Bekräftelse av utförsel

Varorna har levererats till ett fartyg som befinner sig i Finland

Varorna och det åtföljande följedokumentet visas upp för mottagaren av varorna på fartyget. Mottagaren undertecknar följedokumentet som bevis på mottagande av varorna. Utöver underskrift ska också namnförtydligande och undertecknarens ställning i företaget anges. Fartygsleverantören ska bevara detta bevis.

Skattemyndigheten och Tullens eftergranskning godkänner det av mottagaren undertecknade följedokumentet om mottagande av varorna som bevis på utförsel av varorna. Fartygsleverantören kan också på särskild begäran få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen, vid vilket tullkontor som helst i Finland, visa upp följedokumentet som undertecknats av mottagaren. För fartygsleveranser kan man också lämna in elektroniska deklarationer om utförsel.

Innehavaren av ett tillstånd till förenklingar ska till sin bokföring bifoga den mottagningshandling som fartygets representant har bekräftat.

Varorna har levererats till ett fartyg som befinner sig i ett annat unionsland

Om fartyget befinner sig i ett hamn i ett annat unionsland får meddelandedeklaranter och  webbdeklaranter automatiskt ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen, när exportföljedokumentet visas upp för tullen i det andra unionslandet.

Ett annat unionlands fartygsleveransdeklaration och bekräftelse av utförsel

För leveranser från andra unionsländer till ett fartyg som befinner sig i Finland behöver man få lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget. Man begär lastningstillstånd genom att visa upp t.ex. exportföljedokumentet (EAD), MRN-listan eller något annat dokument som godkänts av Tullen. Om man inte har sådana dokument att visa upp, ska man lämna in en fartygsleveransdeklaration i Finland innan varorna levereras till fartyget.

Om det inte finns något tullkontor på den plats där varorna lastas eller om tullkontoret inte är öppet, kan man begära lastningstillstånd hos något annat tullkontor i Finland längs med transportrutten eller per e-post.

Begäran om lastningstillstånd per e-post:

Exportföljedokumentet (EAD) eller MRN-listan skickas till Elektroniska servicecentralen, till e-postadressen spake.vienti(at) tulli.fi. I e-postmeddelandet ska man ange ”begäran om lastningstillstånd”.

Bekräftelse av utförsel om lastningstillståndet har beviljats per e-post:

Man skickar dokumenten som undertecknats av mottagaren till e-postadressen spake.vienti(at)tulli.fi och begär utförselbekräftelse för fartygsleveransen. I ämnesraden ska man ange ”begäran om bekräftelse av utförsel”. Elektroniska servicecentralen bekräftar utförseln.

Returnering av varor från fartyget efter leverans

Vid fartygsleveransförfarandet förs varorna ut ur unionens tullområde när de lastas på fartyget. Om varor som kvitterats som mottagna eller varor för vilka ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut har erhållits returneras från fartyget, ska det normala importförfarandet iakttas. Då ska man lämna in en tulldeklaration för import och vid behov en punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen.