Bilagda handlingar till exportdeklaration

I exportdeklarationen ska någon handling som hänför sig till varans värde anges som bilagd handling. Oftast är denna handling en faktura eller porformafaktura som på begäran ska visas upp för Tullen i samband med exportförtullningen. Även andra handlingar som kompletterar deklarationen kan krävas för tillämpning av de bestämmelser som gäller det aktuella exportförfarandet. 

Uppgifterna i fakturan utgör grunden för många dokument som behövs vid exporthandeln utöver exportdeklarationen. Tullen rekommenderar att den faktura som används som bilaga till exportdeklarationen innehåller minst följande uppgifter:

 • fakturans nummer och datum
 • säljarens fullständiga namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och mervärdesskattenummer (eller FO-nummer). Om säljarens EORI-nummer inte är detsamma som dennes FO-nummer, ska också EORI-numret anges.
 • köparens (och mottagarens, om inte densamma som köparen) fullständiga namn och postadress
 • varans avgångs- eller exportland
 • bestämmelseland
 • uppgifter om transporten, t.ex. transportmedel och -rutt
 • leveransklausul och namn på sammanställning av leveransklausuler (t.ex. CIF Habarovsk, Incoterms 2010)
 • leveranstid och -sätt
 • betalningsvillkor och -sätt
 • varukollinas märken, nummer, mängd (och eventuell extra mängdenhet som gäller varukoden) samt slag
 • noggrann varubeskrivning genom att använda den normala handelsbenämningen i skriftlig form
 • varukod enligt tulltariffen (HS-nummer)
 • varans prisuppgifter i den valuta som används, enhetspriser och totalpriser per varuslag
 • prisnedsättningar och/eller eventuella tilläggsdebiteringar samt grunderna för dessa
 • avsikt med exporten (t.ex. för reparation, för utställning)
 • uppgifter om eventuellt exporttillstånd
 • vid behov namn och adress för speditörer som säljaren och köparen anlitar
 • exportörens underskrift, om myndigheterna i inköpslandet kräver det

I vissa fall kan fakturan ersättas med en proformafaktura. Den används bl.a. i följande fall:

 • icke-kommersiell export (gratisprover, verktyg som används vid en arbetsprestation, varor som exporteras tillfälligt för mässor och utställningar)
 • varor som exporteras för förädling eller reparation
 • del- eller efterleveranser, som faktureras på den egentliga fakturan t.ex. i samband med den huvudsakliga leveransen.

Proformafakturans innehåll och uppgiftskrav är desamma som den normala fakturans. Den medför dock ingen betalningsförpliktelse.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning