Hoppa till innehåll

Brexit för företag 

Från den 1 januari 2021 ska alla varor som importeras eller exporteras mellan Storbritannien och Finland tullklareras. Företagen ska nu i handeln med Storbritannien följa samma regler, restriktioner och tullformaliteter som med övriga länder utanför EU, dvs. så kallade tredjeländer.  

För att lämna tulldeklarationer behöver ditt företag   

 1. Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Reservera tid för att ansöka om dessa. 
 2. Ett EORI-nummer. Du behöver numret för de flesta tulldeklarationer och för ansökningar om tillstånd. 

Anvisningar för att börja tullklarera varor  

Då varor rör sig vid årsskiftet

 • Om unionsvarorna anländer från Storbritannien till EU:s område före den 1 januari 2021 kl. 00.00 centraleuropeisk tid (1.1.2021 kl. 01.00 finsk tid), behåller de sin unionsstatus.
 • Om unionsvarorna anländer till EU:s tullområde efter den tidpunkten och befordran av varorna har börjat i Storbritannien den 31 december senast kl. 00.00 (centraleuropeisk tid, finsk tid 01.00) behandlas varorna som unionsvaror. Bevis på när befordran börjat ska uppvisas för Tullen (t.ex. transportavtal). Läs mer på dessa sidor om skillnaderna beroende på transportsätt:
 • För exportörer
 • För transportfirmor och lagerhavare  

Införsel från och utförsel till Nordirland 

I handeln med Nordirland tillämpas EU-lagstiftningen tills vidare, dvs. Nordirland behandlas som andra unionsländer. I ursprungsärenden införs ändringar från den 1 januari 2021.
Läs mer: Regler som tillämpas på Nordirland efter övergångsperioden 

Läs mer

Information på kommissionens webbplats:

Information på Europeiska rådets webbplats:

Information på andra myndigheters webbplatser:

För transportfirmor

Vanliga frågor

Varorna kan beviljas förmånlig tullbehandling om de är ursprungsprodukter i enlighet med ursprungsreglerna i handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. 

Förmånlig tullbehandling söks i samband med tulldeklareringen och detta förutsätter att varornas ursprung styrks. I handeln med varor mellan EU och Storbritannien kan varors ursprung styrkas med

 • en formbunden ursprungsförsäkran som upprättas av exportören och som gäller en eller flera försändelser, eller 
 • importörens egen information om ursprunget, det som kallas för ”importörens kunskap”. 

Importörens kunskap kräver inga separata försäkringar eller intyg, men yrkan på förmånlig tullbehandling ska basera sig på uppgifter och dokumentbevis om produktens ursprung som har fåtts av exportören och som importören har tillgång till. Vid behov ska importören också kunna bevisa för Tullen att varorna är ursprungsprodukter som uppfyller villkoren i ursprungsreglerna.


 • Vid export: EU
 • Vid import: IM
 • Vid särskilda förfaranden vid import: EU

Fem procent av det totala beloppet av flygtransportkostnaderna.


Varorna kan återinföras tullfritt i oförändrat skick inom tre år från exporten till Storbritannien. Exporten ska kunna styrkas med ett transportdokument.


Vid transporten kan man använda förfarandet för T2-transitering. Transiteringen påbörjas i Finland och som destinationstullkontor anges tullkontoret i Irland. Varorna får transporteras genom Storbritannien utan tullformaliteter och betalning av skatter. Transiteringen kan också göras av ett ombud (speditör).

I transiteringsdeklarationen ska man ange

 • som gränstullkontor det första tullkontoret i Storbritannien dit transporten anländer
 • som gränstullkontor det första tullkontoret i Irland
 • säkerhetsuppgifterna, vid införsel till eller utförsel ur EU, om de inte har angetts i en separat summarisk införsel- eller utförseldeklaration (IE 615 eller IE 315).

Grundläggande uppgifter om transitering


Du kan använda T1-transitering för att transportera oförtullade (icke-EU-varor) ändra fram till ett tullager eller tillfälligt lager som ligger i Storbritannien. Transiteringen kan också göras av ett ombud (speditör).

Grundläggande uppgifter om transitering


Efter exportklareringen som görs i Finland kan varorna transiteras som en T2-transitering till lagret i Storbritannien. Transiteringen kan också göras av ett ombud (speditör). 

Grundläggande uppgifter om transitering


Om företaget är momsskyldigt i Finland, ska mervärdesskatten för varorna deklareras till Skatteförvaltningen med en månadsdeklaration, på samma sätt som vid EU-intern handel. Om företaget inte är infört i Skatteförvaltningens register över mervärdesskatteskyldiga så uppbärs mervärdesskatten av Tullen. Tullen uppbär alltid mervärdesskatten för varor som privatpersoner beställt från länder utanför EU.


För exportvarorna ska en elektronisk exportdeklaration inges till Tullens ELEX-system. Exportfakturan arkiveras hos företaget.


Nej.


För statistikperioden december 2020 lämnas Intrastat-deklarationer in som vanligt i början av år 2021.

Nytt vid Intrastat-deklarering är statistikföring av internhandel med Nordirland (landskod XI) från och med 1/2021.


 • Förenade kungariket (på engelska: UK, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) trädde ut ur Europeiska unionen (EU) den 31 januari 2020. Förenade kungariket består av Storbritannien och Nordirland. UK är inte en officiell landskod vid tulldeklarering. Förenade kungarikets officiella landskod är GB vid Intrastat-deklarationer fram till utgången av år 2020, och koden används vid tulldeklarering år 2021.
 • England, Skottland och Wales tillhör ön Storbritannien. Den officiella landskoden för Storbritannien är GB vid tulldeklarering.
 • Nordirland är en del av Förenade kungariket, men inte av ön Storbritannien. Från och med den 1 januari 2021 har Nordirland den officiella landskoden XI vid Intrastat-deklarationer.

Frågor?