Anmälan om ändrad färdväg, dvs. anmälan om omdestinering (IE323)

Om transportmedlet inte anländer till unionen via de tullkontor som angetts i den ursprungliga summariska införseldeklarationen utan via ett tullkontor som är beläget i ett annat medlemsland, ska aktören som har ansvar för transportmedlet anmäla omdestineringen till det planerade införselkontoret.

Syftet med denna anmälan om omdestinering är att aktören inte ska behöva göra nya summariska införseldeklarationer och att tullförvaltningarna ska kunna utnyttja deklarationsuppgifter som redan en gång lämnats in.

Det ursprungliga, planerade införselkontoret överför information om risker det upptäckt till det nya, verkliga införselkontoret så att det kan vidta nödvändiga kontrollåtgärder.

Till det nya införselkontoret ska normala deklarationer lämnas in för varorna som lossas, i Finland summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor och anmälan om uppvisande.

Beakta följande

Summarisk införseldeklaration (IE315) har ingetts till Finland

Om den summariska införseldeklarationen (IE315) har ingetts till Finland, och det ändrade första införseltullkontoret inte är i något av de länder vars tullkontor har angetts i deklarationen som ”följande införseltullkontor”, så ska transportfirman till Finland inge en anmälan om omdestinering (IE323) i vilken fartygets faktiska införselställe anges.

Om fartyget ännu efter ändringen av färdvägen anländer till Finland, ska en summarisk deklaration (IE344) och en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inges till Finland endast för de varor som lossas här. Som den summariska deklarationens referens används den ursprungliga summariska införseldeklarationens (IE315) MRN- och varupostnummer.

Summarisk införseldeklaration (IE315) har ingetts till en annan medlemsstat, men det första införselstället är i Finland

Om den summariska införseldeklarationen (IE315) har ingetts till en annan medlemsstat, och ett finskt införselställe inte har angetts som följande införseltullkontor, ska anmälan om omdestinering (IE323) inges till det land till vilket den ursprungliga summariska införseldeklarationen har ingetts. I anmälan om omdestinering anges det nya första införselstället.

En summarisk deklaration (IE344) och en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inges till Finland endast för de varor som lossas här. Som den summariska deklarationens referens används den ursprungliga summariska införseldeklarationens (IE347) MRN- och varupostnummer.


Det första införseltullkontoret som angetts i en summarisk införseldeklaration (IE315) som ingetts till Finland ändras till ett annat finskt tullkontor

Om det första finska införseltullkontoret som angetts i en summarisk införseldeklaration ändras till ett annat finskt införseltullkontor, ska man i den summariska införseldeklarationen korrigera uppgiften om det första införseltullkontoret innan fartygets ankomst, för att man i ankomstanmälan (IE3470) och anmälan om uppvisande (IE347) ska kunna ange det rätta införseltullkontorets uppgifter.

Summarisk införseldeklaration (IE315) har ingetts till en annan medlemsstat men ett finskt införselställe har angetts som följande tullkontor och fartyget anländer direkt till Finland

Om den summariska införseldeklarationen (IE315) har ingetts till en annan medlemsstat och ett finskt införselställe har angetts som följande införseltullkontor, ska man inte upprätta en anmälan om omdestinering (IE323).

Vid ankomsten till Finland ska man inge en summarisk deklaration (IE344) och en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) endast för de varor som lossas här. Som den summariska deklarationens referens anges den ursprungliga summariska införseldeklarationens (IE315) MRN- och varupostnummer.

Summarisk införseldeklaration (IE315) har ingetts till Finland, men fartyget anländer till unionen direkt till det i deklarationen angivna följande införselstället som är beläget i en annan medlemsstat

Om den summariska införseldeklaration (IE315) har ingetts till Finland, men fartyget anländer till unionen direkt till det i deklarationen angivna följande införselstället som är beläget i en annan medlemsstat (t.ex. i Sverige) så ska den ändrade färdvägen meddelas per e-post till Elektroniska servicecentralen: spake.arex(at)tulli.fi. Meddelandet förses med följande rubrik: ”AREX, ändrad färdväg”. I meddelandet anges förutom den ändrade färdvägen också alla MRN-numren för de summariska införseldeklarationer (IE315) som ingetts till Finland för fartyget.


Om driftavbrottet orsakas av systemstörningar hos en aktör utanför Tullen, ska kunden kontakta Elektroniska servicecentralen per e-post: spake.arex(at)tulli.fi. I e-postmeddelandet ska man ange den summariska införseldeklarationens (IE315) MRN och det nya ändrade införseltullkontoret.

Tullen skickar sedan anmälan om omdestinering (IE323) till införseltullkontoret på kundens vägnar.

Om driftavbrottet orsakas av Tullens system, inger transportfirman anmälan om omdestinering (IE323) genast efter att driftavbrottet är över.


Ändringar av färdväg anmäls inte i unionens inre trafik. I deklarationen för tillfällig lagring anges inte landkoder i ruttordning.