Deklaration inlämnad i efterhand

Om ingen exportdeklaration avgetts innan varorna lämnat Finland ska exportören omedelbart lämna in deklarationen till Tullen i efterhand. Exportören ska visa upp alla handlingar som bifogats till deklarationen och ett alternativt bevis på att varan lämnat EU:s tullområde.

Om man försummat att lämna in en återexportdeklaration, ska deklarationen lämnas in i efterhand för att tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling ska kunna avslutas. En dylik försummelse kan leda till att inga tullförmåner beviljas eller att en tullskuld uppkommer.

Försummelsen att inte avge en export- och återexportdeklaration i rätt tid kan leda till att exportören påförs en felavgift av Tullen.

Varan har lämnat EU:s tullområde utan exportdeklaration eller återexportdeklaration

I exportdeklarationen anges tilläggskoden för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand). Den faktiska exportdagen anges i ett eget fält, i webbdeklarationen i fältet ”Avvikande exportdag” och i meddelandedeklarationen i fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate). Som varans förvaringsplats anges Förtullningscentralen, export.

Till deklarationen ska också bifogas en fritt formulerad utredning om varför deklaration inte inlämnats före exporten.

Varan finns i ett annat EU-land utan exportdeklaration

Om en exportvara som lämnat Finland finns i ett annat EU-land och detta lands tullmyndighet kräver att exportdeklarationen lämnas in i Finland, kan deklarationen lämnas in i Finland i efterhand under vissa förutsättningar.

Som tilläggskod för särskild upplysning ska man ange FIXEX (försummelse av deklarationsskyldighet), vilket innebär en begäran om godkännande av exportdeklarationen när exportvarorna befinner sig i ett annat EU-land. Som varans förvaringsplats anges varans faktiska förvaringsplats.

Läs mera om alternativa bevis under Uppföljning av utförsel nedan.

Beakta följande

Om varorna inte förts ut ur EU:s tullområde inom 90 dagar efter att de frigjorts för export ber Tullen deklaranten om en utredning med alternativa bevis på utförseln av varorna. Deklaranten kan också på eget initiativ visa upp bevisen för exportlandets tullmyndighet.

Som bevis godkänns

  • dokument som visar att importförtullningen genomförts i bestämmelselandet
  • intyg om att varorna förts ut undertecknat av tullmyndigheten i ett EU-medlemsland
  • ett av transportfirman undertecknat transportdokument eller annat bevis som visar att transportfirman har fört ut varorna från EU:s tullområde.

Godkännandet av det alternativa beviset förutsätter att varorna har specificerats i dokumenten på ett sådant sätt att det lätt och tillförlitligt kan konstateras att varorna är desamma som i exportdeklarationen.

Vid återexport från tullager ska det alternativa beviset kunna kopplas till uppgifterna i lagerbokföringen och i beslutet om överlåtelse till förfarandet.

Det alternativa beviset ska vara försett med underskrift och namnförtydligande. Kopior av ovan nämnda dokument godtas också.

Om det har gått över 150 dagar från exportdagen utan att utförseln har bekräftats, ogiltigförklaras exportdeklarationen.

Oidentifierade deklaranters exporter

Om exportdeklarationen har inlämnats av en oidentifierad deklarant övervakar exporttullkontoret utförseln och skickar vid behov en skriftlig begäran om tilläggsutredning till deklaranten.

                                                                                                    


                            

Frågor?

Elektroniska servicecentralen
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vgarvi99Tglox1jZrxncf