För transportfirmor och lagerhavare – Tulldeklarering av varor vid årsskiftet

Varors ankomst till EU:s tullområde – summarisk införseldeklaration

När varorna anländer till EU:s tullområde ska en summarisk införseldeklaration inges för dem till tullkontoret för den första införseln. En summarisk införseldeklaration ska inges också i situationer då en summarisk införseldeklaration har ingetts till Storbritannien före utgången av år 2020 för varor som anländer till EU:s tullområde efter årsskiftet. 

En summarisk införseldeklaration krävs dock inte i situationer då varorna avgår från Storbritannien direkt till unionen före utgången av år 2020 och anländer till unionens tullområde efter årsskiftet. För varor som lossas i en hamn eller flygplats i Finland ska dock i detta fall en summarisk deklaration för tillfällig lagring inges vid behov i enlighet med Tullens anvisningar. 

Pågående förflyttningar av varor och varornas tullstatus

Unionsvaror som i slutet av år 2020 förflyttas som rörelser inom unionen från Storbritannien till unionen eller omvänt kan fortfarande behandlas som rörelser inom unionen förutsatt att varorna är unionsvaror och deras förflyttning har inletts före utgången av år 2020 och slutförts efter ingången av år 2021. Detta gäller även unionsvaror som förflyttas mellan två platser på unionens tullområde via Storbritannien.

Varornas tullstatus ska i dessa fall bevisas (enligt bestämmelserna i artikel 199 i UTK:s genomförandeförordning) med transportdokument eller annat dokument som visar att förflyttningen som omfattar gränsövergången har inletts före utgången av år 2020. Vanligtvis är inledningsdagen för förflyttningen det datum då fraktföraren har övertagit varorna för att transportera dem. Varornas tullstatus bevisas på samma sätt även i de fall då varorna och ansvaret för dem övertas av en speditör som senare ingår ett underleverantörsavtal med en fraktförare.
Om den ekonomiska aktören efter årsskiftet inte kan lämna in bevis för unionsstatus då varorna ankommer till gränsen mellan EU och Storbritannien behandlas varorna som tredjelandsvaror.

Varor som transporteras med flyg enligt ett enda transportdokument

Varor som transporteras med flyg behåller sin tullstatus som unionsvaror utan särskilda bevis när

  • varorna omfattas av ett enda transportdokument
  • flyget avgår före utgången av år 2020 och 
  • flyget anländer efter ingången av år 2021.

Det blir i praktiken endast relevant för flygningar som avgår sent före midnatt klockan 00:00 CET den 31 december 2020 för en direktflygning till den andra flygplatsen och ankommer där efter klockan 00:00 CET på dagen efter övergångsperiodens utgång.

Varor som transporteras till havs

Om ett fartyg i reguljär trafik under en pågående resa har stannat vid en brittisk hamn före utgången av år 2020, förändras inte tullstatusen för unionsvaror som transporteras av fartyget.  Detsamma gäller för unionsvaror som lastas före utgången av år 2020 och lastas av i någon hamn därefter, även om fartyget under en pågående resa har stannat i en eller flera brittiska hamnar efter utgången av år 2020. 

Om ett fartyg i reguljär trafik stannar vid en eller flera brittiska hamnar under resan den 1 januari 2021 eller senare, ska unionsstatus för de varor som redan lastats på fartyget bevisas. Tullstatusen ska bevisas i samband med avlastningen för unionsvaror som lastas i en brittisk hamn eller unionshamn där fartyget stannar den 1 januari 2021 eller senare. Det betyder att om fartyget stannar i en brittisk hamn efter årsskiftet kan tillståndet för reguljär fartygstrafik inte längre åberopas för återstoden av den pågående resan.  

Pågående transiteringar

Varor som är hänförda till transiteringsförfarandet och som vid utgången av övergångsperioden transporteras inom Storbritanniens eller EU:s område fortsätter i normal ordning till sin destination inom transiteringssystemet. Vid transittullkontoret begär Tullen av avgångstullkontoret en gränsövergångsattest för varorna.

Om en TIR-transport har avgått från ett EU-land och anlänt till Storbritannien före årsskiftet och varorna uppvisas i Storbritannien vid destinationstullkontoret (eller utförseltullkontoret) efter årsskiftet, kan TIR-förfarandet inte nödvändigtvis avslutas inom Storbritanniens transiteringssystem. Användning av elektroniska TIR-deklarationer ingår inte i konventionen om gemensam transitering och de kan därför användas elektroniskt endast inom EU-området.