Nordirlands särställning

Regler som tillämpas på Nordirland efter övergångsperioden

Efter övergångsperiodens utgång är protokollet om Irland/Nordirland tillämpligt på handeln mellan EU och Nordirland. Den inledande tillämpningsperioden för protokollet löper ut fyra år efter utgången av övergångsperioden. 

På Nordirland tillämpas efter övergångsperioden bland annat EU:s tullagstiftning och sådana skyldigheter som härrör från internationella överenskommelser som rör handel med varor mellan unionen och tredjeländer. 

EU och Förenade kungariket har enats om att i den mån som EU:s tullregler tillämpas på och i Förenade kungariket med avseende på Nordirland, betraktas Nordirland som en del av unionens tullområde. När man alltså i dessa bestämmelser hänvisar till unionens tullområde så omfattar bestämmelserna även Nordirland.

I praktiken innebär detta bland annat följande:

  • Varor som förs till Nordirland från tredjeländer eller från andra delar av Förenade kungariket kommer att vara föremål för tulltillsyn och kan bli föremål för tullkontroller. Tullformaliteter tillämpas på dessa varor och deklarationer måste lämnas in för dem till Tullen. Därtill kan tullmyndigheterna kräva garantier för potentiella eller befintliga tullskulder.
  • Varor, inbegripet i Nordirland tillverkade varor, som förs ut till tredjeländer eller till andra delar av Förenade kungariket kommer att vara föremål för tulltillsyn och kan bli föremål för tullkontroller. Tullformaliteter gäller för dessa varor och de kommer vanligen att hänföras till exportförfarandet.
  • Tulltillsyn, tullkontroller eller tullformaliteter ska inte gälla för varor som förflyttas mellan Nordirland och unionen.
  • Varor som förs till Nordirland och frigörs för fri omsättning där kommer att omfattas av EU:s gemensamma tulltaxa. 
  • Tillstånd som ger status som auktoriserad ekonomisk aktör (AEO) och andra tillstånd för tullförenklingar som beviljas ekonomiska aktörer som är etablerade i Nordirland fortsätter att gälla i unionens tullområde, under förutsättning att nödvändig information tillhandahålls av de brittiska myndigheterna om dessa.

Efter övergångsperioden kommer Nordirland däremot att omfattas av samma regler gällande förmånsberättigande ursprung som andra delar av Förenade kungariket. Detta innebär särskilt följande:

  • När varor som producerats eller ytterligare bearbetats i Nordirland exporteras till länder som omfattas av EU:s förmånsordningar, betraktas dessa inte som varor med ursprung i EU även om de har producerats i Nordirland före övergångsperiodens utgång.
  • Däremot kan sådana varor med ursprung i EU eller i EU:s partnerländer som finns i Nordirland före övergångsperiodens utgång, om de förflyttas som en förflyttning inom unionen, ändå anses vara ursprungsvaror när de efter övergångsperioden kommer tillbaka till unionens tullområde. Detta förutsätter dock att man för varorna uppvisar ursprungsintygen i enlighet med bestämmelserna i den berörda EU-förmånsordningen.

Från och med 1.1.2021 hör Nordirlands varuhandel till EU:s interna handel, för vilken Intrastat-uppgiftsskyldiga i Finland inger statistikdeklarationer över EU-internhandeln till Tullen från och med statistikperioden 1/2021. Nordirlands landskod är XI.