Brexit banneri, varaudu brexitiin.

Brexit för företag

Storbritannien trädde ut ur EU i slutet av januari 2020. I början av februari började en övergångsperiod som fortsätter till slutet av år 2020.

Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande var EU-medlem. Under 2020 förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge i början av år 2021. Framförallt företag bör förbereda sig på detta. Förhandlingarna om den framtida relationen mellan Storbritannien och EU pågår fortfarande. Tullen informerar följande gång om ärendet när förhandlingarna har framskridit.

Oberoende av hurdant avtal EU och Storbritannien förhandlar fram ska alla varor som efter övergångsperioden importeras eller exporteras mellan parterna tullklareras. Även om ingen tull skulle tas ut för varorna ska de tullklareras. Detta medför betydande extra kostnader och ökad byråkrati för företag som idkar handel med Storbritannien.

Efter övergångsperioden enligt brexit-utträdesavtalet

Utträdesavtalet mellan Storbritannien och Europeiska unionen trädde i kraft den 1 februari 2020. Genom utträdesavtalet avvecklas, på ett organiserat sätt, allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU. Samtidigt inleds en övergångsperiod, som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden fortsätter EU:s och Storbritanniens relation enligt gällande EU-bestämmelser. Storbritannien blir ett tredjeland men den fria rörligheten för varor fortsätter mellan Storbritannien och EU under övergångsperioden till och med den 31 december 2020. Under övergångsperioden tillämpas de regler, begränsningar och andra formaliteter som tillämpas i handeln mellan EU och tredjeländer inte ännu i handeln mellan EU och Storbritannien. När övergångsperioden enligt utträdesavtalet löper ut bör alla företag, även små och medelstora företag, förbereda sig inför brexit. Det lönar sig för företag att omedelbart bedöma hur affärsverksamheten påverkas av brexit.

Kommissionen har den 9.7.2020 publicerat ett meddelande som går igenom de viktigaste ändringarna som sker då övergångsperioden tar slut oberoende av om ett avtal om det kommande partnerskapet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har gjorts eller inte. Kommissionen har också den 14.7.2020 publicerat ett meddelande som behandlar vilken inverkan Brexit-övergångsperiodens slut har på bl.a. produkters ursprungsintyg, tillstånds- och registreringsärenden samt tullklarering, och på tillämpningsprinciperna för olika tullförfaranden vid tidpunkten då övergångsperioden för utträdesavtalet tar slut och efter detta.

Brexit är en särskilt stor utmaning för företag som hittills endast varit verksamma på EU:s inre marknad. Om ett sådant företag i även fortsättningen idkar handel med Storbritannien ska företaget iaktta de tullklareringsförfaranden som är obligatoriska i handeln med tredjeländer. Företagen ska sätta sig in i dessa frågor och skaffa information om vad som förutsätts i handeln med länder utanför EU och vilka krav tredjelandsprodukterna ska uppfylla innan de kan föras in på EU:s inre marknad.

Brexit och dess inverkan på tullklarering

Utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien innehåller bestämmelser om arrangemangen under övergångsperioden, t.ex. vad gäller den fria rörligheten för varor mellan EU och UK. I det protokoll till utträdesavtalet som avser Irland och Nordirland fastställs att Nordirland är en del av Förenade kungarikets tullområde och att det inte kommer att införas tullformaliteter vid gränsen mellan Irland och Nordirland.

Se videon Information om brexits inverkan på tullklarering (Youtube)

Snabbguide om handeln mellan UK och EU efter brexit

Bland annat följande ska beaktas:

EORI-numret, som behövs vid tulldeklarering – vad är det, hur skaffar man det?

Tullformaliteterna ökar, vilket innebär att företag ska visa upp flera handlingar och lämna flera uppgifter till Tullen.

EU:s och Storbritanniens framtida relation

EU och Storbritannien förhandlar under 2020 om sin framtida relation. Avsikten är att avtala om bl.a. samarbetsarrangemangen. Målet är att villkoren för den framtida relationen ska kunna tillämpas när övergångsperioden är över den 1 januari 2021. Närmare information om den framtida relationen ges i takt med att förhandlingarna framskrider.

Mer information om utträdesavtalet, övergångsperiodenoch och det framtida förhållandet finns på Statsrådet kansli webbplats: https://vnk.fi/sv/information-om-brexit

Vanliga frågor

Om företaget är momsskyldigt i Finland, ska mervärdesskatten för varorna deklareras till Skatteförvaltningen med en månadsdeklaration, på samma sätt som vid EU-intern handel. Om företaget inte är infört i Skatteförvaltningens register över mervärdesskatteskyldiga så uppbärs mervärdesskatten av Tullen. Tullen uppbär alltid mervärdesskatten för varor som privatpersoner beställt från länder utanför EU.


Jo, man ska ha ett EORI-nummer. Importörer och exportörer behöver ett EORI-nummer från Tullen för handel med länder utanför EU, vilket Storbritannien är efter 1.1.2021.


För exportvarorna ska en elektronisk exportdeklaration inges till Tullens ELEX-system. Exportfakturan arkiveras hos företaget.


Det beror på hurdant handelsavtal som sluts mellan EU och Storbritannien.


Nordirland behandlas som andra unionsländer.


För statistikperioden december 2020 lämnas Intrastat-deklarationer in som vanligt i början av år 2021. Statistik om handel med ön Storbritannien (landskod GB) samlas in med tulldeklarationer från och med 01/2021. Handel med Nordirland (landskod XI) statistikförs med Intrastat-deklarationer från och med 01/2021.


Försändelsen behandlas som en unionsvara då den anländer till Finland, eftersom transporten har börjat före utträdesdagen. Skorna behöver inte tullklareras och mervärdesskatt behöver inte betalas för dem.


Här hittar du information om Storbritanniens inresebestämmelser: Gov.uk: Entering the UK. Tills vidare måste ditt pass eller identitetskort bara vara giltigt under resan, och finska medborgare behöver inte visum till Storbritannien. Minns alltid när du reser utomlands att läsa resemeddelandet om landet, kontrollera att dina resehandlingar är i kraft och vad mållandets ambassad säger om visum, göra en reseanmälan och se till att du har en heltäckande reseförsäkring. Läs mer: Utrikesministeriet: Resande.


Beakta följande

  • Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020. Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering. Förenade kungarikets officiella landskod är GB vid Intrastat-deklarationer fram till utgången av år 2020, och koden används vid tulldeklarering år 2021.
  • England, Skottland och Wales tillhör ön Storbritannien. Den officiella landskoden för Storbritannien är GB vid tulldeklarering.
  • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 har Nordirland den officiella landskoden XI vid Intrastat-deklarationer.

Meddelanden om brexit

Brexit och landskoderna från den 1 januari 2021 
13.11.2020 8.45
Brexit Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering


Tullen har inrättat ett brexit-stöd för kunderna
23.9.2020 12.00
Brexit Kundmeddelande PressmeddelandeLäs mer

Information på kommissionens webbplats:

Information på Europeiska rådets webbplats:

Information på andra myndigheters webbplatser:

Ta kontakt

Brexit-stödtelefon
mån–fre kl. 9–11
vs99Tglox1jZvyyhg)n(vzvahxhf99Tglox1jZvzvahgr
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Brexit