Angivande av varukod

Vid export används åttasiffriga KN-nummer och varorna anges i exportdeklarationen som egna varuposter enligt slag.

Angivandet av KN-nummer har underlättats i följande fall:

  • Vid export av hela industrianläggningar kan ett förenklat förfarande för angivande av KN-nummer tillämpas, om det totala värdet på exporten av industrianläggningen är mer än 3 miljoner euro.

Med hel industrianläggning avses en kombination av maskiner, apparater, redskap, utrustning, instrument och material, vilka tillsammans bildar en storskalig enhet för varu- eller tjänsteproduktion.

För att kunna tillämpa förfarandet ska exportören på förhand skaffa ett tillstånd från Tullens statistikenhet. Tillståndet söks med en fritt formulerad ansökan av vilken framgår hurdan anläggning det är frågan om, vad som byggs, vilken typ av varor som exporteras för att bygga anläggningen samt anläggningens totala värde och uppskattning av hur länge projektet kommer att ta.

  • Nödhjälpsvaror kan deklareras med en varupost genom att ange varukoden och beskrivningen för den vara som har det största värdet.
  • Flyttgods kan deklareras med en varupost med angivande av 99050000 som varukod och flyttgods som varubeskrivning.
  • Vid fartygsleveranser kan tre samlande KN-nummer användas för följande varugrupper:

9930 24 00 varor enligt KN-kapitel 1–24 (livsmedel)

9930 27 00 varor enligt KN-kapitel 27 (bränslen)

9930 99 00 varor som är klassificerade på annan plats (andra varor, främst varor som har att göra med utrustande).

Läs mer