret, som manuellt bekräftar utförseln av delsändningen både i exportsystemet och med sin datumstämpel på baksidan av delnings-EAD:t. Vid TIR-transporter skickas utförselbekräftelsen till exportsystemet elektroniskt direkt från transiteringssystemet.

De utförselbekräftade delnings-EAD:na ges till kunden som ska förvara dokumenten för den slutliga sammanfattningen.

På elektroniska transiteringsdeklarationer anges uppgiften om föregående förfarande med delningsuppgifter i enlighet med Tullens cirkulär dnr 68/010/11 av den 11 maj 2011.                   


När uppdelningen av ett varuparti som deklarerats i ett original-EAD slutförts, ska kunden för det övervakande tullkontoret visa upp en slutlig sammanfattning, dvs. EAD:t i original, anteckningarna om uppföljningen av delsändningarna samt de delnings-EAD:n som bekräftats av Tullen.

Tullen granskar dokumenten och jämför uppgifterna med anteckningarna i exportsystemet samt bekräftar på basis av dessa utförseln i exportsystemet. Tullen lämnar original-EAD:t tillbaka till kunden. Till bokföringen för det lager som använts vid delningen ska åtminstone delsändningarnas delnings-EAD:n som bekräftats av utfartstullkontoret bifogas.


Kunden skannar kopiorna av exportföljedokumentet (EAD) och skickar dem till ett tullkontor som det separat bestämts om att övervakar delningen. Kopian ska utöver med anteckningarna om delningen vara försedd med varans förvaringsplats.

Det övervakande tullkontoret meddelar när varan kan börja transporteras. Därefter får kunden åka direkt till gränstullkontoret och visa upp delsändningen och delnings-EAD:t. För den slutliga sammanfattningen skannar och skickar kunden EAD-originalexemplaret, anteckningarna om delningen och de av Tullen bestyrkta delnings-EAD:na till det övervakande tullkontoret som bekräftar utförseln.