Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit efter övergångsperioden

Det är fortfarande inte klart huruvida brexit-utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket (UK) blir av. Om inget avtal om utträde blir av bör alla företag, även små och medelstora företag, förbereda sig på brexit. Det lönar sig att omedelbart bedöma hur affärsverksamheten kan påverkas av brexit. I ett avtalslöst läge ska tullmyndigheterna i EU-stater tillämpa alla regler och formaliteter gällande handeln mellan EU och tredjeländer på varor som antingen importeras från eller exporteras till UK.

Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i fortsättningen idkar handel med UK ska företaget iaktta tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företag ska sätta sig in i olika saker och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Det aktuella läget

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Utträdesavtalet och övergångsperioden

EU:s och Storbritanniens utträdesavtal träder i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Avtalet innehåller inga bestämmelser om EU:s och Storbritanniens framtida relation.

Genom utträdesavtalet fastställs en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att upprätthålla sin relation utifrån EU:s nuvarande bestämmelser, som om Storbritannien ännu vore medlem i EU. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien under övergångsperioden inte längre deltar i EU:s beslutsfattande och inte heller i EU-organens verksamhet.

Genom utträdesavtalet säkerställs också att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i enlighet med EU-rätten under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. Deras ställning och rättigheter tryggas sådana som de är enligt den centrala EU-lagstiftningen den 31 december 2020. Den 1 januari 2021 upphör den fria rörligheten mellan EU och Storbritannien och rätten till inresa och andra rättigheter begränsas.

Brexit och dess inverkan på tullklarering

Förenade kungariket (UK) lämnade den 29 mars 2017 en anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen. EU är beredd att underteckna det utträdesavtal som gjorts upp med den brittiska regeringen. Storbritanniens parlament har godkänt utträdesavtalet. Utträdesavtalet innehåller bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden, t.ex. vad gäller den fria rörligheten för varor mellan EU och UK. I det protokoll till utträdesavtalet som avser Irland och Nordirland fastställs att Nordirland är en del av Förenade kungarikets tullområde och att det inte kommer att införas tullformaliteter vid gränsen mellan Irland och Nordirland.

Storbritannien har fått förlängd tidsfrist för att genomföra utträdet ur EU.

Se videon Information om brexits inverkan på tullklarering (Youtube)
Snabbguide om handeln mellan UK och EU efter brexit

Bland annat följande ska beaktas:

Tullformaliteterna ökar, vilket innebär att företag ska visa upp flera handlingar och lämna flera uppgifter till Tullen.

Information och instruktioner på Tullens webbplats:

EU:s och Storbritanniens framtida relation

Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperiodenoch och det framtida förhållandet finns på Statsrådet kansli webbplats: https://vnk.fi/sv/information-om-brexit

Beakta följande

  • Förenade kungariket (UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) är tills vidare medlemsland i Europeiska unionen (EU). UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • England, Skottland och Wales bildar Storbritannien (GB, Great Britain). GB är en del av UK. GB är en officiell landskod vid tulldeklarering.
  • Nordirland är en del av UK, men inte av Storbritannien. Nordirland har igen egen landskod så GB är den officiella landskoden vid tulldeklarering.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Brexit

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag